Notice: Undefined index: -max in C:\Inetpub\wwwroot\makaleilh\recordlist.php on line 11

Notice: Undefined index: -max in C:\Inetpub\wwwroot\makaleilh\recordlist.php on line 11

Notice: Undefined index: -max in C:\Inetpub\wwwroot\makaleilh\recordlist.php on line 11
 Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1382 : 40 - 1382 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama
PDF   Akman, Mehmet
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı Hukuk Mevzuatı I: I. Tertip Düstûr’un Tarihî Fihrist ve Dizini, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, 2007, sayı: 3, s. 67-208
PDF   Akman, Mehmet
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı Hukuk Mevzuatı II: II. Tertip Düstûr’un Tarihî Fihrist ve Dizini, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, 2007, sayı: 4, s. 41-353
PDF   Akman, Mehmet
Kilise ve Havraların İslâm-Osmanlı Hukuk Tarihindeki Yeri, İLAM Araştırma Dergisi, 1996, cilt: I, sayı: 2, s. 133-144.
PDF   Aksoy, Hasan
Tarihî Bir Belge ve Türk-İslâm Edebiyatında Bir Tür Olarak Fetihnâmeler, İLAM Araştırma Dergisi, 1997, cilt: II, sayı: 2, s. 7-20.
PDF   Aktay, Yasin
Metin, Tarih ve Şiddetin Kaynakları: İslam’ın Kültürel Çoğulcuğunun Tarihsel ve Sosyolojik Tezahürleri, Din ve Dünya Barışı: Uluslararası Sempozyum, 26-28 Nisan 2007, İstanbul, 2008, s. 15-32
PDF   Aktay, Yasin
Metin, Tarih ve Şiddetin Kaynakları: İslam’ın Kültürel Çoğulculuğunun Tarihsel ve Sosyolojik Tezahürleri, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2007, cilt: IV, sayı: 3, s. 91-111
PDF   Aktay, Yasin
Tarihselcilikteki Huzur İradesi, III. Kur'an Haftası Kur'an Sempozyumu 13-19 Ocak 1997, 1998, s. 229-238
PDF   Akyıldız, Ali
Yakınçağ Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi Araştırmalarında Kaynak Sorunları: Arşiv ve Arşiv-Dışı Malzemenin Önemi, İslâm Araştırmaları Dergisi, 1998, sayı: 2, s. 165-170
PDF   al-Bitar, Abdulrahman
Celâlüddîn er-Rûmî ve Meâlimü’t-Târihi’l-İslâmî fî Asrihî (Tekvînuhû ve Devruh), Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu Bildiriler, 26-28 Ekim 2007, Şanlıurfa, [t.y.], cilt: I, s. 31-45
PDF   Albayrak, Kadir
Dinsel Bir Sembol Olarak Haç’ın Tarihi, Dinî Araştırmalar, 2004, cilt: VII, sayı: 19, s. 105-130
PDF   Albayrak, Kadir
Dinler Tarihçisi Annemarie Schimmel’in Anısına, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: II, sayı: 1, s. 81-90
PDF   Algül, Hüseyin
Hak Dini Kur’ân Dili Tefsirinde İslâm Tarihi Dökümanlarının Değerlendirilişi, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, 4-6 Eylül 1991, 1993, s. 221-230
PDF   Algül, Hüseyin
İslam Tarihi Araştırmalarında ve İslam Tarihi Dokümanlarının Değerlendirilmesinde Dikkate Değer Hususlar, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989), 1989, s. 81-89
PDF   Algül, Hüseyin
Müjdelenmiş Topraklar Telâkkisinin İstanbul'un Fethi Bağlamında Osmanlı Yöneticilerine ve Tarihçilerine Yansıması, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VII. Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler (9-11 Mayıs 2003), 2003, s. 14-19
PDF   Algül, Hüseyin
İslâm Tarihinden Örneklerle İftira Olayına Tahlili Bir Bakış, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, cilt: IX, sayı: 9, s. 131-142
PDF   Algül, Hüseyin
Müslümanların Siyasî Hakimiyeti Altında Yaşayan Gayr-i Müslimlere Tanınan Haklar Konusunun Çeşitli Devirler İçinde İslâm Tarihine Yansıması, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, cilt: VII, sayı: 7, s. 13-24
PDF   Alıcı, Mehmet
Bir Dinler Tarihçisi Olarak Bîrûnî ve +Tahkîku mâ li’l-Hind++’de Tanrı kavramına yaklaşımı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 8, s. 209-229
PDF   Alıcı, Mustafa
Dinler Tarihi’nde Çağdaş Metodolojik Problemler, İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 2, 2005, s. 1299-1366
PDF   Alıcı, Mustafa
Dinler Tarihine İlk Modern Türk Katkısı: Hikmet Tanyu’nun (1918-1992) Etnografik Fenomenolojisinin Temelleri, Dinî Araştırmalar, 2006, cilt: IX, sayı: 26, s. 123-154
PDF   Alıcı, Mustafa
Heindrich Frick’e Göre Dinler Tarihi’nde Tipoloji, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2006, cilt: VI, sayı: 1, s. 77-85
PDF   Alıcı, Mustafa
Mutfakta Pişir Mutfakta Ye: Çağdaş Dinler Tarihi Metodolojisinde Feminist Yaklaşım, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2005, cilt: II, sayı: 2, s. 81-110
PDF   Alıcı, Mustafa
Uluslararası Dinler Tarihi Cemiyeti (IAHR)’nin Dinler Tarihi Metodolojisine Kurumsal Katkısı, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 1, s. 35-74
PDF   Alıcı, Mustafa
Dinler Tarihi’ndeki Kadim Dinî Geleneklere ve Analojik Metoda Vurgu: Ugo Bianchi (1922-1995), Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: X, sayı: 2, s. 175-192
PDF   Alıcı
, Mustafa
Kutsal’a Giden Yol: Dinler Tarihi’nde Bir Metodolojik Yaklaşım veya Bir Bilim Olarak Din Fenomenolojisi, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2005, cilt: V, sayı: 3, s. 73-120
PDF   Allen, Roger
Edebiyat Tarihi ve Arap Romanı, çeviren: Faruk Çiftçi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 6, s. 129-149
PDF   Alper, Ömer Mahir
Şehristânî’nin Felsefeye ve Filozoflara Bakışı: Felsefe Tarihinden Felsefî Hesaplaşmaya, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2008, cilt: V, sayı: 1, s. 9-36
PDF   Alper, Ömer Mahir
Hilmi Ziya Ülken’in İslâm Felsefesini Yorumu: İslâm Felsefesi Tarihyazımına Bir Örnek, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, sayı: 14, s. 123-146
PDF   Alper, Ömer Mahir
İsmail Hakkı İzmirli’nin İslâm Felsefesini Yorumu: İslâm Felsefesi Tarih Yazımına Bir Örnek, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 8, s. 115-158
PDF   Altın, Hamza
1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ve Öğretmen Yetiştirme Tarihimizdeki Yeri, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XIII, sayı: 1, s. 271-283
PDF   Altınay, Ramazan
Müslüman Azınlıklar Tarihine Giriş, Dinî Araştırmalar, 2004, cilt: VII, sayı: 19, s. 335-350
PDF   Apa, Enver
“Müteşabih Ayetler” Kavramı Hakkında Tarihî ve Semantik Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: XLIII, sayı: 2, s. 151-168
PDF   Apak, Adem
Şuûbiyye Hareketinin Tarihî Arka Planı ve Tezâhürleri: Asabiyyeden Şuûbiyyeye, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2008, cilt: VI, sayı: 12, s. 17-52
PDF   Apak, Adem
İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-Beyân’da İslâm Tarihi İlk Dönem Hadiseleri ve Siyasî-İtikadî Fırkalar Hakkındaki Görüşleri , Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: XI, sayı: 2, s. 147-166
PDF   Apak, Adem
Osmanlı Meşrutiyet Dönemi Tarihçilerinden Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’nin Tarih Metodolojisiyle İlgili Görüşleri, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: VIII, sayı: 8, s. 277-286
PDF   Ardoğan, Recep
Teorik Temeller ve Tarihsel Gerilimler Arasında İslam Kültüründe Siyasal Muhalefet, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: VIII, sayı: 2, s. 171-189
PDF   Arı, Salih
Tarihçi ve Coğrafyacı Olarak Ya‘kubî (Ö. 292/905), İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 161-173
PDF   Arıca, Ş. Mehmet
Tarihi Gelişim İçinde Bilgi ve Kaynakları, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı: 3, s. 311-326.
PDF   Arslan, Ali
Hadis Kaynaklarındaki Tarihe/ Vâkıaya Aykırı Rivayetlerin Değerlendirilmesi, Hitit Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi [Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi], 2009, cilt: 8, sayı: 16/2, s. 135-158
PDF   Arslan, Mustafa
Söylem Mitos ve Tarih: Popüler Dini Literatürde Hz. Muhammed (sav) Tasavvuru-Muhammediye Örneği, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2009, cilt: VI, sayı: 1, s. 195-219
PDF   Aruçi, Muhammed
Nazra Tarihiyye: Havle’ş-Şi‘ri’l-Arabî ve’ş-Şuarâ fî Şibhi Cezîreti’l-Balkân, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2005, sayı: 14, s. 85-110
PDF   Asrar, N. Ahmed
Hind-Pakistan Uyuşmazlığının Menşe’leri ve Bangladeş’in Doğuşunun Tarihçesi, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1975, cilt: VI, sayı: 1-2, s. 47-83
PDF   Asrar, N. Ahmed
Hint-Pakistan Uyuşmazlığının Menşei ve Bengladeş’in Doğuşunun Tarihçesi II., İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1976, cilt: VI, sayı: 3-4, s. 24-61
PDF   Aşkar, Mustafa
Bir Türk Tarikatı Olarak Halvetiyye’nin Tarihî Gelişimi ve Halvetiyye Silsilesinin Tahlili, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: XXXIX, s. 535-563
PDF   Aşkar, Mustafa
Ebu Abdurrahman Sülemi’nin Zikru’n-Nisveti’l-Müteabbidâti’s-Sûfiyyât Adlı Eseri ve Tasavvuf Tarihinde Kadın Sûfilerin Yeri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, cilt: XXXVII, s. 403-406
PDF   Aşkar, Mustafa
Tasavvuf Tarihi Alanında Yapılan Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri Bibliyografyası , Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2000, cilt: II, sayı: 4, s. 55-78
PDF   Atalan, Mehmet
Şii Kaynaklarda Muhammed b. Hasan el-Mehdi’nin Tarihi ve Menkabevi Kişiliği, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 7, s. 95-112.
PDF   Atalar, Münir
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Genel Kitaplığı Yazmalar Bölümü’nde Mevcut Bulunan Tarih Çalışmalarının Listesi ( Doktora ve Doçentlik), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985, cilt: XXVII, s. 355-361
PDF   Atalar, Münir
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kitaplığında Mevcut Bulunan Tarihi Çalışmaların Listesi (Doktora ve Doçentlik), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985, cilt: XXVII, s. 347-354
PDF   Atalar, Münir
Şer’iye Mahkemelerine Dâir Kısa Bir Tarihçe, İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi], 1980, sayı: 4, s. 303-328
PDF   Atalay, Orhan
Dinî Çoğulculuk: Tarihsel Gelişimi ve Kutsal Metinlerdeki Sınırları, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2003, cilt: VII, sayı: 17, s. 15-28
PDF   Atalay, Orhan
Kur’an’ın Başka Dillere Çevrilmesi Ekseninde Ortaya Çıkan Tartışmaların Tarihsel Arka Plânı, Kur’an Mealleri Sempozyumu -Eleştiriler ve Öneriler- (24-26 Nisan 2003, İzmir), 2007, cilt: I, s. 29-44
PDF   Atalay, Talip
Yerel Bir Tarihi Kaynak Olarak Diyarbekir Vilayet Gazetesi ve Ermeniler, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: XLVII, sayı: 1, s. 143-158
PDF   Atalay, Talip
Yerel Eğitim Tarihi Kaynağı Olarak Diyarbekir Vilayet Gazetesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, cilt: XLVIII, sayı: 1, s. 135-151
PDF   Atasağun, Galip
Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmaları, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı: 20, s. 203-248
PDF   Atasoy, Cahit
Eyüp’te Yaşamış Olan Zakâî Dede ve Hüseyin Fahrettin Dede Gibi İki Büyük Bestekârın Türk Musiki Tarihindeki Yeri, I. Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler, 1997, s. 214-217
PDF   Atay, Hüseyin
İslam Dünyasının Bilim Tarihi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, cilt: V, sayı: 10, s. 5-24
PDF   Atçeken, İsmail Hakkı
İslam Tarihinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi (Asr-ı Saadet ve Endelüs Örneği), Din ve Dünya Barışı: Uluslararası Sempozyum, 26-28 Nisan 2007, İstanbul, 2008, s. 512-530
PDF   Atçeken, İsmail Hakkı
Suriye’deki İlmî Dergilerde İslam Tarihi Alanında Yayınlanmış Bazı Makaleler , Dinî Araştırmalar, 1998, cilt: I, sayı: 2, s. 233-240
PDF   Ateş, Süleyman
İslam Tarihinde İlk Pedagojik Eserlerden Bir Örnek: “Öğretmen ve Öğrenci Meseleleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, sayı: 6, s. 21-44
PDF   Atik, M. Kemal
Abdullah b. Mes’ud ve Mushafının Kur’an Tarihindeki Yeri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 5, s. 1-64
PDF   Avcı, Casim
Kur’an ve Medeniyet Tarihi, Kur’an ve tefsir araştırmaları / Sadreddin Gümüş ...[ve öte.].__ 2. c. (349 s.), 2000, s. 63-83
PDF   Aycan, İrfan
Emeviler Dönemi Kültür Hayatında Bazı Beşeri İlimlerin Tarihsel Gelişimi, Dinî Araştırmalar, 2000, cilt: II, sayı: 6, s. 213-222
PDF   Aycan, İrfan
Emeviler Dönemi Kültür Hayatında Dinî İlimlerin Tarihsel Gelişimi, Dinî Araştırmalar, 1999, cilt: II, sayı: 5, s. 337-364
PDF   Aycan, İrfan - İbrahim Sarıçam
İslâm Tarihinin Kaynaklarıyla İlgili Problemler ve Çözümüne İlişkin Bazı Düşünceler, İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 2, 2005, s. 877-912
PDF   Aycan, İrfan
Sakîf Kabîlesi ve Taif Şehrine İslâm Tarihi Açısından Bir Bakış, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1993, cilt: XXXIV, s. 209-235
PDF   Aycan, İrfan
Câhız ve Emevî Tarihine Mutezilî Bir Yaklaşım, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, cilt: XXXV, s. 285-308
PDF   Aydar, Hidayet
Kur’an Tercümesiyle Namazın Tarihi, Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, 1998, cilt: I, sayı: 5, s. 54-73
PDF   Aydın, Fuat
Bir Sessizliğin ya da Yhvh’nin Tarihi (YHVH’nin Telaffuz Edilmeme Olgusu Üzerine Bir Araştırma), Usûl: İslâm Araştırmaları, 2004, sayı: 2, s. 103-128
PDF   Aydın, Hüseyin
Nihilizmin Tarihçesi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, cilt: I, sayı: 1, s. 1-8
PDF   Aydın, Mahmut
İsa-Mesih’in Ölümden Dirilmesi Hakikat mi Mitoloji mi? İsa’nın Ölümden Dirilişi ve Taraftarlarına Görülmesiyle İlgili Rivayetlerin Tarihsel Açıdan Değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 24-25 [Prof. Dr. Ahmet Turan'ın Meslekte 40. Yılını Doldurması Anısına Armağan], s. 87-116
PDF   Aydın, Mahmut
Tarihsel İsa Araştırmaları ve Onların Bulguları Üzerine Bazı Mülahazalar, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2001, sayı: 5, s. 1-41
PDF   Aydın, Mehmed
Osmanlı Medreselerinde Tarih-i Edyân Dersleri, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim: Milletlerarası Kongresi (12-15 Nisan 1999), 2001, s. 169-174
PDF   Aydın, Mehmet
Batı ve Doğu Hıristiyanlığına Tarihi Bir Bakış, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985, cilt: XXVII, s. 123-148
PDF   Aydın, Mehmet
Dinler Tarihinde Metodoloji Tartışmalarına Bir Bakış, İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 2, 2005, s. 1279-1298
PDF   Aydın, Mehmet
Konya’daki Mânevi Halk İnançlarının Dinler Tarihi Açısından Tahlili, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985, sayı: 1, s. 19-35
PDF   Aydın, Mehmet Zeki
Okulda Din Dersi Tartışmaları (Türkiye’de Din Dersinin Tarihi, Teorik Yapısı, Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması), Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, cilt: XI, sayı: 2, s. 7-57
PDF   Aydın, Mustafa
Günümüzde İslâm’ın Doğru Anlaşılmasında Tarihi Birikimin Önümüze Çıkardığı Bazı Engeller, 1. İslam Düşüncesi Sempozyumu, Bildiriler - Tartışmalar, 1995, s. 9-16
PDF   Aydınlı, Osman
“Kur’an’ın Yaratılmışlığı” Meselesi ve Mu‘tezile’nin Tarihî Seyrindeki Yeri (I), Dinî Araştırmalar, 2001, cilt: III, sayı: 9, s. 45-62
PDF   Aydınlı, Osman
“Kur’an’ın Yaratılmışlığı” Meselesi ve Mu‘tezile’nin Tarihi Seyrindeki Yeri (II), Dinî Araştırmalar, 2001, cilt: IV, sayı: 10, s. 37-52
PDF   Aydınlı, Osman
Mu’tezile’nin Tarih Algısı, İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 77-88
PDF   Aydüz, Salim
Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü , Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2008, cilt: VI, sayı: 12 [Türk Eğitim Tarihi], s. 139-180
PDF   Ayhan, Halis
İslâm Tarihindeki İlk Eğitim ve Öğretim Müesseseleri, İslâm Medeniyeti, 1973, cilt: III, sayı: 30, s. 7-10
PDF   Ayyıldız, Erol
Mustafa Sadık er-Rafi‘î’nin Arap Edebiyatı Tarihi Adlı Eserinin Tetkiki, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1991, cilt: III, sayı: 3, s. 131-140
PDF   Ayyıldız, Erol
Rafi‘î’nin İ‘cazu’l-Kur’anı ve Arap Edebiyatı Tarihi’nin Son Cildinin Tetkiki, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1991, cilt: III, sayı: 3, s. 141-150
PDF   Azimli, Mehmet
Corci Zeydan’n “İslam Medeniyeti Tarihi” Adlı Eserine Karşı Yazılmış Bir Tenkit Yazısı, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 5, s. 223-244
PDF   Azimli, Mehmet
Tarih Yazıcılığı Ve Usulüne Dair Bir Bibliyoğrafya Denemesi, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: 10, sayı: 1, s. 193-202
PDF   Bağcı, H. Musa
el-Kütübü’s-Sitte Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Otoritesini Oluşturan Faktörler, İslamî İlimler Dergisi, 2007, cilt: II, sayı: 2, s. 123-160
PDF   Bağcı, H. Musa
Ulaşılmaz Örnek Peygamber Tasavvurunun Tarihsel Teşekkülü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 19, s. 103-136
PDF   Bağlıoğlu, Ahmet
Lübnan’ın Tarihsel Dokusu ve Yöntem Anlayışındaki Mezhebî Etkiler, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XIII, sayı: 1, s. 13-36
PDF   Bakırcı, Naci
Konya Mevlâna Dergâhına Hediye Edilmiş Tarihi Bursa Kumaşları, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, 2002, s. 300-305
PDF   Balcı, İsrafil
Bedir Savaşıyla İlgili Mucizevi Rivayetlerin Kur’ân, Hadis ve Tarih Verilerine Göre Kritiği, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 13, s. 85-124
PDF   Baltacı, Cahid
Kâdî-asker Rûz-nâmçeleri’nin Târihî ve Kültürel Ehemmiyeti , İslâm Medeniyeti, 1979, cilt: IV, sayı: 1, s. 55-100
PDF   Baş, Eyüp
Aşûre Günü, Tarihsel Boyutu ve Osmanlı Dinî Hayatındaki Yeri Üzerine Düşünceler, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: XLV, sayı: 1, s. 167-190
PDF   Baş, Eyüp
Dil-Tarih İlişkisi Bağlamında Osmanlı Türklerinde Arapça Tarih Yazıcılığı (XVI. ve XVII. Yüzyıl Örnekleriyle), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: XLVI, sayı: 1, s. 103-132
PDF   Baş, Eyüp
İbn Asâkir ve Târihu Dımeşk’i Üzerine, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: XXXIX, s. 691-706
PDF   Baş, Eyüp
Târîh-i Osmânî Encümeni Kurucularından Efdaleddin (Tekiner) Beyin Hayatı, Eserleri ve Tarihçiliği Üzerine, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: XLVI, sayı: 2, s. 167-204
PDF   Batuk, Cengiz
Ahmed Midhat Efenedi ve Tarih-i Edyan, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 1, s. 167-180
PDF   Batuk, Cengiz
Mit, Tarih ve Gerçeklik Sorunu Üzerine Notlar, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2009, cilt: VI, sayı: 1, s. 27-53
PDF   Batuk, Cengiz
Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmalarının Tarihsel Seyri , Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2009, cilt: IX, sayı: 1, s. 71-97
PDF   Batuk, Cengiz
Ek: Apokaliptik Tarihçe Denemesi, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008/2, cilt: VII, sayı: 14, s. 37-60
PDF   Bayhan, Ahmet Ali
Ordu’dan Bazı Tarihi Ahşap (Çantı) Camiler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2009, cilt: II, sayı: 7, s. 55-84
PDF   Bayındır, Servet
Sermaye ve Tarihsel Süreçte Mali Aracı Kurumların Sermayeye Yaklaşım Tarzı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 4, s. 175-190
PDF   [Baykara], Abdülbaki
Tevhit Kelimesinin Tarihi Safhaları, Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, 1930, cilt: IV, sayı: 14, s. 61-72
PDF   Bayram, Mikail
Ahi Evren Hâce Nâsırü’d-Din ile Alâü’d-din Çelebi’nin Öldürülmesi ve Ölüm Tarihlerinin Tesbiti, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 3, s. 37-58
PDF   Bayru, Esin Çelebi
Tarihte Kadına Bakış ve Mevlevîlikte Kadın, Mevlânâ ve İnsan -Sempozyum Bildirileri-, 8 Haziran 2007 Cuma, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu, İzmir, 2008, s. 91-96
PDF   Bedir, Murteza
Osmanlı Tarihinin Kuruluş Asrında (1389’a kadar) İlmiye’ye Dair Bir Araştırma: İlk Fakihler, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, 2006, sayı: 1, s. 23-39
PDF   Beg, Muhammed Abdul Jabbar
İslam Tarihi Öğretimindeki Problemler, çeviren: Celal Emanet, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2007, cilt: VII, sayı: 4, s. 483-500
PDF   Belli, Oktay
Tarih Boyunca Ağrı Dağı, I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu (Doğubeyazıt, 2005), 2007, s. 4-21
PDF   Belzen, Jacob A.
Din Psikolojisinde Tarihsel-Kültürel Yaklaşım: Disiplinlerarası Araştırmalar İçin Bakış Açıları , çeviren: Ali Ayten, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/2, sayı: 33, s. 221-240
PDF   Benli, Yusuf
Keysâniyye Tarihinde Nusaybin “Haşebiyye Devleti” Döneminin Aydınlatılması Üzerine Bazı Düşünceler, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2005, cilt: IX, sayı: 24, s. 233-252
PDF   Berki, Ali Himmet
İslâmda Kaza Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1969, cilt: XVII, s. 153-167
PDF   Beşirli, Mehmet
Kent Tarihi Açısından Şeriyye Sicilleri ve Çankırı Şeriyye Sicillerinin Toplu Kataloğu Üzerine, Çankırı Araştırmaları, 2009, cilt: IV, sayı: 4, s. 35-40
PDF   Bey, Satı
Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi, Sadeleştiren: Recai Doğan, Dinî Araştırmalar, 2001, cilt: IV, sayı: 11, s. 197-207
PDF   Bıçak, Ayhan
Cevdet Paşa'nın Tarih Bilinci, Ahmet Cevdet Paşa (1823-1895), (Sempozyum: 9-11 Haziran 1995), 1997, s. 17-57
PDF   Bıçak, Ayhan
Tarihin Yapısı ve Kültür Bilimlerindeki Rolü, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: XL, s. 205-213
PDF   Bilge, Mustafa
Uman Tarihi Kaynakları, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1995, cilt: IX, sayı: [Prof. Dr. Nihad M. Çetin Hatıra Sayısı], s. 281-301.
PDF   Birand, Kâmuran
18. Yüzyıl Fransız Aydınlanma Tarihçiliği ve Modern Tarihçilik Karşısındaki Durumu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1956, cilt: V, sayı: 1-4, s. 87-99
PDF   Blankinship, Halid
İslâm ve Dünya Tarihi: Yeni Bir Dönemlendirmeye Doğru, çeviren: Kenan Çayır, İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi, 1994, cilt: II, sayı: 3, s. 65-93
PDF   Bolay, M. Naci
Mantık Tarihinde Mühim Bir Hadise ve İmam Gazali (Kıyasa Yapılan İtirazlara Dair), Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, sayı: 6, s. 105-112
PDF   Boumrane, Chickh
İslâm Tarihçiliği ve Tarihlerine Bir Bakış, çeviren: Nesimi Yazıcı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1988, cilt: XXX, s. 265-277
PDF   Boumrane, Chickh
İslâm Tarihinde Eğitim-Öğretim Kurumları, çeviren: Nesimi Yazıcı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1988, cilt: XXX, s. 279-285
PDF   Boyacıoğlu, Ramazan
Tarihi Açıdan Şeyhülislamlık, Şer’iye ve Evkaf Vekaleti, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, sayı: 1, s. 161-171
PDF   Bozan, Metin
Mezhepler Tarihçiliği Açısından Seyfuddin Âmidî, Uluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu Bildirileri = International Conference on Sayf al-Din al-Amidi Papers, 2009, s. 357-268
PDF   Bozkurt, Nebi
Mukaddes Emânetler Tarihi ve Osmanlı Devletine İntikâli, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1995-1997, sayı: 13-14-15, s. 7-26
PDF   Bozkuş, Metin
İslâm Mezhepleri Tarihi Açısından Dini Düşüncenin Geçirdiği Evreler, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: VI, sayı: 1, s. 195-208
PDF   Brelich, Angelo
Dinler Tarihine Giriş, çeviren: Mehmet Aydın, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 11, s. 7-46
PDF   Bulut, Ahmet
Arap Edebiyatında Edebî Tenkit ve Belâgatın Tarihî Seyri, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, cilt: IX, sayı: 9, s. 143-192
PDF   Bulut, Mehmet
Din Görevlisi Yetiştirme Sorunu ve Diyanet İşleri Başkanlığına Eleman Yetiştiren Kurum Olarak İmam-Hatip Okulları (Tarihi Süreç İçinde Gelişmeler), II. Din Şûrası Tebliğ ve Müzakereleri: (23-27 Kasım 1998), 2003, cilt: II, s. 542-565
PDF   Büyükkara, Mehmet Ali
Bir Bilim Dalı Olarak İslâm Mezhepleri Tarihi ile İlgili Metodolojik Problemler, İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 1, 2005, s. 441-491
PDF   Cahen, Claude
Selçuklu Devri Tarih Yazıcılığı, çeviren: İsmet Kayaoğlu, Mehmet Dağ, İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi], 1975, sayı: 2, s. 175-198
PDF   Cahid Haksever, Ahmed
Çorum’da Mevlevîlik: Tarihsel Süreci ve Son Temsilcileri, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2007, cilt: VIII, sayı: 19, s. 143-164
PDF   Cebecioğlu, Ethem
Psiko-Tarih Açısından Farklı Rûhî Tekâmül Mertebelerinin Mevlânâ’nın Anlaşılmasındaki Rolü -Metedolojik Bir Yaklaşım-, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2005, cilt: VI, sayı: 14 [Mevlânâ Özel Sayısı], s. 29-54
PDF   Cem, Semahaddin
Tarih ve Lisâniyât: İslâm Ansiklopedisi’nde <İstanbul> Adı, İslâm Medeniyeti, 1968, cilt: I, sayı: 7, s. 36-37
PDF   Chartier, Roger
Kültürel Tarih, çeviren: M. Asım Yediyıldız, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, cilt: VII, sayı: 7, s. 647-650
PDF   Cici, Recep
İslâm Hukuk Tarihi Açısından İlk Dönem Osmanlı Hukuk Çalışmalarına Bir Bakış (1299-1500), Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1994, cilt: VI, sayı: 6, s. 241-260
PDF   Cilacı, Osman
Ahmet Hamdi Akseki ve Dinler Tarihine Bakış, Ahmet Hamdi Akseki (Sempozyum), 2004, s. 53-64
PDF   Cilacı, Osman
Ahmet Hamdi Akseki ve Dinler Tarihine Bakış Tarzı , Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1994, sayı: 1, s. 105-119
PDF   Coşan, M. Es'ad
Bazı Yazmalarda Görülen Bilmeceli Tarih Kayıtları, İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi], 1975, sayı: 2, s. 55-65
PDF   Coşkun, Selçuk
“Hadislerin Tarihe Arzı”nın Uygulamadaki Bazı Problemleri (Hz. Âişe’nin Evlilik Yaşı Örnekleminde Bir İnceleme), EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2004, cilt: VIII, sayı: 20, s. 177-196
PDF   Çağatay, Neşet
Türk-Pakistan İlişkileri Tarihine Kısa Bir Bakış, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1978, cilt: XXIII, s. 51-58
PDF   Çakmaklıoğlu, M. Mustafa
Modern Dünyada Ezelî Hikmet Geleneğinin Yeniden Canlanışı: Batı’da İbnü’l-Arabî’ye Yönelik İlginin Tarihî Seyri, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2009, cilt: IX, sayı: 23, “İbnü’l-Arabî” özel sayısı - II, s. 425-456
PDF   Çalık, Etem
Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Tarihî Romanlarında Dinî Motifler, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2001, cilt: III, sayı: 1, s. 213-220
PDF   Çalışkan, İsmail
Tefsir Tarihi Yazımında Yenilenmenin Gerekliliği -eleştiriler-gerekçeler-teklifler, Ed. Ömer Kara, Tefsir eğitim ve öğretiminin problemleri [Sempozyum tebliğ ve müzakereleri], 11-12 Haziran 2005 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nihat Baysu Koferans Salonu, Van, 2007, s. 103-114
PDF   Çam, Nusret
Güney Kazakistan Müzelerindeki Erken Devir Madeni Eşyanın Türk Medeniyet Tarihi Bakımından Anlamı, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu = International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam, 31 Mayıs - 1 Haziran 2007, 2007, s. 395-408
PDF   Çam, Nusret
Türk ve İslam Sanatları Tarihi Araştırmalarının Dini İlimler Arasındaki Yeri, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989), 1989, s. 69-73
PDF   Çapak, İbrahim
Fahreddin Râzi’nin İslâm Mantık Tarihindeki Önemi ve Bazı Mantık Konuları Hakkındaki Görüşleri, Dinî Araştırmalar, 2005, cilt: VIII, sayı: 23, s. 111-126
PDF   Çavuşoğlu, Ali Hakan
Christopher Melchert ve Mezheb: Gelenekçi Bir Oryantalistin İslam Hukuk Tarihi ve Ehl-i Sünnet Yorumu, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2004, sayı: 4 [Oryantalist İslâm Hukukçuları Özel Sayısı], s. 287-319
PDF   Çeker, Orhan
Hukuk-ı Aile Kararnamesi Giriş ve Tarihçesi, Mehir, 1999, sayı: 3, s. 19-21
PDF   Çelik, Ahmet
Tarih boyunca Kur’ân’dan yapılan intihaller; Eski ve çağımızdaki yalancı Müseylime arasında bir karşılaştırma, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, sayı: 25, s. 63-90
PDF   Çelik, Ali
Sünnet’in Evrensel ve Tarihsel Boyutu, İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, Kutlu Doğum Sempozyumu 2001., 2003, s. 373-390
PDF   Çelik, Ali
Tarih Yazıcılığında "İsnad" ın Kullanılışı ya da "Rivâyetçi Metod", Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2003, cilt: III, sayı: 2, s. 5-21
PDF   Çelik, İsa
Tasavvuf Tarihinde Ârif Kavramı, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2004, cilt: V, sayı: 12, s. 25-52
PDF   Çelikcan, Hüseyin
Alevilik ve Sünniliğin Tarihçesi, Günümüzde Alevîlik ve Bektaşîlik (Panel: 22.02.1992), 1995, s. 37-50
PDF   Çetin, Abdurrahman
Kur’ân Öğretim Tarihi ve Öğretim Kurumları, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, cilt: I, sayı: 1, s. 95-102
PDF   Çetin, Osman
İslam Tarihi Araştırmalarının Halka Yansımasında Karşılaşılan Problemler, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989), 1989, s. 91-96
PDF   Çetin, Osman
Tarihte İlk Resmi Mevlid Merasimleri, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1987, cilt: II, sayı: 2, s. 73-76
PDF   Çınar, Mustafa
Kaside Nazım Şeklinin Tarihî Gelişimi, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2006, cilt: X, sayı: 27, s. 203-222
PDF   Çift, Salih
Tasavvuf Araştırmalarında Alman Ekolü: Tarihsel Boyut, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2007, cilt: VIII, sayı: 18, s. 177-190
PDF   Çiftçi, Mehdin
Harun Öğmüş’ün “Deve Mi, Domuz Mu?” Adlı Manzum Tarihî Tiyatrosu Üzerine Bir Değerlendirme, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 14, s. 471-478
PDF   Çolak, Filiz
Türk Siyasi Tarihinde “Beyaz İhtilal”: 14 Mayıs 1950 Genel Seçimleri (İzmir Örneği), Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2008, sayı: 6, s. 95-108
PDF   Çubukçu, İbrahim Agâh
Kültür Tarihimizde Sanatın Değeri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1987, cilt: XXIX, s. 135-144
PDF   Çuhadar, Cengiz
Tarihî Süreç İçerisinde Felsefî Bir Kavram Olarak Anarşizm, Dinî Araştırmalar, 2008, cilt: X, sayı: 30, s. 75-90
PDF   Daiber, Hans
İslâm Felsefesi Tarihi Çalışmamızın Anlamı ve Amacı Nedir?, çeviren: M. Cüneyt Kaya, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: XLV, sayı: 2, s. 355-377
PDF   Daiber, Hans
İslam Felsefesi Tarihinin Anlamı ve İslam Felsefesi Tarihi Çalışmamızın Amacı Nedir? İhmal Edilmiş Bir Disiplinin Tarihi , çeviren: Muammer İskenderoğlu, Usûl: İslâm Araştırmaları, 2004, cilt: I, sayı: 1, s. 161-183
PDF   Daş, Abdurrahman
Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Dönemi Hakkında Tarihi Kaynak Olarak Münşeat Mecmualarının Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: XLV, sayı: 2, s. 205-218
PDF   Davudoğlu, Ahmed
Tarih Metodolojisi ve Geleneği Yeniden Yorumlama Sürecindeki Önemi, I. Uluslararası Kutlu Doğum İlmî Toplantısı, İslâm, Gelenek ve Yenileşme (İSAM, İstanbul, 1996), 1996, s. 107-115
PDF   Davudoğlu, Ahmet
İslâm Tarihine Genel Siyasi Bir Bakış, Değişim Sürecinde İslâm (Kutlu Doğum Haftası: 1996), 1997, s. 53-60
PDF   Dede, Zerrin
Tarihten Günümüze Mesnevi Okulu, Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu, Bildiriler II [Mevlânâ Celaleddin Rumi’nin 800. Doğum Yılı Anısına], 26-28 Ekim 2007, [t.y.], cilt: II, s. 335-338
PDF   Demir, Hilmi
Kelam Düşünce Tarihinde Yaygın Bir Hatanın Tashihi (İn‘ikâs-ı Edille) ve Mütekaddimin Kelamı ile Mantık İlişkisi Üzerine Bir Eleştiri, Dinî Araştırmalar, 2007, cilt: X, sayı: 29, s. 79-114
PDF   Demir, Necati
Ernst Cassirer’in Tarih Görüşü, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, cilt: 13, sayı: 2, s. 289-309
PDF   Demir, Remzi - Bilal Yurtoğlu
[Hoca Tahsin Efendi] Unutulmuş Bir Osmanlı Düşünürü Hoca Tahsin Efendi’nin Tarih-i Tekvin Yahud Hilkat Adlı Eseri ve Haeckelci Evrimciliğin Türkiye’ye Girişi, Nüsha: Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 2001, cilt: I, sayı: 2, s. 166-196
PDF   Demir, Remzi - Bilal Yurtoğlu
Unutulmuş Bir Osmanlı Düşünürü Hoca Tahsin Efendi’nin Târîh-i Tekvîn Yâhûd Hilkat Adlı Eseri ve Haeckelci Evrimciliğin Türkiye’ye Girişi, Nüsha: Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 2001, cilt: I, sayı: 2, s. 166-196
PDF   Demir
, Mahmut
Tarihsel Bağlamından Koparılmış Bir Hadis: -“O’nu Azgın Bir Topluluk Öldürecek…” Rivâyeti Üzerine Bir İnceleme-, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2007, cilt: VII, sayı: 3, s. 143-164
PDF   Demircan, Adnan
2006 Yılına Kadar YÖK Döneminde İslâm Tarihi Bilim Dalında Hazırlanan Lisansüstü Tezler, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 7, s. 221-250
PDF   Demircan, Adnan
İslâm Tarihi Bilim Dalında Hazırlanan Lisansüstü Tezler, Konuları ve Tez Konusu Belirlenmesinde Karşılaşılan Bazı Sorunlar, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 5, s. 9-78
PDF   Demircan, Adnan
Raşid Halifeler Dönemi Siyasi Gelişmeleri Bağlamında Seyfuddin El-Âmidî’nin Tarih Okuma Biçimi, Uluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu Bildirileri = International Conference on Sayf al-Din al-Amidi Papers, 2009, s. 93-116
PDF   Demircan, Adnan
Tarih Üzerine Bazı Düşünceler, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2007, cilt: IV, sayı: 3, s. 69-89
PDF   Demirci, Kürşat
Hıristiyan Misyonerliğinin Tarihi Boyutu, Türkiye’de Misyonerlik faaliyetleri 17-18 Nisan 2004.__ 472 s., 2004, s. 83-86
PDF   Demirci, Mehmet
Tasavvuf Tarihi Araştırmaları Hakkında Mülahazalar, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989), 1989, s. 329-335
PDF   Demirel, Harun Reşit
Hz. Aişe ve Siyaset (Hadis- Haber ve Tarihî Bilgiler Işığında), Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, cilt: III, sayı: 3, s. 123-148
PDF   Hıdır, Özcan
Tarihte Bir “Anti-İslamist” Olarak Martin Luther, Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm, 2007, s. 145-178
PDF   Divlekci, Celalettin
Tarihsel Süreç İçerisinde Üslûba İlişkin Tanım Çabaları ve Bir Tanım Denemesi (II), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XLIX, sayı: 1, s. 223-252
PDF   Divlekci, Celalettin
Tarihsel Süreç İçerisinde Üslüba İlişkin Tanım Çabaları ve Bir Tanım Denemesi (I), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, cilt: XLVIII, sayı: 2, s. 117-133
PDF   Doğan, Recai
Yaygın Din Eğitimi Açısından İkinci Meşrutiyet Dönemine Kadar Vaaz ve Vaizliğin Gelişimine Tarihi Bir Bakış, Dinî Araştırmalar, 1999, cilt: I, sayı: 3, s. 257-272
PDF   Doğanay, Süleyman
Hadislerde Metin ve Muhteva Tahlîlinin Tarihî Boyutu, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2007, cilt: V, sayı: 1, s. 63-84.
PDF   Döndüren, Hamdi
Osmanlı Tarihinde Bazı Faizsiz Kredi Uygulamaları ve Modern Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Tecrübesi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XVII, sayı: 1, s. 1-24
PDF   Dönmez, Süleyman
İbn Haldun’un Tarih ve Umran Anlayışına Felsefî-Eleştirel Bir Yaklaşım, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: II, sayı: 1, s. 135-154
PDF   Duman, Ali
İslâm Amme Hukuku Tarihinde Bir Dönem Noktası: Sakîfetu Benî Saîde, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2004, cilt: VIII, sayı: 21, s. 141-152
PDF   Duman
, Abdullah - Ramazan Altınay
Tarihçilik ve Döngüsel Tarih Felsefesi Bağlamında Bîrûnî’nin “Fihrist” Adlı Risâlesi ve Çevirisi, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2007, cilt: XI, sayı: 30, s. 187-218
PDF   Dumlu, Ömer
İzmirli’nin “Tarih-i Kur’ân”ı Üzerine Bir Değerlendirme, İzmirli İsmail Hakkı (sempzoyum: 24-25 Kasım 1995), 1996, s. 47-63
PDF   Durak Aksoy, N.
Tarihsel Bakımdan Halifelik , Hikmet Yurdu, 2009, cilt: II, sayı: 3, (1936 - 2008) Prof. Dr. Zahit Aksu Anısına, s. 215-226
PDF   Duralı, Teoman
Tarihin Dayanılmaz Ağırlığı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: XL, s. 117-126
PDF   Duri, Abdülaziz
İslâm’da Tarih Yazıcılığının Ortaya Çıkışı Üzerine Bir İnceleme : Ez-Zührî, çeviren: H. İbrahim Gök, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, sayı: 22, s. 161-177
PDF   Düzgün, Şaban Ali
İlahi Olan’ın Objektifleşme Alanı Olarak Tarih ve Tarihin Teolojik Yorumu, Kelâm Araştırmaları Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 2, s. 57-82
PDF   Ecer, A. Vehbi
Tarih Boyunca Mekke’nin Yönetimi, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1990, sayı: 7, s. 161-170
PDF   ed-Dûrî, Abdülaziz
İbn Şıhâb ez-Zührî ve İslâm Tarih Yazıcılığının Başlamısndaki Rolü, çeviren: Casim Avcı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 6, s. 57-76
PDF   el-Huseynî, Muhammed Yunûs
Arap Düşünce Tarihinin Ölümsüz Eseri: İbnu’n- Nedîm’in el-Fihrist’i , çeviren: Eyyüp Tanrıverdi, Nüsha: Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 2006, cilt: VI, sayı: 23, s. 39-48
PDF   el-Suyuti, Celalettin
Celaluddin es-Suyuti (911/1505) eş-Şemarîh fi İlmi’t-Tarih, çeviren: Rıza Savaş, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı: 11, s. 183-199
PDF   Endress, Gerhard
Avrupa ve İslam : Bir Bilimin Tarihi, çeviren: İsmail Hakkı Göksoy, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003/2, sayı: 11, s. 165-184
PDF   Topgül, Muhammed Enes
“Hadislerde Metin ve Muhteva Tahlilinin Tarihi Boyutu” Adlı Makale Üzerine, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2008, cilt: VI, sayı: 2, s. 171-174
PDF   er-Rabdâvî, Mahmûd
Tarih Boyunca Kur’ân Tercümelerinin Amaçları ve Çeˇitleri, çeviren Zafer Kızıklı, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2008, cilt: VIII, sayı: 3, s. 279-290
PDF   Erdem, Mustafa
Türkiye’de Dinler Tarihi Üzerine Yapılmış Tezler Üzerine Düşünceler, Türkiye 1. Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, (24-25 Eylül 1992), 1992, s. 83-96
PDF   Eren, Selim
Türklerin Farklı Din Anlayışına Sahip Olmalarının Tarihsel ve Sosyolojik Arka Planı, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, s. 39-50
PDF   Erşahin, Seyfettin
Rusya’da Müslümanlar : Tatar Kavimlerinin Tarihçesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, cilt: XXXV, s. 561-602
PDF   Ertan, Veli
Tarihte Dâru’l-Hilâfe Medreseleri ve İhtisas Şubeleri, İslâm Medeniyeti, 1982, cilt: V, sayı: 4, s. 35-57
PDF   Ertürk, Mustafa
Nebevî Sünnet’in Târihî Gerçeklikteki Konumu Açısından “Kur’ân İslâm’ı” Söyleminin İlmî Değeri, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 1, s. 7-29
PDF   Esin, Emel
Millî Kültür Tarîhi Safhalarına Bakış, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, 1977, sayı: 2, s. 237-293
PDF   Evkuran, Mehmet
Tarihçiliğin Bunalımı ve Tarih’in Doğuşu -İbni Halduncu Çözümlemenin Özgünlüğü Üzerine-, İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 47-62
PDF   Evkuran, Mehmet
Zaman, Bilinç ve Tarih Algısı Üzerine -Teolojik Açıdan Bir İnceleme-, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2007, cilt: IV, sayı: 3, s. 31-68
PDF   Eyim, Ahmet
Bilim Tarihi Yazımı ve Nesnellik Tartışmaları Üzerine, I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, 2006, cilt: I, s. 262-269
PDF   F. Healey, John
Süryanca Elyazısının Erken Tarihi, çeviren Mehmet Sait Toprak, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2005, cilt: V, sayı: 4, s. 315-329
PDF   Fahreddinof, R.G.
Bulgar Devleti’nin Tarihi Üzerine Denemeler, çeviren: İlyas Topsakal, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, cilt: I, sayı: 1, s. 287-292
PDF   Yılmaz, M. Faik
Yorumlama Tarihinin Değişim Sürecinde Hermenötik Problem, Kur’an ve dil : dilbilim ve hermenötik sempozyumu (17-18 mayıs 2001).__ XV, 542 s., 2002, s. 59-73
PDF   Faruqi, Nisar Ahmed
İlk Dönem Müslüman Tarih Yazıcılığı Hakkında Bazı Metodolojik Görüşler, çeviren: Muhittin Kapanşahin, Bilimname : Düşünce Platformu, 2006/1, cilt: IV, sayı: 10, s. 183-190
PDF   Fayda, Mustafa
İslâm’da Fıkhî Mezhepler Tarihi, İslâm Medeniyeti, 1968, cilt: I, sayı: 11, s. 40-41
PDF   Fayda, Mustafa
İslâm Dünyasındaki İlk Şehir Tarihleri ve İbn Şebbe’nin Medine-i Münevvere Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, cilt: XXVIII, s. 167-180
PDF   Ferruh, Ömer
İslâm Tarihinin Ana Kaynakları ve Müracaat Eserleri, çeviren: Adem Apak, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 1, s. 171-181
PDF   Fığlalı, Ethem Ruhi
İslâm Mezhepleri Tarihi Araştırmalarında karşılaşılan bazı problemler, Uluslararası Birinci İslam Araştırmaları Sempozyumu Tebliğ ve Müzakereler, 16-18 Eylül, 1985, İzmir, 1985, s. 369-377
PDF   Fığlalı, Ethem Ruhi
İslâm Tarihinde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Dönemleri (Mezhepler Tarihi Açısından Bir Tedkik), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1983, cilt: XXVI, s. 353-370
PDF   Fığlalı, Ethem Ruhi
Mesih ve Mehdi İnancı Üzerine (Mezhepler Tarihi Açısından Bir Bakış), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1981, cilt: XXV, s. 179-214
PDF   Fığlalı, Ethem Ruhi
XIX. Yüzyıl Sonlarında Hindistan (Mezhepler Tarihi Açısından Bir Bakış), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1983, sayı: 1, s. 1-24
PDF   Filiz, Şahin
Tarih Felsefesi Açısından İslam Felsefesi Tarihi ve Müntehab Sivanu’l-Hikme, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2006, sayı: 2, s. 43-75
PDF   Furat, Ahmet Hamdi
Ibn al-Bârızî and his Book : “Kitâbu Târîh al-’Ibâd va’l-Bilâd”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 4, s. 191-194
PDF   Gedikli, Fethi
Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Şer’iyye Sicilleri , Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 5 [Türk Hukuk Tarihi Sayısı], s. 187-213
PDF   Gedikli, Fethi
Şer’iye Sicillerinin Hukuk Tarihi Açısından Önemi ve Sicillere Dayalı Araştırmalar, Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları: Tespitler- Problemler-Teklifler, Sempozyum [Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul, 2001], 2007, s. 73-96
PDF   Gemici, Nurettin
Girit’e Ait 1870 Tarihli Bir Belge, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 13, s. 281-288
PDF   Gemici, Nurettin
İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın Tarihçilerle Tartışmaları, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2009, cilt: IX, sayı: 1, s. 327-342
PDF   Gökalp, Yusuf
Zeydiyye Mezhebinin Doğuşu, Teşekkül Süreci ve Tarihçesi, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, cilt: 7, sayı: 2, s. 55-93
PDF   Gökbel, Ahmet
M. Şemseddin (Günaltay) ve Dinler Tarihine Yaptığı Katkılar, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sayı: 5 [Prof. Dr. Şaban Kuzgun Armağanı], s. 33-44.
PDF   Gökbilgin, M. Tayyib
Devlet Adamları Vasıfları ve Tarihimizde Bazı Bilgin Devlet Adamları, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1971, cilt: IV, sayı: 3-4, s. 18-28
PDF   Gökbilgin, Tayyip
X. Milletlerarası Dinler Tarihi Kongresi, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1958, cilt: II, sayı: 2-4, s. 189-192
PDF   Gökmenoğlu, Hüseyin Tekin
İslâm Kamu Hukuku ve Siyasi Düşüncesinde Veliahd Tayini ve İstihlaf (Kaynak ve Tarihî Süreç Eleştirisi), Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, sayı: 7, s. 231-266
PDF   Göksoy, İsmail Hakkı
Endonezya’da Din Eğitimi Kurumları ve Tarihi Gelişimleri, Dinî Araştırmalar, 2003, cilt: V, sayı: 15, s. 37-64
PDF   Gömbeyaz, Kadir
73 Fırka Hadisinin Mezhepler Tarihi Kaynaklarında Fırkaların Tasnifine Etkisi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: XIV, sayı: 2, s. 147-160
PDF   Görgün, Hilal
Mısır’da XIX. Yüzyıl Sonunda Panislamist Osmanlı Tarih Yazıcılığı: Muhammed Ferid ve Mustafa Kâmil, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2000, sayı: 4, s. 105-131
PDF   Görgün, Tahsin
İnşa-haber (Performative-Constative) ve Kur’an’ın Anlaşılması -Söz-Eylem Teorisinin Tarihi Üzerine-, Kur’an ve dil : dilbilim ve hermenötik sempozyumu (17-18 mayıs 2001).__ XV, 542 s., 2002, s. 443-460
PDF   Görgün, Tahsin
Kur’an ve Tarih, Kur’an ve tefsir araştırmaları / Sadrettin Gümüş ...[ve öte.].__ 1. c. (270 s.), 2000, s. 127-139
PDF   Görgün, Tahsin
Tarih ve Toplum Araştırmalarında Bir Yöntem Kaynağı Olarak Klasik Metafizik: Fahreddin er-Râzî Ekolü ve İbn Haldûn, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2007, sayı: 17, s. 49-78
PDF   Gözübenli, Beşir
Türk Hukuk Tarihinde Kanunlaştırma Faaliyetleri ve Mecelle, Ahmet Cevdet Paşa (1823-1895), (Sempozyum: 9-11 Haziran 1995), 1997, s. 285-299
PDF   Gözütok, Şakir
Eğitim Tarihi Perspektifinde Harran Okulu, I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, 2006, cilt: I, s. 235-240
PDF   Gözütok, Şakir
İslam Eğitim Tarihinde Müesseseleşme, Dinî Araştırmalar, 2006, cilt: IX, sayı: 26, s. 17-44
PDF   Gurbanov, Abbas
Abbâsîler Dönemine Kadar Azerbaycan’ın Siyasî Tarihine Genel Bir Bakış (10-132/632-750), İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2007, cilt: V, sayı: 9, s. 123-136
PDF   Gül, Adnan
Batılılaşma Sürecinde Sebilürreşad Dergisi Tarihçesi, Yayın Politikası ve Düşünce Sistemi, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2007, cilt: XI, sayı: 31, s. 39-54
PDF   Gül, Ali Rıza
Kur’ân Ayetlerini Tarihlendirmede Nüzul Sebeplerinin Rolü, Dinî Araştırmalar, 2004, cilt: VII, sayı: 19, s. 191-220
PDF   Güler, İlhami
Muhtar Bir İrade (Allah’ın İradesi) ve Mümkün Bir Tarihin (610-632) ‘Kelam-ı Kadim’e ve ‘Zorunlu Tarih’e Dönüşmesi, III. Kur'an Haftası Kur'an Sempozyumu 13-19 Ocak 1997, 1998, s. 211-227
PDF   Güler, İlhami
Tarih ve “Tarih-Dışı” Arasında Gelenek, Kelâm Araştırmaları Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 2, s. 45-51
PDF   Günay, H. Mehmet
Bulgaristan Başmüftülüğü’nce Hazırlanan 1924 Tarihli Münâkehât ve Müfârekât Tâlimnâmesi ve Bulgar Şer‘iye Mahkemelerinde Uygulanışı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 3, s. 163-196
PDF   Günay, H. Mehmet
Osmanlı Sonrası Bulgaristan Şer’iye Mahkemeleri: Tarihi Gelişimi, Yapısı ve İşleyişi , Balkanlar’da İslâm Medeniyeti, II. Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, (Tiran-Arnavutluk, 4-7 Aralık 2003), 2006, s. 397-419
PDF   Günay, Nasuh
Batı’nın Hz. Muhammed’e Karşı Takındığı Olumsuz Tutumun Tarihsel Arka Planı, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008/2, sayı: 21, s. 105-126
PDF   Günay, Nasuh
Birûnî’nin İslam Bilim Hayatına ve Dinler Tarihi’ne Katkıları, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu = International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam, 31 Mayıs - 1 Haziran 2007, 2007, s. 585-598
PDF   Günay, Nasuh
İlahiyat Fakültesi Mezunu Öğretmenler ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dinler Tarihi’ne Karşı Olan Tutumları: Isparta Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, sayı: 6 [Kuruluşunun 700. Yılında Osmanlı Özel Sayısı], s. 139-165
PDF   Günay, Ünver
Türklerin Dini Tarihinde ve Kültüründe Çoğulculuk ve Hoşgörü, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı: 10, s. 49-68
PDF   Günaydın, Mehmet
Of Medreselerinin Tarihi Fonksiyonelliğine Bakış, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: 6, sayı: 12, s. 101-136
PDF   Gündüz, Şinasi
Peygamberlik Tarihi Perspektifi ve Kur’an, Samsun’da Kur’an Günleri XI. Kur’an Sempozyumu: Kur’an ve Risalet, 25-26 Ekim 2008/Samsun, 2009, s. 155-166
PDF   Güner, Ahmet
Mâverdî’nin Hilâfet Kuramının Tarihsel Arkaplanına Bir Bakış (I), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 16, s. 3-36
PDF   Güner, Ahmet
Mâverdî’nin Hilâfet Kuramının Tarihsel Arkaplanına Bir Bakış (II), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 17, s. 227-252
PDF   Güner, Osman
Bir Muafiyet Vergisi Olarak Cizye : Tarihsel ve Kavramsal Bir Okuma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, sayı: 22, s. 59-74
PDF   Güney, Ahmet Faruk
İslam-Türk Matematik Tarihinde İlk Eser: Salih Zeki’nin “Âsâr-ı Bâkiye”si, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 4 [Türk Bilim Tarihi Sayısı], s. 681-685
PDF   Güngör, Harun
Prof. Dr. Hikmet Tanyu'nun Türk Dini Tarihi Çalışmalırına Katkıları, Dinler Tarihi Araştırmaları I, (Sempozyum: 8-9 Kasım 1996), 1998, s. 53-62
PDF   Güngör, Harun
Dinler Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Hikmet Tanyu ve Türk Dini Tarihi Çalışmalarına Katkısı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, cilt: XXXVI, s. 521-529
PDF   Hacıgökmen, Mehmet Ali
Ahî Şecere-Nâmelerinin Tarihî Temeli ve Yazılış Sebepleri, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 23, s. 107-114
PDF   Atçeken, İsmail Hakkı
İslâm Tarihinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi (Asr-ı Saâdet ve Endülüs Örneği), İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 14, s. 41-60
PDF   Haksever, Ahmed Cahid
Çorum’da Bektâşî Zâviyeleri: Tarihî Süreçler ve Fonksiyonları, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2008, cilt: XII, sayı: 36, s. 67-86
PDF   Haksever, Ahmet Cahid
Çorum’da Nakşbendiliğin Tarihi Süreci ve Temsilcileri, Hitit Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi [Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi], 2008/1, cilt: VII, sayı: 13, s. 61-82
PDF   Mesud, Muhammed Halid
Endülüs İslâm Hukuk Tarihi: Genel Bir Bakış, çeviren: Muhammed Tayyib Kılıç, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 14, s. 403-434
PDF   Hamidullah, Muhammed
İnsan Toplumlarında İbadet Tarihi , çeviren Zahit Aksu, Hikmet Yurdu, 2008, cilt: I, sayı: 1, s. 9-30
PDF   Hamidullah, Muhammed
Hicrî Takvim ve Tarihî Arkaplanı, çeviren: Kasım Şulul, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, cilt: IX, sayı: 9, s. 671-686
PDF   Hamîdullah, Muhammed
Kur’ân-ı Kerîm İle Diğer Semâvî Kitapların/Sayfaların Karşılaştırmalı Kısa Bir Tarihi, çeviren Bahattin Dartma, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2007, cilt: VII, sayı: 3, s. 165-173
PDF   Hamidullah , Muhammed
Usûl al-fıqh’ın Tarihi, çeviren: M. Fuad Sezgin, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1956-1957, cilt: II, sayı: 1, s. 1-18
PDF   Hanefi, Hasan
Kelam İlminin Tarihselliği, çeviren: İbrahim Aslan, Kelâm Araştırmaları Dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 2 , s. 155-174
PDF   Hanefi, Hasan
Kelam İlminin Tarihselliği, çeviren: İbrahim Aslan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: XLV, sayı: 1, s. 263-284
PDF   Hanna, Nelly
Osmanlı Dönemi Arap Şehir Tarihi Üzerine Bir İnceleme, çeviren: Mustafa Macit Karagözoğlu, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 6 [Türk Şehir Tarihi Sayısı], s. 103-116
PDF   Harman, Ömer Faruk
Günümüzde Batı’da Dinler Tarihi Çalışmaları, Dinler Tarihi Araştırmaları - I, (Sempozyum: 8-9 Kasım 1996), 1998, s. 315-322
PDF   Has, Kenan
Tarihsel İsa Araştırmaları, Dinler Tarihi Araştırmaları III: 2000. Yılında Hıristiyanlık (Dünü Bugünü ve Geleceği), 2002, s. 97-101
PDF   Has, Kenan
Hz. İsa ve Tarihsel Yaşamın Bilgi Kaynakları, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sayı: 5 [Prof. Dr. Şaban Kuzgun Armağanı], s. 193-207.
PDF   Hasan, Nâdirhan
Orta Asya’da İslam’ın Gelişmesi ve Hoca Ahmed-i Yesevî’nin Bu Gelişmedeki Tarihi Hizmetleri, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu = International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam, 31 Mayıs - 1 Haziran 2007, 2007, s. 65-70
PDF   Hasanov, Samir
Mir Mehdi Hazani'nin "Kitab-ı Tarih-i Karabağ" Eserinde Hamse Meliklerinin Menşei Hakkında, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, sayı: 14/2, s. 177-187
PDF   Hatiboğlu, İbrahim
Osmanlı Aydınlarınca Dozy’nin Târîh-i İslâmiyyet’ine Yöneltilen Tenkitler, İslâm Araştırmaları Dergisi, 1999, sayı: 3, s. 197-213
PDF   Hautin, Alber
Hıristiyanlığın Kısa Tarihi, çeviren: Abdurrahman Küçük, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1981, cilt: XXV, s. 437-455
PDF   Hıdır, Özcan
Luterci Protestanlığın Tarihi Arkaplanı ve Martin Luther’in Kur’an, Hz.Muhammed ve İslam-Türk Kültürüne Bakışı, XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslâm-Türk Medeniyeti ve Avrupa Uluslararası Sempozyum = XI. to XVIII. Centuries Islamic-Turkish Civilization and Europe International Symposium, 24-26 Kasım, 2006, 2006, s. 135-160
PDF   Hıdır, Özcan
Şarkiyatçıların Hadisi Tarihlendirme Metotları, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 1, s. 97-115.
PDF   Hızlı, Mefail
Osmanlı Eğitim Tarihinin Arşiv ve Yazma Kaynakları , Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2008, cilt: VI, sayı: 12 [Türk Eğitim Tarihi], s. 577-592
PDF   Hızlı, Mefail
Osmanlı Eğitim-Öğretim Tarihi Konusunda Önemli Bir Kaynak : “Müderrisîn Vezâifi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: VIII, sayı: 8, s. 97-134
PDF   Hiskett, Mervyn
Kuzey Nijerya Tarihi ve Hausa Müslümanları, çeviren: Kadir Özköse, Dinî Araştırmalar, 2004, cilt: VII, sayı: 19, s. 357-366
PDF   Hizmetli, Sabri
Tarihî Rivâyetlere Göre Hz. Osman’ın Öldürülmesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985, cilt: XXVII, s. 149-176
PDF   Hizmetli, Sabri
Mustafa Kemal Atatürk’ün İslâm Tarihi Anlayışı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: ö.s. (Cumh. 75), s. 119-140
PDF   Hizmetli, Sabri
Osmanlı Yönetimi Döneminde Tunus ve Cezayir’in Eğitim ve Kültür Tarihine Genel Bir Bakış, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, cilt: XXXII, s. 1-21
PDF   Holm, Nils G.
Din Psikolojisi ve Tarihçesi, çeviren: Abdülkerim Bahadır, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 12, s. 71-78
PDF   Hurç, Ramazan
Tarihi Süreç İçerisinde Türk Din Öğretimine Yeni Bir Yaklaşım, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sayı: 5 [Prof. Dr. Şaban Kuzgun Armağanı], s. 285-294
PDF   Ilıca, Ali
Tarihî Mirasımızdan Bir Örnek: Çorum Güpür Hamamı ve Vakfiyesi, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1, cilt: I, sayı: 1, s. 316-342.
PDF   Işık, Ramazan
Sayentoloji Kilisesi’nin Tarihçesi ve Öğretileri, Dinî Araştırmalar, 2007, cilt: X, sayı: 28, s. 39-58
PDF   Işık, Ramazan
Maruni Patriği ve Tarihçisi İstefan ed-Duveyhi (1629-1704)’nin Hayatı ve Eserleri, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: IX, sayı: 1, s. 219-229
PDF   İlhan, Avni
İzmirli’nin Mezhepler Tarihi Çalışmaları, İzmirli İsmail Hakkı (sempzoyum: 24-25 Kasım 1995), 1996, s. 71-76
PDF   İlhan, Avni
Birgili Mehmet Efendi ve Mezhepler Tarihi İle İlgili Risalesi (Tuhfetü’l-Müsterşidîn fî Beyâni Fırakı Mezâhibi’l-Müslimîn), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989, sayı: 6, s. 173-215
PDF   İlhan, Avni
el-Emru bi’l-Ma‘rûf ve’n-Nehyü ani’l-Münker (Mezhepler Tarihi Açısından Bir Bakış), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, sayı: 3, s. 89-120
PDF   İmamoğlu, Vehbi
Mekke Putperestlerinin İslam'la Yüzleşmesi: Tarihi ve Psikolojik Süreç Analizi , Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2009, cilt: II, sayı: 6, s. 307-322
PDF   İnalcık, Halil
Tarihsel Bağlamda Sivil Toplum ve Tarikatlar, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü , 2003, cilt: II, s. 9-17
PDF   İnceoğlu, F. Samime
Türk Bilim Tarihi Çalışmalarında Bir Hakikat Yolcusu: Cevat İzgi ve “Osmanlı Medreselerinde İlim”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 4 [Türk Bilim Tarihi Sayısı], s. 711-720
PDF   Jahn, Kral
Cihan Tarihçisi Olarak Reşidüddin, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1959-1960, cilt: III, sayı: 3-4, s. 227-236
PDF   Jeffery, Arthur
Kur’an Tarihi, çeviren: Alparslan Sarı, M. Kemal Atik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: 6, sayı: 12, s. 163-184
PDF   Jones, Marsden
İslâm’ın Zuhurunda Batı Arabistan’ın Ekonomik Tarihinin Bir Kaynağı Olması Bakımından es-Sîretü’n-Nebeviyye, çeviren: Ahmet Güner, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1987, sayı: 4 [Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı’na Armağan], s. 493-504
PDF   Jusubaliev, Ali
İslam Tarihi Kaynağı Olarak Kırgız Şecereleri, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu = International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam, 31 Mayıs - 1 Haziran 2007, 2007, s. 421-426
PDF   Kabakçı, Yusuf
Bursalı Mutasavvıf Tarihçi Mehmed Şemseddin Efendi ve Seyahatnamesi “Dildâr-ı Şemsî”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XVII, sayı: 1, s. 263-282
PDF   Kalender, Ruhi
XV. Yüzyıla Kadar Arap, İran ve Türk Musikisinin Kısa Tarihçesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: XXXIX, s. 253-272
PDF   Kalın, İbrahim
Batı’daki İslâm Algısının Tarihine Giriş, Dîvân: İlmî Araştırmalar, 2003/2, cilt: VIII, sayı: 15, s. 1-51
PDF   Kanlıdere, Ahmet
Sovyet ve Türk Tarih Yazıcılığında Rusya Müslümanlarının Düşünce Tarihi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 1 [Türk Siyaset Tarihi (Tanzimat’tan Günümüze) Sayısı], s. 149-181
PDF   Kapanşahin, Muhittin
Şeyhülislam Mehmet Efendi ve Tarihçiliği, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 2, s. 155-172
PDF   Kaplan, Doğan
İslâm Mezhepleri Tarihi İlk Dönem Müellifleri ve Mezhepler Tarihine Ait Eserleri, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 23, s. 197-219
PDF   Kara, İsmail
Dinî Düşünce Tarihimiz Açısından Hamidullah’ın Eserlerinin Türkçeye/Türkiye’ye İntikali ve Tesirleri, Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleri ile Muhammed Hamîdullah Sempozyumu [18-19 Kasım 2005, Bursa], 2005, s. 73-126
PDF   Kara, Mustafa
Modern Dönemde Tasavvuf Tarihi Araştırmaları ve Problemleri, Modern Dönemde Dinî İlimlerin Temel Meseleleri, İlmî Toplantı, 2007, s. 325-346
PDF   Kara, Mustafa
Tasavvuf Tarihi Araştırmaları Üzerine Bazı Düşünceler, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989), 1989, s. 337-340
PDF   Kara, Mustafa
Bursalı Bir Tarihçi Mehmet Şemsettin (Ulusoy) Efendi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1991, cilt: III, sayı: 3, s. 99-106
PDF   Kara, Ömer
Arap Dilbilimindeki “Terâdüf” Olgusunun “Furûk” Paralelinde Tarihsel Süreci ve Arka Planı -el-Furûku’l-Lugâviyye’ye Giriş (I)-, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2003, cilt: VII, sayı: 14, s. 197-220
PDF   Kara, Seyfullah
İslam Tarihinde İlk Zihniyet Sapması: Emevîler Döneminde Otoritenin Dünyevîleştirilmesi, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 8, s. 145-170
PDF   Kara, Seyfullah
Tarihi Süreç, Kur’ân ve Hz. Peygamber Açısından Kadın, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 1998, cilt: I, sayı: 3, s. 261-280
PDF   Kara, Seyfullah
Tarihin İnşası Sorunu (Construction Problem of History), Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2003, cilt: III, sayı: 4, s. 45-58
PDF   Kara
, Seyfullah
Hz. Peygamber Döneminde Gençliğin Eğitimine Tarihsel Bir Yaklaşım , Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2002, cilt: II, sayı: 1, s. 65-73
PDF   Karaman, Hüseyin
Ebû Bekir Er-Râzî’nin Mülhidliği Bir Gerçeklik mi, Yoksa Tarihsel Bir Yanılgı mı?, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2002, cilt: VI, sayı: 11, s. 107-123
PDF   Karaman, Lütfullah
Pakistan Örneğinde Demokrasi Tecrübesi: Tarihsel Süreçte Bakış, İslam ve Demokrasi, Kutlu Doğum Sempozyumu - 1998, 1998, s. 195-204
PDF   Karlığa, Bekir
Bilim ve Düşünce Tarihinde Urfa, Editör: Ali Bakkal, Hz. İbrahim [1. Hz. İbrahim sempozyumu bildirileri], 17-18 Ekim 1997, Şanlıurfa, 2007, s. 30-34
PDF   Karmış, Orhan
Tefsir Tarihinin Büyük Siması: İmam-ı Mücâhid, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985, sayı: 1, s. 9-18
PDF   Karslı, İbrahim Hilmi
Tarihsel Gelişimleri İtibariyle Tefsir Mukaddimelerine Dair Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 20, s. 225-260
PDF   Kartal, Abdullah
İmâm-ı Rabbânî’nin Vahdet-i Vücûd Eleştirisi ve Tarihsel Arkaplanı, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: XIV, sayı: 2, s. 59-80
PDF   Kayadibi, Fahri
Cumhuriyet Döneminde Müftülükler (Tarihçesi ve Sorunları), Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2000, sayı: 7, s. 143-192
PDF   Kayaoğlu, İsmet
İslâm Ülkelerinin Yakın Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1975, cilt: XX, s. 199-218
PDF   Kazıcı, Ziya
Sosyal Değişimin Tarih Felsefesi Boyutu (Osmanlı Örneği), Kutlu Doğum 2002: Çağımızda Sosyal Değişme ve İslâm, 2007, s. 91-99
PDF   Keleş, Ahmet
İslam Geleneğinde Tarihin Öznesi Sorunu, İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 63-75
PDF   Keleş, Ali
İslâm’a Göre Para Politikası Kavramı (Tarihi Bir Bakış ve Günümüzle Mukayese) , İLAM Araştırma Dergisi, 1997, cilt: II, sayı: 2, s. 105-130.
PDF   Kelpetin Arpaguş, Hatice
Bir Telif Türü Olarak İlmihal Tarihî Geçmişi ve Fonksiyonu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1, sayı: 22, s. 25-56
PDF   Khan, Mofakhkhar Hussain
Kur’an-ı Kerim’in Bengalce Tercümelerinin Tarihçesi, çeviren: Mustafa Dağlı, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1983, sayı: 1, s. 373-380
PDF   Kılavuz, Ahmet Saim
Bişr B. Gıyâs el-Merîsî, Hayatı, Görüşleri ve İslâm Düşünce Tarihindeki Yeri, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1987, cilt: II, sayı: 2, s. 99-110
PDF   Kılıç, Mahmut Erol
“Ebu’l-Hukemâ”: Hikmetin Atası Hermetik felsefenin İslam düşünce tarihinden görünümü, Dîvân: İlmî Araştırmalar, 1998/2, cilt: III, sayı: 5, s. 1-32
PDF   Kılıç, Muharrem
Karşılaştırmalı Hukuk Tarihinde Metodolojik Formalizmin Aşılmasında İki Yöntem: İstihsan ve Equity, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2003, sayı: 1, s. 147-165
PDF   Kılıç, Mustafa
İslâm Kültür Tarihinde Mûsiki : Başlangıçtan Emevilerin Sonuna Kadar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989, cilt: XXXI, s. 399-451
PDF   Kılıç, Mustafa
Osmanlı Tarih Araştırmalarında Mühimme Defterlerinin Yeri ve 107 Numaralı Mühimme Defteri, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: VII, sayı: 2, s. 249-260
PDF   Kılıç, Sadık
Dil ve İnsanın Tarihselliği Bağlamında Dini Metin, Kur’an ve dil : dilbilim ve hermenötik sempozyumu (17-18 mayıs 2001).__ XV, 542 s., 2002, s. 95-105
PDF   Kılıç, Sami
Gürcülerin Dinî Tarihçesi, Dinî Araştırmalar, 2005, cilt: VIII, sayı: 22, s. 63-74
PDF   Kılıç, Sami
Prof. Dr. Hikmet Tanyu’nun Türkiyedeki Dinler Tarihi ve Türk Dinî Tarihi Çalışmalarına Katkıları, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, sayı: 2, s. 89-102.
PDF   Kırca, Celal
Tenzil Yönteminin Tarihselliği, Problemi ve Kur’an Yorumuna Olan Etkisi , Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, 1997, cilt: I, sayı: 2, s. 51-60
PDF   Kırpık, Güray
Ortaçağın Son Yüzyılında Mühim Tarihçiler ve Eserleri (1353-1453), EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2008, cilt: XII, sayı: 36, s. 133-146
PDF   Kızıklı, Zafer
Arapçada Dil Bilimlerinin Tarihsel ve Kavramsal Temelleri, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2007, cilt: XI, sayı: 30, s. 249-262
PDF   Kızıklı, Zafer
Ebu’l-Esved ed-Du’eli’nin Arap Gramer Tarihindeki Yeri ve Önemi, Dinî Araştırmalar, 2006, cilt: IX, sayı: 25, s. 265-280
PDF   Kitagawa, Joseph M.
İbtidadi, Klasik ve Modern Dinler Tarihi Disiplinine Yeni Bir Bakış, çeviren: Adil Özdemir, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı: 10, s. 163-182
PDF   Klar, M. O.
“Ve Tahtının Üzerine Bir Ceset Bıraktık” 38 Sâd 34. Âyeti ile İlgili Tarihsel Bir Okuma, çeviren: Abdurrahman Ateş, Bilimname : Düşünce Platformu, 2009/1, cilt: VII, sayı: 16, s. 213-238
PDF   Koca, Fatih
Ney’in Tarihi Gelişimi ve Dini Mûsikimizdeki Yeri, Dinî Araştırmalar, 2002, cilt: IV, sayı: 12, s. 181-196
PDF   Koca, Ferhat
Kur’ân-ı Kerîm’deki Fıkhî Hükümlerin Evrensellik ve Târihselliğini Tesbit Konusunda Bir Ölçüt Denemesi , Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, 1998, cilt: I, sayı: 10,11,12, s. 71-103
PDF   Koca, Ferhat
İslam Hukukçusu ve Hukuk Tarihçisi Noel Coulson: Hayatı, Eserleri ve Görüşleri, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2004, sayı: 4 [Oryantalist İslâm Hukukçuları Özel Sayısı], s. 75-85
PDF   Koca, Ferhat
Mısırlı İslam Tarihçisi ve Hukukçusu Muhammed Hudarî Bek (1837-1927): Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Görüşleri, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2005, sayı: 6 [Son Asır İslâm Hukukçuları Özel Sayısı], s. 167-178
PDF   Koca, Ferhat
Osmanlılar Dönemi Fıkıh-Tasavvuf İlişkisi: Fakılar ile Sofular Mücadelesinin Tarihi Serüveni, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1, cilt: I, sayı: 1, s. 73-131.
PDF   Koca, Ferhat
Türk Hukuk ve Kültür Tarihçisi Uriel Heyd: Hayatı, Eserleri ve Görüşleri, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2004, sayı: 4 [Oryantalist İslâm Hukukçuları Özel Sayısı], s. 117-126
PDF   Koç, Mustafa
Yaşlılık Psikolojisi İle İlgili Yapılan Bilimsel Çalışmaların Tarihi ve Literatürü Üzerine Bir Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: VI, sayı: 2, s. 289-308
PDF   Koloğlu, Orhan Ş.
Behşemiyye- İhşîdiyye Çekişmesi: Kısa Bir Tarihsel İnceleme, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, cilt: XVIII, sayı: 2, s. 285-298
PDF   Koloğlu, Orhan Şener
Kelâm ve Mezhepler Tarihi Literatüründe Berâhime, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: XIII, sayı: 1, s. 159-194
PDF   Konopacki, M. Maciej
Polonya’da Kur’an-ı Kerim Tercüme Tarihi Bibliyoğrafya İle Birlikte, çeviren: İhsan Süreyya Sırma, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, 1979, sayı: 3 (f. 1-2), s. 411-417
PDF   Konrapa, M. Zekâi
Medeniyet Tarihinde İslâm Medeniyetinin Yeri, İslâm Medeniyeti, 1967, cilt: I, sayı: 1, s. 12-14
PDF   Konur, Himmet
Horasan’ın İslam ve Tasavvuf Tarihine Katkısı (H. I-V. asırlar), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı: 21, s. 3-27
PDF   Korkmaz, Sıddık
İslâm Mezhepleri Tarihinde Metodoloji Problemi Toplantısı Üzerine , Dinî Araştırmalar, 2004, cilt: VI, sayı: 18, s. 285-292
PDF   Korkmaz, Sıddık
+el-Mektebü’l-Elfiyye++ CD’sinin İçerdiği Eserler, Künyeleri ve Müelliflerinin Ölüm Tarihlerine Göre İsim Listesi, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 2, s. 119-139.
PDF   Korkmaz, Sıddık
İbn Sebe Rivayetinin Tarih ve Makâlât Türü Eserlere Yansıması, Dinî Araştırmalar, 2007, cilt: X, sayı: 29, s. 129-144
PDF   Koştaş, Münir
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kuruluş ve Tarihçesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989, cilt: XXXI, s. 1-27
PDF   Kotan, Şevket
İslam Geleneğinin Dönüşümü ve Tarihselcilik Sorunu, Bilimname : Düşünce Platformu, 2004/3, cilt: II, sayı: 6, s. 117-129
PDF   Kotan, Şevket
Kur’an ve Tarihsellik Üzerine, İslâmî İlimler Dergisi, 2006, cilt: I, sayı: 2, s. 79-92
PDF   Kotan, Şevket
Nass ve Tarih, İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 205-218
PDF   Kotan, Şevket
Tarih Labirentinde Sahih Dini Bilginin İmkânı, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2007, cilt: IV, sayı: 3, s. 113-128
PDF   Kozukulov, Timur
Tarihî Süreçte Orta Asya ve Kırgızistan’da Din Siyaseti ve Eğitimi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı: 24, s. 167-182
PDF   Köksal, İsmail
İslam Tarihinde Uygulanan Devlet Başkanlığı Seçim Şekilleri ve Şer’î Tahlili, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: XI, sayı: 1, s. 25-36.
PDF   Köktaş, Yavuz
Yusuf Ziya Yörükân ve İslâm Dini Tarihi Adlı Eserdeki Hadîs ve Sünnetle İlgili Düşünceleri, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2004, cilt: IV, sayı: 2, s. 75-93
PDF   Köse, Ali
Musa ve Tektanrıcılık : Bir Tarih Psikanalizin Açmazları, Dîvân: İlmî Araştırmalar, 1998, cilt: III, sayı: 4, s. 37-56
PDF   Köse, Murtaza
Ticaret Hukuku Tarihi Açısından Mudarebe ve Commenda Ortaklıklarının Etkileşimi Hakkında Bir Deneme, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 17, s. 151-177
PDF   Köymen, Mehmet Altay
Umumî Türk Tarihi Araştırmaları I. : Gök Türk Kağanlığı Adlı Bir Yazı Münasebetiyle Bazı Mülâhazalar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1954, cilt: III, sayı: 3-4, s. 103-118
PDF   Kurt, Ali Osman
İki Kral - İki Hikaye: Kral Saul ve Kral Davut -Tarih ve Mitoloji Işığında Bir Okuma-, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2009, cilt: VI, sayı: 1, s. 261-287
PDF   Kurt, Hasan
Taberî’nin Tarih Anlayışı, İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 89-103
PDF   Kuşcu, Emir
İsa Mesih’in Tarihselliği Sorunu Mitolojiden Arındırma Meselesi Bağlamında, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2008, cilt: VIII, sayı: 1, s. 221-251
PDF   Kutlu, Sönmez
Hz. Peygamber’i Anlamada Tarihsel Muhammed İle Menkabevi Muhammed’i Birbirinden Ayırmanın Önemi, Hz. Muhammed ve evrensel mesajı sempozyumu, 20-22 Nisan 2007 [İslami İlimler Dergisi Yayınları], 2007, s. 33-46
PDF   Kutlu, Sönmez
İslâm Mezhepleri Tarihinde Usûl Sorunu, İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 1, 2005, s. 391-440
PDF   Kutlu, Sönmez
Tarihsel Süreçte Aleviliğin Yazılı Kaynaklarında Yapılan Metin Tahrifâtı: Safvetu’s-Safâ’nın Türkçe Çevirileri Örneklemi Üzerinden, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2007, cilt: VIII, sayı: 20 [Mevlânâ’ya Armağan Sayısı], s. 21-32
PDF   Kutluay, Yaşar
Mezhepler Tarihi Yönünden Said Nursi ve Nurculuk, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1959-1960, cilt: III, sayı: 3-4, s. 211-226
PDF   Kuzgun, Şaban
Arap Âleminde Dinler Tarihi Araştırmalarına Birkaç Örnek, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1983, sayı: 1, s. 301-312
PDF   Kuzgun, Şaban
Şehristani’nin Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve “el-Milel ve’n-Nihal” İsimli Eserinin Dinler Tarihi İle İlgili Önemli Bölümlerinin Tercümesi, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985, sayı: 2, s. 179-208
PDF   Kuzudişli, Bekir
Hadis Tarih Araştırmalarında Mevzû İsnad Verilerinden Yararlanma İmkanı ve Sorunları, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2007, cilt: XI, sayı: 32, s. 89-104
PDF   Küçük, Abdurrahman
Prof. Dr. Günay Tümer, Eserleri ve Türkiye Dinler Tarihine Katkıları, Dinler Tarihi Araştırmaları - I, (Sempozyum: 8-9 Kasım 1996), 1998, s. 109-120
PDF   Küçük, Abdurrahman
Tarihten Günümüze Sabataycılık/Dönmelik Meselesine Yaklaşımlar, Dinler Tarihi Araştırmaları IV (Müslümanlar ve Diğer Din Mensupları), 2004, s. 127-164
PDF   Küçük, Hülya
Türk Tarihinde Kadın Veliler: İlk Dönem Mevlevîliği Örneği, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2007, cilt: V, sayı: 10, s. 65-74
PDF   Lewis, Bernard
Orta Şarkın Tarihî Hüviyeti, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1964, cilt: XII, s. 75-81
PDF   Leyla Gürkan, Salime
Bir Dinler Tarihi Yorumcusu Olarak İbn Haldun: Seçilmişlik İnancına ‘Asabiyet’ Kavramıyla Bakmak, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2009, cilt: XIII, sayı: 39, s. 341-350
PDF   M. L’Abbé E., Barbe
Felsefe Tarihi, çeviren: Murtaza Korlaelçi, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, sayı: 3, s. 375-396
PDF   Macit, Nadim
Eylem-Değişim İlişkisi -Tarihsel Eylemin Yapısı-, Dinî Araştırmalar, 1998, cilt: I, sayı: 2, s. 53-77
PDF   Mahfuz Söylemez, Mehmet
Tarih Üzerine Notlar, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2007, cilt: IV, sayı: 3, s. 9-17
PDF   Manzoor, S. Parvez
Tanrı’yı Terk Etmeden Tarihe Sahip Çıkmak: İslam, Sekülerizm ve Dünyevileşme Sorunu, çeviren Yücel Aşıkoğlu, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2008, cilt: V, sayı: 2, s. 129-145
PDF   Maróth, Miklós
Macaristan’da Arap Dili Araştırmaların˛n Tarihi, çeviren Zafer Kızıklı, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2008, cilt: VIII, sayı: 2, s. 179-190
PDF   Maşalı, Mehmet Emin
Muhammmed Hamîdullah’ın Kur’an ve Kur’an Tarihi Çalışmaları, Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleri ile Muhammed Hamîdullah Sempozyumu [18-19 Kasım 2005, Bursa], 2005, s. 163-185
PDF   Mazrui, Ali A.
Tarihin Sonu ve İslâm, çeviren: Kenan Çayır, İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi, 1994, cilt: II, sayı: 1, s. 110-130
PDF   McCarus, Ernest
Amerika Birleşik Devletleri’nde Arap Dili Araştırmaları Tarihi, çeviren: Yılmaz Özdemir, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1, sayı: 22, s. 81-93
PDF   Melikoff, Irene
Alevi-Bektaşîliğin Tarihî Kökenleri, Bektaşî-Kızılbaş (Alevî) Bölünmesi ve Neticeleri, Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, 1999, s. 17-23
PDF   Menekşe, Ömer
İslam Düşünce Tarihinde Devlet Anlayışı Mâverdi Ve Nizâmülmülk Örneği, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2005, cilt: V, sayı: 3, s. 193-211
PDF   Mengüşoğlu, Metin Önal
Çocuk Doğumlarına Tarih Düşülen Mushaflar, II. Kur'an Haftası Kur'an Sempozyumu, (2-4 Şubat 1996), 1996, s. 271-284
PDF   Meriç, Rıfkı Melûl
Nakış Tarihi Vesikaları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1952, cilt: I, sayı: 2-3, s. 85-107
PDF   Meriç, Rıfkı Melûl
Nakış Tarihi Vesikaları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1952, cilt: I, sayı: 4, s. 31-46
PDF   Mîrâhûr, Abbas
Müslüman Âlimler ve İktisat Tarihi, İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi, 1995, cilt: III, sayı: 4, s. 29-58
PDF   Myers, D. G.
Edebi Araştırmalarda Yeni Tarihselcilik, çeviren: Bilal Genç, Bilimname : Düşünce Platformu, 2003/1, cilt: I, sayı: 1, s. 97-107
PDF   Naim, Babanzade Ahmed
İlm-i Tarih, Sıdk-ı Nübüvveti Muhammediyye’yi Cenâb-ı Peygamberin Suret-i Neş’et ve Zuhuruyla İsbât Eder, Sadeleştiren: Murat Gökalp, Dinî Araştırmalar, 2005, cilt: VIII, sayı: 22, s. 335-346
PDF   Naudé, Jacobus A.
Güney Afrika’da Tasavvufa Karşı Muhalefetin Tarihsel Seyri, çeviren: Orhan Ş. Koloğlu, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: XII, sayı: 2, s. 431-460
PDF   Nicholson, Reynold A.
Tasavvufun Kaynağı ve Gelişimi Üzerine Tarihi Bir Araştırma, çeviren: Abdullah Kartal, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, cilt: VII, sayı: 7, s. 689-708
PDF   :Nizameddin, Mehmed
Endülüs Mersiyesi - Nizami Tercümesi ve Endülüs Tarihine Kısa Bir Bakış, Konrapa Zekai, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Dergisi, 1964, sayı: 2, s. 165-184
PDF   Ocak, A. Yaşar
Türkiye’de 1980 Sonrası Osmanlı Dönemi Akademik Nitelikli Tasavvuf Tarihi Araştırmalarına Genel Bir Bakış, Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları: Tespitler- Problemler-Teklifler, Sempozyum [Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul, 2001], 2007, s. 217-226
PDF   Ocak, Ahmet Yaşar
Çağdaş Türk Aydını ve Yakın Tarih Perspektivi İçinde Türkiye’de İslam Gerçeği, Kutlu Doğum Haftası, 12-17 Ekim 1989, 1990, s. 77-84
PDF   Ocak, Ahmet Yaşar
Aleviliğin Tarihsel Sosyal Tabanı İle Teolojisi Arasındaki İlişki Problemine Dair, Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, 1999, s. 385-398
PDF   Ocak, Ahmet Yaşar
Türkiye Dini-Sosyal Tarihinde Vefaiyye Meselesi, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, 2002, s. 121-124
PDF   Oğuzoğlu, Yusuf
Bursa’daki Tasavvuf Kültürünü Etkileyen Tarihi Gelişmeler (16-17. Yüzyıl) , Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, 2004, cilt: III, s. 231-246
PDF   Okudan, Rifat
Ebû Bekir Şiblî: Hayatı, Orijini ve Tasavvuf Tarihindeki Yeri, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2007, cilt: VIII, sayı: 19, s. 211-234
PDF   Okuyan , Abdurrahman
Tarihî Belgeler Işığında Diğer İnanç Toplumlarıyla Birlikte Yaşamaya Dair Bazı Tarihsel Kanıtlar, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2008, cilt: VIII, sayı: 3, s. 159-171
PDF   Oral, M. Zeki
Tarihî Eserlerimizi Bezeyenlerden: Nakkaş Abdullah, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yıllık Araştırmalar Dergisi, 1957, sayı: 2, s. 153-158
PDF   Ortaylı, İlber
Türk-İslam Tarihinde Değişim, Değişim Sürecinde İslâm (Kutlu Doğum Haftası: 1996), 1997, s. 81-86
PDF   Öcal, Mustafa
Türkiye’de Din Eğitimi Tarihi Literatürü, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2008, cilt: VI, sayı: 12 [Türk Eğitim Tarihi], s. 399-430
PDF   Öcal, Mustafa
İlâhiyat Fakültelerinin Tarihçesi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, cilt: I, sayı: 1, s. 111-124
PDF   Öğüt, Salim
’Kur’an’ın Tarihsel Bir Hitap Oluş Keyfiyeti’ Başlıklı Yazı Üzerine, İslâmî İlimler Dergisi, 2007, cilt: II, sayı: 1, Kur’an Özel Sayısı: 2, s. 221-244
PDF   Ömer, Faruk
Abbasilerin Siyasî Emellerinin Tarihi Kökleri, çeviren: Cem Zorlu, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 13, s. 193-210
PDF   Önkal, Ahmet
İslam Tarihi Araştırmalarında Karşılaşılan Bazı Problemler, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989), 1989, s. 75-79
PDF   Önkal, Ahmet
Araplarda Ensâb İlmi ve İslâm Tarihi Açısından Önemi, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1990, sayı: 3, s. 117-132
PDF   Önler, Zafer
Tarihsel Süreç İçerisinde Anlam Değişmeleri, Kur’an ve dil : dilbilim ve hermenötik sempozyumu (17-18 mayıs 2001).__ XV, 542 s., 2002, s. 369-375
PDF   Örsten, Seda
Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Fetvâ Mecmuaları (Fatwa Collections as a Source of Ottoman Legal History), Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, 2007, sayı: 4, s. 29-40
PDF   Öskan, Ali Rafet
Dinler Tarihi Literatürü, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, sayı: 13, s. 361-409
PDF   Öz, Şaban
Bir İslâm Tarih Felsefesi Tezi: “İnsanlar Zamanlarına Uyarlar”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: 6, sayı: 12, s. 85-100
PDF   Öz, Şaban
Endülüs’te Tarih ve Kehhâle’ye Göre Endülüslü Tarihçiler, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 14, s. 79-100
PDF   Öz, Şaban
Marksist Tarih Felsefesine Giriş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: 6, sayı: 12, s. 21-37
PDF   Öz, Şaban
Tarih Felsefesinde ‘Tarihin Yasaları’ Üzerine, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: 6, sayı: 11, s. 31-44
PDF   Öz
, Şaban
Şiî ve Sünnî Tarih Yorumu Açısından Hz. Ali’nin Hz. Ebu Bekr’e Beyati Meselesi, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2007, cilt: VII, sayı: 1, s. 187-200
PDF   Öz
, Şaban
Tarih Felsefesi Bağlamında Şii Tarih Yorumunun Karakteristik Özellikleri, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2007, cilt: VII, sayı: 3, s. 121-141
PDF   Özafşar, Mehmet Emin
Kültür Tarihimizde Rey-Eser Çatışması (Dini, Psikolojik, Sosyo-Kültürel Temelleri), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, cilt: XLI, s. 225-273
PDF   Özcan, Abdülkadir
Şeyhi'nin Vekayiü'l-Fudala'sının Bilim Tarihi Bakımından Önemi ve Değeri, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim: Milletlerarası Kongresi (12-15 Nisan 1999), 2001, s. 117-132
PDF   Özdemir, Mehmet
Endülüs Tarihi’nin Mevcut Kaynakları Üzerine (I) (Endülüslüler’e Ait Kaynaklar), İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 14, s. 11-40
PDF   Özdemir, Mehmet - Seyfettin Erşahin
İslâm Tarihi Araştırmalarında Yöntemle İlgili Bazı Mülahazalar, İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 2, 2005, s. 913-948
PDF   Özdemir, Mehmet
Tarihsel Süreçte Müslümanların Barışa Katkısı, Kutlu Doğum 2005: Dinin Dünya Barışına Katkısı, 2006, s. 81-95
PDF   Özdeş, Talip
Sosyal Değişim Olgusundan Hareketle Kur’an’ın Tarihsel Olduğu Tezi Üzerine Bir Değerlendirme, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: VII, sayı: 1, s. 183-198
PDF   Özel, Mustafa
Son Dönem Osmanlı Tefsir Tarihinden Bazı Portreler I, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 15, s. 61-96
PDF   Özel, Mustafa
Son Dönem Osmanlı Tefsir Tarihinden Bazı Portreler II, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 16, s. 109-148
PDF   Özel, N. Bilge
André Raymond: Arap Şehir Tarihinde Bir Dönüm Noktası , Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 6 [Türk Şehir Tarihi Sayısı], s. 571-587
PDF   Özgel, İshak
Tarihsel Okuma Bağlamında Kuranda Hz. Peygambere Mahsus Hitaplar, IV. Kutlu doğum sempozyumu : tebliğler.__ 457 s., 2002, s. 273
PDF   Özgel, İshak
Yorum ve Anlam Farklılığı Ayırımında Tarihsel Anlamın Kur’an Çevirisindeki Yeri, Kur’an Mealleri Sempozyumu -Eleştiriler ve Öneriler- (24-26 Nisan 2003, İzmir), 2007, cilt: I, s. 131-146
PDF   Özkan, İsa
XIX. ve XX. Yüzyıl Uygur Tarihleri ve Ahmet Yesevî’nin Doğum Yeri Meselesi, Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi [Bilig: Bilim ve Kültür Dergisi], 2003, sayı: 26, s. 1-10
PDF   Özkan, Mustafa
İlk Dönem İslâm Tarihi Siyasî Çatışmalarının Dışında Kalmaya Çalışanlar: Tarafsızlar, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: 10, sayı: 1, s. 59-88
PDF   Özlem, Doğan
Felsefî Hermeneutiğe Geçiş Yolu Olarak Tarihselcilik, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: XL, s. 127-145
PDF   Özler, Mevlüt
Ehlü’s-Sünne ve’l-Cema‘a” Oluşum Süreci, Tarihsel Bağlamı ve Kimliği Sorunu, Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet [İlmi toplantı, İstanbul, 2004], 2006, s. 23-42
PDF   Özönder, Hasan
Türk Medeniyeti Tarihinde Kervansaraylar, İslâm Medeniyeti, 1973, cilt: III, sayı: 27, s. 37-39
PDF   Öztürk, Levent
Bilim ve Medeniyet Tarihi Çalışmalarında İdeolojik Bir Sorun: Öncellik Meselesi, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 23, s. 23-34
PDF   Öztürk, Levent
Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 9, s. 207-213
PDF   Öztürk, Levent
Halîl b. Ahmed’in Kitâbü’l-Ayn Adlı Eserinde Yer Alan Tıbbî Terimler Işığında Erken Dönem İslam Tıp Tarihine Yeniden Bir Bakış, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 10, s. 1-16
PDF   Öztürk, Mustafa
Kur’an’ın Tarihsel Bir Hitap Oluş Keyfiyeti, İslâmî İlimler Dergisi, 2006, cilt: I, sayı: 2, s. 59-78
PDF   Öztürk, Mustafa
Kur’an Kıraatlerinin Tarihsel Serencamına Genel Bir Bakış, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: III, sayı: 1, s. 201-224
PDF   Öztürk, Mustafa
Tefsir Tarihinde Ehl-i Kur’an Ekolü, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: III, sayı: 1, s. 167-200
PDF   Öztürk, Veli
İlahiyat Fakülteleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Arasındaki İlişkilerin Tarihi Gelişimi Bağlamında Bazı Çözüm Önerileri, Türkiye’de Yüksek din eğitimi sorunları, yeniden yapılanması ve geleceği sempozyumu : Bildiriler - Müzakereler.__ 617 s., 2004, s. 105-142
PDF   Paçacı, Mehmet
Kur’an ve Tarihselci Yorum, Kur’an ve dil : dilbilim ve hermenötik sempozyumu (17-18 mayıs 2001).__ XV, 542 s., 2002, s. 75-80
PDF   Paçacı, Mehmet
Kur'ân ve Tarihsellik Tartışması, Kur'ân'ı Anlamada Tarihsellik Sorunu, 8-10 Kasım 1996, Bursa, [Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri], 2005, s. 21-33
PDF   Pak, Zekeriya
Hz. İbrahim Yıldız, Ay ve Güneşi Rab Edindi mi? (En‘âm 74-83’teki İbrahim Kıssasına Tarihî Gerçeklik Açısından Bir Bakış), EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2003, cilt: VII, sayı: 14, s. 59-74
PDF   Pak, Zekeriya
Kur’an’ın Tarihselliği ve İbadetlerde Tarihsellik, Dinî Araştırmalar, 2005, cilt: VIII, sayı: 22, s. 105-122
PDF   Palabıyık, M. Hanefi
Hindistan Tarihinde ve Hindistan’ın İslamlaşmasında Türklerin Rolü ve Katkıları, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu = International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam, 31 Mayıs - 1 Haziran 2007, 2007, s. 91-100
PDF   Palabıyık, M. Hanefi
Hindistan Tarihinde ve Hint Kültüründe Müslüman Türkler, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2007, cilt: XI, sayı: 33, s. 67-94
PDF   Palabıyık, M. Hanefi
Hz. Peygamber’in Devlet Kurma Faaliyeti (Tarihî Arkaplan ve Teşrî Açıdan), Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 17, s. 99-126
PDF   Palabıyık, M. Hanefi
Sözlü Tarih/Sözlü Gelenek ve Hadis Kitapları -Sahîh-i Müslim Örneği-, İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 127-160
PDF   Parlak, Nizamettin
Lisânuddîn İbnu’l-Hatib’in Tarihçiliği ile İlgili Bazı Tespitler, Dinî Araştırmalar, 2005, cilt: VII, sayı: 21, s. 197-206
PDF   Pazarbaşı, Erdoğan
Kur’an’daki Tarihî Anlatımlarda Maddî Varlık ve Etkinlik İlişkisi, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2002, cilt: VI, sayı: 13, s. 105-124
PDF   Pettazzoni, R.
Din İlminde Tarih ve Fenomenoloji, çeviren: Hüseyin Gazi Yurdaydın, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1956, cilt: V, sayı: 1-4, s. 189-191
PDF   Pettezzoni, Raffaele
Yüce Varlık Fenomenolojik Yapı ve Tarihsel Gelişim, çeviren: Fuat Aydın, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 5, s. 139-146
PDF   Polanyi, Michael
Tarihi Anlama, çeviren: Hakan Gündoğdu, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı: 10, s. 207-222
PDF   Rebérieux, Madeleine
Sosyal Tarih, çeviren: M. Asım Yediyıldız, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, cilt: VII, sayı: 7, s. 643-646
PDF   Receb, İbrahim A.
Sosyal Bilimlerde Tarihi Geliştirme Üzerine İslâmî Yaklaşımlar, İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi, 1993, cilt: I, sayı: 1, s. 9-30
PDF   Resulov, Tariyel
Azerbaycan Tarihinin Tedkikinde Arabdilli Menbalar ve Onlardan Biri Kimi Belazuri, Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İlmî Mecmuası, 2008, sayı: 9, s. 283-292
PDF   Resulov, Tariyel
Azerbaycan ve Dünya Ülkeleri Karşılıklı Tarihi-Edebi Alakalarının İnkişafında Arab Müellifleri ve Onlardan Biri Kimi Belazuri, Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İlmî Mecmuası, 2006, sayı: 5, s. 173-177
PDF   Ries, Julien
Mukayeseli Dinler Tarihi, çeviren: Mehmet Aydın, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, sayı: 6, s. 17-24
PDF   Sâib, Ahmed
Rehber-i Müverrihîn: Mükemmel ve Muntazam Târih-i Osmânî Nasıl Yazılır?, yayına hazırlayan: Ali Ertuğrul, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 1, s. 203-223
PDF   Saifullah, M. - Ghali Adi, Abdullah David
Radyokarbon (Carbon-14) Tarihleme Yöntemi ve Kur’ân Yazmaları, çeviren: Mehmet Dağ, Bilimname : Düşünce Platformu, 2007/2, cilt: V, sayı: 13, s. 175-192
PDF   Sancak, Yusuf
Yabancı Dil Eğitimi - Öğretimi ve Arapça: Tarihçe, Amaç, Esaslar, Elemanlar, Usûl (Metot) ve Teknik, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 1999, cilt: II, sayı: 1, s. 53-67
PDF   Saraçoğlu, Tuba Nur
“Hadis ve Tarih: Metodolojik Bir Karşılaştırma” Adlı Makale Üzerine, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2007, cilt: V, sayı: 1, s. 157-161.
PDF   Sarıcık, Murat
Nakîbü’l-Eşrâf Abdulkadir Efendi Tarafından Verilen 1008/1600 Tarihli Siyâdet Hücceti, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2008, cilt: XII, sayı: 35, s. 113-126
PDF   Sarıcık, Murat
Seyyidlerle İlgisi Açısından Ahzab Suresi Otuzüçüncü Âyeti ve Tarihi Tesirleri, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1993, sayı: 11, s. 183-210
PDF   Sarıçam, İbrahim
İslam'ın Doğuşunun Tarihi Şartları, İslam ve Demokrasi, Kutlu Doğum Sempozyumu - 1998, 1998, s. 9-17
PDF   Sarıçam, İbrahim
Kümeyt b. Zeyd el-Esedî ve Hâşimiyyât’ı -I- : İslam Tarihi Açısından Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, cilt: XXXVI, s. 255-296
PDF   Sarıçam, İbrahim
Kümeyt b. Zeyd el-Esedî ve Hâşimiyyât’ı -II- (Hâşimiyyât’ın İslâm Tarihi Açısından Değerlendirilmesi), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, cilt: XXXVII, s. 201-232
PDF   Sarıkaya, M. Saffet
Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde İslâm Mezhepleri Tarihi Eğitimi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sayı: 7 [Cumhuriyetimizin 77. Yılına Armağan Özel Sayısı], s. 73-82
PDF   Sarıkçıoğlu, Ekrem
Anadolu’nun Tarih Öncesi İnançları, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, sayı: 6, s. 15-19
PDF   Savaş, Rıza
Tarihi Seyri İçinde Kadının Sosyal ve Siyasal Konumu, İslam'ın Işığında Kadın, 1998, s. 129-138
PDF   Savaş, Rıza
İslâm’dan Önce Hicaz Bölgesindeki Araplarda Tarih, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, sayı: 7, s. 257-268
PDF   Sayar, Süleyman
M. Şemseddin Günaltay ve İslâm’da Tarih ve Müverrihler’e Dair, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, cilt: IV, sayı: 4, s. 375-382
PDF   Sayar, Süleyman
Yahudi Karakteri (Tarihi ve Sosyo-Psikolojik Bir Yaklaşım), Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, cilt: IX, sayı: 9, s. 307-324
PDF   Selçuk, Furuzan
Sanat ve Tarih Vesikası Olarak İran Bölgesi Kalemdanları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1952, cilt: I, sayı: 1, s. 83-88
PDF   Severcan, Şefaettin
Ahmet Cevdet Paşa’nın Tarihçiliği, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1990, sayı: 7, s. 227-234
PDF   Severcan, Şefaettin
Gezi Notları: Özbekistan’da Tarihe Tanıklık, Bilimname : Düşünce Platformu, 2006/2, cilt: IV, sayı: 11, s. 181-195
PDF   Severcan, Şefaettin
Tarihin Temel Amacıyla İlgili Bir Deneme, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, sayı: 9, s. 121-126
PDF   Severcan, Şefâettin
Hoca Sadeddin Efendi ve Tarihçiliğimizdeki Yeri, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, sayı: 8, s. 73-78
PDF   Sezgin, M. Fuad
İslâm Tarihinin Kaynağı Olmak Bakımından Hadis’in Ehemmiyeti, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1956-1957, cilt: II, sayı: 1, s. 19-36
PDF   Smart, Ninian
Tarih Öncesine Ait Dinlerle İlkel Dinler, çeviren: Günay Tümer, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1981, cilt: XXV, s. 297-323
PDF   Smart, Ninian
Karşılaştırmalı-Tarihi Metot, çeviren: Hakkı Şah Yasdıman, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1994, sayı: 8, s. 553-561
PDF   Softa, Sadık
Tarihi Yansımalarıyla Yâran Meclisi ve Ahilik (Eleştirel Bir Yaklaşım), Çankırı Araştırmaları, 2009, cilt: IV, sayı: 4, s. 117-142
PDF   Soykan, Ömer Naci
Hegel Sisteminde Tarih Felsefesi : Betimleyici-Eleştirel Bir Giriş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: XL, s. 271-289
PDF   Sönmez, Zeki
Eyüp Zal Mahmud Paşa ve Külliyesi’nin Tarihlendirme Sorunu ve Sinan’ın Mimarlığındaki Yeri, I. Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler, 1997, s. 90-98
PDF   Söylemez, M. Mahfuz
Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi’nde Bulunan İslâm Tarihi ile İlgili Yazmalar-I, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1, cilt: I, sayı: 1, s. 294-315.
PDF   Söylemez, M. Mahfuz
İslam Tarih Yazıcılığında ed-Deyârat Geleneği ve eş-Şâbustî’nin Kitâbu’d-Deyârât’ı Üzerine, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2002, cilt: VI, sayı: 13, s. 221-230
PDF   Söylemez, M. Mahfuz
Klasik Dönem İslam Tarihçilerinin Tarih Anlayışı, İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 7-32
PDF   Sözen, Kemal
Ahmet Cevdet Paşa’nın Tarihçiliğimize Getirdiği Yeniliklerin Felsefî Tahlili, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 9, s. 11-20
PDF   Street, Tony
İbn Sînâ Sonrası Bir Kıyas Tarihine Doğru: Rescher’in Arap Modal Mantığı ile İlgili Çalışmaları Üzerine Notlar, çeviren: İbrahim Çapak, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, sayı: 13, s. 197-218
PDF   Subaşı, Hüsrev
Eyüp Sultan ve Civarındaki Mezartaşı Kitâbelerinin Hat San‘atı ve Tarihi Açısından Önemi, I. Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler, 1997, s. 181-197
PDF   Subaşı, Necdet
“Kutsal Tarih”in Dînî Sosyolojisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, cilt: III, sayı: 3, s. 63-83
PDF   Sümer, İbrahim
Türkiye’deki Akademisyen Dinler Tarihçilerin Bibliyografyası, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: XLIII, sayı: 1, s. 187-229
PDF   Sykes, S. W.
Modern İngiliz Teologları: Tarih Aracılığıyla Teoloji, çeviren: Mehmet Şahin, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 16, s. 203-230
PDF   Şahin, Mehmet
Avrupa’daki Türk ve İslâm Düşmanlığına Tarihi Bir Örnek: Calvin ve Türkler, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2006, sayı: 2, s. 121-136
PDF   Şahin, Süreyya
Tarih Boyunca İslâm’ın Müslüman Olmayanlara Karşı Takındığı Tavır, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989-1992, sayı: 7-8-9-10, s. 363-374
PDF   Şeker, Mehmet
İslâm medeniyeti ve Türk kültürü (Tarihî-kültürel etkileşim üzerine bir deneme), Kutlu Doğum 2004: Din-kültür ve çağdaşlık, 2007, s. 173-183
PDF   Şeker, Mehmet
İslâm Tarihinde Kur’an-ı Kerim’in Türkçe’ye İlk Çevirileri, Kur’an Mealleri Sempozyumu -Eleştiriler ve Öneriler- (24-26 Nisan 2003, İzmir), 2007, cilt: I, s. 10-21
PDF   Şeker, Mehmet
Menâkıb-nâmelerin Türk Kültürü ve Eyüp Tarihindeki Yeri, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VIII. Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler (7-9 Mayıs 2004), 2004, s. 186-191
PDF   Şeker, Mehmet
Neden “İslâm Tarihi”?, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 2, s. 69-76
PDF   Şeker, Mehmet
Türk Kültürünün Etkileşiminin Tarihi Tecrübedeki Yeri, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2008, sayı: 6, s. 25-37
PDF   Şeker, Mehmet
Türkiye (Anadolu) Selçukluları Tarihine Dair Bazı Kaynak Çalışmaları ve Menâkıb-nâmeler’le Fütüvvet-nâmeler, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 5, s. 79-96
PDF   Şeker, Mehmet
Tarihimizde Sosyal Yaşayışa Dair Bazı Kaynaklara Bakış ve Mevâ‘idü’n-Nefâ’îs, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1983, sayı: 1, s. 149-158
PDF   Şen, Adil
Mehmed Akif ve Tarih Şuuru, Avrupa İslam Üniversitesi İslam Araştırmaları = Islamic University of Europa Journal of Islamic Research, 2008, cilt: I, sayı: 1, s. 175-181
PDF   Şenay, Bülent
Yahudi-Hıristiyan İlişkileri Tarihi ve Anti-Semitizm-Oryantalizm İlişkisi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: XI, sayı: 2, s. 117-146
PDF   Şengül, İdris
Kur’ân Kıssalarının Tarihî Değeri, Kur'an Kıssalarının Anlam ve Değeri (IV. Kur'an Haftası Kur'an Sempozyumu), 17-18 Ocak 1998, 1998, s. 169-184
PDF   Şentürk, Recep
Social and Literary Structure of Isnad: A Historical Perspective [İsnadın İçtimâî ve Edebî Yapısı: Tarihî Bir Yaklaşım], Hadis Tetkikleri Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 1, s. 31-50.
PDF   Şeyban, Lütfi
İbnü’l-Faradî’nin Târîhu Ulemâi’l-Endelüs’üne Göre İdari ve Ticari Hayatta Yer Alan Endülüslü Âlimler, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, sayı: 13, s. 219-239
PDF   Şimşek, Halil İbrahim
Anadolu Müceddidîlerine İlişkin Bazı Tarihi Bilgilerin Kullanılışı Üzerine Bir Değerlendirme, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/2, cilt: I, sayı: 2, s. 213-227
PDF   Şimşek, Murat
Tarihi Süreçteki Gelişimi Açısından Hz. Peygamber’in Tasarruflarının Tasnifi, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2010, sayı: 15, s. 303-344
PDF   Şirinov, Aqil
İslam Mezhebleri Tarihinde Tekfir, Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İlmî Mecmuası, 2009, sayı: 11, s. 172-189
PDF   Şulul, Cevher
Metafiziğin Tarihsel Evrimi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: 11, sayı: 5, s. 57-69
PDF   Şulul, Kasım
İslam Düşüncesinde Tarih Felsefesi, Dîvân: İlmî Araştırmalar, 2001, cilt: VI, sayı: 11, s. 91-127
PDF   Şulul, Kasım
Tarih Usûlü Meselelerine Dair Bir Risâle: Celâleddîn es-Suyûtî’nin (849-911/1445-1505), eş-Şemârîh fî İlmi’t-Tarih’i , İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2008, cilt: VI, sayı: 11, s. 123-145
PDF   Şulul, Kasım
Ana Hatlarıyla Batı Tarih Felsefesinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: X, sayı: 4, s. 107-144.
PDF   Şulul, Kasım
Batı Tarih Felsefesine Giriş, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sayı: 6, s. 111-132.
PDF   Şulul, Kasım
İbn Haldun’un (1332-1406) Tarih Görüşü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 15, s. 147-177
PDF   Şulul, Kasım
Kafiyeci’nin (788-879/1386-1474) Tarih Metodolojisi İle İlgili Görüşleri, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 14, s. 217-239
PDF   Tabakoğlu, Ahmet
İslam Ekonomisinin Tarih Boyunca Oluşturduğu Temel Kurumlar, Kutlu Doğum 2002: Çağımızda Sosyal Değişme ve İslâm, 2007, s. 494-504
PDF   Tabakoğlu, Ahmet
İslam İş Ahlakının Nazarî ve Tarihî Esasları, Konya’da Kur’an Günleri, IX. Kur’an Sempozyumu Kur’an’da Ahlâkî Değerler, 14-16 Nisan 2006/Konya, 2007, s. 189-214
PDF   Taftazanî, Ebu'l-Vefa
Mısır’da Sûfi Tarikatların Tarihi Gelişimi ve Günümüzdeki Durumları, çeviren: Mustafa Aşkar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, cilt: XXXV, s. 535-552
PDF   Tanrıkorur, Ş. Barihüdâ
Tarihin Tahribi : Çorum Mevlevîhanesi, 7. Milli Mevlânâ Kongresi, 3-4 Mayıs 1993_[Selçuk Üniversitesi], 1994, s. 71-88
PDF   Tanrıkorur, Ş. Bârihüdâ
Türk Kültür ve Mimarlık Tarihinde “Mevlevîhane”nin Yeri ve Önemi, 3. Millî Mevlana Kongresi, 12-14 Aralık 1988_[Selçuk Üniversitesi], 1989, s. 61-71
PDF   Tanyu, Hikmet
Türkiye’de Dinler Tarihi’nin Tarihçesi I, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1960, cilt: VIII, s. 109-124
PDF   Tartı, Nevzat
Hadiste Tarihsellik Tartışmasının Oluşturduğu Peygamber İmajı, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2002, cilt: II, sayı: 1, s. 23-32
PDF   Taşpınar, Halil
Kemaleddin İbnü’l-Hümam’ın İslâm Düşünce Tarihindeki Yeri ve “el-Müsayere” Adlı Eserinden “İman ve İslâm” Örneği, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: IX, sayı: 2 [Sivaslı Din Bilginleri Özel Sayısı], s. 137-168
PDF   Taşpınar, İsmail
Şehristanî’nin el-Milel ve’n-Nihal Adlı Eserinde Dinler Tarihine Dair Kullandığı Metodlar, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2008, cilt: V, sayı: 1, s. 37-61
PDF   Tatar, Burhanettin
Mircea Eliade’da Tarihsel Bilinç Sorunu, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 1, s. 9-19
PDF   Tatar, Burhanettin
Tarihsel Mekân Fenomenolojisi -Bir Giriş Denemesi-, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2007, cilt: IV, sayı: 3, s. 19-29
PDF   Tatar, Burhanettin
Hadis Tarihinde Metin Merkezli Düşüncenin Diyalektik Yapısı Üzerine, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 1, s. 127-133.
PDF   Tatar, Burhanettin
Tarihsel Hadis Bilincinin Rehabilitasyonu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 12-13, s. 583-593
PDF   Tek, Abdurrezzak
Osmanlı Tasavvuf Tarihi Kaynağı Olarak Bursa Vefeyâtnâmelerinden Ricâl-i Zeyniyye, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: XIII, sayı: 2, s. 215-230
PDF   Tek, Abdurrezzak
Tekkeler Kapatılmadan Önce Nakşîliğin Bursa’daki Tarihi Süreci, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, cilt: XVI, sayı: 1, s. 211-240
PDF   Tekineş, Ayhan
Hadis ve Tarih: Metodolojik bir Karşılaştırma, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 2, s. 7-38.
PDF   Tezokur, M. Hadi
Ölümünün 15. Yılında Hikmet Tanyu ve Dinler Tarihindeki Yeri, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: VIII, sayı: 2, s. 75-85
PDF   Tillich, Paul
Sistematik Teolog İçin Dinler Tarihinin Önemi, çeviren: Aliye Çınar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: XLIV, sayı: 2, s. 337-346
PDF   Togan, Zeki Velidi
Ortaçağ İslâm Âleminde Tenkidî Tarih Telâkkîsi, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1953, cilt: I, sayı: 1-4, s. 43-49
PDF   Togayhan, Abdurrahman
Ali Kültünün Oluşumunda Etkili Olan Tarihî-Sosyal Fenomenlerin Nusayrî İdrakteki Tezahürlerine Sosyolojik Bir Yaklaşım: Mersin Arap Alevîliği Örneği, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: XI, sayı: 15, s. 67-95.
PDF   Topaloğlu, Aydın
Tanrısal İnâyetin Felsefî Anlamı ve Tarihsel Arka Planı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/2, sayı: 27, s. 105-119
PDF   Toprak, Funda
Türkçenin Tarihî Söz Varlığında Helâl-Haram Sevap - Günah Terimleri, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2007, sayı: 4, s. 81-95
PDF   Tosun, Necdet
Kültür Tarihimize Işık Tutan Mühim Bir Kaynak: Sefînetü’s-Sâfî, İLAM Araştırma Dergisi, 1996, cilt: I, sayı: 2, s. 177-190.
PDF   Troll, Christian W.
Tarihî Bir Olay Olarak Hristiyanlık, çeviren: Talip Özdeş, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, sayı: 3, s. 257-272
PDF   Tuğlu, Nuri
Hegel’in Refleksiyonlu Tarih Yazıcılığı Teorisi Bağlamında Bazı Hadis Rivâyetlerinin Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006/2, sayı: 17, s. 69-88
PDF   Tulum, Mertol
Hikmetlere Göre Yesevîlik ve Orta Asya Kültür Tarihi Bakımından Önemi, İlmî Araştırmalar, 1999, sayı: 7, s. 201-214
PDF   Tunalı Koç, Gülçin
Osmanlı Atinası ve Düşünce Tarihi Ekseninde Kadı Mahmud Efendi’nin Tarih-i Medînetü’l-Hukemâ Adlı Eseri, Dîvân: İlmî Araştırmalar, 2006/1, cilt: XI, sayı: 20, s. 169-184
PDF   Turan, Ahmet
İslam Mezhepleri Tarihi Araştırmalarında Takip Edilmesi Gereken Yollar, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989), 1989, s. 455-459
PDF   Turan, Ahmet - Harun Yıldız
Tarihten Günümüze Anadolu Aleviliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, sayı: 26-27, s. 11-24
PDF   Turan, Ahmet - Cenksu Üçer
Bir Alan Araştırmasının Anatomisi: “Tokat Yöresi Alevileri Tarihçesi, İnançları, Örf ve Adetleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı: 20-21, s. 35-67
PDF   Turan, Ahmet
Yezidiliğin Aslı, Kurucusu ve Tarihçesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989, sayı: 3, s. 42-82
PDF   Turan, Osman
Selçuklular Tarihi Hakkında Araştırmalar ve Tenkidler -III-: Sultan Sancar’ın Kültür Seviyesi Meselesi, İslâm Medeniyeti, 1973, cilt: III, sayı: 31, s. 33-37
PDF   Turan, Osman
Selçuklular Tarihi Hakkında Araştırmalar ve Tenkidler I, İslâm Medeniyeti, 1973, cilt: III, sayı: 29, s. 15-19
PDF   Turan, Osman
Selçuklular Tarihi Hakkında Araştırmalar ve Tenkidler II, İslâm Medeniyeti, 1973, cilt: III, sayı: 30, s. 11-16
PDF   Turan, Osman
Selçuklular Tarihi Hakkında Araştırmalar ve Tenkidler: Malazgirt Zaferi ve Alp Arslan’ın Imamı, İslâm Medeniyeti, 1973, cilt: III, sayı: 32, s. 35-37
PDF   Turan, Osman
Selçuklular Tarihi Hakkında Araştırmalar ve Tenkidler: Yabgulular Meselesinin Tarihî Esasları, İslâm Medeniyeti, 1973, cilt: III, sayı: 33, s. 26-30
PDF   Turan, Osman
Selçuklular Tarihi Hakkında Araştırmalar ve Tenkidler: Yabgulular Meslesinin Fliolojik İzahı, İslâm Medeniyeti, 1973, cilt: III, sayı: 34, s. 17-28
PDF   Turan, Süleyman
Kadınların Hıristiyan Misyon Tarihindeki Yeri, Hitit Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi [Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi], 2009, cilt: 8, sayı: 15/1, s. 157-177
PDF   Tutar, Adem
İslam Tarihinde Hac İbadetinin Ortaya Çıkışı ve Hz. Muhammed’in Hac Emirliğini Tesisi, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 6, s. 75-85.
PDF   Tülücü, Süleyman
Cevherî’nin Doğduğu, Yetiştiği ve Yaşadığı Muhitin Coğrafî Konumu, Kısa Tarihçesi ve Kültür Durumu, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1995, sayı: 12, s. 129-141
PDF   Tümer, Günay
Batıda Din Bilimleri Kavramı ve Dinler Tarihi Çalışmalarında Metodoloji, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989), 1989, s. 139-149
PDF   Türcan, Selim
Kur’ân’ı Anlamada Yöntem Tartışmalarının Tefsir Tarihçiliği Açısından Değeri Üzerine, Hitit Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi [Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi], 2009, cilt: 8, sayı: 16/2, s. 29-49
PDF   Türcan, Selim
Tefsir Tarihçiliği Bağlamında Klasik Esbab-ı Nüzul Yaklaşımının Değerlendirilmesi, İslâmî İlimler Dergisi, 2007, cilt: II, sayı: 1, Kur’an Özel Sayısı: 2, s. 119-138
PDF   Türcan, Zişan
Fırat Rivayeti Üzerine Bir İnceleme (Hadis- Tarih İlişkisi Bağlamında), Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, sayı: 27, s. 113-139
PDF   Türer, Osman
Hoca Ahmed-i Yesevî’nin Türk Tasavvuf Tarihindeki Yeri ve Önemi, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu = International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam, 31 Mayıs - 1 Haziran 2007, 2007, s. 59-64
PDF   Türer, Osman
Hoca Ahmed-i Yesevî’nin Türk- İslâm Tarihindeki Yeri ve Tasavvufî Şahsiyeti, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1995, sayı: 12, s. 11-27
PDF   Türkeri, Mehmet
Din Felsefesi Tarihinde Etik Sorunu, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [DÜİFD], 2009, sayı: 30, s. 35-52
PDF   Türkeri, Mehmet
Etik Tarihindeki Temel “Doğal Yasa” Anlayışları ve Bu Anlayışlardaki Dînî Unsurlar, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı: 22, s. 135-164
PDF   Uludağ, Süleyman
Osmanlı Dönemi Tasavvuf Tarihinin Temel Kaynakları, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü , 2003, cilt: II, s. 18-47
PDF   Usta, Ahmet
Ali Reşad’ın Tarih-i Kadiminde İbraniler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 14-15, s. 135-157
PDF   Usta, Ahmet
Mehmet Şemseddin Günaltay’ın Tarih-i Edyan’ına Göre “Çin Dinleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, sayı: 11, s. 129-164
PDF   Usta, Niyazi
Osmanlı’da Siyaset Sosyolojisi Tarihçesine Kısa Bir Bakış, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 15, s. 61-74
PDF   Uyanık, Mevlüt
Tarihsel Bir Olguyu Anlama ve Anlamlandırma Sorunu -Tarih Felsefesinde Yöntem Arayışları-, Kur’an ve dil : dilbilim ve hermenötik sempozyumu (17-18 mayıs 2001).__ XV, 542 s., 2002, s. 471-492
PDF   Uyanık, Mevlüt
Osmanlı Düşünce Tarihinde Parlamenter Sistem Arayışları: İslamiyet’in Belirleyiciliği Üzerine Değerlendirmeler, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/2, cilt: I, sayı: 2, s. 47-60.
PDF   Uzun, Mustafa
Türk Hitâbet Tarihine Genel Bir Bakış, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sayı: 19, s. 145-169
PDF   Üçyiğit, Ekrem
Fikir Tarihi İçinde İslam, Kutlu Doğum Haftası, 12-17 Ekim 1989, 1990, s. 59-64
PDF   Ünal, A. Bülent
D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi’nde Mezhepler Tarihi Öğretiminde Aktif Eğitim Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 25, s. 3-30
PDF   Ünal, A. Bülent
Mezhepler Tarihi Araştırmalarında Semantik Yöntem, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 26, s. 1-18
PDF   Ünal, Yavuz
Cumhuriyet Döneminde Hadis Usulü ya da Usul Tarihçiliği Üzerine, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2006, cilt: VI, sayı: 2, s. 281-302
PDF   Ünal, Yavuz
Hadisin Tarihsel Serüveni ve Epistemik Değeri Üzerine, İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 219-227
PDF   Ünver, Mustafa
Sinokronik Semantik ve Tarih Bilinci Bağlamında Bir Kur’an Terminolojisi Oluşturmaya Doğru, III. Kur'an Haftası Kur'an Sempozyumu 13-19 Ocak 1997, 1998, s. 157-181
PDF   Ürekli, Bayram - Doğan Yörük
H. 1002/ M. 1594 Tarihli Bir Vakıf Defterine Göre Edirne’deki Sultan II. Murad Câmii ve İmâreti Evkâfı, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 18, s. 17-39
PDF   Varol, M. Bahaüddin
İbn Kuteybe (v. 276/889) ve Tarihçiliği, İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 185-204
PDF   Varol, M. Bahaüddin
İlk Dönem İslam Siyâsî Tarihi’nin Şekillenmesinde Horasan Bölgesinin Yeri ve Önemi, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 18, s. 115-135
PDF   Varol, M. Bahaüddin
İslam Tarihi’nin İlk İki Asrında Simge Renkler ve Siyâsî Anlamları, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 17, s. 111-126
PDF   Varol, M. Bahaüddin
Zübeyr B. Bekkâr (172-256/789-870) Hayatı, Eserleri ve İslam Tarihçiliğindeki Yeri , Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 15, s. 189-206
PDF   Versteegh, Kes
Arap Dili Öğretiminin Tarihçesi, çeviren: Muhammet Günaydın, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 16, s. 331-353
PDF   Watt, W. Montgomery
Özet Kelâm Tarihi, çeviren: A. Bülent Baloğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı: 10, s. 119-128
PDF   Wellek, Rene
Edebiyat Tarihinde Romantizm Kavramı, çeviren Sıddık Yüksel, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2002, cilt: II, sayı: 2, s. 273-320
PDF   Wellek
, René
Edebiyat Tarihinde Realizm Kavramı, çeviren Sıddık Yüksel, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2005, cilt: V, sayı: 2, s. 305-328
PDF   Wright, Owen
Klasik Türk Mûsikîsi’nde Çârgâh: Tarih-Teori Çelişkisi, çeviren: Ahmet Hakkı Turabi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001/2, sayı: 21, s. 81-104
PDF   Wynne, Hugh
Kilise Tarihinde Antisemitizm, çeviren Süleyman Turan, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2004, cilt: IV, sayı: 1, s. 275-290
PDF   Yakan, François
Doğu Kilisesi Tarihçesi Üzerine Toplu Bir Bakış Türkiye’deki Keldaniler, Dinler Tarihi Araştırmaları III: 2000. Yılında Hıristiyanlık (Dünü Bugünü ve Geleceği), 2002, s. 13-19
PDF   Yakıt, İsmail
Ebced Düzeninde Rakam-Harf İlişkisinin Tarihî Gelişimi ve Hermetizm, I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, 2006, cilt: I, s. 84-91
PDF   Yakıt, İsmail
Hoca Ahmet Yesevî ve Türk Düşünce Tarihindeki Yeri, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1994, sayı: 1, s. 1-15
PDF   Yalar, Mehmet
Cahiliye Şiirinin Tarihsel Gerçekliği Problemi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XVII, sayı: 2, s. 95-120
PDF   Yalar, Mehmet
Câhiliyenin Kavramsal ve Tarihsel Mahiyeti Işığında Şiirinin Sosyal Arka Planı, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: XV, sayı: 1, s. 75-95
PDF   Yalduz, Alpaslan
Konsillerin Hıristiyanlık Tarihindeki Yeri ve İznik Konsili, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: XII, sayı: 2, s. 257-296
PDF   [Yaltkaya], Mehmed Şerafeddin
Batınîlik Tarihi -Yezidiler makalesine ek-, Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, 1928, cilt: II, sayı: 8, s. 1-27
PDF   Yaman, Ahmet
İslâm Hukukunda Devletlerarası İlişkilerin Temel Niteliği: Müslümanların Tarih Tecrübeleri ve Doktriner Tartışmalar Bağlamında Bir Değerlendirme , İLAM Araştırma Dergisi, 1997, cilt: II, sayı: 1, s. 23-54.
PDF   Yaman, Bahattin - M. Sıddık Akdemir
1796 Tarihli Ehl-i Hiref Defterine Göre Osmanlı Saray Sanatkarları, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/2, sayı: 13, s. 85-110
PDF   Yardım, Ali
Buhâri ve et-Târih’ul-Kebîr’i, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989, sayı: 5, s. 181-193
PDF   Yasa, Metin
Panenteizmin Tarihsel Ardalanı Üzerine, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı: 18-19, s. 129-146
PDF   Yavuz, Galip
Sözlükbilim ve Arapça Sözlük Çalışmalarına Tarihsel Bir Yaklaşım, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: VI, sayı: 1, s. 113-121
PDF   Yavuz, Şevket
İslam’ın Tarihe Sosyal Olanla Dönüşü ya da Ahîliğin Türk Potasında Form Alışı, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu = International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam, 31 Mayıs - 1 Haziran 2007, 2007, s. 365-378
PDF   Yazıcı, Gülgûn
Galata Mevlevihanesi Son Şeyhi Ahmed Celaleddin Dede’nin Mevlevîlik Tarihine Işık Tutan Şiirleri, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 13, s. 133-148
PDF   Yazıcı, Gülgûn
Galata Mevlevihanesi Son Şeyhi Ahmed Celaleddin Dede’nin Mevlevilik Tarihine Işık Tutan Şiirleri, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 14, s. 479-494
PDF   Yazıcı, Hüseyin
Mısırlı Tarihçi ve Yazar Ahmed Emin’in (1878-1953) İstanbul Anıları, Nüsha: Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 2001, cilt: I, sayı: 1, s. 16-29
PDF   Yediyıldız, M. Asım
İslâm Tarihine Tematik Yaklaşım Üzerine Bazı Düşünceler, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 7, s. 15-22
PDF   Yediyıldız, M. Asım
Tarih Felsefesi Üzerine Bazı Düşünceler, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: XII, sayı: 1, s. 167-183
PDF   Yıldırım, Enbiya
Sünnet ve Rivayet Karşıtı Söylemlerin Tarihi, İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, Kutlu Doğum Sempozyumu 2001., 2003, s. 155-188
PDF   Yıldırım, Münir
Tarsus’un Dini Tarihine Tarihsel Bir Yaklaşım, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: 6, sayı: 2, s. 101-122
PDF   Yıldırım, Münir
Tarihsel Süreç İçerisinde Ortodoks Hıristiyanlıktaki Patriklikler, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: III, sayı: 2, s. 235-251
PDF   Yıldırım, Suat
Kur’ân’ın Nüzûlünden Sonraki Târihî Hâdiselere Tatbik Edilmesi Hakkında, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, 1975, sayı: 1, s. 79-102
PDF   Yıldırım, Yavuz
İzmirli İsmail Hakkı’nın İslam Tarihyazıcılığı İle İlgili Bir Yazma Eseri : İnceleme ve Çevrimyazı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı: 12, s. 105-130
PDF   Yıldız, Kemal - İlyas Yıldırım
Fıkıh İlmi/İslam Hukuk Tarihi, Kaynakları ve Çalışmaları Üzerine Bir Derleme Denemesi, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2006, sayı: 7, s. 365-395.
PDF   Yılmaz, Abdulkadir
Hat Sanatında Hareke ve Noktalamanın Tarihî Seyri (Kur’ân-ı Kerîm’in Harekelenmesi ve Noktalanması), Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 19, s. 49-86
PDF   Yılmaz, Hakkı
Eğitim Sistemi İçerisinde İmam-Hatip Liselerinin Yeri ve Tarihçesi, II. Din Şûrası Tebliğ ve Müzakereleri: (23-27 Kasım 1998), 2003, cilt: II, s. 519-541
PDF   Yılmaz, Mehmet Nuri
İlmi ve Tarihi Bir Şahsiyet Olarak Ahmet Cevdet Paşa, Ahmet Cevdet Paşa (1823-1895), (Sempozyum: 9-11 Haziran 1995), 1997, s. XIII-XV
PDF   Yılmaz, Metin
Göreceli Tarih Anlayışına Bir Örnekleme: Bağdat Kütüphanesi Gerçekten Tahrip Edildi mi?, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2004, cilt: VIII, sayı: 18, s. 319-342
PDF   Yılmaz, Metin
İslam Tarihinde (Emevî-Abbâsî Dönemi) Saltanata Bağlı Yargı Siyasallaşması, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 3, s. 135-152
PDF   Yılmaz, Metin
İslâm Tarihinin İlk Üç Asrında Hapishanelere ve Mahkumların Durumlarına İnsan Hakları Bağlamında Genel Bir Bakış, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 12-13, s. 539-581
PDF   Yılmaz, Musa K.
Tarihsellik Bağlamında Tefsir Geleneğinde Değişim, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2004, cilt: VIII, sayı: 21, s. 1-24
PDF   Yılmaz, Saim
İslam Tarih Metodolojisi -Bir Sosyal Tarih Uygulaması-, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 10, s. 211-218
PDF   Yılmaz, Saim
Türk Komutanlardan Mûnis el-Muzaffer’in (ö. 321/933) Abbâsî Tarihindeki Siyasî Etkinliği, Dinî Araştırmalar, 2008, cilt: X, sayı: 30, s. 121-152
PDF   Yurdagür, Metin
İslâm Düşünce Tarihinde Hatm-i Nübüvvet Meselesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1995-1997, sayı: 13-14-15, s. 303-312
PDF   Yurdaydın, Hüseyin
Türkiye’nin Dinî Tarihine Umumî Bir Bakış, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1961, cilt: IX, s. 109-120
PDF   Yurdaydın, Hüseyin
Üstüvanî Risalesi : Türkiyenin Dinî Tarihi İle İlgili Notlar I. , Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1962, cilt: X, s. 71-78
PDF   Yurdaydın, Hüseyin G.
Türk-İslâm Tarihçiliği ve Tarihçileri Hakkında Araştırmalar I, Matrakçı Nasuh, Şahsiyeti, Eserleri, İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi], 1959, sayı: 1, s. 111-122
PDF   Yurdaydın, Hüseyin Gazi
Türk Sanatının Varlığını İnkâr Eden Batılı Sanat Tarihçileri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1954, cilt: III, sayı: 1-2, s. 55-57
PDF   Yücel, Ahmet
Bir Hadis Terimi Olarak “Sahafî” ve Hadis Tarihi Açısından Önemi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1993-1994, sayı: 11-12, s. 197-204
PDF   Yüksel, Ahmet Turan
İlk Müslüman-Türk Devletlerinin Siyasi, Kültürel ve Medeniyet Tarihi Üzerine, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 11, s. 67-100
PDF   Yüksel, Emrullah
Tarih-i Cevdet'e Göre Dürzilerin Âdetleri ve İnançları, Ahmet Cevdet Paşa (1823-1895), (Sempozyum: 9-11 Haziran 1995), 1997, s. 85-92
PDF   Ziadeh, Farhat J.
Hicaz’ın Sosyo-Ekonomik Tarihine Bir Kaynak Olarak el-Muvatta’, çeviren: Arif Gezer, Ramazan Özmen, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 4, s. 283-291
PDF   Zümrüt, Osman
İnsanın Yaratılışında Uygarlığa Hizmet Eden Kimlik ve Kişilik İzlerinin Tarihsel, Hukuksal ve Kültürel Sonuçları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı: 18-19, s. 9-34
PDF   Zümrüt, Osman
İslam Tarihinde Zararlı Mescid (Mescid-i Dırar) Olayı ve Günümüze Anımsattıkları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 17, s. 9-30
PDF   Parmaksızoğlu, İsmet
Anadolu'nun Dinî Tarihi Üzerine, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1971, cilt: X, sayı: 114-115, s. 421-426
PDF   Tülücü, Süleyman
Büyük İslâm Tarihçileri ve Eserleri, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1984, cilt: XX, sayı: 3, s. 35-42
PDF   Göker, Lütfi
Cebirin Tarihi Gelişimi ve İslâm Alimlerinin Yeri, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1986, cilt: XXII, sayı: 1, s. 48-64
PDF   Şahin, Abdu's-Sabur
El-Ahrufu's-Seb'a Kur'an Tarihinde Yedi Harf Meselesi, çeviren Tayyar Altıkulaç, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1973, cilt: XII, sayı: 1, s. 11-22
PDF   Bâki Kunter, Halim
Medeniyet Tarihimizden Yapraklar: Fatih Dârrüşşifâsı, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1961, s. 142-147
PDF   Arslan, Mustafa
Halk Arasındaki Yaygın İnanışların Oluşumuna Etki Eden Tarihsel ve Psiko-Sosyal Faktörler, Diyanet İlmi Dergi, 2004, cilt: XL, sayı: 3, s. 105-120
PDF   Bulut, Mehmet
İlk Cumhuriyet Meclisinde Dini Yayıncılık Hakkında Tarihi Bir Karar, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1992, cilt: XXVIII, sayı: 1, s. 139-149
PDF   Atar, Fahrettin
İslam Adliye Teşkilatı Tarihine Kısa Bir Bakış, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1978, cilt: XVII, sayı: 1, s. 34-42
PDF   Zeki Terzi, Mustafa
İslam Tarih Yazıcılığının Doğuşunda İbn Şihab-ez-Zührî'nin Yeri ve Önemi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1985, cilt: XXI, sayı: 2, s. 56-64
PDF   Asım Köksal, M.
Caetani Tarihi Üzerine Bir İnceleme, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1961, s. 241-250
PDF   Yıldırım, Celal
İslam Tarihinde Alimlerin Mevkii, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1972, cilt: XI, sayı: 6, s. 370-373
PDF   İskender, Yakup
İslâm Tarihinde Hicret ve Alınması Gereken Dersler, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1981, sayı: Hicret özel sayısı, s. 119-145
PDF   Doğan, Bilal
İslam Tarihinde Mekke Dönemi Eğitim ve Öğretimi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1989, cilt: XXV, sayı: 2, s. 119-128
PDF   Karaman, Hayreddin
İslam Tarihinde Mezhep Kavgaları, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1975, cilt: XIV, sayı: 1, s. 47-51
PDF   Süreyya Sırma, İhsan
İslam Tarihine Giriş, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1977, cilt: XVI, sayı: 4, s. 251-256
PDF   Süreyya Sırma, İhsan
İslam Tarihine Giriş, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1977, cilt: XVI, sayı: 5, s. 290-299
PDF   Saim Yeprem, M.
İslam'da İman ve Tarihi Üzerine, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1972, cilt: XI, sayı: 2, s. 87-91
PDF   Saim Yeprem, M.
İslamda İman ve Tarihi Üzerine. 2, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1973, cilt: XII, sayı: 1, s. 29-32
PDF   Küçük, Hasan
İslamın Doktriner Hususiyetleri Karşısında Tarihin Hükmü, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1979, cilt: XVIII, sayı: 4, s. 197-201
PDF   Hizmetli, Sabri
Kemaleddin İbn Hümam es-Sivasî’nin Kitâbu’l-Müsâyere’si ve İslam Düşünce Tarihindeki Yeri, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dini - İlmi - Edebi Dergi], 1993, cilt: XXIX, sayı: 3, s. 47-55
PDF   Şengül, İdris
Kur’ân Kıssalarının Tarihî Değeri, Diyanet İlmi Dergi, 1996, cilt: XXXII, sayı: 4, s. 63-91
PDF   Mehrân, Muhammed Beyyûmî
Kur’ân Tarihi, Çeviren İdris Şengül, Diyanet İlmi Dergi, 2002, cilt: XXXVIII, sayı: 3, s. 31-44
PDF   Nuri Gencosman, Mehmet
İslam İlimleri Tarihine Ait Tetkikler: Kütüphaneler, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1965, cilt: IV, sayı: 3-4, s. 43-45
PDF   Maksudoğlu, Mehmet
Osmanlı Tarih Terminolojisi ile İlgili Bazı Yanlışlar, Diyanet İlmi Dergi, 2002, cilt: XXXVIII, sayı: 1, s. 65-74
PDF   Hizmetli, Sabri
Siyer ve İslam Tarihçiliği Üzerine, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1989, cilt: XXV, sayı: 4, Özel Sayı, s. 311-362
PDF   Cilacı, Osman
Tarih Boyunca Anadolu'da Yaşayan Gayr-i Müslimlere Genel Bir Bakış, Diyanet İlmi Dergi, 1999, cilt: XXXV, sayı: 4, s. 19-28
PDF   Mehrân, M. Beyyûmî
Tarihî Bir Kaynak Olarak Kur’ân-ı Kerim, Çeviren İdris Şengül, Diyanet İlmi Dergi, 1996, cilt: XXXII, sayı: 1, s. 107-114
PDF   Ertan, Veli
Tarihte Şer'iye Evkaf Vekilleri , Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1969, cilt: VIII, sayı: 80-81, s. 41-45
PDF   Ertan, Veli
Tarihte Şer'iye ve Evkaf Vekilleri, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1968, cilt: VII, sayı: 78-79, s. 282-284
PDF   Ertan, Veli
Tarihte Şer'iye ve Evkaf Vekilleri , Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1969, cilt: VIII, sayı: 84-85, s. 167-168
PDF   Bilge, Mustafa
Türk Tarihi Çalışmalarında Arşivlerimizin Önemi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1976, cilt: XV, sayı: 3, s. 174-177
PDF   Kitapçı, Zekeriya
Türklerin İslam Tarihindeki Yeri 1, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1972, cilt: XI, sayı: 5, s. 300-304
PDF   Kitapçı, Zekeriya
Türklerin İslam Tarihindeki Yeri. II, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1972, cilt: XI, sayı: 6, s. 383-391
PDF   Kayaoğlu, İsmet
Vakıfların Yönetim Tarihi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1977, cilt: XVI, sayı: 2, s. 124-128
PDF   Hamidullah, Muhammed
Akdeniz Çevresi Müslümanlarının Tarih İlmine Kazandırdıkları, çeviren: İ. Süreyya Sırma, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1974, cilt: XIII, sayı: 6, s. 362-369
PDF   Cilâcı, Osman
Dinler Tarihi Açısından Bir Araştırma: İlahi Dinlerde Kurban, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1979, cilt: XVIII, sayı: 6, s. 360-372
PDF   Aytürk, Nihat
Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Tarihçesi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1989, cilt: XXV, sayı: 1, s. 31-66
PDF   Algül, Hüseyin
İslâm Tarihinden Örneklerle iftira Olayına Tahlilî Bir Bakış, Diyanet İlmi Dergi, 1997, cilt: XXXIII, sayı: 1, s. 3-14
PDF   Muhammed Fahd, Bedri
Hacc Emîrleri Tarihi, Çeviren Münir Atalar, Diyanet İlmi Dergi, 1997, cilt: XXXIII, sayı: 1, s. 37-72
PDF   A. Nicholson, R.
İslâm'da Başlıca Tarihçiler ve Eserleri, Çeviren Süleyman Tülücü, Diyanet İlmi Dergi, 1997, cilt: XXXIII, sayı: 2, s. 73-80
PDF   Kazıcı, Ziya
Tarih boyunca cami ve gördüğü hizmetler, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1986, cilt: XXII, sayı: 4, s. 8-10
PDF   Ceyhan, Abdullah
İslam medeniyet tarihinde kitap, kütüphane ve âkibetler ile ilgili kısa bir tahlil, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1987, cilt: XXIII, sayı: 4, s. 21-24
PDF   Şahin, Abdu’s-Sabûr
Kur’an tarihinde Yedi Harf meselesi II, çeviren: Tayyar Altıkulaç, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1973, cilt: XII, sayı: 2, s. 67-72
PDF   Şâhin, Abdu’s-Sabûr
Kur’an tarihinde Yedi Harf meselesi -III-, çeviren: Tayyar Altıkulaç, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1973, cilt: XII, sayı: 3, s. 131-135
PDF   Olgun, Hakan
Tarihsel Bir Kurgu Ürünü Olarak İslamofobya, Diyanet İlmi Dergi , 2008, cilt: XLIV, sayı: 3, s. 31-48
PDF   Öz, Şaban
Şiî İnançların Zuhur ve Şekillenmesinde Tarihî Hâdiselerin Rolü, Diyanet İlmi Dergi , 2008, cilt: XLIV, sayı: 3, s. 73-86
PDF   Abdul Jabbar Beg, Muhammad
İslâm Tarihi Öğretimindeki Problemler, çeviren Celal Emanet, Diyanet İlmi Dergi, 2008, cilt: XLIV, sayı: 4, s. 89-106
PDF   Aksu, Ali
Hz. Peygamber’in Tarihi Olaylarla İlgili Dualarından Örnekler, Diyanet İlmi Dergi , 2009, cilt: XLV, sayı: 4, s. 109-126
PDF   Aras, Ahmet
Ortadoğu İnanç Tarihinde İnsan Haklarına Bakış, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2010, sayı: 9, s. 61-68
PDF   Uysal, Mehmet
Tarihi Süreçte Kayseri Çarşısı Mekânsal Değişimi, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2010, sayı: 9, s. 69-82
PDF   Ter, Ümmügülsüm - Elmas Erdoğan
Tarihi Çevre Koruma-Peyzaj Tasarımı İlişkisinin Değerlendirilmesi: Şanlıurfa Mevlevihane Camii Örneği, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2010, sayı: 9, s. 83-98
PDF   Arda, Zuhal
Adnan Turani, Türk Ressam ve Sanat Tarihçisi, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2010, sayı: 9, s. 151-158
PDF   Emîrî Efendi, Ali
Meşîhat-ı İslâmiyye Tarihçesi (II), Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1963, cilt: II, sayı: 10, s. 19-22
PDF   Emîrî Efendi, Ali
İlmiye Salnâmesi’nden: Meşîhat-ı İslâmiyye Tarihçesi -III-, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1963, cilt: II, sayı: 11, s. 21-22
PDF   Asım Köksal, M.
İslâm-Türk Tarihinde İlk Uçma Denemeleri, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1964, cilt: III, sayı: 4, s. 116
PDF   İslam Tarihinden Birkaç Yaprak, çeviren M. Talat Karaçizmeli, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1972, cilt: XI, sayı: 3, s. 168-171
PDF   Yüksel, Ahmet
Arap dilinde iltifat sanatının tarihi seyri üzerine bir inceleme , Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Review of the Faculty of Divinity., 2010, sayı: 28, s. 63-85
PDF   Batuk, Cengiz
Georges Dumezil ve Türk dinler tarihindeki yeri , Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Review of the Faculty of Divinity., 2010, sayı: 28, s. 87-111
PDF   Nazlıgül, Habil
Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hadis Bilgisi ve Yorumları Işığında Hadislere Tarihsel Bakış, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000, sayı: 9, s. 403-433
PDF   Ünal, A. Afşin
İbnü'l Esir'in 'el-Kamil Fi't-Tarih' İsimli Kaynak Eserinin 'Selçuklu Kültür ve Medeniyeti' Bakımından Bir Değerlendirmesi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1999, sayı: 8, s. 115-122
PDF   Ecer, A. Vehbi
İslâm Tarihinde İlk Ambargo Uygulaması, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1988, sayı: 2, s. 145-156
PDF   Göde, Kemal
Türk - İslam Kültür ve Medeniyeti Tarihine Umumi Bir Bakış, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1990, sayı: 4, s. 421-442
PDF   Emîrî Efendi, Ali
Meşihat-ı İslâmiyye Tarihçesi (I), Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1963, cilt: II, sayı: 8-9, s. 19-24
PDF   Özmen, M. Şevki
Konya Sevinçli, Tarihî Günlerinden Birini Daha Yaşadı, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1963, cilt: II, sayı: 1-2, s. 58-59
PDF   1 Ocak 1963 Tarihli ULUS Gazetesinden: Modern Zındık, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1963, cilt: II, sayı: 1-2, s. 64
PDF   Genç, Süleyman
Selçuklu Tarihinde İbrahim Yınal İsyanı ve Onun Fatımî Arkaplanı, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, sayı: 31, s. 9-48
PDF   Erbaş, Muammer
Bir Tefsir Kaynağı Olarak Taberî’nin “Târihu’l-Ümem ve’l-Mülûk” İsimli Eseri, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, sayı: 31, s. 49-91
PDF   Özçelik Yılmaz, Bedriye
Tarihsel ve Teolojik Açılardan Kadının Örtünmesi Sorunu, İslâmî İlimler Dergisi, 2009, cilt: IV, sayı: 1-2, s. 329-346
PDF   Durusoy, Ali
Mantık ve Mantık Tarihi Üzerine Bir Değerlendirme , İslâmî İlimler Dergisi, 2010, cilt: V, sayı: 2, s. 9-20
PDF   Kayacık, Ahmet
Mantık Tarihinden Bir Sayfa: Yahya b. Adi (893/4-974), İslâmî İlimler Dergisi, 2010, cilt: V, sayı: 2, s. 21-33
PDF   Mahmudov, Elşad
İslamakadarki Devir Arabistan Yarımadasında Tarih ve Tarihşinaslık, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2009, sayı: 12, s. 43-58
PDF   Tahirova, Adile
İslam Mezhebleri Tarihi Sahasında Menba ve Metodla Bağlı Bazı Problemler ve Halli Yolları, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2009, sayı: 12, s. 67-75
PDF   Kerimli, Ruhengiz
Sümer Dili ve Tarihte Sümerler, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2009, sayı: 12, s. 307-316
PDF   Mirzayeva, Sabine
Arab Dilcilik Tarihinin Öğrenilmesinde Mevcud Olan Muhtelif İstikametler, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2010, sayı: 13, s. 105-114
PDF   Resulov, Tariyel
Azerbaycan Tarihşünaslığında Hususi Yeri Olan Belazuri ve Onun Fütuhul - Büldan Eseri Hakkında Kısa Malumat, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2010, sayı: 13, s. 393-398
PDF   Selimbeyova, Ülviyye
Tasavvufun Tekamül Yolu ve Bedii Edebiyatda İşlenme Tarihi, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2010, sayı: 13, s. 399-408
PDF   Azimli, Mehmet
Tarihin Kırılma Noktası: Hudeybiye Antlaşması, Hikmet Yurdu, 2010, cilt: III, sayı: 6, İbn Rüşd ö.s., s. 35-48
PDF   ÜNAL , Yenal
Türkiye'de Tarihçilik, Tarihçiliğin Gelişimi (15-20. yy) ve Türk-Batı Tarihçiliğine Örnek İki Kitabın Karşılaştırmalı Analizi, Kelâm Araştırmaları Dergisi, 2010, cilt: VIII, sayı: 2, s. 183-206
PDF   Genç, Süleyman
Seyyit Bey’in Hilafetle İlgili TBMM'deki Konuşmasının İslam Tarihi Açısından Değerlendirilmesi, Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey Sempozyumu, 16 Mayıs 1997, 1999, s. 43-65
PDF   Parvez Manzoor, S.
"Dünyevilik" Ya Da Sekülerleşme: Edward Said'in Düşüncesinde Hümanizm ve Tarih, çeviren Hakan Çopur, Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu, 9-10 Aralık 2006, 2007, s. 91-104
PDF   Roberts, Mary
Karşıtlıklar: Said, Sanat Tarihi ve 19. Yüzyıl İstanbul'unda Osmanlı Kimliğini Yeniden Keşfetmek, çeviren Hakan Çopur, Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu, 9-10 Aralık 2006, 2007, s. 269-285
PDF   Yaşar Ocak, Ahmet
Mevlana’yı Doğru Anlamaya Dair (Sosyal Tarihçilik Açısından Bir Yaklaşım), Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri, 2010, cilt: II, s. 733-742
PDF   Karayev, Yaşar
Fuzûlî’nin Ortak Türk-İslâm Kültürleri Tarihinde Rolü ve Yeri, Fuzuli Kitabı: 500. Yılında Fuzûlî Sempozyumu Bildirileri, 1996, s. 69-77
PDF   Altın, Hamza
II. Meşrutiyet Dönemi Maarif Nazırlarından Emrullah Efendi ve Öğretmen Yetiştirme Tarihimize Katkıları, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, cilt: XV, sayı: 2, s. 151-165
PDF   Sâim Arıtan, Ahmet
Batı Dünyasının Türk Cild Tarihine Bakışı ve Türk Cild San’atının Tarih İçindeki Gelişimi, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2010, cilt: VIII, sayı: 15, s. 169-192
PDF   Uygun, M. Nuri
Kütahya Mevlevîhânesi’nin Mûsikî Tarihimize Etkileri, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2010, cilt: VIII, sayı: 15, s. 253-258
PDF   Eser, Mithat
Tarihî Realite Açısından Hz. Peygamber’in Soyunun Kutsallığı Anlayışı ve Bu Anlayışın Çıkış Sebepleri, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, sayı: 28, s. 83-101
PDF   Ürkmez, Ahmed
Tarih Kaynaklarından Özgün Bir Hadisçi Portresi: Şa'bî, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, sayı: 28, s. 123-152
PDF   Kılıç, Ünal
Kerbela Vakası (Tarihi Süreç), Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Tarih Bilimleri), 2010, cilt: I, s. 15-48
PDF   Selçuk, Ali - Sami Kılıç
Tarih, Mit ve Ritüel: Alevi Bilincinin Oluşumunda Kerbela’nın Rolü (Evci Köyü Örneği), Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Tarih Bilimleri), 2010, cilt: I, s. 551-559
PDF   Aktaş, Hasan
Mersiyeden Modern Şiire Tarihin Kerbela Şuuru, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Edebiyat), 2010, cilt: II, s. 295-334
PDF   Ogur, Erol
Tarihî Romanımızda Kerbelâ, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Edebiyat), 2010, cilt: II, s. 335-350
PDF   Baş, Eyup
İslâm Tarihinde Matem / Yas Kültürü ve Kerbela, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Edebiyat), 2010, cilt: II, s. 379-386
PDF   Evkuran, Mehmet
Tarih Felsefesi ve Teoloji Ekseninde Kerbela Sorunu, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Din Bilimleri), 2010, cilt: III, s. 103-122
PDF   Üzüm, İlyas
Duygunun Tarihe Meydan Okuması: Tarihi Kerbela Olayının Tahrifi Bağlamında “Utâk-ı Kasım”, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Din Bilimleri), 2010, cilt: III, s. 137-142
PDF   Eren, Selim
Tarihsel Trajedilerin Toplumsal Yansımaları ve Yön/Anlam Kayması Açısından Kerbela Hadisesi, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Din Bilimleri), 2010, cilt: III, s. 191-202
PDF   Toker, Hikmet - Erhan Özden
Tarihte Goygoycular, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Din Bilimleri), 2010, cilt: III, s. 279-306
PDF   Derman, Çiçek
Tarihimizde Mushafların Bezenmesi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 2010, cilt: XLVI, sayı: 4, s. 137-144
PDF   EROL
, Su
Doğu Süryani Kilisesi Tarihi Çerçevesinde İran Asuri-Keldanilerine Genel Bir Bakış, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2011, cilt: IV, sayı: 16, s. 129-137
PDF   Yıldız, Murat
Standart ve Yerel Arapçanın Tarihsel ve Filolojik Sınırları: Mısır Lehçesi Örneği , Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2010, cilt: X, sayı: 3, s. 23-41
PDF   Özgel, İshak
Tarihselcilik Düşüncesi Bağlamında Kur’an’ın Tarihsel Yorumu, Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması, 2010, s. 249-302
PDF   Yunus Apaydın, H.
Fıkıh Usulünün Temel Kabulleri ve Tarihselcilik, Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması, 2010, s. 323-364
PDF   Görgün, Tahsin
Müzakere Yerine: Fıkıh Usulü İlmi ve Tarihselcilik Üzerine Birkaç Not, Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması, 2010, s. 393-404
PDF   Kotan, Şevket
Kur’an’ı Anlama ve Yorumlamada Tarihselci Yaklaşımlar ve Sorunları, Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması, 2010, s. 405-456
PDF   Tartı, Nevzat
Sünneti Anlama ve Yorumlamada Tarihselci Yaklaşımlar ve Sorunları, Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması, 2010, s. 499-542
PDF   Faruk Harman, Ömer
Bir Disiplin Olarak Dinler Tarihinin Ortaya Çıkışı (Doğu-Batı) , Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 23-48
PDF   Yıldırım, Münir
Türk Dini Tarihi Araştırmalarında Fenomenolojik Metod: Hikmet Tanyu Örneği, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 63-72
PDF   Adıbelli, Ramazan
Mircea Eliade ve Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmaları , Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 89-112
PDF   Yavuz, Şevket
Kutsal, Anlam ve Hakikat: Batı’da Eliade Sonrası Dinler Tarihi Çalışmaları ve Temel Akslar, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 113-125
PDF   Ünal, Mustafa
Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmalarının Normativizm Sorununa Fenomenolojik Bir Çözüm Denemesi -Kapsayıcı Fenomenoloji-, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 129-143
PDF   Batuk, Cengiz
Georges Dumezil’in Kafkas Mitolojisi Araştırmaları ve Türk Dinler Tarihi Çalışmalarına Katkısı, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 144-163
PDF   Arslan, Hammet
Geoffrey Parrinder’in Mukayeseli Dinler Tarihine Katkıları , Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 195-209
PDF   Erdem, Mustafa
Türk Dünyasında Dinler Tarihi Çalışmaları, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 213-216
PDF   Albayrak, Kadir
İslam Dünyasında Dinler Tarihi Çalışmaları ve Perspektifleri , Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 225-259
PDF   Öztürk, Hakan - Şahin Kızılabdullah
Siyer-Dinler Tarihi İlişkisi Bağlamında Din Kurucusu veya Peygamberin Doğum Olayları Üzerine Bir İnceleme, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 319-329
PDF   Küçük, Abdurrahman
Tanzimattan Günümüze Türkiye’de “Dinler Tarihi”, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 333-364
PDF   Akyüz, Niyazi
Türkiye’de Dinler Tarihi ve Din Sosyolojisi’nin İşbirliği , Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 365-368
PDF   Kadir Kadirzade, Hacı - Türkan Kadirzade
Eski İnanç Sisteminde, Dinler Tarihinde ve Halk İnanışlarında Ölümsüzlük Meselesi, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 441-451
PDF   Kalafat, Yaşar
Halk İnançlarından Hareketle Türklerin Nübüvvet Tarihi Boyunca Dini Görüş ve İnanışları, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 452-463
PDF   Alparslan Küçük, Mehmet
Türkiye’de Dinler Tarihi’nin Kurumsallaşması ve Prof. Dr. Abdurrahman Küçük, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 478-496
PDF   Polat, Kemal
Türkiye’de Dinler Tarihi Sahasında Yapılan Alan Araştırmaları Üzerine Bazı Düşünceler, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 515-524
PDF   Kılıç, Sami - Ali Selçuk
Türkiye’de Dinler Tarihi Alanında Yapılan Saha Çalışmalarında Karşılaştırılan Problemler ve Çözüm Önerileri, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 525-540
PDF   Sayar, Süleyman
Prof. Dr. Günay Tümer’in Dinler Tarihçiliği, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 541-557
PDF   Ünal, Asife
Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmalarında Kadın, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 558-574
PDF   Günay, Nasuh - Azize Uygun
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dinler Tarihi’ne Olan Tutumları: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 704-725
PDF   Şah Yasdıman, Hakkı
Dinler Tarihi Öğretiminde Aktif Öğretim Yöntemi, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 726-734
PDF   Öztürk, Nermin
Dinler Tarihinde Bilişsel (Cognitive) Metodun Kullanılması , Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 744-754
PDF   İslamoğlu, Abülmecit
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nde Bulunan El Yazması Bir Eser: Atasözü Külliyatı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, cilt: LI, sayı: 1, s. 273-293
PDF   Gözeller, Esra
Kur’an Ayetlerinin Tarihlendirilmesine Batılı Yaklaşımlar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, cilt: LI, sayı: 1, s. 295-326
PDF   Özdemir
, Recep
İslam Hukuk Tarihinde Fukaha-i Seb’a ve Usuldeki Yöntemleri, Hikmet Yurdu, 2011, cilt: IV, sayı: 7, s. 199-215
PDF   Küçükcan, İlyas
Tarihsel Gelişim Sürecinde Seyyid Battal Gazi - Hacı Bektaş Veli Bağlantısı ve Günümüze Yansımaları, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi_[Prof. Dr. Irene Melikoff’un anısına], 2009, sayı: 1, s. 247-255
PDF   Hanşalavi, Zaim
et-Tasavvuf fî Târihi’l-Cezâir, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2010, sayı: 26, s. 209-219
PDF   Hınşelavi, Zaim
Cezayir Tarihinde Tasavvuf, çeviren Dilaver Gürer, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2010, sayı: 26, s. 221-235
PDF   Demir, Necati
Tarih Yazımında Nesnelliğin Önemi , Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, cilt: XIV, sayı: 2, s. 151-174
PDF   Habibov, Aslan
İmâmiyye Şia’sının Tefsir Tarihi ve Günümüze Ulaşan En Eski Şiî Tefsirler, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: VIII, sayı: 1, s. 207-251
PDF   Xudanlı, Faik Elman oğlu
Frankfurt Mektebinin Tarihi İnkişaf Merhaleleri, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2010, sayı: 14, s. 131-140
PDF   Kavas, Ahmet
Türk Tarihçisi Jean Paul Roux’un (1925-2009) Ardından, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, sayı: 19, s. 203-208
PDF   Mahfuz Söylemez, Mehmet
Meyyâfârikîn (Silvan) Tarihi Üzerine Notlar, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, sayı: 20, s. 221-249
PDF   Birkan, İsmet
İbn Rüşd Düşüncesinin Tarihteki Yeri ve Etkileri, Felsefe Dünyası, 1994, sayı: 11, s. 57-68
PDF   Polat, Selahattin
Kavramsal Çerçevesi, Boyutları, Temel Problemleri, Kısa Tarihi, İslami İlimler İçin Önemi ve Vadettikleri , İslami İlimlerde Metodoloji (Usûl) Meselesi 3, 2009, s. 299-375
PDF   Şulul, Kasım
İslam İlim Tarihinde Teşekkül Eden Metinleri İnceleme Vasıtaları, İslami İlimlerde Metodoloji (Usûl) Meselesi 3, 2009, s. 477-495
PDF   Erbaş, Muammer
Bir Tefsir Kaynağı Olarak Taberî’nin “Tarihu’l-Ümem / Rusül ve’l-Mülûk’ İsimli Eseri, Bir Müfessir Olarak Muhammed b. Cerîr et-Taberî Sempozyumu, 11-13 Haziran 2010, 2010, s. 141-178
PDF   [Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV-XVII. Yüzyıllar), Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1992 [=Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları VII. Dizi - s.130], tanıtan Nathalie Clayer, Osmanlı Araştırmaları, 1994, sayı: 14, s. 221-223
PDF   Şahin, İlhan
Hacım (Hacıbektaş) Köyü'nün Sosyal ve Demografik Tarihi (1485-1584), Osmanlı Araştırmaları, 1986, sayı: 6, s. 031-038
PDF   Bizbirlik, Alpay
Hicri 1003 (1595) Tarihli Defterin Işığnda Bazı Osmanlı Vilayetlerindeki Haremeyn Vakıfları, Osmanlı Araştırmaları, 2000, sayı: 20, s. 038-072
PDF   [Saim Savaş, Bir Tekkenin Dînî ve Sosyal Tarihi, Sivas Ali Baba Zaviyesi. İstanbul 1992, Dergah Yayınlarından no. 142, Tarih Dizisi no. 15, 272 sahife, 8 resim], tanıtan Nejat Göyünç, Osmanlı Araştırmaları, 1993, sayı: 13, s. 247-248
PDF   E. Erünsal, İsmail
XV-XVI. Asır Osmanlı Zendeka ve İlhad Tarihine Bir Katkı, Osmanlı Araştırmaları, 2004, sayı: 24, s. 127-157
PDF   Akiba, Jun
Kadılık Teşkilâtında Tanzimat'ın Uygulanması: 1840 Tarihli Ta'lîmnâme-i Hükkâm, Osmanlı Araştırmaları, 2007, sayı: 29, s. 009-040
PDF   S. Küçükaşçı, Mustafa
Tarihî Süreçte Seyyid ve Şerif Kavramlarının Kullanımı, Osmanlı Araştırmaları, 2009, sayı: 33, s. 087-130
PDF   Yaman, Hikmet
Mişkat-ı Nübüvvetten Hikmetin Beş Sütununa: İslam Felsefe Tarihinin Mahiyeti ve Dini Muhtevası Üzerine, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, cilt: LI, sayı: 1, s. 195-212
PDF   Özli, Muzaffer
Arap Dilinde Îcâz’ın Tarihi Seyri ve Önemi, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, cilt: XVI, sayı: 1, s. 177-187
PDF   Günay, Nasuh
Tarihî Süreç Açısından Budizm ve Öğretisi, Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, 1999/1, cilt: I, sayı: 1, s. 173-194
PDF   Günay, Nasuh
Bilgisayar Destekli Dinler Tarihi Öğretimi, Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, 2000, cilt: II, sayı: 3-4, s. 135-146
PDF   Algül, Hüseyin
Bir Tarihçi Gözüyle Mevlid, Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu, 2010, s. 327-341
PDF   Kara, Mustafa
Yakın Tarihimiz Meşhur Mevlid Törenleri, Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu, 2010, s. 530-538
PDF   Meriç, Ümit
Süleyman Çelebi’nin Huzurunda Tarihle Buluşmak, Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu, 2010, s. 553-554
PDF   Yiğit, Metin
Bir İbadet Biçimi Olarak Namazın Tarihçesi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 2011, cilt: XLVII, sayı: 1, s. 19-30
PDF   Jeffery, Arthur
Birûnî’nin Karşılaştırmalı Dindar Tarihine Katkısı, çeviren Muhammed Tarakçı, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2010, cilt: XIX, sayı: 2, s. 315-352
PDF   Özkan, Mustafa
Tarihin Özenisinin Tespitinde, Kur’an’ın Tarih İlmine Katkısı/Kaynaklığı Üzerine -Bedir Savaşı Örneği-, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2010, cilt: VIII, sayı: 16, s. 19-33
PDF   Külekçi, Cahit
Tarihe Kaynaklık Etmesi Bakımında Nümismatik (Paranın Araplaştırılması [Ta‘rîbu’n-Nukûd] Örneği), Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, cilt: XI, sayı: 1, s. 157-169
PDF   Külekçi, Cahit
Dâru’l-Mualimîn’in Usûl ve Esâsına Dair Yayımlanan 1267/1851 Tarihli Nizamnâme , Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, cilt: XI, sayı: 1, s. 171-179
PDF   Subaşı, Necdet
Tarih ve Gündelik Gerçeklik Karşısında Hacı Bektaş Velî ya da Referans Arayışının Sınırları, Doğumunun 800. Yıldönümünde Hacı Bektaş Veli (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009), 2009, s. 319-326
PDF   İbrahim Bulut, Halil
Türklerin İslam’a Girmeden Önceki Müslümanların Tarihi , Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, 2010, s. 37-68
PDF   Şahin, Haşim
Alevi-Bektaşi Tarihinin Yazılı Kaynakları: Velayetnameler, Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, 2010, s. 357-366
PDF   Demirel, Ömer
1788-1808 Tarihlerinde Sivas Şeri'iye Sicillerinde Geçen Vakfiyeler, Vakıflar Dergisi, 1988, sayı: 20, s. 377-383
PDF   Sayılı, Aydın
Bilimin Tarihsel Gelişmesine Türklerin Katkıları, Uluslararası İbn Türk, Hârezmî, Fârâbî, Beyrûnî ve İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri, 09-12 Eylül 1985, 1990, s. 5-10
PDF   Günay, Ünver
Din Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi ve Temel Sorunları, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2002, sayı: 12, s. 1-20
PDF   İbrahim, Mehmet
Eski Yugoslavya Sınırları Dahilinde Tarikat Hareketlerinin Tarih İçindeki Gelişimi ve Önemi, Vakıflar Dergisi, 1994, sayı: 24, s. 291-306
PDF   Güngör, Harun
Hikmet Tanyu ve Türk Dini Tarihçesi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1994, sayı: 5, s. 31-34
PDF   Çetin, Atilla
Istanbul'daki Tekke, Zaviye ve Hankâhlar Hakkında 1199 (1784) Tarihli Önemli Bir vesika, Vakıflar Dergisi, 1981, sayı: 13, s. 583-590
PDF   Taeschner, Franz
Kırşehirde Ahi Evran Zaviyesinin Mütevellisine Ait 1238/1822-23 Tarihli Bir Berat, çeviren Şükrü Akkaya, Vakıflar Dergisi, 1956, sayı: 3, s. 93-96
PDF   Gündüz, Mahmut
Matbaanın Tarihçesi ve İlk Kur'anı Kerim Basmaları, Vakıflar Dergisi, 1978, sayı: 12, s. 335-350
PDF   Odabaşı, Safa
Dergâh Kilerine Ait 1317 (1899-1900) Tarihli Emtia-i Taâmiyye Defteri, X. Millî Mevlânâ Kongresi, 2-3 Mayıs 2002_[Selçuk Üniversitesi], 2002, cilt: I, s. 265-274
PDF   Işın, Ekrem
Mevlevîliğin Tarihsel Temelleri: Sultan veled ve Çelebilik Makamının Kuruluşu, III. Uluslar Arası Mevlana Kongresi, 5-6 Mayıs 2003 [Selçuk Üniversitesi], 2004, s. 95-98
PDF   Avcı, Necati
Müslümanlar'da Tarih İlmi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1995, sayı: 6, s. 149-160
PDF   Avcı, Necati
Osmanlı Tarihi Yazarlarından Mısırlı Abdurrahim El - Abbasi ve Eserleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1999, sayı: 8, s. 291-298
PDF   Özbek, Yıldıray
Silifke Alaeddin Camii ve Tarihlendirilmesi Üzerine Notlar, Vakıflar Dergisi, 1995, sayı: 25, s. 197-210
PDF   Uyar, Ahmet
Sünnetin Tarihi Süreci Hakkında Fazlurrahman’ın Görüşleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2002, sayı: 12, s. 237-249
PDF   Vehbi Ecer, Ahmet
Tarih Boyunca Mekke'nin Yönetimi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1989, sayı: 3, s. 297-311
PDF   Önder, Mehmet
Tarih Boyunca Mevlana Soyu - Fatih Sultan Mehmed Mevlana’nın Altıncı Göbekten Torunudur, III. Uluslar Arası Mevlana Kongresi, 5-6 Mayıs 2003 [Selçuk Üniversitesi], 2004, s. 71-72
PDF   Öngül, Ali
Tarih-i Câmi-i Nuruosmânî, Vakıflar Dergisi, 1994, sayı: 24, s. 127-146
PDF   Özsoy, B. Sami
Tarihçe-i Aktab (Mevlana Celaleddin-i Rûmî Soyundan Gelen Post-nişinlerin Manzum Hayatları), I. Millî Mevlana Kongresi, 3-5 Mayıs 1985_[Selçuk Üniversitesi], 1986, s. 179-204
PDF   B. Hallaq, Wael
Tarihi Gelişim Sürecinde Sünni Hukuk Teorisinde İfta’ ve İctihad, çeviren Şükrü Selim Has, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2002, sayı: 13, s. 357-369
PDF   Sıdkı Köker, Hüseyin
Tosya Tarihinden Birkaç Yaprak: Tefsirî Mevlana Mustafa ve Vakıfları, Ebu-Hafs Haddadi (Çilingir Baba), Vakıflar Dergisi, 1956, sayı: 3, s. 225-263
PDF   Öztürk, Abdullah
Yedi Uyurların İnsanlık Tarihindeki Önemi, Mevlana ve Goethe'deki Yorumu, X. Millî Mevlânâ Kongresi, 2-3 Mayıs 2002_[Selçuk Üniversitesi], 2002, cilt: I, s. 291-300
PDF   Flemming, Barbara
Yunus Emre'nin Eserlerinin Metinsel Tarihinin Bazı Yönleri, Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, 7-10 Ekim 1991, 1995, s. 355-362
PDF   Yardım, Ali
Buhâri ve Et-Târihu'l-Kebir'i, Büyük Türk - İslâm Bilgini Buhâri (811-569) -Uluslararası Sempozyum-, 18-20 Haziran 1987, 1996, s. 51-58
PDF   Sandıkçı, Kemal
Tarih Boyunca Buhari'nin Sahihi Üzerine Yapılan Çalışmalar, Büyük Türk - İslâm Bilgini Buhâri (811-569) -Uluslararası Sempozyum-, 18-20 Haziran 1987, 1996, s. 59-64
PDF   Smith, Morton
Din İncelemesinde Tarihi Yöntem, çeviren Ramazan Adıbelli, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007/1, sayı: 22, s. 349-357
PDF   Ze’evi, Dror
Osmanlı Şer‘î Mahkemesi Kayıtlarının Ortadoğu Sosyal Tarihi Açısından Kullanımı: Yeniden Değerlendirme, Vakıflar Dergisi, 2009, sayı: 32, s. 215-230
PDF   Turan, Süleyman
Alexander Duff ve Hıristiyan Tarihinin İlk Misyon Kürsüsü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, sayı: 29, s. 251-268
PDF   Zahit Yıldırım, M.
1835 Tarihli Jurnal Defterine Göre Karahisâr-ı Sâhib’in Ekonomik Hayatından Bir Kesit, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2011, sayı: 11, s. 97-120
PDF   MİKOV, Lübomir
Bulgaristan Topraklarında Osmanlı Hamamları (XV-XX. Asır) (Tarihi-Kültürel Profil), Godişnik: na visşiya Islamski İnstitut=Annual of the High Islamic Institut=Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Yıllığı, 2010, sayı: 2, s. 172-226
PDF   Amir Arjomand, Said
İmâmiyye Şiası’nda İmâmet Krizi ve Gaybet Kurumu: Sosyo-Tarihi Bir Bakış Açısı, çeviren Ali Avcu, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, cilt: XIV, sayı: 2, s. 535-568
PDF   Yıldız, Harun
Hâricîler’in Erken Dönem Tarih Algısı: Salim B. Zekvân Örneği, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2009, cilt: II, sayı: 2, s. 7-40
PDF   b. Tavît et-Tancî, Muhammed
İslâm Mezhepleri ve Tarihi, çeviren Bekir Topaloğlu, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2011, cilt: IV, sayı: 1_[Muhammed b. Tavît et-Tancî özel sayısı], s. 67-96
PDF   b. Tavît et-Tancî, Muhammed
Mezhepler Tarihi, çeviren Bekir Topaloğlu, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2011, cilt: IV, sayı: 1_[Muhammed b. Tavît et-Tancî özel sayısı], s. 97-152
PDF   b. Tavît et-Tancî, Muhammed
İslam Mezhepleri ve Tarihi Notları (1971-1972), Düzenleyen Fatih Karaca, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2011, cilt: IV, sayı: 1_[Muhammed b. Tavît et-Tancî özel sayısı], s. 153-189
PDF   b. Tavît et-Tancî, Muhammed
İslâm Mezhepleri Tarihi Dersleri Müfredatı, çeviren Ethem Ruhi Fığlalı, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2011, cilt: IV, sayı: 1_[Muhammed b. Tavît et-Tancî özel sayısı], s. 485-495
PDF   A. Baloch, N.
Milattan Sonra Yedinci ve Onuncu Yüzyıllarda Türk Devletlerinin ve Prensliklerinin Tarihî Perspektifi Işığında Beyrûnî’nin Kabul ve Peşaver’in Türk Yöneticilerine İşaretinin Değerlendirilmesi, çeviren Esin Kahya, Uluslararası İbn Türk, Hârezmî, Fârâbî, Beyrûnî ve İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri, 09-12 Eylül 1985, 1990, s. 25-34
PDF   Karaağaç, İhsan A.
Dr. Feridun Nâfiz Uzluk’un Yaşamı ve Tıp Tarihi - Tıbbî Deontoloji Öğretisinin Mevlevîlik Araştırmalarına Katkıları, X. Millî Mevlânâ Kongresi, 2-3 Mayıs 2002_[Selçuk Üniversitesi]_[Doğumunun Yüzüncü Yıldönümü Anısına Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk Armağanı], 2003, cilt: II, s. 11-17
PDF   Terzioğlu, Arslan
Ünlü Tıp Tarihçisi Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk ve Mevlâna Celâleddin Rûmî Araştırmalarına Katkıları, X. Millî Mevlânâ Kongresi, 2-3 Mayıs 2002_[Selçuk Üniversitesi]_[Doğumunun Yüzüncü Yıldönümü Anısına Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk Armağanı], 2003, cilt: II, s. 91-96
PDF   Karpuz, Haşim - Yakup Şafak
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi (SÜSAM) Uzluk Arşivi’nin Mevlevilik ve Tıp Tarihi Açısından Önemi, X. Millî Mevlânâ Kongresi, 2-3 Mayıs 2002_[Selçuk Üniversitesi]_[Doğumunun Yüzüncü Yıldönümü Anısına Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk Armağanı], 2003, cilt: II, s. 105-109
PDF   Zeki Oral, M.
Anadolu’da San’at Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri, Vakıflar Dergisi, 1962, sayı: 5, s. 23-78
PDF   Akoğlu, Muharrem
Mu'tezilî Düşüncede Tarihî Kırılma Evreleri, Bilimname, 2010/2, cilt: VIII, sayı: 19, s. 7-24
PDF   Aigle, Denise
Tarih Oluşturan Mit, çeviren Ramazan Adıbelli, Bilimname, 2010/2, cilt: VIII, sayı: 19, s. 195-222
PDF   Yılmaz, Ali
Tarihi Kültür Mirasımızın Dini Yönünün Halka Anlatılması Açısından Ahmed-i Yesevi, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı veli’nin İslam Çizgisindeki Bütünlük, Dini Konularda Toplumun Aydınlatılması ve Dinin Farklı yorumlanmasından Kaynaklanan Problemler ve Çözüm Yolları” Komisyonu Bildirileri, 23-27 Kasım 1998 Ankara, 1998, s. 184-187
Sağlam, Hadi
İslam Hukuku Tarihinde Faili Meçhul Cinayetler Meselesi (Kasâme Müessesesi), Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, cilt: III, sayı: 2, s. 485-532
PDF   Öztürk, Emine
Tarihte ve Günümüzde Kadın Hakları, İnsan Hakları ve Din, 15-17 Mayıs 2009, 2010, s. 244-263
PDF   Aras, Ahmet
Ortadoğu İnanç Tarihinde İnsan Haklarına Bakış, İnsan Hakları ve Din, 15-17 Mayıs 2009, 2010, s. 292-299
PDF   Basri Öcalan, Hasan
Bursa’da Canlanan Tarih: Karabaş-ı veli Dergahı ve Haziresi, Uluslararası Bursa Tasavvuf Kültürü Sempozyumu - IV, 2005, cilt: IV, s. 363-379
PDF   Aykıt, Dursun Ali
Pelagianizm’in Tarihi ve Öğretileri, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, sayı: 22, s. 175-196
PDF   KALAYCI, MEHMET
Eşarîliğin Tarihsel Arka Planı: Küllabîlik
, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2010, cilt: LI, sayı: 2, s. 399-431
PDF   Akdemir, M. Sadık
Böcüzade Süleyman Sami Efendi ve Isparta Tarihi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010/2, sayı: 25, s. 145-162
Eser, Ümit
Millet Sisteminin Tarihi Arka Planı: Gayrimüslim Cemaatler İçin Özerk Bir Alan , Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, cilt: XIII, sayı: 24, s. 204-212
Kurtulgan, Kürşat
Göç ve Göcü Hazırlayan Tarihi Süreçte Balkanlarda Kurulan Ulus Devletlerin Müslümanlara Yönelik Baskıları, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, cilt: XIII, sayı: 24, s. 213-226
PDF   Kubat, Mehmet
el-Malati ve İslam Mezheplerinin Tarihi’ndeki Yeri, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2010, cilt: I, sayı: 2, s. 61-82
PDF   Göğebakan, Yüksel
Türk Kültüründeki Hoşgörü Anlayışının Tarihsel ve Kültürel Kaynakları ve Bu Anlayışın Kültür Varlıklarına Yansımaları, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2010, cilt: I, sayı: 2, s. 201-223
PDF   Aldemir, Halil
Min Ravai’l-Kur’an Çerçevesinde Buti’nin Kur’an Tarihi ve Ulumu’l-Kur’an’a Yaklaşımları İle Kur’an’ı Anlama Konusunda Örnekli Çalışmaları, Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu (14-16 Mayıs 2010)= International Şırnak and Its Vicinity Symposium (14-16 May 2010), 2010, s. 663-674
PDF   Özkan, Mustafa
İbnü’l-Eseri el-Cezeri’nin Hayatı ve Tarihçiliği, Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu (14-16 Mayıs 2010)= International Şırnak and Its Vicinity Symposium (14-16 May 2010), 2010, s. 723-728
PDF   Sağlam, Hadi
İslam Hukuk Tarihindeki Akile Bugünün Sigortası Mıdır, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, cilt: XV, sayı: 1, s. 265-292
PDF   Mertoğlu, M. Suat
Tefsir Tarihinde Dikkatlerden Kaçan Bir Eser: Üdfüvî’nin el-İstiğnâ fî Ulûmi’l-Kur’an’ı ve Eserin Mukaddimesi ile Fatiha Suresi Tefsirinin İlmî Neşri, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2011, sayı: 25, s. 51-112
PDF   Uğur, Yunus
Toplumsalın Peşinde Tarihçilik: Siyah Giyen Adam’ın Hatırasına , İslâm Araştırmaları Dergisi, 2011, sayı: 25, s. 223-231
PDF   Eren, Muhammed Emin
Tarihsel Bağlam ve İsrailiyyatın Rivayetlerin Oluşumundaki Etkisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2011, cilt: LII, sayı: 1, s. 255-292
PDF   Doru, M. Nesim
Felsefe Tarihinde Süryanlerin Yeri ve Önemi, Geçmişten Günümüze İdil (Uluslararası Geçmişten Günümüze İdil Sempozyumu Bildirileri), 2011, s. 163-176
PDF   Güzel, Abdurrahman
Hacı Bektaş Veli’nin Tarihi Kişiliği ve Türk Kültürü Üzerindeki Etkileri, Hacı Bektaş Veli’nin Tarihsel Kimliği, Düşünce Sistemi ve Etkileri_III. Uluslararası Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu (30-31 Ekim 2009, Üsküp), 2009, s. 27-44
PDF   Gramatikova, Nevana
Hacı Bektaş Veli’nin Tarihi ve Tasavvufi Kimliği ve Bulgaristan’da Hacı Bektaş Veli Kültürünün İzleri, Hacı Bektaş Veli’nin Tarihsel Kimliği, Düşünce Sistemi ve Etkileri_III. Uluslararası Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu (30-31 Ekim 2009, Üsküp), 2009, s. 61-69
PDF   İzeti, Metin
Bektaşiliğin Arnavut Kültür Tarihindeki Yeri, Hacı Bektaş Veli’nin Tarihsel Kimliği, Düşünce Sistemi ve Etkileri_III. Uluslararası Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu (30-31 Ekim 2009, Üsküp), 2009, s. 117-127
PDF   Koneska, Elizabeta
Makedonski Brod’daki Az. Nikola Kilisesi ya da Hıdır Baba Türbesinin Tarihi Konusundaki İkilemler, Hacı Bektaş Veli’nin Tarihsel Kimliği, Düşünce Sistemi ve Etkileri_III. Uluslararası Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu (30-31 Ekim 2009, Üsküp), 2009, s. 241-247
PDF   Köroğlu, Mehmet
Hukuk Tarihi Açısından Ölüm Cezası ve İnfaz Şekilleri, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2011, sayı: 17, İmam-ı Azam Ebu Hanife özel sayısı, s. 309-322
PDF   Kumaş, Mehmet Salih
İslam Hukuk Tarihinde Hukukun Araçsallaştırılmasına Bir Örnek Olarak Vani Mehmed Efendi’nin Cehri Zikre Dair Risalesi, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2011, sayı: 17, İmam-ı Azam Ebu Hanife özel sayısı, s. 505-522
PDF  
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\Inetpub\wwwroot\makaleilh\recordlist.php on line 117