Notice: Undefined index: -max in C:\Inetpub\wwwroot\makaleilh\recordlist.php on line 11

Notice: Undefined index: -max in C:\Inetpub\wwwroot\makaleilh\recordlist.php on line 11

Notice: Undefined index: -max in C:\Inetpub\wwwroot\makaleilh\recordlist.php on line 11
 Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1703 : 40 - 1703 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama
PDF   Akman, Mehmet
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı Hukuk Mevzuatı I: I. Tertip Düstûr’un Tarihî Fihrist ve Dizini, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, 2007, sayı: 3, s. 67-208
Türkçe
PDF   Akman, Mehmet
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı Hukuk Mevzuatı II: II. Tertip Düstûr’un Tarihî Fihrist ve Dizini, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, 2007, sayı: 4, s. 41-353
Türkçe
PDF   Akman, Mehmet
Kilise ve Havraların İslâm-Osmanlı Hukuk Tarihindeki Yeri, İLAM Araştırma Dergisi, 1996, cilt: I, sayı: 2, s. 133-144.
Türkçe
PDF   Aksoy, Hasan
Tarihî Bir Belge ve Türk-İslâm Edebiyatında Bir Tür Olarak Fetihnâmeler, İLAM Araştırma Dergisi, 1997, cilt: II, sayı: 2, s. 7-20.
Türkçe
PDF   Aktay, Yasin
Metin, Tarih ve Şiddetin Kaynakları: İslam’ın Kültürel Çoğulcuğunun Tarihsel ve Sosyolojik Tezahürleri, Din ve Dünya Barışı: Uluslararası Sempozyum, 26-28 Nisan 2007, İstanbul, 2008, s. 15-32
Türkçe
PDF   Aktay, Yasin
Metin, Tarih ve Şiddetin Kaynakları: İslam’ın Kültürel Çoğulculuğunun Tarihsel ve Sosyolojik Tezahürleri, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2007, cilt: IV, sayı: 3, s. 91-111
Türkçe
PDF   Aktay, Yasin
Tarihselcilikteki Huzur İradesi, III. Kur'an Haftası Kur'an Sempozyumu 13-19 Ocak 1997, 1998, s. 229-238
Türkçe
PDF   Akyıldız, Ali
Yakınçağ Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi Araştırmalarında Kaynak Sorunları: Arşiv ve Arşiv-Dışı Malzemenin Önemi, İslâm Araştırmaları Dergisi, 1998, sayı: 2, s. 165-170
Türkçe
PDF   al-Bitar, Abdulrahman
Celâlüddîn er-Rûmî ve Meâlimü’t-Târihi’l-İslâmî fî Asrihî (Tekvînuhû ve Devruh), Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu Bildiriler, 26-28 Ekim 2007, Şanlıurfa, [t.y.], cilt: I, s. 31-45
Arapça
PDF   Albayrak, Kadir
Dinsel Bir Sembol Olarak Haç’ın Tarihi, Dinî Araştırmalar, 2004, cilt: VII, sayı: 19, s. 105-129
Türkçe
PDF   Albayrak, Kadir
Dinler Tarihçisi Annemarie Schimmel’in Anısına, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: II, sayı: 1, s. 81-90
Türkçe
Albayrak, Mevlüt
Kimin Tarihi Sorusu Evrensellik İddiası Taşıyan Bir Din için Ne Kadar Geçerli Bir Sorudur?, Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji, 2003, cilt: 3(8), s. 305-312
Türkçe
Albayrak, Mevlüt
Tarih Tecrübesi Ötekini “Şeytanlaştırma” ve Müslümanlar, Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji, 2006, cilt: VI, sayı: 15-16, s. 9-26
Türkçe
PDF   Algül, Hüseyin
Hak Dini Kur’ân Dili Tefsirinde İslâm Tarihi Dökümanlarının Değerlendirilişi, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, 4-6 Eylül 1991, 1993, s. 221-230
Türkçe
PDF   Algül, Hüseyin
İslam Tarihi Araştırmalarında ve İslam Tarihi Dokümanlarının Değerlendirilmesinde Dikkate Değer Hususlar, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989), 1989, s. 81-89
Türkçe
PDF   Algül, Hüseyin
Müjdelenmiş Topraklar Telâkkisinin İstanbul'un Fethi Bağlamında Osmanlı Yöneticilerine ve Tarihçilerine Yansıması, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VII. Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler (9-11 Mayıs 2003), 2003, s. 14-19
Türkçe
PDF   Algül, Hüseyin
İslâm Tarihinden Örneklerle İftira Olayına Tahlili Bir Bakış, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, cilt: IX, sayı: 9, s. 131-142
Türkçe
PDF   Algül, Hüseyin
Müslümanların Siyasî Hakimiyeti Altında Yaşayan Gayr-i Müslimlere Tanınan Haklar Konusunun Çeşitli Devirler İçinde İslâm Tarihine Yansıması, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, cilt: VII, sayı: 7, s. 13-24
Türkçe
PDF   Alıcı, Mehmet
Bir Dinler Tarihçisi Olarak Bîrûnî ve +Tahkîku mâ li’l-Hind++’de Tanrı kavramına yaklaşımı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 8, s. 209-229
Türkçe
PDF   Alıcı, Mustafa
Dinler Tarihi’nde Çağdaş Metodolojik Problemler, İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 2, 2005, s. 1299-1366
Türkçe
PDF   Alıcı, Mustafa
Dinler Tarihine İlk Modern Türk Katkısı: Hikmet Tanyu’nun (1918-1992) Etnografik Fenomenolojisinin Temelleri, Dinî Araştırmalar, 2006, cilt: IX, sayı: 26, s. 123-154
Türkçe
PDF   Alıcı, Mustafa
Heindrich Frick'e Göre Dinler Tarihi'nde Tipoloji, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2006, cilt: 6, sayı: 1, s. 77-85
Türkçe
PDF   Alıcı, Mustafa
Mutfakta Pişir Mutfakta Ye: Çağdaş Dinler Tarihi Metodolojisinde Feminist Yaklaşım, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2005, cilt: II, sayı: 2, s. 81-110
Türkçe
PDF   Alıcı, Mustafa
Uluslararası Dinler Tarihi Cemiyeti (IAHR)’nin Dinler Tarihi Metodolojisine Kurumsal Katkısı, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 1, s. 35-74
Türkçe
PDF   Alıcı, Mustafa
Dinler Tarihi’ndeki Kadim Dinî Geleneklere ve Analojik Metoda Vurgu: Ugo Bianchi (1922-1995), Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: X, sayı: 2, s. 175-192
Türkçe
PDF   Alıcı
, Mustafa
Kutsal’a Giden Yol: Dinler Tarihi’nde Bir Metodolojik Yaklaşım veya Bir Bilim Olarak Din Fenomenolojisi, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2005, cilt: V, sayı: 3, s. 73-120

Türkçe
PDF   Allen, Roger
Edebiyat Tarihi ve Arap Romanı, çeviren: Faruk Çiftçi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 6, s. 129-149
Türkçe
PDF   Alper, Ömer Mahir
Şehristânî’nin Felsefeye ve Filozoflara Bakışı: Felsefe Tarihinden Felsefî Hesaplaşmaya, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2008, cilt: V, sayı: 1, s. 9-36
Türkçe
PDF   Alper, Ömer Mahir
Hilmi Ziya Ülken’in İslâm Felsefesini Yorumu: İslâm Felsefesi Tarihyazımına Bir Örnek, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, sayı: 14, s. 123-146
Türkçe
PDF   Alper, Ömer Mahir
İsmail Hakkı İzmirli’nin İslâm Felsefesini Yorumu: İslâm Felsefesi Tarih Yazımına Bir Örnek, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 8, s. 115-158
Türkçe
PDF   Altın, Hamza
1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ve Öğretmen Yetiştirme Tarihimizdeki Yeri, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XIII, sayı: 1, s. 271-283
Türkçe
PDF   Altınay, Ramazan
Müslüman Azınlıklar Tarihine Giriş, Dinî Araştırmalar, 2004, cilt: VII, sayı: 19, s. 335-350
Türkçe
PDF   Apa, Enver
“Müteşabih Ayetler” Kavramı Hakkında Tarihî ve Semantik Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: XLIII, sayı: 2, s. 151-168
Türkçe
PDF   Apak, Adem
Şuûbiyye Hareketinin Tarihî Arka Planı ve Tezâhürleri: Asabiyyeden Şuûbiyyeye, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2008, cilt: VI, sayı: 12, s. 17-52
Türkçe
PDF   Apak, Adem
İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-Beyân’da İslâm Tarihi İlk Dönem Hadiseleri ve Siyasî-İtikadî Fırkalar Hakkındaki Görüşleri , Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: XI, sayı: 2, s. 147-166
Türkçe
PDF   Apak, Adem
Osmanlı Meşrutiyet Dönemi Tarihçilerinden Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’nin Tarih Metodolojisiyle İlgili Görüşleri, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: VIII, sayı: 8, s. 277-286
Türkçe
PDF   Ardoğan, Recep
Teorik Temeller ve Tarihsel Gerilimler Arasında İslam Kültüründe Siyasal Muhalefet, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: VIII, sayı: 2, s. 171-189
Türkçe
PDF   Arı, Salih
Tarihçi ve Coğrafyacı Olarak Ya‘kubî (Ö. 292/905), İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 161-173
Türkçe
PDF   Arıca, Ş. Mehmet
Tarihi Gelişim İçinde Bilgi ve Kaynakları, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı: 3, s. 311-326.
Türkçe
PDF   Arslan, Ali
Hadis Kaynaklarındaki Tarihe/ Vâkıaya Aykırı Rivayetlerin Değerlendirilmesi, Hitit Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi [Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi], 2009, cilt: 8, sayı: 16/2, s. 135-158
Türkçe
PDF   Arslan, Mustafa
Söylem Mitos ve Tarih: Popüler Dini Literatürde Hz. Muhammed (sav) Tasavvuru-Muhammediye Örneği, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2009, cilt: VI, sayı: 1, s. 195-219
Türkçe
PDF   Aruçi, Muhammed
Nazra Tarihiyye: Havle’ş-Şi‘ri’l-Arabî ve’ş-Şuarâ fî Şibhi Cezîreti’l-Balkân, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2005, sayı: 14, s. 85-110
Arapça
PDF   Asrar, N. Ahmed
Hind-Pakistan Uyuşmazlığının Menşe’leri ve Bangladeş’in Doğuşunun Tarihçesi, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1975, cilt: VI, sayı: 1-2, s. 47-83
Türkçe
PDF   Asrar, N. Ahmed
Hint-Pakistan Uyuşmazlığının Menşei ve Bengladeş’in Doğuşunun Tarihçesi II., İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1976, cilt: VI, sayı: 3-4, s. 24-61
Türkçe
PDF   Aşkar, Mustafa
Bir Türk Tarikatı Olarak Halvetiyye’nin Tarihî Gelişimi ve Halvetiyye Silsilesinin Tahlili, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: XXXIX, s. 535-563
Türkçe
PDF   Aşkar, Mustafa
Ebu Abdurrahman Sülemi’nin Zikru’n-Nisveti’l-Müteabbidâti’s-Sûfiyyât Adlı Eseri ve Tasavvuf Tarihinde Kadın Sûfilerin Yeri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, cilt: XXXVII, s. 403-406
Türkçe
PDF   Aşkar, Mustafa
Tasavvuf Tarihi Alanında Yapılan Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri Bibliyografyası , Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2000, cilt: II, sayı: 4, s. 55-78
Türkçe
PDF   Atalan, Mehmet
Şii Kaynaklarda Muhammed b. Hasan el-Mehdi’nin Tarihi ve Menkabevi Kişiliği, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 7, s. 95-112.
Türkçe
PDF   Atalar, Münir
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Genel Kitaplığı Yazmalar Bölümü’nde Mevcut Bulunan Tarih Çalışmalarının Listesi ( Doktora ve Doçentlik), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985, cilt: XXVII, s. 355-361
Türkçe
PDF   Atalar, Münir
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kitaplığında Mevcut Bulunan Tarihi Çalışmaların Listesi (Doktora ve Doçentlik), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985, cilt: XXVII, s. 347-354
Türkçe
PDF   Atalar, Münir
Şer’iye Mahkemelerine Dâir Kısa Bir Tarihçe, İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi], 1980, sayı: 4, s. 303-328
Türkçe
PDF   Atalay, Orhan
Dinî Çoğulculuk: Tarihsel Gelişimi ve Kutsal Metinlerdeki Sınırları, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2003, cilt: VII, sayı: 17, s. 15-28
Türkçe
PDF   Atalay, Orhan
Kur’an’ın Başka Dillere Çevrilmesi Ekseninde Ortaya Çıkan Tartışmaların Tarihsel Arka Plânı, Kur’an Mealleri Sempozyumu -Eleştiriler ve Öneriler- (24-26 Nisan 2003, İzmir), 2007, cilt: I, s. 29-44
Türkçe
PDF   Atalay, Talip
Yerel Bir Tarihi Kaynak Olarak Diyarbekir Vilayet Gazetesi ve Ermeniler, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: XLVII, sayı: 1, s. 143-158
Türkçe
PDF   Atalay, Talip
Yerel Eğitim Tarihi Kaynağı Olarak Diyarbekir Vilayet Gazetesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, cilt: XLVIII, sayı: 1, s. 135-151
Türkçe
PDF   Atasagun, Galip
Dinler tarihi bibliyografya denemesi, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 13, s. 237-267
Türkçe
PDF   Atasağun, Galip
Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmaları, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı: 20, s. 203-248
Türkçe
PDF   Atasoy, Cahit
Eyüp’te Yaşamış Olan Zakâî Dede ve Hüseyin Fahrettin Dede Gibi İki Büyük Bestekârın Türk Musiki Tarihindeki Yeri, I. Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler, 1997, s. 214-217
Türkçe
Atay, Hüseyin
İslam’ın Dini Düşünce Tarihi Dönemleri, Demokrasi Platformu [Türkiye AB İlişkileri ve Türk Demokrasisinin Gelişim Süreci], 2005, cilt: I, sayı: 1, s. 251-263
Türkçe
PDF   Atay, Hüseyin
İslam Dünyasının Bilim Tarihi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, cilt: V, sayı: 10, s. 5-24
Türkçe
PDF   Atçeken, İsmail Hakkı
İslam Tarihinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi (Asr-ı Saadet ve Endelüs Örneği), Din ve Dünya Barışı: Uluslararası Sempozyum, 26-28 Nisan 2007, İstanbul, 2008, s. 512-530
Türkçe
PDF   Atçeken, İsmail Hakkı
Suriye’deki İlmî Dergilerde İslam Tarihi Alanında Yayınlanmış Bazı Makaleler , Dinî Araştırmalar, 1998, cilt: I, sayı: 2, s. 233-240
Türkçe
PDF   Ateş, Süleyman
İslam Tarihinde İlk Pedagojik Eserlerden Bir Örnek: “Öğretmen ve Öğrenci Meseleleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, sayı: 6, s. 21-44
Türkçe
PDF   Atik, M. Kemal
Abdullah b. Mes’ud ve Mushafının Kur’an Tarihindeki Yeri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 5, s. 1-64
Türkçe
PDF   Avcı, Casim
Kur’an ve Medeniyet Tarihi, Kur’an ve tefsir araştırmaları / Sadreddin Gümüş ...[ve öte.].__ 2. c. (349 s.), 2000, s. 63-83
Türkçe
PDF   Aycan, İrfan
Emeviler Dönemi Kültür Hayatında Bazı Beşeri İlimlerin Tarihsel Gelişimi, Dinî Araştırmalar, 2000, cilt: II, sayı: 6, s. 213-222
Türkçe
PDF   Aycan, İrfan
Emeviler Dönemi Kültür Hayatında Dinî İlimlerin Tarihsel Gelişimi, Dinî Araştırmalar, 1999, cilt: II, sayı: 5, s. 337-364
Türkçe
PDF   Aycan, İrfan - İbrahim Sarıçam
İslâm Tarihinin Kaynaklarıyla İlgili Problemler ve Çözümüne İlişkin Bazı Düşünceler, İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 2, 2005, s. 877-912
Türkçe
PDF   Aycan, İrfan
Sakîf Kabîlesi ve Taif Şehrine İslâm Tarihi Açısından Bir Bakış, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1993, cilt: XXXIV, s. 209-235
Türkçe
PDF   Aycan, İrfan
Câhız ve Emevî Tarihine Mutezilî Bir Yaklaşım, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, cilt: XXXV, s. 285-308
Türkçe
PDF   Aydar, Hidayet
Kur’an Tercümesiyle Namazın Tarihi, Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, 1998, cilt: I, sayı: 5, s. 54-73
Türkçe
PDF   Aydın, Fuat
Bir Sessizliğin ya da Yhvh’nin Tarihi (YHVH’nin Telaffuz Edilmeme Olgusu Üzerine Bir Araştırma), Usûl: İslâm Araştırmaları, 2004, sayı: 2, s. 103-128
Türkçe
PDF   Aydın, Hüseyin
Nihilizmin Tarihçesi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, cilt: I, sayı: 1, s. 1-8
Türkçe
PDF   Aydın, Mahmut
İsa-Mesih’in Ölümden Dirilmesi Hakikat mi Mitoloji mi? İsa’nın Ölümden Dirilişi ve Taraftarlarına Görülmesiyle İlgili Rivayetlerin Tarihsel Açıdan Değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 24-25 [Prof. Dr. Ahmet Turan'ın Meslekte 40. Yılını Doldurması Anısına Armağan], s. 87-116
Türkçe
PDF   Aydın, Mahmut
Tarihsel İsa Araştırmaları ve Onların Bulguları Üzerine Bazı Mülahazalar, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2001, sayı: 5, s. 1-41
Türkçe
PDF   Aydın, Mehmed
Osmanlı Medreselerinde Tarih-i Edyân Dersleri, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim: Milletlerarası Kongresi (12-15 Nisan 1999), 2001, s. 169-174
Türkçe
PDF   Aydın, Mehmet
Batı ve Doğu Hıristiyanlığına Tarihi Bir Bakış, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985, cilt: XXVII, s. 123-148
Türkçe
PDF   Aydın, Mehmet
Dinler Tarihinde Metodoloji Tartışmalarına Bir Bakış, İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 2, 2005, s. 1279-1298
Türkçe
Aydın, Mehmet
Mut Bölgesinde Yaşayan Halk İnançları Dinler Tarihi Açısından Tahlili, IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri: Gelenek, Görenek ve İnançlar (Ankara, 1991), 1992, cilt: IV, s. 31-41
Türkçe
PDF   Aydın, Mehmet
Konya’daki Mânevi Halk İnançlarının Dinler Tarihi Açısından Tahlili, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985, sayı: 1, s. 19-35
Türkçe
PDF   Aydın, Mehmet Zeki
Okulda Din Dersi Tartışmaları (Türkiye’de Din Dersinin Tarihi, Teorik Yapısı, Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması), Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, cilt: XI, sayı: 2, s. 7-57
Türkçe
PDF   Aydın, Mustafa
Günümüzde İslâm’ın Doğru Anlaşılmasında Tarihi Birikimin Önümüze Çıkardığı Bazı Engeller, 1. İslam Düşüncesi Sempozyumu, Bildiriler - Tartışmalar, 1995, s. 9-16
Türkçe
PDF   Aydınlı, Osman
“Kur’an’ın Yaratılmışlığı” Meselesi ve Mu‘tezile’nin Tarihî Seyrindeki Yeri (I), Dinî Araştırmalar, 2001, cilt: III, sayı: 9, s. 45-62
Türkçe
PDF   Aydınlı, Osman
“Kur’an’ın Yaratılmışlığı” Meselesi ve Mu‘tezile’nin Tarihi Seyrindeki Yeri (II), Dinî Araştırmalar, 2001, cilt: IV, sayı: 10, s. 37-52
Türkçe
PDF   Aydınlı, Osman
Mu’tezile’nin Tarih Algısı, İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 77-88
Türkçe
PDF   Aydüz, Salim
Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü , Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2008, cilt: VI, sayı: 12 [Türk Eğitim Tarihi], s. 139-180
Türkçe
PDF   Ayhan, Halis
İslâm Tarihindeki İlk Eğitim ve Öğretim Müesseseleri, İslâm Medeniyeti, 1973, cilt: III, sayı: 30, s. 7-10
Türkçe
PDF   Ayyıldız, Erol
Mustafa Sadık er-Rafi‘î’nin Arap Edebiyatı Tarihi Adlı Eserinin Tetkiki, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1991, cilt: III, sayı: 3, s. 131-140
Türkçe
PDF   Ayyıldız, Erol
Rafi‘î’nin İ‘cazu’l-Kur’anı ve Arap Edebiyatı Tarihi’nin Son Cildinin Tetkiki, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1991, cilt: III, sayı: 3, s. 141-150
Türkçe
PDF   Azimli, Mehmet
Corci Zeydan’n “İslam Medeniyeti Tarihi” Adlı Eserine Karşı Yazılmış Bir Tenkit Yazısı, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 5, s. 223-244
Türkçe
PDF   Azimli, Mehmet
Tarih Yazıcılığı Ve Usulüne Dair Bir Bibliyoğrafya Denemesi, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: 10, sayı: 1, s. 193-202
Türkçe
PDF   Bağcı, H. Musa
el-Kütübü’s-Sitte Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Otoritesini Oluşturan Faktörler, İslamî İlimler Dergisi, 2007, cilt: II, sayı: 2, s. 123-160
Türkçe
PDF   Bağcı, H. Musa
Ulaşılmaz Örnek Peygamber Tasavvurunun Tarihsel Teşekkülü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 19, s. 103-136
Türkçe
PDF   Bağlıoğlu, Ahmet
Lübnan’ın Tarihsel Dokusu ve Yöntem Anlayışındaki Mezhebî Etkiler, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XIII, sayı: 1, s. 13-36
Türkçe
PDF   Bakırcı, Naci
Konya Mevlâna Dergâhına Hediye Edilmiş Tarihi Bursa Kumaşları, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, 2002, s. 300-305
Türkçe
PDF   Balcı, İsrafil
Bedir Savaşıyla İlgili Mucizevi Rivayetlerin Kur’ân, Hadis ve Tarih Verilerine Göre Kritiği, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 13, s. 85-124
Türkçe
PDF   Baltacı, Cahid
Kâdî-asker Rûz-nâmçeleri’nin Târihî ve Kültürel Ehemmiyeti , İslâm Medeniyeti, 1979, cilt: IV, sayı: 1, s. 55-100
Türkçe
PDF   Baş, Eyüp
Aşûre Günü, Tarihsel Boyutu ve Osmanlı Dinî Hayatındaki Yeri Üzerine Düşünceler, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: XLV, sayı: 1, s. 167-190
Türkçe
PDF   Baş, Eyüp
Dil-Tarih İlişkisi Bağlamında Osmanlı Türklerinde Arapça Tarih Yazıcılığı (XVI. ve XVII. Yüzyıl Örnekleriyle), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: XLVI, sayı: 1, s. 103-132
Türkçe
PDF   Baş, Eyüp
İbn Asâkir ve Târihu Dımeşk’i Üzerine, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: XXXIX, s. 691-706
Türkçe
PDF   Baş, Eyüp
Târîh-i Osmânî Encümeni Kurucularından Efdaleddin (Tekiner) Beyin Hayatı, Eserleri ve Tarihçiliği Üzerine, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: XLVI, sayı: 2, s. 167-204
Türkçe
PDF   Batuk, Cengiz
Ahmed Midhat Efenedi ve Tarih-i Edyan, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 1, s. 167-180
Türkçe
PDF   Batuk, Cengiz
Mit, Tarih ve Gerçeklik Sorunu Üzerine Notlar, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2009, cilt: VI, sayı: 1, s. 27-53
Türkçe
PDF   Batuk, Cengiz
Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmalarının Tarihsel Seyri , Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2009, cilt: IX, sayı: 1, s. 71-97
Türkçe
PDF   Batuk, Cengiz
Ek: Apokaliptik Tarihçe Denemesi, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008/2, cilt: VII, sayı: 14, s. 37-60
Türkçe
Batur, Atilla
Hicaz Demir Yollarının Açılışına Ahmet Rıfat Paşa’nın Düşürdüğü Tarihler, Akademik Araştırmalar Dergisi, 2005-2006, cilt: VII, sayı: 27, s. 61-70
Türkçe
PDF   Bayhan, Ahmet Ali
Ordu’dan Bazı Tarihi Ahşap (Çantı) Camiler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2009, cilt: II, sayı: 7, s. 55-84
Türkçe
PDF   Bayındır, Servet
Sermaye ve Tarihsel Süreçte Mali Aracı Kurumların Sermayeye Yaklaşım Tarzı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 4, s. 175-190
Türkçe
PDF   [Baykara], Abdülbaki
Tevhit Kelimesinin Tarihi Safhaları, Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, 1930, cilt: IV, sayı: 14, s. 61-72
Türkçe
PDF   Bayram, Mikail
Ahi Evren Hâce Nâsırü’d-Din ile Alâü’d-din Çelebi’nin Öldürülmesi ve Ölüm Tarihlerinin Tesbiti, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 3, s. 37-58
Türkçe
PDF   Bayru, Esin Çelebi
Tarihte Kadına Bakış ve Mevlevîlikte Kadın, Mevlânâ ve İnsan -Sempozyum Bildirileri-, 8 Haziran 2007 Cuma, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu, İzmir, 2008, s. 91-96
Türkçe
PDF   Bedir, Murteza
Osmanlı Tarihinin Kuruluş Asrında (1389’a kadar) İlmiye’ye Dair Bir Araştırma: İlk Fakihler, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, 2006, sayı: 1, s. 23-39
Türkçe
PDF   Beg, Muhammed Abdul Jabbar
İslam Tarihi Öğretimindeki Problemler, çeviren: Celal Emanet, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2007, cilt: VII, sayı: 4, s. 483-500
Türkçe
PDF   Belli, Oktay
Tarih Boyunca Ağrı Dağı, I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu (Doğubeyazıt, 2005), 2007, s. 4-21
Türkçe
Belli, Oktay
Tarih Boyunca Kültürleri Birleştiren ve Yaşatan Dağ: Ağrı Dağı, II. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu = II. International Symposium of Mount Ararat and Noah’s Ark, 2009, s. 1-7
Türkçe
PDF   Belzen, Jacob A.
Din Psikolojisinde Tarihsel-Kültürel Yaklaşım: Disiplinlerarası Araştırmalar İçin Bakış Açıları , çeviren: Ali Ayten, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/2, sayı: 33, s. 221-240
Türkçe
PDF   Benli, Yusuf
Keysâniyye Tarihinde Nusaybin “Haşebiyye Devleti” Döneminin Aydınlatılması Üzerine Bazı Düşünceler, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2005, cilt: IX, sayı: 24, s. 233-252
Türkçe
PDF   Berki, Ali Himmet
İslâmda Kaza Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1969, cilt: XVII, s. 153-167
Türkçe
PDF   Beşirli, Mehmet
Kent Tarihi Açısından Şeriyye Sicilleri ve Çankırı Şeriyye Sicillerinin Toplu Kataloğu Üzerine, Çankırı Araştırmaları, 2009, cilt: IV, sayı: 4, s. 35-40
Türkçe
PDF   Bey, Satı
Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi, Sadeleştiren: Recai Doğan, Dinî Araştırmalar, 2001, cilt: IV, sayı: 11, s. 197-207
Türkçe
PDF   Bıçak, Ayhan
Cevdet Paşa'nın Tarih Bilinci, Ahmet Cevdet Paşa (1823-1895), (Sempozyum: 9-11 Haziran 1995), 1997, s. 17-57
Türkçe
PDF   Bıçak, Ayhan
Tarihin Yapısı ve Kültür Bilimlerindeki Rolü, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: XL, s. 205-213
Türkçe
PDF   Bilge, Mustafa
Uman Tarihi Kaynakları, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1995, cilt: IX, sayı: [Prof. Dr. Nihad M. Çetin Hatıra Sayısı], s. 281-301.
Türkçe
PDF   Birand, Kâmuran
18. Yüzyıl Fransız Aydınlanma Tarihçiliği ve Modern Tarihçilik Karşısındaki Durumu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1956, cilt: V, sayı: 1-4, s. 87-99
Türkçe
PDF   Blankinship, Halid
İslâm ve Dünya Tarihi: Yeni Bir Dönemlendirmeye Doğru, çeviren: Kenan Çayır, İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi, 1994, cilt: II, sayı: 3, s. 65-93
Türkçe
PDF   Bolay, M. Naci
Mantık Tarihinde Mühim Bir Hadise ve İmam Gazali (Kıyasa Yapılan İtirazlara Dair), Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, sayı: 6, s. 105-112
Türkçe
PDF   Boumrane, Chickh
İslâm Tarihçiliği ve Tarihlerine Bir Bakış, çeviren: Nesimi Yazıcı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1988, cilt: XXX, s. 265-277
Türkçe
PDF   Boumrane, Chickh
İslâm Tarihinde Eğitim-Öğretim Kurumları, çeviren: Nesimi Yazıcı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1988, cilt: XXX, s. 279-285
Türkçe
PDF   Boyacıoğlu, Ramazan
Tarihi Açıdan Şeyhülislamlık, Şer’iye ve Evkaf Vekaleti, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, sayı: 1, s. 161-171
Türkçe
PDF   Bozan, Metin
Mezhepler Tarihçiliği Açısından Seyfuddin Âmidî, Uluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu Bildirileri = International Conference on Sayf al-Din al-Amidi Papers, 2009, s. 357-268
Türkçe
PDF   Bozkurt, Nebi
Mukaddes Emânetler Tarihi ve Osmanlı Devletine İntikâli, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1995-1997, sayı: 13-14-15, s. 7-26
Türkçe
PDF   Bozkuş, Metin
İslâm Mezhepleri Tarihi Açısından Dini Düşüncenin Geçirdiği Evreler, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: VI, sayı: 1, s. 195-208
Türkçe
PDF   Brelich, Angelo
Dinler Tarihine Giriş, çeviren: Mehmet Aydın, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 11, s. 7-46
Türkçe
PDF   Bulut, Ahmet
Arap Edebiyatında Edebî Tenkit ve Belâgatın Tarihî Seyri, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, cilt: IX, sayı: 9, s. 143-192
Türkçe
Bulut, Emrullah
Kâtip Çelebi’nin Aklî İlimler Merkezli Medrese / İlmiye Eleştirisi ve Modern Tarih Yazıcılığındaki Yeri Üzerine, Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları, 2008, sayı: 13, s. 253-292
Türkçe
PDF   Bulut, Mehmet
Din Görevlisi Yetiştirme Sorunu ve Diyanet İşleri Başkanlığına Eleman Yetiştiren Kurum Olarak İmam-Hatip Okulları (Tarihi Süreç İçinde Gelişmeler), II. Din Şûrası Tebliğ ve Müzakereleri: (23-27 Kasım 1998), 2003, cilt: II, s. 542-565
Türkçe
PDF   Büyükkara, Mehmet Ali
Bir Bilim Dalı Olarak İslâm Mezhepleri Tarihi ile İlgili Metodolojik Problemler, İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 1, 2005, s. 441-491
Türkçe
PDF   Cahen, Claude
Selçuklu Devri Tarih Yazıcılığı, çeviren: İsmet Kayaoğlu, Mehmet Dağ, İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi], 1975, sayı: 2, s. 175-198
Türkçe
PDF   Haksever, Ahmed Cahid
Çorum’da Mevlevîlik: Tarihsel Süreci ve Son Temsilcileri, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2007, cilt: VIII, sayı: 19, s. 143-164
Türkçe
PDF   Cebecioğlu, Ethem
Psiko-Tarih Açısından Farklı Rûhî Tekâmül Mertebelerinin Mevlânâ’nın Anlaşılmasındaki Rolü -Metedolojik Bir Yaklaşım-, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2005, cilt: VI, sayı: 14 [Mevlânâ Özel Sayısı], s. 29-54
Türkçe
PDF   Cem, Semahaddin
Tarih ve Lisâniyât: İslâm Ansiklopedisi’nde <İstanbul> Adı, İslâm Medeniyeti, 1968, cilt: I, sayı: 7, s. 36-37
Türkçe
PDF   Chartier, Roger
Kültürel Tarih, çeviren: M. Asım Yediyıldız, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, cilt: VII, sayı: 7, s. 647-650
Türkçe
PDF   Cici, Recep
İslâm Hukuk Tarihi Açısından İlk Dönem Osmanlı Hukuk Çalışmalarına Bir Bakış (1299-1500), Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1994, cilt: VI, sayı: 6, s. 241-260
Türkçe
PDF   Cilacı, Osman
Ahmet Hamdi Akseki ve Dinler Tarihine Bakış, Ahmet Hamdi Akseki (Sempozyum), 2004, s. 53-64
Türkçe
PDF   Cilacı, Osman
Ahmet Hamdi Akseki ve Dinler Tarihine Bakış Tarzı , Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1994, sayı: 1, s. 105-119
Türkçe
PDF   Coşan, M. Es'ad
Bazı Yazmalarda Görülen Bilmeceli Tarih Kayıtları, İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi], 1975, sayı: 2, s. 55-65
Türkçe
PDF   Coşkun, Selçuk
“Hadislerin Tarihe Arzı”nın Uygulamadaki Bazı Problemleri (Hz. Âişe’nin Evlilik Yaşı Örnekleminde Bir İnceleme), EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2004, cilt: VIII, sayı: 20, s. 177-196
Türkçe
PDF   Çağatay, Neşet
Türk-Pakistan İlişkileri Tarihine Kısa Bir Bakış, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1978, cilt: XXIII, s. 51-58
Türkçe
PDF   Çakmaklıoğlu, M. Mustafa
Modern Dünyada Ezelî Hikmet Geleneğinin Yeniden Canlanışı: Batı’da İbnü’l-Arabî’ye Yönelik İlginin Tarihî Seyri, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2009, cilt: IX, sayı: 23, “İbnü’l-Arabî” özel sayısı - II, s. 425-456
Türkçe
PDF   Çalık, Etem
Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Tarihî Romanlarında Dinî Motifler, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2001, cilt: III, sayı: 1, s. 213-220
Türkçe
PDF   Çalışkan, İsmail
Tefsir Tarihi Yazımında Yenilenmenin Gerekliliği -eleştiriler-gerekçeler-teklifler, Ed. Ömer Kara, Tefsir eğitim ve öğretiminin problemleri [Sempozyum tebliğ ve müzakereleri], 11-12 Haziran 2005 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nihat Baysu Koferans Salonu, Van, 2007, s. 103-114
Türkçe
PDF   Çam, Nusret
Güney Kazakistan Müzelerindeki Erken Devir Madeni Eşyanın Türk Medeniyet Tarihi Bakımından Anlamı, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu = International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam, 31 Mayıs - 1 Haziran 2007, 2007, s. 395-408
Türkçe
PDF   Çam, Nusret
Türk ve İslam Sanatları Tarihi Araştırmalarının Dini İlimler Arasındaki Yeri, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989), 1989, s. 69-73
Türkçe
PDF   Çapak, İbrahim
Fahreddin Râzi’nin İslâm Mantık Tarihindeki Önemi ve Bazı Mantık Konuları Hakkındaki Görüşleri, Dinî Araştırmalar, 2005, cilt: VIII, sayı: 23, s. 111-126
Türkçe
PDF   Çavuşoğlu, Ali Hakan
Christopher Melchert ve Mezheb: Gelenekçi Bir Oryantalistin İslam Hukuk Tarihi ve Ehl-i Sünnet Yorumu, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2004, sayı: 4 [Oryantalist İslâm Hukukçuları Özel Sayısı], s. 287-319
Türkçe
PDF   Çeker, Orhan
Hukuk-ı Aile Kararnamesi Giriş ve Tarihçesi, Mehir, 1999, sayı: 3, s. 19-21
Türkçe
PDF   Çelik, Ahmet
Tarih boyunca Kur’ân’dan yapılan intihaller; Eski ve çağımızdaki yalancı Müseylime arasında bir karşılaştırma, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, sayı: 25, s. 63-90
Türkçe
PDF   Çelik, Ali
Sünnet’in Evrensel ve Tarihsel Boyutu, İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, Kutlu Doğum Sempozyumu 2001., 2003, s. 373-390
Türkçe
PDF   Çelik, Ali
Tarih Yazıcılığında "İsnad" ın Kullanılışı ya da "Rivâyetçi Metod", Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2003, cilt: III, sayı: 2, s. 5-21
Türkçe
PDF   Çelik, İsa
Tasavvuf Tarihinde Ârif Kavramı, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2004, cilt: V, sayı: 12, s. 25-52
Türkçe
PDF   Çelikcan, Hüseyin
Alevilik ve Sünniliğin Tarihçesi, Günümüzde Alevîlik ve Bektaşîlik (Panel: 22.02.1992), 1995, s. 37-50
Türkçe
PDF   Çetin, Abdurrahman
Kur’ân Öğretim Tarihi ve Öğretim Kurumları, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, cilt: I, sayı: 1, s. 95-102
Türkçe
Çetin, Altan
Bir Mevlevî Eseri Menâkıbu’l-Ârifin’de İktisat Tarihimize (Ticaret) Dair Bilgiler, Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları, 2008, sayı: 2, s. 81-90
Türkçe
PDF   Çetin, Osman
İslam Tarihi Araştırmalarının Halka Yansımasında Karşılaşılan Problemler, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989), 1989, s. 91-96
Türkçe
PDF   Çetin, Osman
Tarihte İlk Resmi Mevlid Merasimleri, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1987, cilt: II, sayı: 2, s. 73-76
Türkçe
Çetin, Yusuf
Doğubayazıt Çevresinde Bulunan Tarihi Mezarlıklar ve Mezar Taşları, II. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu = II. International Symposium of Mount Ararat and Noah’s Ark, 2009, s. 100-124
Türkçe
PDF   Çınar, Mustafa
Kaside Nazım Şeklinin Tarihî Gelişimi, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2006, cilt: X, sayı: 27, s. 203-222
Türkçe
PDF   Çift, Salih
Tasavvuf Araştırmalarında Alman Ekolü: Tarihsel Boyut, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2007, cilt: VIII, sayı: 18, s. 177-190
Türkçe
PDF   Çiftçi, Mehdin
Harun Öğmüş’ün “Deve Mi, Domuz Mu?” Adlı Manzum Tarihî Tiyatrosu Üzerine Bir Değerlendirme, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 14, s. 471-478
Türkçe
PDF   Çolak, Filiz
Türk Siyasi Tarihinde “Beyaz İhtilal”: 14 Mayıs 1950 Genel Seçimleri (İzmir Örneği), Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2008, sayı: 6, s. 95-108
Türkçe
PDF   Çubukçu, İbrahim Agâh
Kültür Tarihimizde Sanatın Değeri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1987, cilt: XXIX, s. 135-144
Türkçe
PDF   Çuhadar, Cengiz
Tarihî Süreç İçerisinde Felsefî Bir Kavram Olarak Anarşizm, Dinî Araştırmalar, 2008, cilt: X, sayı: 30, s. 75-90
Türkçe
PDF   Daiber, Hans
İslâm Felsefesi Tarihi Çalışmamızın Anlamı ve Amacı Nedir?, çeviren: M. Cüneyt Kaya, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: XLV, sayı: 2, s. 355-377
Türkçe
PDF   Daiber, Hans
İslam Felsefesi Tarihinin Anlamı ve İslam Felsefesi Tarihi Çalışmamızın Amacı Nedir? İhmal Edilmiş Bir Disiplinin Tarihi , çeviren: Muammer İskenderoğlu, Usûl: İslâm Araştırmaları, 2004, cilt: I, sayı: 1, s. 161-183
Türkçe
PDF   Daş, Abdurrahman
Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Dönemi Hakkında Tarihi Kaynak Olarak Münşeat Mecmualarının Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: XLV, sayı: 2, s. 205-218
Türkçe
PDF   Davudoğlu, Ahmed
Tarih Metodolojisi ve Geleneği Yeniden Yorumlama Sürecindeki Önemi, I. Uluslararası Kutlu Doğum İlmî Toplantısı, İslâm, Gelenek ve Yenileşme (İSAM, İstanbul, 1996), 1996, s. 107-115
Türkçe
PDF   Davudoğlu, Ahmet
İslâm Tarihine Genel Siyasi Bir Bakış, Değişim Sürecinde İslâm (Kutlu Doğum Haftası: 1996), 1997, s. 53-60
Türkçe
PDF   Dede, Zerrin
Tarihten Günümüze Mesnevi Okulu, Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu, Bildiriler II [Mevlânâ Celaleddin Rumi’nin 800. Doğum Yılı Anısına], 26-28 Ekim 2007, [t.y.], cilt: II, s. 335-338
Türkçe
PDF   Demir, Hilmi
Kelam Düşünce Tarihinde Yaygın Bir Hatanın Tashihi (İn‘ikâs-ı Edille) ve Mütekaddimin Kelamı ile Mantık İlişkisi Üzerine Bir Eleştiri, Dinî Araştırmalar, 2007, cilt: X, sayı: 29, s. 79-114
Türkçe
PDF   Demir, Necati
Ernst Cassirer’in Tarih Görüşü, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, cilt: 13, sayı: 2, s. 289-309
Türkçe
Demir, Remzi - İnan Kalaycıoğulları
Büyük Bir Matematik Tarihçisi ve Felsefecisi: Salih Zeki Bey (1864-1921), Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları, 2004, sayı: 6, s. 195-211
Türkçe
PDF   Demir, Remzi - Bilal Yurtoğlu
Unutulmuş Bir Osmanlı Düşünürü Hoca Tahsin Efendi’nin Târîh-i Tekvîn Yâhûd Hilkat Adlı Eseri ve Haeckelci Evrimciliğin Türkiye’ye Girişi, Nüsha: Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 2001, cilt: I, sayı: 2, s. 166-196
Türkçe
PDF   Demir
, Mahmut
Tarihsel Bağlamından Koparılmış Bir Hadis: -“O’nu Azgın Bir Topluluk Öldürecek…” Rivâyeti Üzerine Bir İnceleme-, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2007, cilt: VII, sayı: 3, s. 143-164

Türkçe
PDF   Demircan, Adnan
2006 Yılına Kadar YÖK Döneminde İslâm Tarihi Bilim Dalında Hazırlanan Lisansüstü Tezler, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 7, s. 221-250
Türkçe
PDF   Demircan, Adnan
İslâm Tarihi Bilim Dalında Hazırlanan Lisansüstü Tezler, Konuları ve Tez Konusu Belirlenmesinde Karşılaşılan Bazı Sorunlar, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 5, s. 9-78
Türkçe
PDF   Demircan, Adnan
Raşid Halifeler Dönemi Siyasi Gelişmeleri Bağlamında Seyfuddin El-Âmidî’nin Tarih Okuma Biçimi, Uluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu Bildirileri = International Conference on Sayf al-Din al-Amidi Papers, 2009, s. 93-116
Türkçe
PDF   Demircan, Adnan
Tarih Üzerine Bazı Düşünceler, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2007, cilt: IV, sayı: 3, s. 69-89
Türkçe
PDF   Demirci, Kürşat
Hıristiyan Misyonerliğinin Tarihi Boyutu, Türkiye’de Misyonerlik faaliyetleri 17-18 Nisan 2004.__ 472 s., 2004, s. 83-86
Türkçe
PDF   Demirci, Mehmet
Tasavvuf Tarihi Araştırmaları Hakkında Mülahazalar, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989), 1989, s. 329-335
Türkçe
PDF   Demirel, Harun Reşit
Hz. Aişe ve Siyaset (Hadis- Haber ve Tarihî Bilgiler Işığında), Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, cilt: III, sayı: 3, s. 123-148
Türkçe
PDF   Hıdır, Özcan
Tarihte Bir “Anti-İslamist” Olarak Martin Luther, Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm, 2007, s. 145-178
Türkçe
Deniz, Şefik
Heidegger’in Felsefesinde Varlığın Tarihselliği ve Hakikatin Sonu, Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji, 2003, cilt: 3(9), s. 173-180
Türkçe
PDF   Divlekci, Celalettin
Tarihsel Süreç İçerisinde Üslûba İlişkin Tanım Çabaları ve Bir Tanım Denemesi (II), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XLIX, sayı: 1, s. 223-252
Türkçe
PDF   Divlekci, Celalettin
Tarihsel Süreç İçerisinde Üslüba İlişkin Tanım Çabaları ve Bir Tanım Denemesi (I), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, cilt: XLVIII, sayı: 2, s. 117-133
Türkçe
PDF   Doğan, Recai
Yaygın Din Eğitimi Açısından İkinci Meşrutiyet Dönemine Kadar Vaaz ve Vaizliğin Gelişimine Tarihi Bir Bakış, Dinî Araştırmalar, 1999, cilt: I, sayı: 3, s. 257-272
Türkçe
PDF   Doğanay, Süleyman
Hadislerde Metin ve Muhteva Tahlîlinin Tarihî Boyutu, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2007, cilt: V, sayı: 1, s. 63-84.
Türkçe
PDF   Döndüren, Hamdi
Osmanlı Tarihinde Bazı Faizsiz Kredi Uygulamaları ve Modern Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Tecrübesi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XVII, sayı: 1, s. 1-24
Türkçe
PDF   Dönmez, Süleyman
İbn Haldun’un Tarih ve Umran Anlayışına Felsefî-Eleştirel Bir Yaklaşım, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: II, sayı: 1, s. 135-154
Türkçe
Duda, Herbert W.
İbn Bîbî’nin Selçuk Tarihi, çeviren: Fikret Işıltan, Şarkiyat Mecmuası, 1957, sayı: II, s. 1-10
Türkçe
PDF   Duman, Ali
İslâm Amme Hukuku Tarihinde Bir Dönem Noktası: Sakîfetu Benî Saîde, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2004, cilt: VIII, sayı: 21, s. 141-152
Türkçe
PDF   Duman, Abdullah - Ramazan Altınay
Tarihçilik ve Döngüsel Tarih Felsefesi Bağlamında Bîrûnî’nin “Fihrist” Adlı Risâlesi ve Çevirisi, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2007, cilt: XI, sayı: 30, s. 187-218
Türkçe
PDF   Dumlu, Ömer
İzmirli’nin “Tarih-i Kur’ân”ı Üzerine Bir Değerlendirme, İzmirli İsmail Hakkı (sempzoyum: 24-25 Kasım 1995), 1996, s. 47-63
Türkçe
PDF   Aksoy, Numan Durak
Tarihsel Bakımdan Halifelik, Hikmet Yurdu, 2009, cilt: II, sayı: 3, (1936 - 2008) Prof. Dr. Zahit Aksu Anısına, s. 215-226
Türkçe
PDF   Duralı, Teoman
Tarihin Dayanılmaz Ağırlığı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: XL, s. 117-126
Türkçe
PDF   Duri, Abdülaziz
İslâm’da Tarih Yazıcılığının Ortaya Çıkışı Üzerine Bir İnceleme : Ez-Zührî, çeviren: H. İbrahim Gök, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, sayı: 22, s. 161-177
Türkçe
PDF   Düzgün, Şaban Ali
İlahi Olan’ın Objektifleşme Alanı Olarak Tarih ve Tarihin Teolojik Yorumu, Kelâm Araştırmaları Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 2, s. 57-82
Türkçe
PDF   Ecer, A. Vehbi
Tarih Boyunca Mekke’nin Yönetimi, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1990, sayı: 7, s. 161-170
Türkçe
PDF   ed-Dûrî, Abdülaziz
İbn Şıhâb ez-Zührî ve İslâm Tarih Yazıcılığının Başlamısndaki Rolü, çeviren: Casim Avcı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 6, s. 57-76
Türkçe
PDF   el-Huseynî, Muhammed Yunûs
Arap Düşünce Tarihinin Ölümsüz Eseri: İbnu’n- Nedîm’in el-Fihrist’i , çeviren: Eyyüp Tanrıverdi, Nüsha: Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 2006, cilt: VI, sayı: 23, s. 39-48
Türkçe
PDF   el-Suyuti, Celalettin
Celaluddin es-Suyuti (911/1505) eş-Şemarîh fi İlmi’t-Tarih, çeviren: Rıza Savaş, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı: 11, s. 183-199
Türkçe
PDF   Endress, Gerhard
Avrupa ve İslam : Bir Bilimin Tarihi, çeviren: İsmail Hakkı Göksoy, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003/2, sayı: 11, s. 165-184
Türkçe
PDF   Topgül, Muhammed Enes
“Hadislerde Metin ve Muhteva Tahlilinin Tarihi Boyutu” Adlı Makale Üzerine, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2008, cilt: VI, sayı: 2, s. 171-174
Türkçe
PDF   er-Rabdâvî, Mahmûd
Tarih Boyunca Kur’ân Tercümelerinin Amaçları ve Çeˇitleri, çeviren Zafer Kızıklı, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2008, cilt: VIII, sayı: 3, s. 279-290
Türkçe
PDF   Erdem, Mustafa
Türkiye’de Dinler Tarihi Üzerine Yapılmış Tezler Üzerine Düşünceler, Türkiye 1. Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, (24-25 Eylül 1992), 1992, s. 83-96
Türkçe
Erdemir, Hatice Palaz
Tarihî Gelişim Sürecinde İnsan Hakları ve Osmanlı Modeli, Akademik Araştırmalar Dergisi, 2001, cilt: III, sayı: 9-10, s. 43-71
Türkçe
PDF   Eren, Selim
Türklerin Farklı Din Anlayışına Sahip Olmalarının Tarihsel ve Sosyolojik Arka Planı, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, s. 39-50
Türkçe
PDF   Erşahin, Seyfettin
Rusya’da Müslümanlar : Tatar Kavimlerinin Tarihçesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, cilt: XXXV, s. 561-602
Türkçe
PDF   Ertan, Veli
Tarihte Dâru’l-Hilâfe Medreseleri ve İhtisas Şubeleri, İslâm Medeniyeti, 1982, cilt: V, sayı: 4, s. 35-57
Türkçe
PDF   Ertürk, Mustafa
Nebevî Sünnet’in Târihî Gerçeklikteki Konumu Açısından “Kur’ân İslâm’ı” Söyleminin İlmî Değeri, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 1, s. 7-29
Türkçe
PDF   Esin, Emel
Millî Kültür Tarîhi Safhalarına Bakış, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, 1977, sayı: 2, s. 237-293
Türkçe
PDF   Evkuran, Mehmet
Tarihçiliğin Bunalımı ve Tarih’in Doğuşu -İbni Halduncu Çözümlemenin Özgünlüğü Üzerine-, İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 47-62
Türkçe
PDF   Evkuran, Mehmet
Zaman, Bilinç ve Tarih Algısı Üzerine -Teolojik Açıdan Bir İnceleme-, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2007, cilt: IV, sayı: 3, s. 31-68
Türkçe
PDF   Eyim, Ahmet
Bilim Tarihi Yazımı ve Nesnellik Tartışmaları Üzerine, I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, 2006, cilt: I, s. 262-269
Türkçe
Eyim, Ahmet
Bilimde İdealleştirme Kullanımı ve Tarihsel İki Örnek: Descartes ve El-Bettanî, Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları, 2007, sayı: 11, s. 253-270
Türkçe
PDF   Healey, John F.
Süryanca Elyazısının Erken Tarihi, çeviren Mehmet Sait Toprak, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2005, cilt: V, sayı: 4, s. 315-329

Türkçe
PDF   Fahreddinof, R.G.
Bulgar Devleti’nin Tarihi Üzerine Denemeler, çeviren: İlyas Topsakal, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, cilt: I, sayı: 1, s. 287-292
Türkçe
PDF   Yılmaz, M. Faik
Yorumlama Tarihinin Değişim Sürecinde Hermenötik Problem, Kur’an ve dil : dilbilim ve hermenötik sempozyumu (17-18 mayıs 2001).__ XV, 542 s., 2002, s. 59-73
Türkçe
PDF   Faruqi, Nisar Ahmed
İlk Dönem Müslüman Tarih Yazıcılığı Hakkında Bazı Metodolojik Görüşler, çeviren: Muhittin Kapanşahin, Bilimname : Düşünce Platformu, 2006/1, cilt: IV, sayı: 10, s. 183-190
Türkçe
PDF   Fayda, Mustafa
İslâm’da Fıkhî Mezhepler Tarihi, İslâm Medeniyeti, 1968, cilt: I, sayı: 11, s. 40-41
Türkçe
PDF   Fayda, Mustafa
İslâm Dünyasındaki İlk Şehir Tarihleri ve İbn Şebbe’nin Medine-i Münevvere Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, cilt: XXVIII, s. 167-180
Türkçe
PDF   Ferruh, Ömer
İslâm Tarihinin Ana Kaynakları ve Müracaat Eserleri, çeviren: Adem Apak, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 1, s. 171-181
Türkçe
PDF   Fığlalı, Ethem Ruhi
İslâm Mezhepleri Tarihi Araştırmalarında karşılaşılan bazı problemler, Uluslararası Birinci İslam Araştırmaları Sempozyumu Tebliğ ve Müzakereler, 16-18 Eylül, 1985, İzmir, 1985, s. 369-377
Türkçe
PDF   Fığlalı, Ethem Ruhi
İslâm Tarihinde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Dönemleri (Mezhepler Tarihi Açısından Bir Tedkik), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1983, cilt: XXVI, s. 353-370
Türkçe
PDF   Fığlalı, Ethem Ruhi
Mesih ve Mehdi İnancı Üzerine (Mezhepler Tarihi Açısından Bir Bakış), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1981, cilt: XXV, s. 179-214
Türkçe
PDF   Fığlalı, Ethem Ruhi
XIX. Yüzyıl Sonlarında Hindistan (Mezhepler Tarihi Açısından Bir Bakış), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1983, sayı: 1, s. 1-24
Türkçe
PDF   Filiz, Şahin
Tarih Felsefesi Açısından İslam Felsefesi Tarihi ve Müntehab Sivanu’l-Hikme, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2006, sayı: 2, s. 43-75
Türkçe
PDF   Furat, Ahmet Hamdi
Ibn al-Bârızî and his Book : “Kitâbu Târîh al-’Ibâd va’l-Bilâd”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 4, s. 191-194
İngilizce
PDF   Gedikli, Fethi
Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Şer’iyye Sicilleri , Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 5 [Türk Hukuk Tarihi Sayısı], s. 187-213
Türkçe
PDF   Gedikli, Fethi
Şer’iye Sicillerinin Hukuk Tarihi Açısından Önemi ve Sicillere Dayalı Araştırmalar, Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları: Tespitler- Problemler-Teklifler, Sempozyum [Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul, 2001], 2007, s. 73-96
Türkçe
PDF   Gemici, Nurettin
Girit’e Ait 1870 Tarihli Bir Belge, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 13, s. 281-288
Türkçe
PDF   Gemici, Nurettin
İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın Tarihçilerle Tartışmaları, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2009, cilt: IX, sayı: 1, s. 327-342
Türkçe
Gezgin, Ali Galip
Kur’ân’ın Doğru Çevirisinde Tarihsel-Etimolojik Sözlüklerin Önemi, Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji, 2003, cilt: 3(8), s. 249-266
Türkçe
PDF   Gökalp, Yusuf
Zeydiyye Mezhebinin Doğuşu, Teşekkül Süreci ve Tarihçesi, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, cilt: 7, sayı: 2, s. 55-93
Türkçe
PDF   Gökbel, Ahmet
M. Şemseddin (Günaltay) ve Dinler Tarihine Yaptığı Katkılar, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sayı: 5 [Prof. Dr. Şaban Kuzgun Armağanı], s. 33-44.
Türkçe
PDF   Gökbilgin, M. Tayyib
Devlet Adamları Vasıfları ve Tarihimizde Bazı Bilgin Devlet Adamları, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1971, cilt: IV, sayı: 3-4, s. 18-28
Türkçe
PDF   Gökbilgin, Tayyip
X. Milletlerarası Dinler Tarihi Kongresi, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1958, cilt: II, sayı: 2-4, s. 189-192
Türkçe
PDF   Gökmenoğlu, Hüseyin Tekin
İslâm Kamu Hukuku ve Siyasi Düşüncesinde Veliahd Tayini ve İstihlaf (Kaynak ve Tarihî Süreç Eleştirisi), Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, sayı: 7, s. 231-266
Türkçe
PDF   Göksoy, İsmail Hakkı
Endonezya’da Din Eğitimi Kurumları ve Tarihi Gelişimleri, Dinî Araştırmalar, 2003, cilt: V, sayı: 15, s. 37-64
Türkçe
Gölpınarlı, Abdülbaki
Bektaşîlik-Hurîfîlik ve Fadl Allah’ın Öldürülmesine Düşürülen Üç Tarih, Şarkiyat Mecmuası, 1964, sayı: V, s. 15-22
Türkçe
PDF   Gömbeyaz, Kadir
73 Fırka Hadisinin Mezhepler Tarihi Kaynaklarında Fırkaların Tasnifine Etkisi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: XIV, sayı: 2, s. 147-160
Türkçe
PDF   Görgün, Hilal
Mısır’da XIX. Yüzyıl Sonunda Panislamist Osmanlı Tarih Yazıcılığı: Muhammed Ferid ve Mustafa Kâmil, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2000, sayı: 4, s. 105-131
Türkçe
PDF   Görgün, Tahsin
İnşa-haber (Performative-Constative) ve Kur’an’ın Anlaşılması -Söz-Eylem Teorisinin Tarihi Üzerine-, Kur’an ve dil : dilbilim ve hermenötik sempozyumu (17-18 mayıs 2001).__ XV, 542 s., 2002, s. 443-460
Türkçe
PDF   Görgün, Tahsin
Kur’an ve Tarih, Kur’an ve tefsir araştırmaları / Sadrettin Gümüş ...[ve öte.].__ 1. c. (270 s.), 2000, s. 127-139
Türkçe
PDF   Görgün, Tahsin
Tarih ve Toplum Araştırmalarında Bir Yöntem Kaynağı Olarak Klasik Metafizik: Fahreddin er-Râzî Ekolü ve İbn Haldûn, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2007, sayı: 17, s. 49-78
Türkçe
PDF   Gözübenli, Beşir
Türk Hukuk Tarihinde Kanunlaştırma Faaliyetleri ve Mecelle, Ahmet Cevdet Paşa (1823-1895), (Sempozyum: 9-11 Haziran 1995), 1997, s. 285-299
Türkçe
PDF   Gözütok, Şakir
Eğitim Tarihi Perspektifinde Harran Okulu, I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, 2006, cilt: I, s. 235-240
Türkçe
PDF   Gözütok, Şakir
İslam Eğitim Tarihinde Müesseseleşme, Dinî Araştırmalar, 2006, cilt: IX, sayı: 26, s. 17-44
Türkçe
PDF   Gurbanov, Abbas
Abbâsîler Dönemine Kadar Azerbaycan’ın Siyasî Tarihine Genel Bir Bakış (10-132/632-750), İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2007, cilt: V, sayı: 9, s. 123-136
Türkçe
PDF   Gül, Adnan
Batılılaşma Sürecinde Sebilürreşad Dergisi Tarihçesi, Yayın Politikası ve Düşünce Sistemi, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2007, cilt: XI, sayı: 31, s. 39-54
Türkçe
PDF   Gül, Ali Rıza
Kur’ân Ayetlerini Tarihlendirmede Nüzul Sebeplerinin Rolü, Dinî Araştırmalar, 2004, cilt: VII, sayı: 19, s. 191-220
Türkçe
PDF   Güler, İlhami
Muhtar Bir İrade (Allah’ın İradesi) ve Mümkün Bir Tarihin (610-632) ‘Kelam-ı Kadim’e ve ‘Zorunlu Tarih’e Dönüşmesi, III. Kur'an Haftası Kur'an Sempozyumu 13-19 Ocak 1997, 1998, s. 211-227
Türkçe
PDF   Güler, İlhami
Tarih ve “Tarih-Dışı” Arasında Gelenek, Kelâm Araştırmaları Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 2, s. 45-51
Türkçe
PDF   Günay, H. Mehmet
Bulgaristan Başmüftülüğü’nce Hazırlanan 1924 Tarihli Münâkehât ve Müfârekât Tâlimnâmesi ve Bulgar Şer‘iye Mahkemelerinde Uygulanışı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 3, s. 163-196
Türkçe
PDF   Günay, H. Mehmet
Osmanlı Sonrası Bulgaristan Şer’iye Mahkemeleri: Tarihi Gelişimi, Yapısı ve İşleyişi , Balkanlar’da İslâm Medeniyeti, II. Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, (Tiran-Arnavutluk, 4-7 Aralık 2003), 2006, s. 397-419
Türkçe
PDF   Günay, Nasuh
Batı’nın Hz. Muhammed’e Karşı Takındığı Olumsuz Tutumun Tarihsel Arka Planı, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008/2, sayı: 21, s. 105-126
Türkçe
PDF   Günay, Nasuh
Birûnî’nin İslam Bilim Hayatına ve Dinler Tarihi’ne Katkıları, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu = International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam, 31 Mayıs - 1 Haziran 2007, 2007, s. 585-598
Türkçe
PDF   Günay, Nasuh
İlahiyat Fakültesi Mezunu Öğretmenler ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dinler Tarihi’ne Karşı Olan Tutumları: Isparta Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, sayı: 6 [Kuruluşunun 700. Yılında Osmanlı Özel Sayısı], s. 139-165
Türkçe
PDF   Günay, Ünver
Türklerin Dini Tarihinde ve Kültüründe Çoğulculuk ve Hoşgörü, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı: 10, s. 49-68
Türkçe
PDF   Günaydın, Mehmet
Of Medreselerinin Tarihi Fonksiyonelliğine Bakış, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: 6, sayı: 12, s. 101-136
Türkçe
PDF   Gündüz, Şinasi
Peygamberlik Tarihi Perspektifi ve Kur’an, Samsun’da Kur’an Günleri XI. Kur’an Sempozyumu: Kur’an ve Risalet, 25-26 Ekim 2008/Samsun, 2009, s. 155-166
Türkçe
PDF   Güner, Ahmet
Mâverdî’nin Hilâfet Kuramının Tarihsel Arkaplanına Bir Bakış (I), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 16, s. 3-36
Türkçe
PDF   Güner, Ahmet
Mâverdî’nin Hilâfet Kuramının Tarihsel Arkaplanına Bir Bakış (II), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 17, s. 227-252
Türkçe
PDF   Güner, Osman
Bir Muafiyet Vergisi Olarak Cizye : Tarihsel ve Kavramsal Bir Okuma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, sayı: 22, s. 59-74
Türkçe
PDF   Güney, Ahmet Faruk
İslam-Türk Matematik Tarihinde İlk Eser: Salih Zeki’nin “Âsâr-ı Bâkiye”si, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 4 [Türk Bilim Tarihi Sayısı], s. 681-685
Türkçe
PDF   Güngör, Harun
Prof. Dr. Hikmet Tanyu'nun Türk Dini Tarihi Çalışmalırına Katkıları, Dinler Tarihi Araştırmaları I, (Sempozyum: 8-9 Kasım 1996), 1998, s. 53-62
Türkçe
PDF   Güngör, Harun
Dinler Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Hikmet Tanyu ve Türk Dini Tarihi Çalışmalarına Katkısı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, cilt: XXXVI, s. 521-529
Türkçe
PDF   Hacıgökmen, Mehmet Ali
Ahî Şecere-Nâmelerinin Tarihî Temeli ve Yazılış Sebepleri, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 23, s. 107-114
Türkçe
PDF   Atçeken, İsmail Hakkı
İslâm Tarihinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi (Asr-ı Saâdet ve Endülüs Örneği), İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 14, s. 41-60
Türkçe
PDF   Haksever, Ahmed Cahid
Çorum’da Bektâşî Zâviyeleri: Tarihî Süreçler ve Fonksiyonları, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2008, cilt: XII, sayı: 36, s. 67-86
Türkçe
PDF   Haksever, Ahmet Cahid
Çorum’da Nakşbendiliğin Tarihi Süreci ve Temsilcileri, Hitit Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi [Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi], 2008/1, cilt: VII, sayı: 13, s. 61-82
Türkçe
PDF   Mesud, Muhammed Halid
Endülüs İslâm Hukuk Tarihi: Genel Bir Bakış, çeviren: Muhammed Tayyib Kılıç, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 14, s. 403-434
Türkçe
PDF   Hamidullah, Muhammed
İnsan Toplumlarında İbadet Tarihi, çeviren Zahit Aksu, Hikmet Yurdu, 2008, cilt: I, sayı: 1, s. 9-30
Türkçe
PDF   Hamidullah, Muhammed
Hicrî Takvim ve Tarihî Arkaplanı, çeviren: Kasım Şulul, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, cilt: IX, sayı: 9, s. 671-686
Türkçe
PDF   Hamîdullah, Muhammed
Kur’ân-ı Kerîm İle Diğer Semâvî Kitapların/Sayfaların Karşılaştırmalı Kısa Bir Tarihi, çeviren Bahattin Dartma, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2007, cilt: VII, sayı: 3, s. 165-173

Türkçe
PDF   Hamidullah, Muhammed
Usûl al-fıqh’ın Tarihi, çeviren: M. Fuad Sezgin, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1956-1957, cilt: II, sayı: 1, s. 1-18
Türkçe
PDF   Hanefi, Hasan
Kelam İlminin Tarihselliği, çeviren: İbrahim Aslan, Kelâm Araştırmaları Dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 2 , s. 155-174
Türkçe
PDF   Hanefi, Hasan
Kelam İlminin Tarihselliği, çeviren: İbrahim Aslan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: XLV, sayı: 1, s. 263-284
Türkçe
PDF   Hanna, Nelly
Osmanlı Dönemi Arap Şehir Tarihi Üzerine Bir İnceleme, çeviren: Mustafa Macit Karagözoğlu, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 6 [Türk Şehir Tarihi Sayısı], s. 103-116
Türkçe
PDF   Harman, Ömer Faruk
Günümüzde Batı’da Dinler Tarihi Çalışmaları, Dinler Tarihi Araştırmaları - I, (Sempozyum: 8-9 Kasım 1996), 1998, s. 315-322
Türkçe
PDF   Has, Kenan
Tarihsel İsa Araştırmaları, Dinler Tarihi Araştırmaları III: 2000. Yılında Hıristiyanlık (Dünü Bugünü ve Geleceği), 2002, s. 97-101
Türkçe
PDF   Has, Kenan
Hz. İsa ve Tarihsel Yaşamın Bilgi Kaynakları, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sayı: 5 [Prof. Dr. Şaban Kuzgun Armağanı], s. 193-207.
Türkçe
PDF   Hasan, Nâdirhan
Orta Asya’da İslam’ın Gelişmesi ve Hoca Ahmed-i Yesevî’nin Bu Gelişmedeki Tarihi Hizmetleri, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu = International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam, 31 Mayıs - 1 Haziran 2007, 2007, s. 65-70
Türkçe
PDF   Hasanov, Samir
Mir Mehdi Hazani'nin "Kitab-ı Tarih-i Karabağ" Eserinde Hamse Meliklerinin Menşei Hakkında, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, sayı: 14/2, s. 177-187
Türkçe
PDF   Hatiboğlu, İbrahim
Osmanlı Aydınlarınca Dozy’nin Târîh-i İslâmiyyet’ine Yöneltilen Tenkitler, İslâm Araştırmaları Dergisi, 1999, sayı: 3, s. 197-213
Türkçe
PDF   Hautin, Alber
Hıristiyanlığın Kısa Tarihi, çeviren: Abdurrahman Küçük, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1981, cilt: XXV, s. 437-455
Türkçe
PDF   Hıdır, Özcan
Luterci Protestanlığın Tarihi Arkaplanı ve Martin Luther’in Kur’an, Hz.Muhammed ve İslam-Türk Kültürüne Bakışı, XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslâm-Türk Medeniyeti ve Avrupa Uluslararası Sempozyum = XI. to XVIII. Centuries Islamic-Turkish Civilization and Europe International Symposium, 24-26 Kasım, 2006, 2006, s. 135-160
Türkçe
PDF   Hıdır, Özcan
Şarkiyatçıların Hadisi Tarihlendirme Metotları, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 1, s. 97-115.
Türkçe
PDF   Hızlı, Mefail
Osmanlı Eğitim Tarihinin Arşiv ve Yazma Kaynakları , Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2008, cilt: VI, sayı: 12 [Türk Eğitim Tarihi], s. 577-592
Türkçe
PDF   Hızlı, Mefail
Osmanlı Eğitim-Öğretim Tarihi Konusunda Önemli Bir Kaynak : “Müderrisîn Vezâifi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: VIII, sayı: 8, s. 97-134
Türkçe
PDF   Hiskett, Mervyn
Kuzey Nijerya Tarihi ve Hausa Müslümanları, çeviren: Kadir Özköse, Dinî Araştırmalar, 2004, cilt: VII, sayı: 19, s. 357-366
Türkçe
PDF   Hizmetli, Sabri
Tarihî Rivâyetlere Göre Hz. Osman’ın Öldürülmesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985, cilt: XXVII, s. 149-176
Türkçe
PDF   Hizmetli, Sabri
Mustafa Kemal Atatürk’ün İslâm Tarihi Anlayışı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: ö.s. (Cumh. 75), s. 119-140
Türkçe
PDF   Hizmetli, Sabri
Osmanlı Yönetimi Döneminde Tunus ve Cezayir’in Eğitim ve Kültür Tarihine Genel Bir Bakış, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, cilt: XXXII, s. 1-21
Türkçe
PDF   Holm, Nils G.
Din Psikolojisi ve Tarihçesi, çeviren: Abdülkerim Bahadır, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 12, s. 71-78
Türkçe
PDF   Hurç, Ramazan
Tarihi Süreç İçerisinde Türk Din Öğretimine Yeni Bir Yaklaşım, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sayı: 5 [Prof. Dr. Şaban Kuzgun Armağanı], s. 285-294
Türkçe
PDF   Ilıca, Ali
Tarihî Mirasımızdan Bir Örnek: Çorum Güpür Hamamı ve Vakfiyesi, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1, cilt: I, sayı: 1, s. 316-342.
Türkçe
PDF   Işık, Ramazan
Sayentoloji Kilisesi’nin Tarihçesi ve Öğretileri, Dinî Araştırmalar, 2007, cilt: X, sayı: 28, s. 39-58
Türkçe
PDF   Işık, Ramazan
Maruni Patriği ve Tarihçisi İstefan ed-Duveyhi (1629-1704)’nin Hayatı ve Eserleri, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: IX, sayı: 1, s. 219-229
Türkçe
PDF   İlhan, Avni
İzmirli’nin Mezhepler Tarihi Çalışmaları, İzmirli İsmail Hakkı (sempzoyum: 24-25 Kasım 1995), 1996, s. 71-76
Türkçe
PDF   İlhan, Avni
Birgili Mehmet Efendi ve Mezhepler Tarihi İle İlgili Risalesi (Tuhfetü’l-Müsterşidîn fî Beyâni Fırakı Mezâhibi’l-Müslimîn), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989, sayı: 6, s. 173-215
Türkçe
PDF   İlhan, Avni
el-Emru bi’l-Ma‘rûf ve’n-Nehyü ani’l-Münker (Mezhepler Tarihi Açısından Bir Bakış), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, sayı: 3, s. 89-120
Türkçe
PDF   İmamoğlu, Vehbi
Mekke Putperestlerinin İslam'la Yüzleşmesi: Tarihi ve Psikolojik Süreç Analizi , Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2009, cilt: II, sayı: 6, s. 307-322

Türkçe
PDF   İnalcık, Halil
Tarihsel Bağlamda Sivil Toplum ve Tarikatlar, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü , 2003, cilt: II, s. 9-17
Türkçe
PDF   İnceoğlu, F. Samime
Türk Bilim Tarihi Çalışmalarında Bir Hakikat Yolcusu: Cevat İzgi ve “Osmanlı Medreselerinde İlim”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 4 [Türk Bilim Tarihi Sayısı], s. 711-720
Türkçe
PDF   Jahn, Kral
Cihan Tarihçisi Olarak Reşidüddin, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1959-1960, cilt: III, sayı: 3-4, s. 227-236
Türkçe
PDF   Jeffery, Arthur
Kur’an Tarihi, çeviren: Alparslan Sarı, M. Kemal Atik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: 6, sayı: 12, s. 163-184
Türkçe
PDF   Jones, Marsden
İslâm’ın Zuhurunda Batı Arabistan’ın Ekonomik Tarihinin Bir Kaynağı Olması Bakımından es-Sîretü’n-Nebeviyye, çeviren: Ahmet Güner, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1987, sayı: 4 [Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı’na Armağan], s. 493-504
Türkçe
PDF   Jusubaliev, Ali
İslam Tarihi Kaynağı Olarak Kırgız Şecereleri, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu = International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam, 31 Mayıs - 1 Haziran 2007, 2007, s. 421-426
Türkçe
PDF   Kabakçı, Yusuf
Bursalı Mutasavvıf Tarihçi Mehmed Şemseddin Efendi ve Seyahatnamesi “Dildâr-ı Şemsî”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XVII, sayı: 1, s. 263-282
Türkçe
PDF   Kalender, Ruhi
XV. Yüzyıla Kadar Arap, İran ve Türk Musikisinin Kısa Tarihçesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: XXXIX, s. 253-272
Türkçe
PDF   Kalın, İbrahim
Batı’daki İslâm Algısının Tarihine Giriş, Dîvân: İlmî Araştırmalar, 2003/2, cilt: VIII, sayı: 15, s. 1-51
Türkçe
PDF   Kanlıdere, Ahmet
Sovyet ve Türk Tarih Yazıcılığında Rusya Müslümanlarının Düşünce Tarihi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 1 [Türk Siyaset Tarihi (Tanzimat’tan Günümüze) Sayısı], s. 149-181
Türkçe
PDF   Kapanşahin, Muhittin
Şeyhülislam Mehmet Efendi ve Tarihçiliği, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 2, s. 155-172
Türkçe
PDF   Kaplan, Doğan
İslâm Mezhepleri Tarihi İlk Dönem Müellifleri ve Mezhepler Tarihine Ait Eserleri, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 23, s. 197-219
Türkçe
PDF   Kara, İsmail
Dinî Düşünce Tarihimiz Açısından Hamidullah’ın Eserlerinin Türkçeye/Türkiye’ye İntikali ve Tesirleri, Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleri ile Muhammed Hamîdullah Sempozyumu [18-19 Kasım 2005, Bursa], 2005, s. 73-126
Türkçe
Kara, İsmail
Dinî Düşünce Tarihimiz Açısından Hamidullah’ın Eserlerinin Türkçeye/Türkiye’ye İntikali ve Tesirleri, Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları, 2006, sayı: 9, s. 235-272
Türkçe
Kara, İsmail
Modern Türk Felsefesi Tarihinde Öncü Bir İsim Emrullah Efendi ve “İlm-i Hikmet” Dersleri, Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları, 2005, sayı: 8, s. 93-124
Türkçe
PDF   Kara, Mustafa
Modern Dönemde Tasavvuf Tarihi Araştırmaları ve Problemleri, Modern Dönemde Dinî İlimlerin Temel Meseleleri, İlmî Toplantı, 2007, s. 325-346
Türkçe
PDF   Kara, Mustafa
Tasavvuf Tarihi Araştırmaları Üzerine Bazı Düşünceler, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989), 1989, s. 337-340
Türkçe
PDF   Kara, Mustafa
Bursalı Bir Tarihçi Mehmet Şemsettin (Ulusoy) Efendi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1991, cilt: III, sayı: 3, s. 99-106
Türkçe
PDF   Kara, Ömer
Arap Dilbilimindeki “Terâdüf” Olgusunun “Furûk” Paralelinde Tarihsel Süreci ve Arka Planı -el-Furûku’l-Lugâviyye’ye Giriş (I)-, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2003, cilt: VII, sayı: 14, s. 197-220
Türkçe
PDF   Kara, Seyfullah
İslam Tarihinde İlk Zihniyet Sapması: Emevîler Döneminde Otoritenin Dünyevîleştirilmesi, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 8, s. 145-170
Türkçe
PDF   Kara, Seyfullah
Tarihi Süreç, Kur’ân ve Hz. Peygamber Açısından Kadın, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 1998, cilt: I, sayı: 3, s. 261-280
Türkçe
PDF   Kara, Seyfullah
Tarihin İnşası Sorunu (Construction Problem of History), Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2003, cilt: III, sayı: 4, s. 45-58
Türkçe
PDF   Kara
, Seyfullah
Hz. Peygamber Döneminde Gençliğin Eğitimine Tarihsel Bir Yaklaşım , Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2002, cilt: II, sayı: 1, s. 65-73
Türkçe
PDF   Karaman, Hüseyin
Ebû Bekir Er-Râzî’nin Mülhidliği Bir Gerçeklik mi, Yoksa Tarihsel Bir Yanılgı mı?, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2002, cilt: VI, sayı: 11, s. 107-123
Türkçe
PDF   Karaman, Lütfullah
Pakistan Örneğinde Demokrasi Tecrübesi: Tarihsel Süreçte Bakış, İslam ve Demokrasi, Kutlu Doğum Sempozyumu - 1998, 1998, s. 195-204
Türkçe
PDF   Karlığa, Bekir
Bilim ve Düşünce Tarihinde Urfa, Editör: Ali Bakkal, Hz. İbrahim [1. Hz. İbrahim sempozyumu bildirileri], 17-18 Ekim 1997, Şanlıurfa, 2007, s. 30-34
Türkçe
PDF   Karmış, Orhan
Tefsir Tarihinin Büyük Siması: İmam-ı Mücâhid, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985, sayı: 1, s. 9-18
Türkçe
PDF   Karslı, İbrahim Hilmi
Tarihsel Gelişimleri İtibariyle Tefsir Mukaddimelerine Dair Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 20, s. 225-260
Türkçe
PDF   Kartal, Abdullah
İmâm-ı Rabbânî’nin Vahdet-i Vücûd Eleştirisi ve Tarihsel Arkaplanı, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: XIV, sayı: 2, s. 59-80
Türkçe
PDF   Kayadibi, Fahri
Cumhuriyet Döneminde Müftülükler (Tarihçesi ve Sorunları), Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2000, sayı: 7, s. 143-192
Türkçe
PDF   Kayaoğlu, İsmet
İslâm Ülkelerinin Yakın Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1975, cilt: XX, s. 199-218
Türkçe
PDF   Kazıcı, Ziya
Sosyal Değişimin Tarih Felsefesi Boyutu (Osmanlı Örneği), Kutlu Doğum 2002: Çağımızda Sosyal Değişme ve İslâm, 2007, s. 91-99
Türkçe
PDF   Keleş, Ahmet
İslam Geleneğinde Tarihin Öznesi Sorunu, İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 63-75
Türkçe
PDF   Keleş, Ali
İslâm’a Göre Para Politikası Kavramı (Tarihi Bir Bakış ve Günümüzle Mukayese) , İLAM Araştırma Dergisi, 1997, cilt: II, sayı: 2, s. 105-130.
Türkçe
PDF   Kelpetin Arpaguş, Hatice
Bir Telif Türü Olarak İlmihal Tarihî Geçmişi ve Fonksiyonu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1, sayı: 22, s. 25-56
Türkçe
PDF   Khan, Mofakhkhar Hussain
Kur’an-ı Kerim’in Bengalce Tercümelerinin Tarihçesi, çeviren: Mustafa Dağlı, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1983, sayı: 1, s. 373-380
Türkçe
PDF   Kılavuz, Ahmet Saim
Bişr B. Gıyâs el-Merîsî, Hayatı, Görüşleri ve İslâm Düşünce Tarihindeki Yeri, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1987, cilt: II, sayı: 2, s. 99-110
Türkçe
PDF   Kılıç, Mahmut Erol
“Ebu’l-Hukemâ”: Hikmetin Atası Hermetik felsefenin İslam düşünce tarihinden görünümü, Dîvân: İlmî Araştırmalar, 1998/2, cilt: III, sayı: 5, s. 1-32
Türkçe
PDF   Kılıç, Muharrem
Karşılaştırmalı Hukuk Tarihinde Metodolojik Formalizmin Aşılmasında İki Yöntem: İstihsan ve Equity, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2003, sayı: 1, s. 147-165
Türkçe
PDF   Kılıç, Mustafa
İslâm Kültür Tarihinde Mûsiki : Başlangıçtan Emevilerin Sonuna Kadar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989, cilt: XXXI, s. 399-451
Türkçe
PDF   Kılıç, Mustafa
Osmanlı Tarih Araştırmalarında Mühimme Defterlerinin Yeri ve 107 Numaralı Mühimme Defteri, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: VII, sayı: 2, s. 249-260
Türkçe
PDF   Kılıç, Sadık
Dil ve İnsanın Tarihselliği Bağlamında Dini Metin, Kur’an ve dil : dilbilim ve hermenötik sempozyumu (17-18 mayıs 2001).__ XV, 542 s., 2002, s. 95-105
Türkçe
PDF   Kılıç, Sami
Gürcülerin Dinî Tarihçesi, Dinî Araştırmalar, 2005, cilt: VIII, sayı: 22, s. 63-74
Türkçe
PDF   Kılıç, Sami
Prof. Dr. Hikmet Tanyu’nun Türkiyedeki Dinler Tarihi ve Türk Dinî Tarihi Çalışmalarına Katkıları, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, sayı: 2, s. 89-102.
Türkçe
PDF   Kırca, Celal
Tenzil Yönteminin Tarihselliği, Problemi ve Kur’an Yorumuna Olan Etkisi , Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, 1997, cilt: I, sayı: 2, s. 51-60
Türkçe
PDF   Kırpık, Güray
Ortaçağın Son Yüzyılında Mühim Tarihçiler ve Eserleri (1353-1453), EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2008, cilt: XII, sayı: 36, s. 133-146
Türkçe
PDF   Kızıklı, Zafer
Arapçada Dil Bilimlerinin Tarihsel ve Kavramsal Temelleri, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2007, cilt: XI, sayı: 30, s. 249-262
Türkçe
PDF   Kızıklı, Zafer
Ebu’l-Esved ed-Du’eli’nin Arap Gramer Tarihindeki Yeri ve Önemi, Dinî Araştırmalar, 2006, cilt: IX, sayı: 25, s. 265-280
Türkçe
PDF   Kitagawa, Joseph M.
İbtidadi, Klasik ve Modern Dinler Tarihi Disiplinine Yeni Bir Bakış, çeviren: Adil Özdemir, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı: 10, s. 163-182
Türkçe
PDF   Klar, M. O.
“Ve Tahtının Üzerine Bir Ceset Bıraktık” 38 Sâd 34. Âyeti ile İlgili Tarihsel Bir Okuma, çeviren: Abdurrahman Ateş, Bilimname : Düşünce Platformu, 2009/1, cilt: VII, sayı: 16, s. 213-238
Türkçe
PDF   Koca, Fatih
Ney’in Tarihi Gelişimi ve Dini Mûsikimizdeki Yeri, Dinî Araştırmalar, 2002, cilt: IV, sayı: 12, s. 181-196
Türkçe
PDF   Koca, Ferhat
Kur’ân-ı Kerîm’deki Fıkhî Hükümlerin Evrensellik ve Târihselliğini Tesbit Konusunda Bir Ölçüt Denemesi , Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, 1998, cilt: I, sayı: 10,11,12, s. 71-103
Türkçe
PDF   Koca, Ferhat
İslam Hukukçusu ve Hukuk Tarihçisi Noel Coulson: Hayatı, Eserleri ve Görüşleri, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2004, sayı: 4 [Oryantalist İslâm Hukukçuları Özel Sayısı], s. 75-85
Türkçe
PDF   Koca, Ferhat
Mısırlı İslam Tarihçisi ve Hukukçusu Muhammed Hudarî Bek (1837-1927): Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Görüşleri, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2005, sayı: 6 [Son Asır İslâm Hukukçuları Özel Sayısı], s. 167-178
Türkçe
PDF   Koca, Ferhat
Osmanlılar Dönemi Fıkıh-Tasavvuf İlişkisi: Fakılar ile Sofular Mücadelesinin Tarihi Serüveni, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1, cilt: I, sayı: 1, s. 73-131.
Türkçe
PDF   Koca, Ferhat
Türk Hukuk ve Kültür Tarihçisi Uriel Heyd: Hayatı, Eserleri ve Görüşleri, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2004, sayı: 4 [Oryantalist İslâm Hukukçuları Özel Sayısı], s. 117-126
Türkçe
Koç, Mustafa
Din Psikolojisi ile İlgili Batı'da Yapılan Bilimsel Çalışmaların Tarihi ve Literatürü Üzerine Bir Araştırma, Akademik Araştırmalar Dergisi, 2007, cilt: IX, sayı: 35, s. 124-149
Türkçe
PDF   Koç, Mustafa
Yaşlılık Psikolojisi İle İlgili Yapılan Bilimsel Çalışmaların Tarihi ve Literatürü Üzerine Bir Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: VI, sayı: 2, s. 289-308
Türkçe
PDF   Koloğlu, Orhan Ş.
Behşemiyye- İhşîdiyye Çekişmesi: Kısa Bir Tarihsel İnceleme, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, cilt: XVIII, sayı: 2, s. 285-298
Türkçe
PDF   Koloğlu, Orhan Şener
Kelâm ve Mezhepler Tarihi Literatüründe Berâhime, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: XIII, sayı: 1, s. 159-194
Türkçe
PDF   Konopacki, M. Maciej
Polonya’da Kur’an-ı Kerim Tercüme Tarihi Bibliyoğrafya İle Birlikte, çeviren: İhsan Süreyya Sırma, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, 1979, sayı: 3 (f. 1-2), s. 411-417
Türkçe
PDF   Konrapa, M. Zekâi
Medeniyet Tarihinde İslâm Medeniyetinin Yeri, İslâm Medeniyeti, 1967, cilt: I, sayı: 1, s. 12-14
Türkçe
PDF   Konur, Himmet
Horasan’ın İslam ve Tasavvuf Tarihine Katkısı (H. I-V. asırlar), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı: 21, s. 3-27
Türkçe
PDF   Korkmaz, Sıddık
İslâm Mezhepleri Tarihinde Metodoloji Problemi Toplantısı Üzerine , Dinî Araştırmalar, 2004, cilt: VI, sayı: 18, s. 285-292
Türkçe
PDF   Korkmaz, Sıddık
+el-Mektebü’l-Elfiyye++ CD’sinin İçerdiği Eserler, Künyeleri ve Müelliflerinin Ölüm Tarihlerine Göre İsim Listesi, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 2, s. 119-139.
Türkçe
PDF   Korkmaz, Sıddık
İbn Sebe Rivayetinin Tarih ve Makâlât Türü Eserlere Yansıması, Dinî Araştırmalar, 2007, cilt: X, sayı: 29, s. 129-144
Türkçe
PDF   Koştaş, Münir
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kuruluş ve Tarihçesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989, cilt: XXXI, s. 1-27
Türkçe
PDF   Kotan, Şevket
İslam Geleneğinin Dönüşümü ve Tarihselcilik Sorunu, Bilimname : Düşünce Platformu, 2004/3, cilt: II, sayı: 6, s. 117-129
Türkçe
PDF   Kotan, Şevket
Kur’an ve Tarihsellik Üzerine, İslâmî İlimler Dergisi, 2006, cilt: I, sayı: 2, s. 79-92
Türkçe
PDF   Kotan, Şevket
Nass ve Tarih, İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 205-218
Türkçe
PDF   Kotan, Şevket
Tarih Labirentinde Sahih Dini Bilginin İmkânı, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2007, cilt: IV, sayı: 3, s. 113-128
Türkçe
PDF   Kozukulov, Timur
Tarihî Süreçte Orta Asya ve Kırgızistan’da Din Siyaseti ve Eğitimi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı: 24, s. 167-182
Türkçe
PDF   Köksal, İsmail
İslam Tarihinde Uygulanan Devlet Başkanlığı Seçim Şekilleri ve Şer’î Tahlili, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: XI, sayı: 1, s. 25-36.
Türkçe
PDF   Köktaş, Yavuz
Yusuf Ziya Yörükân ve İslâm Dini Tarihi Adlı Eserdeki Hadîs ve Sünnetle İlgili Düşünceleri, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2004, cilt: IV, sayı: 2, s. 75-93
Türkçe
PDF   Köse, Ali
Musa ve Tektanrıcılık : Bir Tarih Psikanalizin Açmazları, Dîvân: İlmî Araştırmalar, 1998, cilt: III, sayı: 4, s. 37-56
Türkçe
PDF   Köse, Murtaza
Ticaret Hukuku Tarihi Açısından Mudarebe ve Commenda Ortaklıklarının Etkileşimi Hakkında Bir Deneme, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 17, s. 151-177
Türkçe
PDF   Köymen, Mehmet Altay
Umumî Türk Tarihi Araştırmaları I. : Gök Türk Kağanlığı Adlı Bir Yazı Münasebetiyle Bazı Mülâhazalar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1954, cilt: III, sayı: 3-4, s. 103-118
Türkçe
PDF   Kurt, Ali Osman
İki Kral - İki Hikaye: Kral Saul ve Kral Davut -Tarih ve Mitoloji Işığında Bir Okuma-, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2009, cilt: VI, sayı: 1, s. 261-287
Türkçe
PDF   Kurt, Hasan
Taberî’nin Tarih Anlayışı, İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 89-103
Türkçe
PDF   Kuşcu, Emir
İsa Mesih’in Tarihselliği Sorunu Mitolojiden Arındırma Meselesi Bağlamında, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2008, cilt: VIII, sayı: 1, s. 221-251

Türkçe
PDF   Kutlu, Sönmez
Hz. Peygamber’i Anlamada Tarihsel Muhammed İle Menkabevi Muhammed’i Birbirinden Ayırmanın Önemi, Hz. Muhammed ve evrensel mesajı sempozyumu, 20-22 Nisan 2007 [İslami İlimler Dergisi Yayınları], 2007, s. 33-46
Türkçe
PDF   Kutlu, Sönmez
İslâm Mezhepleri Tarihinde Usûl Sorunu, İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 1, 2005, s. 391-440
Türkçe
PDF   Kutlu, Sönmez
Tarihsel Süreçte Aleviliğin Yazılı Kaynaklarında Yapılan Metin Tahrifâtı: Safvetu’s-Safâ’nın Türkçe Çevirileri Örneklemi Üzerinden, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2007, cilt: VIII, sayı: 20 [Mevlânâ’ya Armağan Sayısı], s. 21-32
Türkçe
Kutluay, Yaşar
Mezhepler Tarihi Yönünden Said Nursi ve Nurculuk, Demokrasi Platformu [Türkiye’de Tarikatlar ve Cemaatler - II], 2006, cilt: II, sayı: 7, s. 91-104
Türkçe
PDF   Kutluay, Yaşar
Mezhepler Tarihi Yönünden Said Nursi ve Nurculuk, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1959-1960, cilt: III, sayı: 3-4, s. 211-226
Türkçe
PDF   Kuzgun, Şaban
Arap Âleminde Dinler Tarihi Araştırmalarına Birkaç Örnek, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1983, sayı: 1, s. 301-312
Türkçe
PDF   Kuzgun, Şaban
Şehristani’nin Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve “el-Milel ve’n-Nihal” İsimli Eserinin Dinler Tarihi İle İlgili Önemli Bölümlerinin Tercümesi, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985, sayı: 2, s. 179-208
Türkçe
PDF   Kuzudişli, Bekir
Hadis Tarih Araştırmalarında Mevzû İsnad Verilerinden Yararlanma İmkanı ve Sorunları, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2007, cilt: XI, sayı: 32, s. 89-104
Türkçe
PDF   Küçük, Abdurrahman
Prof. Dr. Günay Tümer, Eserleri ve Türkiye Dinler Tarihine Katkıları, Dinler Tarihi Araştırmaları - I, (Sempozyum: 8-9 Kasım 1996), 1998, s. 109-120
Türkçe
PDF   Küçük, Abdurrahman
Tarihten Günümüze Sabataycılık/Dönmelik Meselesine Yaklaşımlar, Dinler Tarihi Araştırmaları IV (Müslümanlar ve Diğer Din Mensupları), 2004, s. 127-164
Türkçe
PDF   Küçük, Hülya
Türk Tarihinde Kadın Veliler: İlk Dönem Mevlevîliği Örneği, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2007, cilt: V, sayı: 10, s. 65-74
Türkçe
PDF   Lewis, Bernard
Orta Şarkın Tarihî Hüviyeti, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1964, cilt: XII, s. 75-81
Türkçe
PDF   Gürkan, Salime Leyla
Bir Dinler Tarihi Yorumcusu Olarak İbn Haldun: Seçilmişlik İnancına ‘Asabiyet’ Kavramıyla Bakmak, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2009, cilt: XIII, sayı: 39, s. 341-350
Türkçe
PDF   L’Abbé E., Barbe M.
Felsefe Tarihi, çeviren: Murtaza Korlaelçi, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, sayı: 3, s. 375-396
Türkçe
PDF   Macit, Nadim
Eylem-Değişim İlişkisi -Tarihsel Eylemin Yapısı-, Dinî Araştırmalar, 1998, cilt: I, sayı: 2, s. 53-77
Türkçe
PDF   Söylemez, Mehmet Mahfuz
Tarih Üzerine Notlar, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2007, cilt: IV, sayı: 3, s. 9-17
Türkçe
PDF   Manzoor, S. Parvez
Tanrı’yı Terk Etmeden Tarihe Sahip Çıkmak: İslam, Sekülerizm ve Dünyevileşme Sorunu, çeviren Yücel Aşıkoğlu, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2008, cilt: V, sayı: 2, s. 129-145
Türkçe
PDF   Maróth, Miklós
Macaristan’da Arap Dili Araştırmaların˛n Tarihi, çeviren Zafer Kızıklı, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2008, cilt: VIII, sayı: 2, s. 179-190
Türkçe
PDF   Maşalı, Mehmet Emin
Muhammmed Hamîdullah’ın Kur’an ve Kur’an Tarihi Çalışmaları, Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleri ile Muhammed Hamîdullah Sempozyumu [18-19 Kasım 2005, Bursa], 2005, s. 163-185
Türkçe
PDF   Mazrui, Ali A.
Tarihin Sonu ve İslâm, çeviren: Kenan Çayır, İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi, 1994, cilt: II, sayı: 1, s. 110-130
Türkçe
PDF   McCarus, Ernest
Amerika Birleşik Devletleri’nde Arap Dili Araştırmaları Tarihi, çeviren: Yılmaz Özdemir, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1, sayı: 22, s. 81-93
Türkçe
PDF   Melikoff, Irene
Alevi-Bektaşîliğin Tarihî Kökenleri, Bektaşî-Kızılbaş (Alevî) Bölünmesi ve Neticeleri, Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, 1999, s. 17-23
Türkçe
PDF   Menekşe, Ömer
İslam Düşünce Tarihinde Devlet Anlayışı Mâverdi Ve Nizâmülmülk Örneği, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2005, cilt: V, sayı: 3, s. 193-211

Türkçe
PDF   Mengüşoğlu, Metin Önal
Çocuk Doğumlarına Tarih Düşülen Mushaflar, II. Kur'an Haftası Kur'an Sempozyumu, (2-4 Şubat 1996), 1996, s. 271-284
Türkçe
PDF   Meriç, Rıfkı Melûl
Nakış Tarihi Vesikaları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1952, cilt: I, sayı: 2-3, s. 85-107
Türkçe
PDF   Meriç, Rıfkı Melûl
Nakış Tarihi Vesikaları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1952, cilt: I, sayı: 4, s. 31-46
Türkçe
PDF   Mîrâhûr, Abbas
Müslüman Âlimler ve İktisat Tarihi, İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi, 1995, cilt: III, sayı: 4, s. 29-58
Türkçe
PDF   Myers, D. G.
Edebi Araştırmalarda Yeni Tarihselcilik, çeviren: Bilal Genç, Bilimname : Düşünce Platformu, 2003/1, cilt: I, sayı: 1, s. 97-107
Türkçe
PDF   Naim, Babanzade Ahmed
İlm-i Tarih, Sıdk-ı Nübüvveti Muhammediyye’yi Cenâb-ı Peygamberin Suret-i Neş’et ve Zuhuruyla İsbât Eder, Sadeleştiren: Murat Gökalp, Dinî Araştırmalar, 2005, cilt: VIII, sayı: 22, s. 335-346
Türkçe
PDF   Naudé, Jacobus A.
Güney Afrika’da Tasavvufa Karşı Muhalefetin Tarihsel Seyri, çeviren: Orhan Ş. Koloğlu, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: XII, sayı: 2, s. 431-460
Türkçe
PDF   Nicholson, Reynold A.
Tasavvufun Kaynağı ve Gelişimi Üzerine Tarihi Bir Araştırma, çeviren: Abdullah Kartal, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, cilt: VII, sayı: 7, s. 689-708
Türkçe
PDF   Nizameddin, Mehmed
Endülüs Mersiyesi - Nizami Tercümesi ve Endülüs Tarihine Kısa Bir Bakış, Zekai Konrapa, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Dergisi, 1964, sayı: 2, s. 165-184
Türkçe
PDF   Ocak, A. Yaşar
Türkiye’de 1980 Sonrası Osmanlı Dönemi Akademik Nitelikli Tasavvuf Tarihi Araştırmalarına Genel Bir Bakış, Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları: Tespitler- Problemler-Teklifler, Sempozyum [Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul, 2001], 2007, s. 217-226
Türkçe
PDF   Ocak, Ahmet Yaşar
Çağdaş Türk Aydını ve Yakın Tarih Perspektivi İçinde Türkiye’de İslam Gerçeği, Kutlu Doğum Haftası, 12-17 Ekim 1989, 1990, s. 77-84
Türkçe
PDF   Ocak, Ahmet Yaşar
Aleviliğin Tarihsel Sosyal Tabanı İle Teolojisi Arasındaki İlişki Problemine Dair, Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, 1999, s. 385-398
Türkçe
PDF   Ocak, Ahmet Yaşar
Türkiye Dini-Sosyal Tarihinde Vefaiyye Meselesi, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, 2002, s. 121-124
Türkçe
PDF   Oğuzoğlu, Yusuf
Bursa’daki Tasavvuf Kültürünü Etkileyen Tarihi Gelişmeler (16-17. Yüzyıl) , Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, 2004, cilt: III, s. 231-246
Türkçe
PDF   Okudan, Rifat
Ebû Bekir Şiblî: Hayatı, Orijini ve Tasavvuf Tarihindeki Yeri, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2007, cilt: VIII, sayı: 19, s. 211-234
Türkçe
PDF   Okuyan, Abdurrahman
Tarihî Belgeler Işığında Diğer İnanç Toplumlarıyla Birlikte Yaşamaya Dair Bazı Tarihsel Kanıtlar, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2008, cilt: VIII, sayı: 3, s. 159-171
Türkçe
PDF   Oral, M. Zeki
Tarihî Eserlerimizi Bezeyenlerden: Nakkaş Abdullah, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yıllık Araştırmalar Dergisi, 1957, sayı: 2, s. 153-158
Türkçe
PDF   Ortaylı, İlber
Türk-İslam Tarihinde Değişim, Değişim Sürecinde İslâm (Kutlu Doğum Haftası: 1996), 1997, s. 81-86
Türkçe
PDF   Öcal, Mustafa
Türkiye’de Din Eğitimi Tarihi Literatürü, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2008, cilt: VI, sayı: 12 [Türk Eğitim Tarihi], s. 399-430
Türkçe
PDF   Öcal, Mustafa
İlâhiyat Fakültelerinin Tarihçesi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, cilt: I, sayı: 1, s. 111-124
Türkçe
PDF   Öğüt, Salim
’Kur’an’ın Tarihsel Bir Hitap Oluş Keyfiyeti’ Başlıklı Yazı Üzerine, İslâmî İlimler Dergisi, 2007, cilt: II, sayı: 1, Kur’an Özel Sayısı: 2, s. 221-244
Türkçe
PDF   Ömer, Faruk
Abbasilerin Siyasî Emellerinin Tarihi Kökleri, çeviren: Cem Zorlu, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 13, s. 193-210
Türkçe
PDF   Önkal, Ahmet
İslam Tarihi Araştırmalarında Karşılaşılan Bazı Problemler, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989), 1989, s. 75-79
Türkçe
PDF   Önkal, Ahmet
Araplarda Ensâb İlmi ve İslâm Tarihi Açısından Önemi, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1990, sayı: 3, s. 117-132
Türkçe
PDF   Önler, Zafer
Tarihsel Süreç İçerisinde Anlam Değişmeleri, Kur’an ve dil : dilbilim ve hermenötik sempozyumu (17-18 mayıs 2001).__ XV, 542 s., 2002, s. 369-375
Türkçe
PDF   Örsten, Seda
Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Fetvâ Mecmuaları (Fatwa Collections as a Source of Ottoman Legal History), Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, 2007, sayı: 4, s. 29-40
Türkçe
PDF   Öskan, Ali Rafet
Dinler Tarihi Literatürü, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, sayı: 13, s. 361-409
Türkçe
PDF   Öz, Şaban
Bir İslâm Tarih Felsefesi Tezi: “İnsanlar Zamanlarına Uyarlar”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: 6, sayı: 12, s. 85-100
Türkçe
PDF   Öz, Şaban
Endülüs’te Tarih ve Kehhâle’ye Göre Endülüslü Tarihçiler, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 14, s. 79-100
Türkçe
PDF   Öz, Şaban
Marksist Tarih Felsefesine Giriş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: 6, sayı: 12, s. 21-37
Türkçe
PDF   Öz, Şaban
Tarih Felsefesinde ‘Tarihin Yasaları’ Üzerine, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: 6, sayı: 11, s. 31-44
Türkçe
PDF   Öz
, Şaban
Şiî ve Sünnî Tarih Yorumu Açısından Hz. Ali’nin Hz. Ebu Bekr’e Beyati Meselesi, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2007, cilt: VII, sayı: 1, s. 187-200

Türkçe
PDF   Öz
, Şaban
Tarih Felsefesi Bağlamında Şii Tarih Yorumunun Karakteristik Özellikleri, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2007, cilt: VII, sayı: 3, s. 121-141

Türkçe
PDF   Özafşar, Mehmet Emin
Kültür Tarihimizde Rey-Eser Çatışması (Dini, Psikolojik, Sosyo-Kültürel Temelleri), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, cilt: XLI, s. 225-273
Türkçe
PDF   Özcan, Abdülkadir
Şeyhi'nin Vekayiü'l-Fudala'sının Bilim Tarihi Bakımından Önemi ve Değeri, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim: Milletlerarası Kongresi (12-15 Nisan 1999), 2001, s. 117-132
Türkçe
PDF   Özdemir, Mehmet
Endülüs Tarihi’nin Mevcut Kaynakları Üzerine (I) (Endülüslüler’e Ait Kaynaklar), İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 14, s. 11-40
Türkçe
PDF   Özdemir, Mehmet - Seyfettin Erşahin
İslâm Tarihi Araştırmalarında Yöntemle İlgili Bazı Mülahazalar, İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 2, 2005, s. 913-948
Türkçe
PDF   Özdemir, Mehmet
Tarihsel Süreçte Müslümanların Barışa Katkısı, Kutlu Doğum 2005: Dinin Dünya Barışına Katkısı, 2006, s. 81-95
Türkçe
PDF   Özdeş, Talip
Sosyal Değişim Olgusundan Hareketle Kur’an’ın Tarihsel Olduğu Tezi Üzerine Bir Değerlendirme, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: VII, sayı: 1, s. 183-198
Türkçe
PDF   Özel, Mustafa
Son Dönem Osmanlı Tefsir Tarihinden Bazı Portreler I, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 15, s. 61-96
Türkçe
PDF   Özel, Mustafa
Son Dönem Osmanlı Tefsir Tarihinden Bazı Portreler II, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 16, s. 109-148
Türkçe
PDF   Özel, N. Bilge
André Raymond: Arap Şehir Tarihinde Bir Dönüm Noktası , Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 6 [Türk Şehir Tarihi Sayısı], s. 571-587
Türkçe
PDF   Özgel, İshak
Tarihsel Okuma Bağlamında Kuranda Hz. Peygambere Mahsus Hitaplar, IV. Kutlu doğum sempozyumu : tebliğler.__ 457 s., 2002, s. 273
Türkçe
Özgel, İshak
Tarihsel Yorum Perspektifiyle Kur’ân’da Muhaliflerin Peygamberlere Tepkileri, Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji, 2003, cilt: 3(8), s. 267-280
Türkçe
PDF   Özgel, İshak
Yorum ve Anlam Farklılığı Ayırımında Tarihsel Anlamın Kur’an Çevirisindeki Yeri, Kur’an Mealleri Sempozyumu -Eleştiriler ve Öneriler- (24-26 Nisan 2003, İzmir), 2007, cilt: I, s. 131-146
Türkçe
PDF   Özkan, İsa
XIX. ve XX. Yüzyıl Uygur Tarihleri ve Ahmet Yesevî’nin Doğum Yeri Meselesi, Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi [Bilig: Bilim ve Kültür Dergisi], 2003, sayı: 26, s. 1-10
Türkçe
PDF   Özkan, Mustafa
İlk Dönem İslâm Tarihi Siyasî Çatışmalarının Dışında Kalmaya Çalışanlar: Tarafsızlar, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: 10, sayı: 1, s. 59-88
Türkçe
PDF   Özlem, Doğan
Felsefî Hermeneutiğe Geçiş Yolu Olarak Tarihselcilik, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: XL, s. 127-145
Türkçe
PDF   Özler, Mevlüt
Ehlü’s-Sünne ve’l-Cema‘a” Oluşum Süreci, Tarihsel Bağlamı ve Kimliği Sorunu, Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet [İlmi toplantı, İstanbul, 2004], 2006, s. 23-42
Türkçe
PDF   Özönder, Hasan
Türk Medeniyeti Tarihinde Kervansaraylar, İslâm Medeniyeti, 1973, cilt: III, sayı: 27, s. 37-39
Türkçe
PDF   Öztürk, Levent
Bilim ve Medeniyet Tarihi Çalışmalarında İdeolojik Bir Sorun: Öncellik Meselesi, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 23, s. 23-34
Türkçe
PDF   Öztürk, Levent
Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 9, s. 207-213
Türkçe
PDF   Öztürk, Levent
Halîl b. Ahmed’in Kitâbü’l-Ayn Adlı Eserinde Yer Alan Tıbbî Terimler Işığında Erken Dönem İslam Tıp Tarihine Yeniden Bir Bakış, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 10, s. 1-16
Türkçe
PDF   Öztürk, Mustafa
Kur’an’ın Tarihsel Bir Hitap Oluş Keyfiyeti, İslâmî İlimler Dergisi, 2006, cilt: I, sayı: 2, s. 59-78
Türkçe
PDF   Öztürk, Mustafa
Kur’an Kıraatlerinin Tarihsel Serencamına Genel Bir Bakış, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: III, sayı: 1, s. 201-224
Türkçe
PDF   Öztürk, Mustafa
Tefsir Tarihinde Ehl-i Kur’an Ekolü, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: III, sayı: 1, s. 167-200
Türkçe
PDF   Öztürk, Veli
İlahiyat Fakülteleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Arasındaki İlişkilerin Tarihi Gelişimi Bağlamında Bazı Çözüm Önerileri, Türkiye’de Yüksek din eğitimi sorunları, yeniden yapılanması ve geleceği sempozyumu : Bildiriler - Müzakereler.__ 617 s., 2004, s. 105-142
Türkçe
PDF   Paçacı, Mehmet
Kur’an ve Tarihselci Yorum, Kur’an ve dil : dilbilim ve hermenötik sempozyumu (17-18 mayıs 2001).__ XV, 542 s., 2002, s. 75-80
Türkçe
PDF   Paçacı, Mehmet
Kur'ân ve Tarihsellik Tartışması, Kur'ân'ı Anlamada Tarihsellik Sorunu, 8-10 Kasım 1996, Bursa, [Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri], 2005, s. 21-33
Türkçe
PDF   Pak, Zekeriya
Hz. İbrahim Yıldız, Ay ve Güneşi Rab Edindi mi? (En‘âm 74-83’teki İbrahim Kıssasına Tarihî Gerçeklik Açısından Bir Bakış), EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2003, cilt: VII, sayı: 14, s. 59-74
Türkçe
PDF   Pak, Zekeriya
Kur’an’ın Tarihselliği ve İbadetlerde Tarihsellik, Dinî Araştırmalar, 2005, cilt: VIII, sayı: 22, s. 105-122
Türkçe
PDF   Palabıyık, M. Hanefi
Hindistan Tarihinde ve Hindistan’ın İslamlaşmasında Türklerin Rolü ve Katkıları, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu = International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam, 31 Mayıs - 1 Haziran 2007, 2007, s. 91-100
Türkçe
Palabıyık, M. Hanefi
Sözlü Gelenekten İslam Tarihçiliğine, İslam Tarihinin Problemleri Kollokyumu (14-15 Mayıs 2008 / Şanlıurfa), 2008, s. 5-48
Türkçe
PDF   Palabıyık, M. Hanefi
Hindistan Tarihinde ve Hint Kültüründe Müslüman Türkler, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2007, cilt: XI, sayı: 33, s. 67-94
Türkçe
PDF   Palabıyık, M. Hanefi
Hz. Peygamber’in Devlet Kurma Faaliyeti (Tarihî Arkaplan ve Teşrî Açıdan), Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 17, s. 99-126
Türkçe
PDF   Palabıyık, M. Hanefi
Sözlü Tarih/Sözlü Gelenek ve Hadis Kitapları -Sahîh-i Müslim Örneği-, İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 127-160
Türkçe
PDF   Parlak, Nizamettin
Lisânuddîn İbnu’l-Hatib’in Tarihçiliği ile İlgili Bazı Tespitler, Dinî Araştırmalar, 2005, cilt: VII, sayı: 21, s. 197-206
Türkçe
PDF   Pazarbaşı, Erdoğan
Kur’an’daki Tarihî Anlatımlarda Maddî Varlık ve Etkinlik İlişkisi, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2002, cilt: VI, sayı: 13, s. 105-124
Türkçe
PDF   Pettazzoni, R.
Din İlminde Tarih ve Fenomenoloji, çeviren: Hüseyin Gazi Yurdaydın, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1956, cilt: V, sayı: 1-4, s. 189-191
Türkçe
PDF   Pettezzoni, Raffaele
Yüce Varlık Fenomenolojik Yapı ve Tarihsel Gelişim, çeviren: Fuat Aydın, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 5, s. 139-146
Türkçe
PDF   Polanyi, Michael
Tarihi Anlama, çeviren: Hakan Gündoğdu, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı: 10, s. 207-222
Türkçe
PDF   Rebérieux, Madeleine
Sosyal Tarih, çeviren: M. Asım Yediyıldız, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, cilt: VII, sayı: 7, s. 643-646
Türkçe
PDF   Receb, İbrahim A.
Sosyal Bilimlerde Tarihi Geliştirme Üzerine İslâmî Yaklaşımlar, İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi, 1993, cilt: I, sayı: 1, s. 9-30
Türkçe
PDF   Resulov, Tariyel
Azerbaycan Tarihinin Tedkikinde Arabdilli Menbalar ve Onlardan Biri Kimi Belazuri, Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İlmî Mecmuası, 2008, sayı: 9, s. 283-292
Türkçe
PDF   Resulov, Tariyel
Azerbaycan ve Dünya Ülkeleri Karşılıklı Tarihi-Edebi Alakalarının İnkişafında Arab Müellifleri ve Onlardan Biri Kimi Belazuri, Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İlmî Mecmuası, 2006, sayı: 5, s. 173-177
Türkçe
PDF   Ries, Julien
Mukayeseli Dinler Tarihi, çeviren: Mehmet Aydın, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, sayı: 6, s. 17-24
Türkçe
PDF   Sâib, Ahmed
Rehber-i Müverrihîn: Mükemmel ve Muntazam Târih-i Osmânî Nasıl Yazılır?, yayına hazırlayan: Ali Ertuğrul, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 1, s. 203-223
Türkçe
PDF   Saifullah, M. - Ghali Adi, Abdullah David
Radyokarbon (Carbon-14) Tarihleme Yöntemi ve Kur’ân Yazmaları, çeviren: Mehmet Dağ, Bilimname : Düşünce Platformu, 2007/2, cilt: V, sayı: 13, s. 175-192
Türkçe
PDF   Sancak, Yusuf
Yabancı Dil Eğitimi - Öğretimi ve Arapça: Tarihçe, Amaç, Esaslar, Elemanlar, Usûl (Metot) ve Teknik, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 1999, cilt: II, sayı: 1, s. 53-67
Türkçe
PDF   Saraçoğlu, Tuba Nur
“Hadis ve Tarih: Metodolojik Bir Karşılaştırma” Adlı Makale Üzerine, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2007, cilt: V, sayı: 1, s. 157-161.
Türkçe
PDF   Sarıcık, Murat
Nakîbü’l-Eşrâf Abdulkadir Efendi Tarafından Verilen 1008/1600 Tarihli Siyâdet Hücceti, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2008, cilt: XII, sayı: 35, s. 113-126
Türkçe
PDF   Sarıcık, Murat
Seyyidlerle İlgisi Açısından Ahzab Suresi Otuzüçüncü Âyeti ve Tarihi Tesirleri, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1993, sayı: 11, s. 183-210
Türkçe
PDF   Sarıçam, İbrahim
İslam'ın Doğuşunun Tarihi Şartları, İslam ve Demokrasi, Kutlu Doğum Sempozyumu - 1998, 1998, s. 9-17
Türkçe
PDF   Sarıçam, İbrahim
Kümeyt b. Zeyd el-Esedî ve Hâşimiyyât’ı -I- : İslam Tarihi Açısından Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, cilt: XXXVI, s. 255-296
Türkçe
PDF   Sarıçam, İbrahim
Kümeyt b. Zeyd el-Esedî ve Hâşimiyyât’ı -II- (Hâşimiyyât’ın İslâm Tarihi Açısından Değerlendirilmesi), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, cilt: XXXVII, s. 201-232
Türkçe
PDF   Sarıkaya, M. Saffet
Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde İslâm Mezhepleri Tarihi Eğitimi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sayı: 7 [Cumhuriyetimizin 77. Yılına Armağan Özel Sayısı], s. 73-82
Türkçe
PDF   Sarıkçıoğlu, Ekrem
Anadolu’nun Tarih Öncesi İnançları, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, sayı: 6, s. 15-19
Türkçe
PDF   Savaş, Rıza
Tarihi Seyri İçinde Kadının Sosyal ve Siyasal Konumu, İslam'ın Işığında Kadın, 1998, s. 129-138
Türkçe
PDF   Savaş, Rıza
İslâm’dan Önce Hicaz Bölgesindeki Araplarda Tarih, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, sayı: 7, s. 257-268
Türkçe
PDF   Sayar, Süleyman
M. Şemseddin Günaltay ve İslâm’da Tarih ve Müverrihler’e Dair, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, cilt: IV, sayı: 4, s. 375-382
Türkçe
PDF   Sayar, Süleyman
Yahudi Karakteri (Tarihi ve Sosyo-Psikolojik Bir Yaklaşım), Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, cilt: IX, sayı: 9, s. 307-324
Türkçe
PDF   Selçuk, Furuzan
Sanat ve Tarih Vesikası Olarak İran Bölgesi Kalemdanları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1952, cilt: I, sayı: 1, s. 83-88
Türkçe
PDF   Severcan, Şefaettin
Ahmet Cevdet Paşa’nın Tarihçiliği, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1990, sayı: 7, s. 227-234
Türkçe
PDF   Severcan, Şefaettin
Gezi Notları: Özbekistan’da Tarihe Tanıklık, Bilimname : Düşünce Platformu, 2006/2, cilt: IV, sayı: 11, s. 181-195
Türkçe
PDF   Severcan, Şefaettin
Tarihin Temel Amacıyla İlgili Bir Deneme, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, sayı: 9, s. 121-126
Türkçe
PDF   Severcan, Şefâettin
Hoca Sadeddin Efendi ve Tarihçiliğimizdeki Yeri, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, sayı: 8, s. 73-78
Türkçe
PDF   Sezgin, M. Fuad
İslâm Tarihinin Kaynağı Olmak Bakımından Hadis’in Ehemmiyeti, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1956-1957, cilt: II, sayı: 1, s. 19-36
Türkçe
Shea, William
Galileo'nun Yargılanması: Din-Bilim İlişkileri Tarihinden Bir Kesit, çeviren: Tuncay Zorlu, Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları, 2002, sayı: 1, s. 229-242
Türkçe
PDF   Smart, Ninian
Tarih Öncesine Ait Dinlerle İlkel Dinler, çeviren: Günay Tümer, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1981, cilt: XXV, s. 297-323
Türkçe
PDF   Smart, Ninian
Karşılaştırmalı-Tarihi Metot, çeviren: Hakkı Şah Yasdıman, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1994, sayı: 8, s. 553-561
Türkçe
PDF   Softa, Sadık
Tarihi Yansımalarıyla Yâran Meclisi ve Ahilik (Eleştirel Bir Yaklaşım), Çankırı Araştırmaları, 2009, cilt: IV, sayı: 4, s. 117-142
Türkçe
PDF   Soykan, Ömer Naci
Hegel Sisteminde Tarih Felsefesi : Betimleyici-Eleştirel Bir Giriş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: XL, s. 271-289
Türkçe
PDF   Sönmez, Zeki
Eyüp Zal Mahmud Paşa ve Külliyesi’nin Tarihlendirme Sorunu ve Sinan’ın Mimarlığındaki Yeri, I. Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler, 1997, s. 90-98
Türkçe
PDF   Söylemez, M. Mahfuz
Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi’nde Bulunan İslâm Tarihi ile İlgili Yazmalar-I, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1, cilt: I, sayı: 1, s. 294-315.
Türkçe
PDF   Söylemez, M. Mahfuz
İslam Tarih Yazıcılığında ed-Deyârat Geleneği ve eş-Şâbustî’nin Kitâbu’d-Deyârât’ı Üzerine, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2002, cilt: VI, sayı: 13, s. 221-230
Türkçe
PDF   Söylemez, M. Mahfuz
Klasik Dönem İslam Tarihçilerinin Tarih Anlayışı, İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 7-32
Türkçe
PDF   Sözen, Kemal
Ahmet Cevdet Paşa’nın Tarihçiliğimize Getirdiği Yeniliklerin Felsefî Tahlili, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 9, s. 11-20
Türkçe
PDF   Street, Tony
İbn Sînâ Sonrası Bir Kıyas Tarihine Doğru: Rescher’in Arap Modal Mantığı ile İlgili Çalışmaları Üzerine Notlar, çeviren: İbrahim Çapak, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, sayı: 13, s. 197-218
Türkçe
PDF   Subaşı, Hüsrev
Eyüp Sultan ve Civarındaki Mezartaşı Kitâbelerinin Hat San‘atı ve Tarihi Açısından Önemi, I. Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler, 1997, s. 181-197
Türkçe
PDF   Subaşı, Necdet
“Kutsal Tarih”in Dînî Sosyolojisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, cilt: III, sayı: 3, s. 63-83
Türkçe
PDF   Sümer, İbrahim
Türkiye’deki Akademisyen Dinler Tarihçilerin Bibliyografyası, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: XLIII, sayı: 1, s. 187-229
Türkçe
PDF   Sykes, S. W.
Modern İngiliz Teologları: Tarih Aracılığıyla Teoloji, çeviren: Mehmet Şahin, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 16, s. 203-230
Türkçe
PDF   Şahin, Mehmet
Avrupa’daki Türk ve İslâm Düşmanlığına Tarihi Bir Örnek: Calvin ve Türkler, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2006, sayı: 2, s. 121-136
Türkçe
PDF   Şahin, Süreyya
Tarih Boyunca İslâm’ın Müslüman Olmayanlara Karşı Takındığı Tavır, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989-1992, sayı: 7-8-9-10, s. 363-374
Türkçe
PDF   Şeker, Mehmet
İslâm medeniyeti ve Türk kültürü (Tarihî-kültürel etkileşim üzerine bir deneme), Kutlu Doğum 2004: Din-kültür ve çağdaşlık, 2007, s. 173-183
Türkçe
PDF   Şeker, Mehmet
İslâm Tarihinde Kur’an-ı Kerim’in Türkçe’ye İlk Çevirileri, Kur’an Mealleri Sempozyumu -Eleştiriler ve Öneriler- (24-26 Nisan 2003, İzmir), 2007, cilt: I, s. 10-21
Türkçe
PDF   Şeker, Mehmet
Menâkıb-nâmelerin Türk Kültürü ve Eyüp Tarihindeki Yeri, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VIII. Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler (7-9 Mayıs 2004), 2004, s. 186-191
Türkçe
PDF   Şeker, Mehmet
Neden “İslâm Tarihi”?, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 2, s. 69-76
Türkçe
PDF   Şeker, Mehmet
Türk Kültürünün Etkileşiminin Tarihi Tecrübedeki Yeri, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2008, sayı: 6, s. 25-37
Türkçe
PDF   Şeker, Mehmet
Türkiye (Anadolu) Selçukluları Tarihine Dair Bazı Kaynak Çalışmaları ve Menâkıb-nâmeler’le Fütüvvet-nâmeler, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 5, s. 79-96
Türkçe
PDF   Şeker, Mehmet
Tarihimizde Sosyal Yaşayışa Dair Bazı Kaynaklara Bakış ve Mevâ‘idü’n-Nefâ’îs, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1983, sayı: 1, s. 149-158
Türkçe
PDF   Şen, Adil
Mehmed Akif ve Tarih Şuuru, Avrupa İslam Üniversitesi İslam Araştırmaları = Islamic University of Europa Journal of Islamic Research, 2008, cilt: I, sayı: 1, s. 175-181
Türkçe
PDF   Şenay, Bülent
Yahudi-Hıristiyan İlişkileri Tarihi ve Anti-Semitizm-Oryantalizm İlişkisi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: XI, sayı: 2, s. 117-146
Türkçe
PDF   Şengül, İdris
Kur’ân Kıssalarının Tarihî Değeri, Kur'an Kıssalarının Anlam ve Değeri (IV. Kur'an Haftası Kur'an Sempozyumu), 17-18 Ocak 1998, 1998, s. 169-184
Türkçe
PDF   Şentürk, Recep
Social and Literary Structure of Isnad: A Historical Perspective [İsnadın İçtimâî ve Edebî Yapısı: Tarihî Bir Yaklaşım], Hadis Tetkikleri Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 1, s. 31-50.
İngilizce
PDF   Şeyban, Lütfi
İbnü’l-Faradî’nin Târîhu Ulemâi’l-Endelüs’üne Göre İdari ve Ticari Hayatta Yer Alan Endülüslü Âlimler, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, sayı: 13, s. 219-239
Türkçe
PDF   Şimşek, Halil İbrahim
Anadolu Müceddidîlerine İlişkin Bazı Tarihi Bilgilerin Kullanılışı Üzerine Bir Değerlendirme, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/2, cilt: I, sayı: 2, s. 213-227
Türkçe
PDF   Şimşek, Murat
Tarihi Süreçteki Gelişimi Açısından Hz. Peygamber’in Tasarruflarının Tasnifi, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2010, sayı: 15, s. 303-344
Türkçe
PDF   Şirinov, Aqil
İslam Mezhebleri Tarihinde Tekfir, Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İlmî Mecmuası, 2009, sayı: 11, s. 172-189
Türkçe
PDF   Şulul, Cevher
Metafiziğin Tarihsel Evrimi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: 11, sayı: 5, s. 57-69
Türkçe
PDF   Şulul, Kasım
İslam Düşüncesinde Tarih Felsefesi, Dîvân: İlmî Araştırmalar, 2001, cilt: VI, sayı: 11, s. 91-127
Türkçe
PDF   Şulul, Kasım
Tarih Usûlü Meselelerine Dair Bir Risâle: Celâleddîn es-Suyûtî’nin (849-911/1445-1505), eş-Şemârîh fî İlmi’t-Tarih’i , İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2008, cilt: VI, sayı: 11, s. 123-145
Türkçe
PDF   Şulul, Kasım
Ana Hatlarıyla Batı Tarih Felsefesinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: X, sayı: 4, s. 107-144.
Türkçe
PDF   Şulul, Kasım
Batı Tarih Felsefesine Giriş, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sayı: 6, s. 111-132.
Türkçe
PDF   Şulul, Kasım
İbn Haldun’un (1332-1406) Tarih Görüşü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 15, s. 147-177
Türkçe
PDF   Şulul, Kasım
Kafiyeci’nin (788-879/1386-1474) Tarih Metodolojisi İle İlgili Görüşleri, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 14, s. 217-239
Türkçe
PDF   Tabakoğlu, Ahmet
İslam Ekonomisinin Tarih Boyunca Oluşturduğu Temel Kurumlar, Kutlu Doğum 2002: Çağımızda Sosyal Değişme ve İslâm, 2007, s. 494-504
Türkçe
PDF   Tabakoğlu, Ahmet
İslam İş Ahlakının Nazarî ve Tarihî Esasları, Konya’da Kur’an Günleri, IX. Kur’an Sempozyumu Kur’an’da Ahlâkî Değerler, 14-16 Nisan 2006/Konya, 2007, s. 189-214
Türkçe
PDF   Taftazanî, Ebu'l-Vefa
Mısır’da Sûfi Tarikatların Tarihi Gelişimi ve Günümüzdeki Durumları, çeviren: Mustafa Aşkar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, cilt: XXXV, s. 535-552
Türkçe
PDF   Taha, Abdulvahid Zennun
Endülüs’te Arap Tarih Yazıcılığının Doğuşu, çeviren: Mustafa Hizmetli, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: XXXIX, s. 731-764
Türkçe
PDF   Tanrıkorur, Ş. Barihüdâ
Tarihin Tahribi : Çorum Mevlevîhanesi, 7. Milli Mevlânâ Kongresi, 3-4 Mayıs 1993_[Selçuk Üniversitesi], 1994, s. 71-88
Türkçe
PDF   Tanrıkorur, Ş. Bârihüdâ
Türk Kültür ve Mimarlık Tarihinde “Mevlevîhane”nin Yeri ve Önemi, 3. Millî Mevlana Kongresi, 12-14 Aralık 1988_[Selçuk Üniversitesi], 1989, s. 61-71
Türkçe
PDF   Tanyu, Hikmet
Türkiye’de Dinler Tarihi’nin Tarihçesi I, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1960, cilt: VIII, s. 109-124
Türkçe
PDF   Tartı, Nevzat
Hadiste Tarihsellik Tartışmasının Oluşturduğu Peygamber İmajı, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2002, cilt: II, sayı: 1, s. 23-32
Türkçe
PDF   Taşpınar, Halil
Kemaleddin İbnü’l-Hümam’ın İslâm Düşünce Tarihindeki Yeri ve “el-Müsayere” Adlı Eserinden “İman ve İslâm” Örneği, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: IX, sayı: 2 [Sivaslı Din Bilginleri Özel Sayısı], s. 137-168
Türkçe
PDF   Taşpınar, İsmail
Şehristanî’nin el-Milel ve’n-Nihal Adlı Eserinde Dinler Tarihine Dair Kullandığı Metodlar, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2008, cilt: V, sayı: 1, s. 37-61
Türkçe
Tatar, Burhanettin
Aklın Tarihsel Değişimi Hakkında , Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2000, cilt: I, sayı: 1, s.
Türkçe
PDF   Tatar, Burhanettin
Mircea Eliade’da Tarihsel Bilinç Sorunu, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 1, s. 9-19
Türkçe
PDF   Tatar, Burhanettin
Tarihsel Mekân Fenomenolojisi -Bir Giriş Denemesi-, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2007, cilt: IV, sayı: 3, s. 19-29
Türkçe
PDF   Tatar, Burhanettin
Hadis Tarihinde Metin Merkezli Düşüncenin Diyalektik Yapısı Üzerine, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 1, s. 127-133.
Türkçe
PDF   Tatar, Burhanettin
Tarihsel Hadis Bilincinin Rehabilitasyonu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 12-13, s. 583-593
Türkçe
PDF   Tek, Abdurrezzak
Osmanlı Tasavvuf Tarihi Kaynağı Olarak Bursa Vefeyâtnâmelerinden Ricâl-i Zeyniyye, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: XIII, sayı: 2, s. 215-230
Türkçe
PDF   Tek, Abdurrezzak
Tekkeler Kapatılmadan Önce Nakşîliğin Bursa’daki Tarihi Süreci, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, cilt: XVI, sayı: 1, s. 211-240
Türkçe
PDF   Tekineş, Ayhan
Hadis ve Tarih: Metodolojik bir Karşılaştırma, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 2, s. 7-38.
Türkçe
PDF   Tezokur, M. Hadi
Ölümünün 15. Yılında Hikmet Tanyu ve Dinler Tarihindeki Yeri, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: VIII, sayı: 2, s. 75-85
Türkçe
PDF   Tillich, Paul
Sistematik Teolog İçin Dinler Tarihinin Önemi, çeviren: Aliye Çınar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: XLIV, sayı: 2, s. 337-346
Türkçe
PDF   Togan, Zeki Velidi
Ortaçağ İslâm Âleminde Tenkidî Tarih Telâkkîsi, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1953, cilt: I, sayı: 1-4, s. 43-49
Türkçe
PDF   Togayhan, Abdurrahman
Ali Kültünün Oluşumunda Etkili Olan Tarihî-Sosyal Fenomenlerin Nusayrî İdrakteki Tezahürlerine Sosyolojik Bir Yaklaşım: Mersin Arap Alevîliği Örneği, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: XI, sayı: 15, s. 67-95.
Türkçe
PDF   Topaloğlu, Aydın
Tanrısal İnâyetin Felsefî Anlamı ve Tarihsel Arka Planı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/2, sayı: 27, s. 105-119
Türkçe
PDF   Toprak, Funda
Türkçenin Tarihî Söz Varlığında Helâl-Haram Sevap - Günah Terimleri, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2007, sayı: 4, s. 81-95
Türkçe
PDF   Tosun, Necdet
Kültür Tarihimize Işık Tutan Mühim Bir Kaynak: Sefînetü’s-Sâfî, İLAM Araştırma Dergisi, 1996, cilt: I, sayı: 2, s. 177-190.
Türkçe
PDF   Troll, Christian W.
Tarihî Bir Olay Olarak Hristiyanlık, çeviren: Talip Özdeş, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, sayı: 3, s. 257-272
Türkçe
PDF   Tuğlu, Nuri
Hegel’in Refleksiyonlu Tarih Yazıcılığı Teorisi Bağlamında Bazı Hadis Rivâyetlerinin Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006/2, sayı: 17, s. 69-88
Türkçe
PDF   Tulum, Mertol
Hikmetlere Göre Yesevîlik ve Orta Asya Kültür Tarihi Bakımından Önemi, İlmî Araştırmalar, 1999, sayı: 7, s. 201-214
Türkçe
PDF   Tunalı Koç, Gülçin
Osmanlı Atinası ve Düşünce Tarihi Ekseninde Kadı Mahmud Efendi’nin Tarih-i Medînetü’l-Hukemâ Adlı Eseri, Dîvân: İlmî Araştırmalar, 2006/1, cilt: XI, sayı: 20, s. 169-184
Türkçe
PDF   Turan, Ahmet
İslam Mezhepleri Tarihi Araştırmalarında Takip Edilmesi Gereken Yollar, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989), 1989, s. 455-459
Türkçe
PDF   Turan, Ahmet - Harun Yıldız
Tarihten Günümüze Anadolu Aleviliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, sayı: 26-27, s. 11-24
Türkçe
PDF   Turan, Ahmet - Cenksu Üçer
Bir Alan Araştırmasının Anatomisi: “Tokat Yöresi Alevileri Tarihçesi, İnançları, Örf ve Adetleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı: 20-21, s. 35-67
Türkçe
PDF   Turan, Ahmet
Yezidiliğin Aslı, Kurucusu ve Tarihçesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989, sayı: 3, s. 42-82
Türkçe
PDF   Turan, Osman
Selçuklular Tarihi Hakkında Araştırmalar ve Tenkidler -III-: Sultan Sancar’ın Kültür Seviyesi Meselesi, İslâm Medeniyeti, 1973, cilt: III, sayı: 31, s. 33-37
Türkçe
PDF   Turan, Osman
Selçuklular Tarihi Hakkında Araştırmalar ve Tenkidler I, İslâm Medeniyeti, 1973, cilt: III, sayı: 29, s. 15-19
Türkçe
PDF   Turan, Osman
Selçuklular Tarihi Hakkında Araştırmalar ve Tenkidler II, İslâm Medeniyeti, 1973, cilt: III, sayı: 30, s. 11-16
Türkçe
PDF   Turan, Osman
Selçuklular Tarihi Hakkında Araştırmalar ve Tenkidler: Malazgirt Zaferi ve Alp Arslan’ın Imamı, İslâm Medeniyeti, 1973, cilt: III, sayı: 32, s. 35-37
Türkçe
PDF   Turan, Osman
Selçuklular Tarihi Hakkında Araştırmalar ve Tenkidler: Yabgulular Meselesinin Tarihî Esasları, İslâm Medeniyeti, 1973, cilt: III, sayı: 33, s. 26-30
Türkçe
PDF   Turan, Osman
Selçuklular Tarihi Hakkında Araştırmalar ve Tenkidler: Yabgulular Meslesinin Fliolojik İzahı, İslâm Medeniyeti, 1973, cilt: III, sayı: 34, s. 17-28
Türkçe
PDF   Turan, Süleyman
Kadınların Hıristiyan Misyon Tarihindeki Yeri, Hitit Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi [Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi], 2009, cilt: 8, sayı: 15/1, s. 157-177
Türkçe
PDF   Tutar, Adem
İslam Tarihinde Hac İbadetinin Ortaya Çıkışı ve Hz. Muhammed’in Hac Emirliğini Tesisi, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 6, s. 75-85.
Türkçe
PDF   Tülücü, Süleyman
Cevherî’nin Doğduğu, Yetiştiği ve Yaşadığı Muhitin Coğrafî Konumu, Kısa Tarihçesi ve Kültür Durumu, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1995, sayı: 12, s. 129-141
Türkçe
PDF   Tümer, Günay
Batıda Din Bilimleri Kavramı ve Dinler Tarihi Çalışmalarında Metodoloji, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989), 1989, s. 139-149
Türkçe
PDF   Türcan, Selim
Kur’ân’ı Anlamada Yöntem Tartışmalarının Tefsir Tarihçiliği Açısından Değeri Üzerine, Hitit Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi [Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi], 2009, cilt: 8, sayı: 16/2, s. 29-49
Türkçe
PDF   Türcan, Selim
Tefsir Tarihçiliği Bağlamında Klasik Esbab-ı Nüzul Yaklaşımının Değerlendirilmesi, İslâmî İlimler Dergisi, 2007, cilt: II, sayı: 1, Kur’an Özel Sayısı: 2, s. 119-138
Türkçe
PDF   Türcan, Zişan
Fırat Rivayeti Üzerine Bir İnceleme (Hadis- Tarih İlişkisi Bağlamında), Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, sayı: 27, s. 113-139
Türkçe
PDF   Türer, Osman
Hoca Ahmed-i Yesevî’nin Türk Tasavvuf Tarihindeki Yeri ve Önemi, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu = International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam, 31 Mayıs - 1 Haziran 2007, 2007, s. 59-64
Türkçe
PDF   Türer, Osman
Hoca Ahmed-i Yesevî’nin Türk- İslâm Tarihindeki Yeri ve Tasavvufî Şahsiyeti, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1995, sayı: 12, s. 11-27
Türkçe
PDF   Türkeri, Mehmet
Din Felsefesi Tarihinde Etik Sorunu, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [DÜİFD], 2009, sayı: 30, s. 35-52
Türkçe
PDF   Türkeri, Mehmet
Etik Tarihindeki Temel “Doğal Yasa” Anlayışları ve Bu Anlayışlardaki Dînî Unsurlar, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı: 22, s. 135-164
Türkçe
PDF   Uludağ, Süleyman
Osmanlı Dönemi Tasavvuf Tarihinin Temel Kaynakları, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü , 2003, cilt: II, s. 18-47
Türkçe
PDF   Usta, Ahmet
Ali Reşad’ın Tarih-i Kadiminde İbraniler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 14-15, s. 135-157
Türkçe
PDF   Usta, Ahmet
Mehmet Şemseddin Günaltay’ın Tarih-i Edyan’ına Göre “Çin Dinleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, sayı: 11, s. 129-164
Türkçe
PDF   Usta, Niyazi
Osmanlı’da Siyaset Sosyolojisi Tarihçesine Kısa Bir Bakış, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 15, s. 61-74
Türkçe
PDF   Uyanık, Mevlüt
Tarihsel Bir Olguyu Anlama ve Anlamlandırma Sorunu -Tarih Felsefesinde Yöntem Arayışları-, Kur’an ve dil : dilbilim ve hermenötik sempozyumu (17-18 mayıs 2001).__ XV, 542 s., 2002, s. 471-492
Türkçe
PDF   Uyanık, Mevlüt
Osmanlı Düşünce Tarihinde Parlamenter Sistem Arayışları: İslamiyet’in Belirleyiciliği Üzerine Değerlendirmeler, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/2, cilt: I, sayı: 2, s. 47-60.
Türkçe
PDF   Uzun, Mustafa
Türk Hitâbet Tarihine Genel Bir Bakış, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sayı: 19, s. 145-169
Türkçe
PDF   Üçyiğit, Ekrem
Fikir Tarihi İçinde İslam, Kutlu Doğum Haftası, 12-17 Ekim 1989, 1990, s. 59-64
Türkçe
PDF   Ünal, A. Bülent
D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi’nde Mezhepler Tarihi Öğretiminde Aktif Eğitim Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 25, s. 3-30
Türkçe
PDF   Ünal, A. Bülent
Mezhepler Tarihi Araştırmalarında Semantik Yöntem, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 26, s. 1-18
Türkçe
PDF   Ünal, Yavuz
Cumhuriyet Döneminde Hadis Usulü ya da Usul Tarihçiliği Üzerine, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2006, cilt: VI, sayı: 2, s. 281-302
Türkçe
PDF   Ünal, Yavuz
Hadisin Tarihsel Serüveni ve Epistemik Değeri Üzerine, İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 219-227
Türkçe
PDF   Ünver, Mustafa
Sinokronik Semantik ve Tarih Bilinci Bağlamında Bir Kur’an Terminolojisi Oluşturmaya Doğru, III. Kur'an Haftası Kur'an Sempozyumu 13-19 Ocak 1997, 1998, s. 157-181
Türkçe
PDF   Ürekli, Bayram - Doğan Yörük
H. 1002/ M. 1594 Tarihli Bir Vakıf Defterine Göre Edirne’deki Sultan II. Murad Câmii ve İmâreti Evkâfı, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 18, s. 17-39
Türkçe
PDF   Varol, M. Bahaüddin
İbn Kuteybe (v. 276/889) ve Tarihçiliği, İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 185-204
Türkçe
PDF   Varol, M. Bahaüddin
İlk Dönem İslam Siyâsî Tarihi’nin Şekillenmesinde Horasan Bölgesinin Yeri ve Önemi, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 18, s. 115-135
Türkçe
PDF   Varol, M. Bahaüddin
İslam Tarihi’nin İlk İki Asrında Simge Renkler ve Siyâsî Anlamları, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 17, s. 111-126
Türkçe
PDF   Varol, M. Bahaüddin
Zübeyr B. Bekkâr (172-256/789-870) Hayatı, Eserleri ve İslam Tarihçiliğindeki Yeri , Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 15, s. 189-206
Türkçe
PDF   Versteegh, Kes
Arap Dili Öğretiminin Tarihçesi, çeviren: Muhammet Günaydın, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 16, s. 331-353
Türkçe
PDF   Watt, W. Montgomery
Özet Kelâm Tarihi, çeviren: A. Bülent Baloğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı: 10, s. 119-128
Türkçe
PDF   Wellek, Rene
Edebiyat Tarihinde Romantizm Kavramı, çeviren Sıddık Yüksel, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2002, cilt: II, sayı: 2, s. 273-320

Türkçe
PDF   Wellek, René
Edebiyat Tarihinde Realizm Kavramı, çeviren Sıddık Yüksel, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2005, cilt: V, sayı: 2, s. 305-328
Türkçe
PDF   Wright, Owen
Klasik Türk Mûsikîsi’nde Çârgâh: Tarih-Teori Çelişkisi, çeviren: Ahmet Hakkı Turabi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001/2, sayı: 21, s. 81-104
Türkçe
PDF   Wynne, Hugh
Kilise Tarihinde Antisemitizm, çeviren Süleyman Turan, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2004, cilt: IV, sayı: 1, s. 275-290
Türkçe
PDF   Yakan, François
Doğu Kilisesi Tarihçesi Üzerine Toplu Bir Bakış Türkiye’deki Keldaniler, Dinler Tarihi Araştırmaları III: 2000. Yılında Hıristiyanlık (Dünü Bugünü ve Geleceği), 2002, s. 13-19
Türkçe
PDF   Yakıt, İsmail
Ebced Düzeninde Rakam-Harf İlişkisinin Tarihî Gelişimi ve Hermetizm, I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, 2006, cilt: I, s. 84-91
Türkçe
PDF   Yakıt, İsmail
Hoca Ahmet Yesevî ve Türk Düşünce Tarihindeki Yeri, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1994, sayı: 1, s. 1-15
Türkçe
PDF   Yalar, Mehmet
Cahiliye Şiirinin Tarihsel Gerçekliği Problemi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XVII, sayı: 2, s. 95-120
Türkçe
PDF   Yalar, Mehmet
Câhiliyenin Kavramsal ve Tarihsel Mahiyeti Işığında Şiirinin Sosyal Arka Planı, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: XV, sayı: 1, s. 75-95
Türkçe
PDF   Yalduz, Alpaslan
Konsillerin Hıristiyanlık Tarihindeki Yeri ve İznik Konsili, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: XII, sayı: 2, s. 257-296
Türkçe
PDF   [Yaltkaya], Mehmed Şerafeddin
Batınîlik Tarihi -Yezidiler makalesine ek-, Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, 1928, cilt: II, sayı: 8, s. 1-27
Osmanlıca
PDF   Yaman, Ahmet
İslâm Hukukunda Devletlerarası İlişkilerin Temel Niteliği: Müslümanların Tarih Tecrübeleri ve Doktriner Tartışmalar Bağlamında Bir Değerlendirme , İLAM Araştırma Dergisi, 1997, cilt: II, sayı: 1, s. 23-54.
Türkçe
PDF   Yaman, Ahmet
İslam’ı Sadece Kur’an’dan, Tarihi de Osmanlı’dan İbaret Zanneden Aceleci ve Eksik Bir Bakış Dolayısıyla Zorunlu Bir Tavzih, Marife: Bilimsel Birikim, 2003, cilt: III, sayı: 3, Mu‘tezile Özel Sayısı, s. 389-392
Türkçe
Yaman, Ali
Tarihsel Süreç İçinde Kızılbaşlık ve Bektaşilik: Genel Bir Karşılaştırma Denemesi, Demokrasi Platformu [Türkiye’de Tarikatlar ve Cemaatler - II], 2006, cilt: II, sayı: 7, s. 1-34
Türkçe
PDF   Yaman, Bahattin - M. Sıddık Akdemir
1796 Tarihli Ehl-i Hiref Defterine Göre Osmanlı Saray Sanatkarları, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/2, sayı: 13, s. 85-110
Türkçe
PDF   Yardım, Ali
Buhâri ve et-Târih’ul-Kebîr’i, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989, sayı: 5, s. 181-193
Türkçe
PDF   Yasa, Metin
Panenteizmin Tarihsel Ardalanı Üzerine, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı: 18-19, s. 129-146
Türkçe
PDF   Yavuz, Galip
Sözlükbilim ve Arapça Sözlük Çalışmalarına Tarihsel Bir Yaklaşım, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: VI, sayı: 1, s. 113-121
Türkçe
PDF   Yavuz, Şevket
İslam’ın Tarihe Sosyal Olanla Dönüşü ya da Ahîliğin Türk Potasında Form Alışı, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu = International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam, 31 Mayıs - 1 Haziran 2007, 2007, s. 365-378
Türkçe
PDF   Yazıcı, Gülgûn
Galata Mevlevihanesi Son Şeyhi Ahmed Celaleddin Dede’nin Mevlevîlik Tarihine Işık Tutan Şiirleri, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 13, s. 133-148
Türkçe
PDF   Yazıcı, Gülgûn
Galata Mevlevihanesi Son Şeyhi Ahmed Celaleddin Dede’nin Mevlevilik Tarihine Işık Tutan Şiirleri, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 14, s. 479-494
Türkçe
PDF   Yazıcı, Hüseyin
Mısırlı Tarihçi ve Yazar Ahmed Emin’in (1878-1953) İstanbul Anıları, Nüsha: Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 2001, cilt: I, sayı: 1, s. 16-29
Türkçe
PDF   Yediyıldız, M. Asım
İslâm Tarihine Tematik Yaklaşım Üzerine Bazı Düşünceler, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 7, s. 15-22
Türkçe
PDF   Yediyıldız, M. Asım
Tarih Felsefesi Üzerine Bazı Düşünceler, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: XII, sayı: 1, s. 167-183
Türkçe
PDF   Yıldırım, Enbiya
Sünnet ve Rivayet Karşıtı Söylemlerin Tarihi, İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, Kutlu Doğum Sempozyumu 2001., 2003, s. 155-188
Türkçe
PDF   Yıldırım, Münir
Tarsus’un Dini Tarihine Tarihsel Bir Yaklaşım, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: 6, sayı: 2, s. 101-122
Türkçe
PDF   Yıldırım, Münir
Tarihsel Süreç İçerisinde Ortodoks Hıristiyanlıktaki Patriklikler, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: III, sayı: 2, s. 235-251
Türkçe
PDF   Yıldırım, Suat
Kur’ân’ın Nüzûlünden Sonraki Târihî Hâdiselere Tatbik Edilmesi Hakkında, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, 1975, sayı: 1, s. 79-102
Türkçe
PDF   Yıldırım, Yavuz
İzmirli İsmail Hakkı’nın İslam Tarihyazıcılığı İle İlgili Bir Yazma Eseri : İnceleme ve Çevrimyazı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı: 12, s. 105-130
Türkçe
PDF   Yıldız, Kemal - İlyas Yıldırım
Fıkıh İlmi/İslam Hukuk Tarihi, Kaynakları ve Çalışmaları Üzerine Bir Derleme Denemesi, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2006, sayı: 7, s. 365-395.
Türkçe
PDF   Yılmaz, Abdulkadir
Hat Sanatında Hareke ve Noktalamanın Tarihî Seyri (Kur’ân-ı Kerîm’in Harekelenmesi ve Noktalanması), Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 19, s. 49-86
Türkçe
PDF   Yılmaz, Hakkı
Eğitim Sistemi İçerisinde İmam-Hatip Liselerinin Yeri ve Tarihçesi, II. Din Şûrası Tebliğ ve Müzakereleri: (23-27 Kasım 1998), 2003, cilt: II, s. 519-541
Türkçe
PDF   Yılmaz, Mehmet Nuri
İlmi ve Tarihi Bir Şahsiyet Olarak Ahmet Cevdet Paşa, Ahmet Cevdet Paşa (1823-1895), (Sempozyum: 9-11 Haziran 1995), 1997, s. XIII-XV
Türkçe
PDF   Yılmaz, Metin
Göreceli Tarih Anlayışına Bir Örnekleme: Bağdat Kütüphanesi Gerçekten Tahrip Edildi mi?, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2004, cilt: VIII, sayı: 18, s. 319-342
Türkçe
PDF   Yılmaz, Metin
İslam Tarihinde (Emevî-Abbâsî Dönemi) Saltanata Bağlı Yargı Siyasallaşması, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 3, s. 135-152
Türkçe
PDF   Yılmaz, Metin
İslâm Tarihinin İlk Üç Asrında Hapishanelere ve Mahkumların Durumlarına İnsan Hakları Bağlamında Genel Bir Bakış, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 12-13, s. 539-581
Türkçe
PDF   Yılmaz, Musa K.
Tarihsellik Bağlamında Tefsir Geleneğinde Değişim, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2004, cilt: VIII, sayı: 21, s. 1-24
Türkçe
PDF   Yılmaz, Saim
İslam Tarih Metodolojisi -Bir Sosyal Tarih Uygulaması-, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 10, s. 211-218
Türkçe
PDF   Yılmaz, Saim
Türk Komutanlardan Mûnis el-Muzaffer’in (ö. 321/933) Abbâsî Tarihindeki Siyasî Etkinliği, Dinî Araştırmalar, 2008, cilt: X, sayı: 30, s. 121-152
Türkçe
PDF   Yurdagür, Metin
İslâm Düşünce Tarihinde Hatm-i Nübüvvet Meselesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1995-1997, sayı: 13-14-15, s. 303-312
Türkçe
PDF   Yurdaydın, Hüseyin
Türkiye’nin Dinî Tarihine Umumî Bir Bakış, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1961, cilt: IX, s. 109-120
Türkçe
PDF   Yurdaydın, Hüseyin
Üstüvanî Risalesi : Türkiyenin Dinî Tarihi İle İlgili Notlar I. , Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1962, cilt: X, s. 71-78
Türkçe
PDF   Yurdaydın, Hüseyin G.
Türk-İslâm Tarihçiliği ve Tarihçileri Hakkında Araştırmalar I, Matrakçı Nasuh, Şahsiyeti, Eserleri, İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi], 1959, sayı: 1, s. 111-122
Türkçe
PDF   Yurdaydın, Hüseyin Gazi
Türk Sanatının Varlığını İnkâr Eden Batılı Sanat Tarihçileri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1954, cilt: III, sayı: 1-2, s. 55-57
Türkçe
PDF   Yücel, Ahmet
Bir Hadis Terimi Olarak “Sahafî” ve Hadis Tarihi Açısından Önemi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1993-1994, sayı: 11-12, s. 197-204
Türkçe
PDF   Yüksel, Ahmet Turan
İlk Müslüman-Türk Devletlerinin Siyasi, Kültürel ve Medeniyet Tarihi Üzerine, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 11, s. 67-100
Türkçe
PDF   Yüksel, Emrullah
Tarih-i Cevdet'e Göre Dürzilerin Âdetleri ve İnançları, Ahmet Cevdet Paşa (1823-1895), (Sempozyum: 9-11 Haziran 1995), 1997, s. 85-92
Türkçe
PDF   Ziadeh, Farhat J.
Hicaz’ın Sosyo-Ekonomik Tarihine Bir Kaynak Olarak el-Muvatta’, çeviren: Arif Gezer, Ramazan Özmen, İSTEM: İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 4, s. 283-291
Türkçe
PDF   Zümrüt, Osman
İnsanın Yaratılışında Uygarlığa Hizmet Eden Kimlik ve Kişilik İzlerinin Tarihsel, Hukuksal ve Kültürel Sonuçları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı: 18-19, s. 9-34
Türkçe
PDF   Zümrüt, Osman
İslam Tarihinde Zararlı Mescid (Mescid-i Dırar) Olayı ve Günümüze Anımsattıkları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 17, s. 9-30
Türkçe
PDF   Parmaksızoğlu, İsmet
Anadolu'nun Dinî Tarihi Üzerine, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1971, cilt: X, sayı: 114-115, s. 421-426
Türkçe
PDF   Tülücü, Süleyman
Büyük İslâm Tarihçileri ve Eserleri, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1984, cilt: XX, sayı: 3, s. 35-42
Türkçe
PDF   Göker, Lütfi
Cebirin Tarihi Gelişimi ve İslâm Alimlerinin Yeri, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1986, cilt: XXII, sayı: 1, s. 48-64
Türkçe
PDF   Şahin, Abdu's-Sabur
El-Ahrufu's-Seb'a Kur'an Tarihinde Yedi Harf Meselesi, çeviren Tayyar Altıkulaç, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1973, cilt: XII, sayı: 1, s. 11-22
Türkçe
PDF   Kunter, Halim Bâki
Medeniyet Tarihimizden Yapraklar: Fatih Dârrüşşifâsı, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1961, s. 142-147
Türkçe
PDF   Arslan, Mustafa
Halk Arasındaki Yaygın İnanışların Oluşumuna Etki Eden Tarihsel ve Psiko-Sosyal Faktörler, Diyanet İlmi Dergi, 2004, cilt: XL, sayı: 3, s. 105-120
Türkçe
PDF   Bulut, Mehmet
İlk Cumhuriyet Meclisinde Dini Yayıncılık Hakkında Tarihi Bir Karar, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1992, cilt: XXVIII, sayı: 1, s. 139-149
Türkçe
PDF   Atar, Fahrettin
İslam Adliye Teşkilatı Tarihine Kısa Bir Bakış, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1978, cilt: XVII, sayı: 1, s. 34-42
Türkçe
PDF   Terzi, Mustafa Zeki
İslam Tarih Yazıcılığının Doğuşunda İbn Şihab-ez-Zührî'nin Yeri ve Önemi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1985, cilt: XXI, sayı: 2, s. 56-64
Türkçe
PDF   Köksal, M. Asım
Caetani Tarihi Üzerine Bir İnceleme, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1961, s. 241-250
Türkçe
PDF   Yıldırım, Celal
İslam Tarihinde Alimlerin Mevkii, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1972, cilt: XI, sayı: 6, s. 370-373
Türkçe
PDF   İskender, Yakup
İslâm Tarihinde Hicret ve Alınması Gereken Dersler, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1981, sayı: Hicret özel sayısı, s. 119-145
Türkçe
PDF   Doğan, Bilal
İslam Tarihinde Mekke Dönemi Eğitim ve Öğretimi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1989, cilt: XXV, sayı: 2, s. 119-128
Türkçe
PDF   Karaman, Hayreddin
İslam Tarihinde Mezhep Kavgaları, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1975, cilt: XIV, sayı: 1, s. 47-51
Türkçe
PDF   Sırma, İhsan Süreyya
İslam Tarihine Giriş, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1977, cilt: XVI, sayı: 4, s. 251-256
Türkçe
PDF   Sırma, İhsan Süreyya
İslam Tarihine Giriş, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1977, cilt: XVI, sayı: 5, s. 290-299
Türkçe
PDF   Yeprem, M. Saim
İslam'da İman ve Tarihi Üzerine, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1972, cilt: XI, sayı: 2, s. 87-91
Türkçe
PDF   Yeprem, M. Saim
İslamda İman ve Tarihi Üzerine. 2, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1973, cilt: XII, sayı: 1, s. 29-32
Türkçe
PDF   Küçük, Hasan
İslamın Doktriner Hususiyetleri Karşısında Tarihin Hükmü, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1979, cilt: XVIII, sayı: 4, s. 197-201
Türkçe
PDF   Hizmetli, Sabri
Kemaleddin İbn Hümam es-Sivasî’nin Kitâbu’l-Müsâyere’si ve İslam Düşünce Tarihindeki Yeri, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dini - İlmi - Edebi Dergi], 1993, cilt: XXIX, sayı: 3, s. 47-55
Türkçe
PDF   Şengül, İdris
Kur’ân Kıssalarının Tarihî Değeri, Diyanet İlmi Dergi, 1996, cilt: XXXII, sayı: 4, s. 63-91
Türkçe
PDF   Mehrân, Muhammed Beyyûmî
Kur’ân Tarihi, Çeviren İdris Şengül, Diyanet İlmi Dergi, 2002, cilt: XXXVIII, sayı: 3, s. 31-44
Türkçe
PDF   Gencosman, Mehmet Nuri
İslam İlimleri Tarihine Ait Tetkikler: Kütüphaneler, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1965, cilt: IV, sayı: 3-4, s. 43-45
Türkçe
PDF   Maksudoğlu, Mehmet
Osmanlı Tarih Terminolojisi ile İlgili Bazı Yanlışlar, Diyanet İlmi Dergi, 2002, cilt: XXXVIII, sayı: 1, s. 65-74
Türkçe
PDF   Hizmetli, Sabri
Siyer ve İslam Tarihçiliği Üzerine, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1989, cilt: XXV, sayı: 4, Özel Sayı, s. 311-362
Türkçe
PDF   Cilacı, Osman
Tarih Boyunca Anadolu'da Yaşayan Gayr-i Müslimlere Genel Bir Bakış, Diyanet İlmi Dergi, 1999, cilt: XXXV, sayı: 4, s. 19-28
Türkçe
PDF   Mehrân, M. Beyyûmî
Tarihî Bir Kaynak Olarak Kur’ân-ı Kerim, Çeviren İdris Şengül, Diyanet İlmi Dergi, 1996, cilt: XXXII, sayı: 1, s. 107-114
Türkçe
PDF   Ertan, Veli
Tarihte Şer'iye Evkaf Vekilleri , Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1969, cilt: VIII, sayı: 80-81, s. 41-45
Türkçe
PDF   Ertan, Veli
Tarihte Şer'iye ve Evkaf Vekilleri, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1968, cilt: VII, sayı: 78-79, s. 282-284
Türkçe
PDF   Ertan, Veli
Tarihte Şer'iye ve Evkaf Vekilleri , Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1969, cilt: VIII, sayı: 84-85, s. 167-168
Türkçe
PDF   Bilge, Mustafa
Türk Tarihi Çalışmalarında Arşivlerimizin Önemi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1976, cilt: XV, sayı: 3, s. 174-177
Türkçe
PDF   Kitapçı, Zekeriya
Türklerin İslam Tarihindeki Yeri 1, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1972, cilt: XI, sayı: 5, s. 300-304
Türkçe
PDF   Kitapçı, Zekeriya
Türklerin İslam Tarihindeki Yeri. II, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1972, cilt: XI, sayı: 6, s. 383-391
Türkçe
PDF   Kayaoğlu, İsmet
Vakıfların Yönetim Tarihi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1977, cilt: XVI, sayı: 2, s. 124-128
Türkçe
PDF   Hamidullah, Muhammed
Akdeniz Çevresi Müslümanlarının Tarih İlmine Kazandırdıkları, çeviren: İ. Süreyya Sırma, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1974, cilt: XIII, sayı: 6, s. 362-369
Türkçe
PDF   Cilâcı, Osman
Dinler Tarihi Açısından Bir Araştırma: İlahi Dinlerde Kurban, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1979, cilt: XVIII, sayı: 6, s. 360-372
Türkçe
PDF   Aytürk, Nihat
Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Tarihçesi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1989, cilt: XXV, sayı: 1, s. 31-66
Türkçe
PDF   Algül, Hüseyin
İslâm Tarihinden Örneklerle iftira Olayına Tahlilî Bir Bakış, Diyanet İlmi Dergi, 1997, cilt: XXXIII, sayı: 1, s. 3-14
Türkçe
PDF   Fahd, Bedri Muhammed
Hacc Emîrleri Tarihi, Çeviren Münir Atalar, Diyanet İlmi Dergi, 1997, cilt: XXXIII, sayı: 1, s. 37-72
Türkçe
PDF   Nicholson, R. A.
İslâm'da Başlıca Tarihçiler ve Eserleri, Çeviren Süleyman Tülücü, Diyanet İlmi Dergi, 1997, cilt: XXXIII, sayı: 2, s. 73-80
Türkçe
PDF   Kazıcı, Ziya
Tarih boyunca cami ve gördüğü hizmetler, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1986, cilt: XXII, sayı: 4, s. 8-10
Türkçe
PDF   Ceyhan, Abdullah
İslam medeniyet tarihinde kitap, kütüphane ve âkibetler ile ilgili kısa bir tahlil, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1987, cilt: XXIII, sayı: 4, s. 21-24
Türkçe
PDF   Şahin, Abdu’s-Sabûr
Kur’an tarihinde Yedi Harf meselesi II, çeviren: Tayyar Altıkulaç, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1973, cilt: XII, sayı: 2, s. 67-72
Türkçe
PDF   Şâhin, Abdu’s-Sabûr
Kur’an tarihinde Yedi Harf meselesi -III-, çeviren: Tayyar Altıkulaç, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1973, cilt: XII, sayı: 3, s. 131-135
Türkçe
PDF   Olgun, Hakan
Tarihsel Bir Kurgu Ürünü Olarak İslamofobya, Diyanet İlmi Dergi , 2008, cilt: XLIV, sayı: 3, s. 31-48
Türkçe
PDF   Öz, Şaban
Şiî İnançların Zuhur ve Şekillenmesinde Tarihî Hâdiselerin Rolü, Diyanet İlmi Dergi , 2008, cilt: XLIV, sayı: 3, s. 73-86
Türkçe
PDF   Beg, Muhammad Abdul Jabbar
İslâm Tarihi Öğretimindeki Problemler, çeviren Celal Emanet, Diyanet İlmi Dergi, 2008, cilt: XLIV, sayı: 4, s. 89-106
Türkçe
PDF   Aksu, Ali
Hz. Peygamber’in Tarihi Olaylarla İlgili Dualarından Örnekler, Diyanet İlmi Dergi , 2009, cilt: XLV, sayı: 4, s. 109-126
Türkçe
PDF   Aras, Ahmet
Ortadoğu İnanç Tarihinde İnsan Haklarına Bakış, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2010, sayı: 9, s. 61-68
Türkçe
PDF   Uysal, Mehmet
Tarihi Süreçte Kayseri Çarşısı Mekânsal Değişimi, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2010, sayı: 9, s. 69-82
Türkçe
PDF   Ter, Ümmügülsüm - Elmas Erdoğan
Tarihi Çevre Koruma-Peyzaj Tasarımı İlişkisinin Değerlendirilmesi: Şanlıurfa Mevlevihane Camii Örneği, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2010, sayı: 9, s. 83-98
Türkçe
PDF   Arda, Zuhal
Adnan Turani, Türk Ressam ve Sanat Tarihçisi, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2010, sayı: 9, s. 151-158
Türkçe
PDF   , Ali Emîrî Efendi
Meşîhat-ı İslâmiyye Tarihçesi (II), Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1963, cilt: II, sayı: 10, s. 19-22
Türkçe
PDF   , Ali Emîrî Efendi
İlmiye Salnâmesi’nden: Meşîhat-ı İslâmiyye Tarihçesi -III-, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1963, cilt: II, sayı: 11, s. 21-22
Türkçe
PDF   Köksal, M. Asım
İslâm-Türk Tarihinde İlk Uçma Denemeleri, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1964, cilt: III, sayı: 4, s. 116
Türkçe
PDF   İslam Tarihinden Birkaç Yaprak, çeviren M. Talat Karaçizmeli, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1972, cilt: XI, sayı: 3, s. 168-171
Türkçe
PDF   Yüksel, Ahmet
Arap dilinde iltifat sanatının tarihi seyri üzerine bir inceleme , Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Review of the Faculty of Divinity., 2010, sayı: 28, s. 63-85
Türkçe
PDF   Batuk, Cengiz
Georges Dumezil ve Türk dinler tarihindeki yeri , Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Review of the Faculty of Divinity., 2010, sayı: 28, s. 87-111
Türkçe
PDF   Nazlıgül, Habil
Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hadis Bilgisi ve Yorumları Işığında Hadislere Tarihsel Bakış, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000, sayı: 9, s. 403-433
Türkçe
PDF   Ünal, A. Afşin
İbnü'l Esir'in 'el-Kamil Fi't-Tarih' İsimli Kaynak Eserinin 'Selçuklu Kültür ve Medeniyeti' Bakımından Bir Değerlendirmesi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1999, sayı: 8, s. 115-122
Türkçe
PDF   Ecer, A. Vehbi
İslâm Tarihinde İlk Ambargo Uygulaması, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1988, sayı: 2, s. 145-156
Türkçe
PDF   Göde, Kemal
Türk - İslam Kültür ve Medeniyeti Tarihine Umumi Bir Bakış, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1990, sayı: 4, s. 421-442
Türkçe
PDF   , Ali Emîrî Efendi
Meşihat-ı İslâmiyye Tarihçesi (I), Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1963, cilt: II, sayı: 8-9, s. 19-24
Türkçe
PDF   Özmen, M. Şevki
Konya Sevinçli, Tarihî Günlerinden Birini Daha Yaşadı, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1963, cilt: II, sayı: 1-2, s. 58-59
Türkçe
PDF   1 Ocak 1963 Tarihli ULUS Gazetesinden: Modern Zındık, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1963, cilt: II, sayı: 1-2, s. 64
Türkçe
PDF   Genç, Süleyman
Selçuklu Tarihinde İbrahim Yınal İsyanı ve Onun Fatımî Arkaplanı, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, sayı: 31, s. 9-48
Türkçe
PDF   Erbaş, Muammer
Bir Tefsir Kaynağı Olarak Taberî’nin “Târihu’l-Ümem ve’l-Mülûk” İsimli Eseri, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, sayı: 31, s. 49-91
Türkçe
PDF   Özçelik Yılmaz, Bedriye
Tarihsel ve Teolojik Açılardan Kadının Örtünmesi Sorunu, İslâmî İlimler Dergisi, 2009, cilt: IV, sayı: 1-2, s. 329-346
Türkçe
PDF   Durusoy, Ali
Mantık ve Mantık Tarihi Üzerine Bir Değerlendirme , İslâmî İlimler Dergisi, 2010, cilt: V, sayı: 2, s. 9-20
Türkçe
PDF   Kayacık, Ahmet
Mantık Tarihinden Bir Sayfa: Yahya b. Adi (893/4-974), İslâmî İlimler Dergisi, 2010, cilt: V, sayı: 2, s. 21-33
Türkçe
Polat, Fethi Ahmet
Peygamberliğin Tarihsel Bir Karakteri Olarak Elçinin Seçimi -Hz. Muhammed Örneği-, Nebevî Mesajın Evrenselliği Sempozyumu -Sîret Sempozyumu-, 09-10 Mayıs 2008, Konya, 2009, s. 45-68
Türkçe
PDF   Mahmudov, Elşad
İslamakadarki Devir Arabistan Yarımadasında Tarih ve Tarihşinaslık, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2009, sayı: 12, s. 43-58
Türkçe
PDF   Tahirova, Adile
İslam Mezhebleri Tarihi Sahasında Menba ve Metodla Bağlı Bazı Problemler ve Halli Yolları, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2009, sayı: 12, s. 67-75
Türkçe
PDF   Kerimli, Ruhengiz
Sümer Dili ve Tarihte Sümerler, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2009, sayı: 12, s. 307-316
Türkçe
PDF   Mirzayeva, Sabine
Arab Dilcilik Tarihinin Öğrenilmesinde Mevcud Olan Muhtelif İstikametler, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2010, sayı: 13, s. 105-114
Türkçe
PDF   Resulov, Tariyel
Azerbaycan Tarihşünaslığında Hususi Yeri Olan Belazuri ve Onun Fütuhul - Büldan Eseri Hakkında Kısa Malumat, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2010, sayı: 13, s. 393-398
Türkçe
PDF   Selimbeyova, Ülviyye
Tasavvufun Tekamül Yolu ve Bedii Edebiyatda İşlenme Tarihi, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2010, sayı: 13, s. 399-408
Türkçe
Tatlılıoğlu, Durmuş
Hindistan’daki Tarihi ve Dini Yapıya Sosyolojik Bir Bakış, Akademik Araştırmalar Dergisi, 2010, cilt: XII, sayı: 46, s. 185-208
Türkçe
PDF   Azimli, Mehmet
Tarihin Kırılma Noktası: Hudeybiye Antlaşması, Hikmet Yurdu, 2010, cilt: III, sayı: 6, İbn Rüşd ö.s., s. 35-48
Türkçe
PDF   Ünal, Yenal
Türkiye'de Tarihçilik, Tarihçiliğin Gelişimi (15-20. yy) ve Türk-Batı Tarihçiliğine Örnek İki Kitabın Karşılaştırmalı Analizi, Kelâm Araştırmaları Dergisi, 2010, cilt: VIII, sayı: 2, s. 183-206
Türkçe
PDF   Genç, Süleyman
Seyyit Bey’in Hilafetle İlgili TBMM'deki Konuşmasının İslam Tarihi Açısından Değerlendirilmesi, Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey Sempozyumu, 16 Mayıs 1997, 1999, s. 43-65
Türkçe
PDF   Manzoor, S. Parvez
"Dünyevilik" Ya Da Sekülerleşme: Edward Said'in Düşüncesinde Hümanizm ve Tarih, çeviren Hakan Çopur, Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu, 9-10 Aralık 2006, 2007, s. 91-104
Türkçe
PDF   Roberts, Mary
Karşıtlıklar: Said, Sanat Tarihi ve 19. Yüzyıl İstanbul'unda Osmanlı Kimliğini Yeniden Keşfetmek, çeviren Hakan Çopur, Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu, 9-10 Aralık 2006, 2007, s. 269-285
Türkçe
PDF   Ocak, Ahmet Yaşar
Mevlana’yı Doğru Anlamaya Dair (Sosyal Tarihçilik Açısından Bir Yaklaşım), Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri, 2010, cilt: II, s. 733-742
Türkçe
PDF   Karayev, Yaşar
Fuzûlî’nin Ortak Türk-İslâm Kültürleri Tarihinde Rolü ve Yeri, Fuzuli Kitabı: 500. Yılında Fuzûlî Sempozyumu Bildirileri, 1996, s. 69-77
Türkçe
PDF   Altın, Hamza
II. Meşrutiyet Dönemi Maarif Nazırlarından Emrullah Efendi ve Öğretmen Yetiştirme Tarihimize Katkıları, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, cilt: XV, sayı: 2, s. 151-165
Türkçe
PDF   Arıtan, Ahmet Sâim
Batı Dünyasının Türk Cild Tarihine Bakışı ve Türk Cild San’atının Tarih İçindeki Gelişimi, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2010, cilt: VIII, sayı: 15, s. 169-192
Türkçe
PDF   Uygun, M. Nuri
Kütahya Mevlevîhânesi’nin Mûsikî Tarihimize Etkileri, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2010, cilt: VIII, sayı: 15, s. 253-258
Türkçe
PDF   Eser, Mithat
Tarihî Realite Açısından Hz. Peygamber’in Soyunun Kutsallığı Anlayışı ve Bu Anlayışın Çıkış Sebepleri, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, sayı: 28, s. 83-101
Türkçe
PDF   Ürkmez, Ahmed
Tarih Kaynaklarından Özgün Bir Hadisçi Portresi: Şa'bî, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, sayı: 28, s. 123-152
Türkçe
PDF   Kılıç, Ünal
Kerbela Vakası (Tarihi Süreç), Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Tarih Bilimleri), 2010, cilt: I, s. 15-48
Türkçe
PDF   Selçuk, Ali - Sami Kılıç
Tarih, Mit ve Ritüel: Alevi Bilincinin Oluşumunda Kerbela’nın Rolü (Evci Köyü Örneği), Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Tarih Bilimleri), 2010, cilt: I, s. 551-559
Türkçe
PDF   Aktaş, Hasan
Mersiyeden Modern Şiire Tarihin Kerbela Şuuru, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Edebiyat), 2010, cilt: II, s. 295-334
Türkçe
PDF   Ogur, Erol
Tarihî Romanımızda Kerbelâ, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Edebiyat), 2010, cilt: II, s. 335-350
Türkçe
PDF   Baş, Eyup
İslâm Tarihinde Matem / Yas Kültürü ve Kerbela, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Edebiyat), 2010, cilt: II, s. 379-386
Türkçe
PDF   Evkuran, Mehmet
Tarih Felsefesi ve Teoloji Ekseninde Kerbela Sorunu, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Din Bilimleri), 2010, cilt: III, s. 103-122
Türkçe
PDF   Üzüm, İlyas
Duygunun Tarihe Meydan Okuması: Tarihi Kerbela Olayının Tahrifi Bağlamında “Utâk-ı Kasım”, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Din Bilimleri), 2010, cilt: III, s. 137-142
Türkçe
PDF   Eren, Selim
Tarihsel Trajedilerin Toplumsal Yansımaları ve Yön/Anlam Kayması Açısından Kerbela Hadisesi, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Din Bilimleri), 2010, cilt: III, s. 191-202
Türkçe
PDF   Toker, Hikmet - Erhan Özden
Tarihte Goygoycular, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Din Bilimleri), 2010, cilt: III, s. 279-306
Türkçe
PDF   Derman, Çiçek
Tarihimizde Mushafların Bezenmesi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 2010, cilt: XLVI, sayı: 4, s. 137-144
Türkçe
PDF   EROL
, Su
Doğu Süryani Kilisesi Tarihi Çerçevesinde İran Asuri-Keldanilerine Genel Bir Bakış, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2011, cilt: IV, sayı: 16, s. 129-137
Türkçe
PDF   Yıldız, Murat
Standart ve Yerel Arapçanın Tarihsel ve Filolojik Sınırları: Mısır Lehçesi Örneği , Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2010, cilt: X, sayı: 3, s. 23-41
Türkçe
Ocak, Ahmet Yaşar
Tarihsel Terminoloji (Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik), Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, s. 14-24
Türkçe
PDF   Özgel, İshak
Tarihselcilik Düşüncesi Bağlamında Kur’an’ın Tarihsel Yorumu, Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması, 2010, s. 249-302
Türkçe
PDF   Apaydın, H. Yunus
Fıkıh Usulünün Temel Kabulleri ve Tarihselcilik, Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması, 2010, s. 323-364
Türkçe
PDF   Görgün, Tahsin
Müzakere Yerine: Fıkıh Usulü İlmi ve Tarihselcilik Üzerine Birkaç Not, Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması, 2010, s. 393-404
Türkçe
PDF   Kotan, Şevket
Kur’an’ı Anlama ve Yorumlamada Tarihselci Yaklaşımlar ve Sorunları, Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması, 2010, s. 405-456
Türkçe
PDF   Tartı, Nevzat
Sünneti Anlama ve Yorumlamada Tarihselci Yaklaşımlar ve Sorunları, Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması, 2010, s. 499-542
Türkçe
PDF   Harman, Ömer Faruk
Bir Disiplin Olarak Dinler Tarihinin Ortaya Çıkışı (Doğu-Batı) , Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 23-48
Türkçe
PDF   Yıldırım, Münir
Türk Dini Tarihi Araştırmalarında Fenomenolojik Metod: Hikmet Tanyu Örneği, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 63-72
Türkçe
PDF   Adıbelli, Ramazan
Mircea Eliade ve Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmaları , Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 89-112
Türkçe
PDF   Yavuz, Şevket
Kutsal, Anlam ve Hakikat: Batı’da Eliade Sonrası Dinler Tarihi Çalışmaları ve Temel Akslar, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 113-125
Türkçe
PDF   Ünal, Mustafa
Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmalarının Normativizm Sorununa Fenomenolojik Bir Çözüm Denemesi -Kapsayıcı Fenomenoloji-, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 129-143
Türkçe
PDF   Batuk, Cengiz
Georges Dumezil’in Kafkas Mitolojisi Araştırmaları ve Türk Dinler Tarihi Çalışmalarına Katkısı, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 144-163
Türkçe
PDF   Arslan, Hammet
Geoffrey Parrinder’in Mukayeseli Dinler Tarihine Katkıları , Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 195-209
Türkçe
PDF   Erdem, Mustafa
Türk Dünyasında Dinler Tarihi Çalışmaları, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 213-216
Türkçe
PDF   Albayrak, Kadir
İslam Dünyasında Dinler Tarihi Çalışmaları ve Perspektifleri , Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 225-259
Türkçe
PDF   Öztürk, Hakan - Şahin Kızılabdullah
Siyer-Dinler Tarihi İlişkisi Bağlamında Din Kurucusu veya Peygamberin Doğum Olayları Üzerine Bir İnceleme, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 319-329
Türkçe
PDF   Küçük, Abdurrahman
Tanzimattan Günümüze Türkiye’de “Dinler Tarihi”, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 333-364
Türkçe
PDF   Akyüz, Niyazi
Türkiye’de Dinler Tarihi ve Din Sosyolojisi’nin İşbirliği , Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 365-368
Türkçe
PDF   Kadirzade, Hacı Kadir - Türkan Kadirzade
Eski İnanç Sisteminde, Dinler Tarihinde ve Halk İnanışlarında Ölümsüzlük Meselesi, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 441-451
Türkçe
PDF   Kalafat, Yaşar
Halk İnançlarından Hareketle Türklerin Nübüvvet Tarihi Boyunca Dini Görüş ve İnanışları, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 452-463
Türkçe
PDF   Küçük, Mehmet Alparslan
Türkiye’de Dinler Tarihi’nin Kurumsallaşması ve Prof. Dr. Abdurrahman Küçük, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 478-496
Türkçe
PDF   Polat, Kemal
Türkiye’de Dinler Tarihi Sahasında Yapılan Alan Araştırmaları Üzerine Bazı Düşünceler, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 515-524
Türkçe
PDF   Kılıç, Sami - Ali Selçuk
Türkiye’de Dinler Tarihi Alanında Yapılan Saha Çalışmalarında Karşılaştırılan Problemler ve Çözüm Önerileri, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 525-540
Türkçe
PDF   Sayar, Süleyman
Prof. Dr. Günay Tümer’in Dinler Tarihçiliği, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 541-557
Türkçe
PDF   Ünal, Asife
Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmalarında Kadın, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 558-574
Türkçe
PDF   Günay, Nasuh - Azize Uygun
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dinler Tarihi’ne Olan Tutumları: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 704-725
Türkçe
PDF   Yasdıman, Hakkı Şah
Dinler Tarihi Öğretiminde Aktif Öğretim Yöntemi, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 726-734
Türkçe
PDF   Öztürk, Nermin
Dinler Tarihinde Bilişsel (Cognitive) Metodun Kullanılması , Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık 2009, 2010, s. 744-754
Türkçe
PDF   İslamoğlu, Abülmecit
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nde Bulunan El Yazması Bir Eser: Atasözü Külliyatı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, cilt: LI, sayı: 1, s. 273-293
Türkçe
PDF   Gözeller, Esra
Kur’an Ayetlerinin Tarihlendirilmesine Batılı Yaklaşımlar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, cilt: LI, sayı: 1, s. 295-326
Türkçe
PDF   Özdemir, Recep
İslam Hukuk Tarihinde Fukaha-i Seb’a ve Usuldeki Yöntemleri, Hikmet Yurdu, 2011, cilt: IV, sayı: 7, s. 199-215
Türkçe
PDF   Küçükcan, İlyas
Tarihsel Gelişim Sürecinde Seyyid Battal Gazi - Hacı Bektaş Veli Bağlantısı ve Günümüze Yansımaları, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi_[Prof. Dr. Irene Melikoff’un anısına], 2009, sayı: 1, s. 247-255
Türkçe
PDF   Hanşalavi, Zaim
et-Tasavvuf fî Târihi’l-Cezâir, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2010, sayı: 26, s. 209-219
Arapça
PDF   Hınşelavi, Zaim
Cezayir Tarihinde Tasavvuf, çeviren Dilaver Gürer, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2010, sayı: 26, s. 221-235
Türkçe
PDF   Demir, Necati
Tarih Yazımında Nesnelliğin Önemi , Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, cilt: XIV, sayı: 2, s. 151-174
Türkçe
PDF   Habibov, Aslan
İmâmiyye Şia’sının Tefsir Tarihi ve Günümüze Ulaşan En Eski Şiî Tefsirler, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: VIII, sayı: 1, s. 207-251
Türkçe
PDF   Xudanlı, Faik Elman oğlu
Frankfurt Mektebinin Tarihi İnkişaf Merhaleleri, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2010, sayı: 14, s. 131-140
Türkçe
PDF   Kavas, Ahmet
Türk Tarihçisi Jean Paul Roux’un (1925-2009) Ardından, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, sayı: 19, s. 203-208
Türkçe
PDF   Söylemez, Mehmet Mahfuz
Meyyâfârikîn (Silvan) Tarihi Üzerine Notlar, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, sayı: 20, s. 221-249
Türkçe
PDF   Birkan, İsmet
İbn Rüşd Düşüncesinin Tarihteki Yeri ve Etkileri, Felsefe Dünyası, 1994, sayı: 11, s. 57-68
Türkçe
PDF   Polat, Selahattin
Kavramsal Çerçevesi, Boyutları, Temel Problemleri, Kısa Tarihi, İslami İlimler İçin Önemi ve Vadettikleri , İslami İlimlerde Metodoloji (Usûl) Meselesi 3, 2009, s. 299-375
Türkçe
PDF   Şulul, Kasım
İslam İlim Tarihinde Teşekkül Eden Metinleri İnceleme Vasıtaları, İslami İlimlerde Metodoloji (Usûl) Meselesi 3, 2009, s. 477-495
Türkçe
PDF   Erbaş, Muammer
Bir Tefsir Kaynağı Olarak Taberî’nin “Tarihu’l-Ümem / Rusül ve’l-Mülûk’ İsimli Eseri, Bir Müfessir Olarak Muhammed b. Cerîr et-Taberî Sempozyumu, 11-13 Haziran 2010, 2010, s. 141-178
Türkçe
Memmedzade, İlham
İbn Arabî’nin İncelenmesi Bağlamında Felsefe Tarihinin Metodolojisi Meselesine Dair, Doğu ve Batı: Ortak Manevî Değerler, Bilimsel - Kültürel İlişkiler_[Profesör Aida İmanquliyeva’nın Doğumunun 70. Yılı Anısına Düzenlenen Uluslararası İbn Arabi Sempozyumu Makaleleri (9-11 Ekim 2009 - Bakü)], 2010, s. 317-324
Türkçe
PDF   [Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV-XVII. Yüzyıllar), Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1992 [=Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları VII. Dizi - s.130], tanıtan Nathalie Clayer, Osmanlı Araştırmaları, 1994, sayı: 14, s. 221-223
Fransızca
PDF   Şahin, İlhan
Hacım (Hacıbektaş) Köyü'nün Sosyal ve Demografik Tarihi (1485-1584), Osmanlı Araştırmaları, 1986, sayı: 6, s. 031-038
Türkçe
PDF   Bizbirlik, Alpay
Hicri 1003 (1595) Tarihli Defterin Işığnda Bazı Osmanlı Vilayetlerindeki Haremeyn Vakıfları, Osmanlı Araştırmaları, 2000, sayı: 20, s. 038-072
Türkçe
PDF   [Saim Savaş, Bir Tekkenin Dînî ve Sosyal Tarihi, Sivas Ali Baba Zaviyesi. İstanbul 1992, Dergah Yayınlarından no. 142, Tarih Dizisi no. 15, 272 sahife, 8 resim], tanıtan Nejat Göyünç, Osmanlı Araştırmaları, 1993, sayı: 13, s. 247-248
Türkçe
PDF   Erünsal, İsmail E.
XV-XVI. Asır Osmanlı Zendeka ve İlhad Tarihine Bir Katkı, Osmanlı Araştırmaları, 2004, sayı: 24, s. 127-157
Türkçe
PDF   Akiba, Jun
Kadılık Teşkilâtında Tanzimat'ın Uygulanması: 1840 Tarihli Ta'lîmnâme-i Hükkâm, Osmanlı Araştırmaları, 2007, sayı: 29, s. 009-040
Türkçe
PDF   Küçükaşçı, Mustafa S.
Tarihî Süreçte Seyyid ve Şerif Kavramlarının Kullanımı, Osmanlı Araştırmaları, 2009, sayı: 33, s. 087-130
Türkçe
PDF   Yaman, Hikmet
Mişkat-ı Nübüvvetten Hikmetin Beş Sütununa: İslam Felsefe Tarihinin Mahiyeti ve Dini Muhtevası Üzerine, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, cilt: LI, sayı: 1, s. 195-212
Türkçe
PDF   Özli, Muzaffer
Arap Dilinde Îcâz’ın Tarihi Seyri ve Önemi, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, cilt: XVI, sayı: 1, s. 177-187
Türkçe
PDF   Günay, Nasuh
Tarihî Süreç Açısından Budizm ve Öğretisi, Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, 1999/1, cilt: I, sayı: 1, s. 173-194
Türkçe
PDF   Günay, Nasuh
Bilgisayar Destekli Dinler Tarihi Öğretimi, Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, 2000, cilt: II, sayı: 3-4, s. 135-146
Türkçe
PDF   Algül, Hüseyin
Bir Tarihçi Gözüyle Mevlid, Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu, 2010, s. 327-341
Türkçe
PDF   Kara, Mustafa
Yakın Tarihimiz Meşhur Mevlid Törenleri, Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu, 2010, s. 530-538
Türkçe
PDF   Meriç, Ümit
Süleyman Çelebi’nin Huzurunda Tarihle Buluşmak, Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu, 2010, s. 553-554
Türkçe
PDF   Yiğit, Metin
Bir İbadet Biçimi Olarak Namazın Tarihçesi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 2011, cilt: XLVII, sayı: 1, s. 19-30
Türkçe
PDF   Jeffery, Arthur
Birûnî’nin Karşılaştırmalı Dindar Tarihine Katkısı, çeviren Muhammed Tarakçı, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2010, cilt: XIX, sayı: 2, s. 315-352
Türkçe
PDF   Özkan, Mustafa
Tarihin Özenisinin Tespitinde, Kur’an’ın Tarih İlmine Katkısı/Kaynaklığı Üzerine -Bedir Savaşı Örneği-, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2010, cilt: VIII, sayı: 16, s. 19-33
Türkçe
PDF   Külekçi, Cahit
Tarihe Kaynaklık Etmesi Bakımında Nümismatik (Paranın Araplaştırılması [Ta‘rîbu’n-Nukûd] Örneği), Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, cilt: XI, sayı: 1, s. 157-169
Türkçe
PDF   Külekçi, Cahit
Dâru’l-Mualimîn’in Usûl ve Esâsına Dair Yayımlanan 1267/1851 Tarihli Nizamnâme , Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, cilt: XI, sayı: 1, s. 171-179
Türkçe
PDF   Subaşı, Necdet
Tarih ve Gündelik Gerçeklik Karşısında Hacı Bektaş Velî ya da Referans Arayışının Sınırları, Doğumunun 800. Yıldönümünde Hacı Bektaş Veli (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009), 2009, s. 319-326
Türkçe
PDF   Bulut, Halil İbrahim
Türklerin İslam’a Girmeden Önceki Müslümanların Tarihi , Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, 2010, s. 37-68
Türkçe
PDF   Şahin, Haşim
Alevi-Bektaşi Tarihinin Yazılı Kaynakları: Velayetnameler, Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, 2010, s. 357-366
Türkçe
Şenol, Hüseyin Fırat
İbn Haldun’da Tarih-Umran İlişkisi, Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları, 2011, sayı: 19, s. 431-442
Türkçe
PDF   Demirel, Ömer
1788-1808 Tarihlerinde Sivas Şeri'iye Sicillerinde Geçen Vakfiyeler, Vakıflar Dergisi, 1988, sayı: 20, s. 377-383
Türkçe
PDF   Sayılı, Aydın
Bilimin Tarihsel Gelişmesine Türklerin Katkıları, Uluslararası İbn Türk, Hârezmî, Fârâbî, Beyrûnî ve İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri, 09-12 Eylül 1985, 1990, s. 5-10
Türkçe
PDF   Günay, Ünver
Din Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi ve Temel Sorunları, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2002, sayı: 12, s. 1-20
Türkçe
PDF   İbrahim, Mehmet
Eski Yugoslavya Sınırları Dahilinde Tarikat Hareketlerinin Tarih İçindeki Gelişimi ve Önemi, Vakıflar Dergisi, 1994, sayı: 24, s. 291-306
Türkçe
Baubérot, Jean
Fransa'da Laiklik: Tarihçesi ve Güncel Durum, Din-Devlet İlişkileri ve Türkiye'de Din Hizmetlerinin Yeniden Yapılanması Uluslararası Sempozyumu, 26-27 Mart 1996, 1998, s. 72-77
Türkçe
PDF   Güngör, Harun
Hikmet Tanyu ve Türk Dini Tarihçesi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1994, sayı: 5, s. 31-34
Türkçe
PDF   Çetin, Atilla
Istanbul'daki Tekke, Zaviye ve Hankâhlar Hakkında 1199 (1784) Tarihli Önemli Bir vesika, Vakıflar Dergisi, 1981, sayı: 13, s. 583-590
Türkçe
Arslan, Ahmet
İbni Sina'nın Felsefesi ve Düşünce Tarihindeki Yeri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 1981, sayı: 2, s. 253-261
Türkçe
PDF   Taeschner, Franz
Kırşehirde Ahi Evran Zaviyesinin Mütevellisine Ait 1238/1822-23 Tarihli Bir Berat, çeviren Şükrü Akkaya, Vakıflar Dergisi, 1956, sayı: 3, s. 93-96
Türkçe
PDF   Gündüz, Mahmut
Matbaanın Tarihçesi ve İlk Kur'anı Kerim Basmaları, Vakıflar Dergisi, 1978, sayı: 12, s. 335-350
Türkçe
PDF   Odabaşı, Safa
Dergâh Kilerine Ait 1317 (1899-1900) Tarihli Emtia-i Taâmiyye Defteri, X. Millî Mevlânâ Kongresi, 2-3 Mayıs 2002_[Selçuk Üniversitesi], 2002, cilt: I, s. 265-274
Türkçe
PDF   Işın, Ekrem
Mevlevîliğin Tarihsel Temelleri: Sultan veled ve Çelebilik Makamının Kuruluşu, III. Uluslar Arası Mevlana Kongresi, 5-6 Mayıs 2003 [Selçuk Üniversitesi], 2004, s. 95-98
Türkçe
PDF   Avcı, Necati
Müslümanlar'da Tarih İlmi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1995, sayı: 6, s. 149-160
Türkçe
PDF   Avcı, Necati
Osmanlı Tarihi Yazarlarından Mısırlı Abdurrahim El - Abbasi ve Eserleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1999, sayı: 8, s. 291-298
Türkçe
PDF   Özbek, Yıldıray
Silifke Alaeddin Camii ve Tarihlendirilmesi Üzerine Notlar, Vakıflar Dergisi, 1995, sayı: 25, s. 197-210
Türkçe
PDF   Uyar, Ahmet
Sünnetin Tarihi Süreci Hakkında Fazlurrahman’ın Görüşleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2002, sayı: 12, s. 237-249
Türkçe
PDF   Ecer, Ahmet Vehbi
Tarih Boyunca Mekke'nin Yönetimi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1989, sayı: 3, s. 297-311
Türkçe
PDF   Önder, Mehmet
Tarih Boyunca Mevlana Soyu - Fatih Sultan Mehmed Mevlana’nın Altıncı Göbekten Torunudur, III. Uluslar Arası Mevlana Kongresi, 5-6 Mayıs 2003 [Selçuk Üniversitesi], 2004, s. 71-72
Türkçe
PDF   Öngül, Ali
Tarih-i Câmi-i Nuruosmânî, Vakıflar Dergisi, 1994, sayı: 24, s. 127-146
Türkçe
PDF   Özsoy, B. Sami
Tarihçe-i Aktab (Mevlana Celaleddin-i Rûmî Soyundan Gelen Post-nişinlerin Manzum Hayatları), I. Millî Mevlana Kongresi, 3-5 Mayıs 1985_[Selçuk Üniversitesi], 1986, s. 179-204
Türkçe
PDF   Hallaq, Wael B.
Tarihi Gelişim Sürecinde Sünni Hukuk Teorisinde İfta’ ve İctihad, çeviren Şükrü Selim Has, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2002, sayı: 13, s. 357-369
Türkçe
PDF   Köker, Hüseyin Sıdkı
Tosya Tarihinden Birkaç Yaprak: Tefsirî Mevlana Mustafa ve Vakıfları, Ebu-Hafs Haddadi (Çilingir Baba), Vakıflar Dergisi, 1956, sayı: 3, s. 225-263
Türkçe
PDF   Öztürk, Abdullah
Yedi Uyurların İnsanlık Tarihindeki Önemi, Mevlana ve Goethe'deki Yorumu, X. Millî Mevlânâ Kongresi, 2-3 Mayıs 2002_[Selçuk Üniversitesi], 2002, cilt: I, s. 291-300
Türkçe
PDF   Flemming, Barbara
Yunus Emre'nin Eserlerinin Metinsel Tarihinin Bazı Yönleri, Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, 7-10 Ekim 1991, 1995, s. 355-362
Türkçe
PDF   Yardım, Ali
Buhâri ve Et-Târihu'l-Kebir'i, Büyük Türk - İslâm Bilgini Buhâri (811-569) -Uluslararası Sempozyum-, 18-20 Haziran 1987, 1996, s. 51-58
Türkçe
PDF   Sandıkçı, Kemal
Tarih Boyunca Buhari'nin Sahihi Üzerine Yapılan Çalışmalar, Büyük Türk - İslâm Bilgini Buhâri (811-569) -Uluslararası Sempozyum-, 18-20 Haziran 1987, 1996, s. 59-64
Türkçe
PDF   Smith, Morton
Din İncelemesinde Tarihi Yöntem, çeviren Ramazan Adıbelli, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007/1, sayı: 22, s. 349-357
Türkçe
Özel, Oktay
Osmanlı Tarihyazımında “Klasik Dönem” , Medeniyet ve Klasik, 2007, s. 319-338
Türkçe
Üzüm, İlyas
“Fırak Literatürü”ne Dayalı Olarak Fırkalar / Mezhepler Anlaşılabilir Mi? Klasik İtikâdî İslâm Mezhepleri Tarihi Kaynakları ve Değerlendirmesi , İslam ve Klasik, 2008, s. 225-240
Türkçe
Bulut, Halil İbrahim
Bir Mezhepler Tarihi Klasiği Olarak Bağdâdî’nin El-Fark’ı ve Sünnî Geleneğe Katkıları, İslam ve Klasik, 2008, s. 241-260
Türkçe
Arı, Mehmet Salih
Şia’nın Tarih Anlayışı ve Klasikler , İslam ve Klasik, 2008, s. 261-286
Türkçe
Tatar, Burhanettin
Normatifliğin ve Tarihselliğin Diyalektiği, Medeniyet ve Klasik, 2007, s. 35-46
Türkçe
Daşçı, Semra
Avrupa Resim Tarihinde Klasik Kavramı Üzerine Düşünceler, Sanat ve Klasik, 2006, s. 227-242
Türkçe
PDF   Ze’evi, Dror
Osmanlı Şer‘î Mahkemesi Kayıtlarının Ortadoğu Sosyal Tarihi Açısından Kullanımı: Yeniden Değerlendirme, Vakıflar Dergisi, 2009, sayı: 32, s. 215-230
Türkçe
PDF   Turan, Süleyman
Alexander Duff ve Hıristiyan Tarihinin İlk Misyon Kürsüsü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, sayı: 29, s. 251-268
Türkçe
PDF   Yıldırım, M. Zahit
1835 Tarihli Jurnal Defterine Göre Karahisâr-ı Sâhib’in Ekonomik Hayatından Bir Kesit, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2011, sayı: 11, s. 97-120
Türkçe
PDF   MİKOV, Lübomir
Bulgaristan Topraklarında Osmanlı Hamamları (XV-XX. Asır) (Tarihi-Kültürel Profil), Godişnik: na visşiya Islamski İnstitut=Annual of the High Islamic Institut=Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Yıllığı, 2010, sayı: 2, s. 172-226
Türkçe
PDF   Arjomand, Said Amir
İmâmiyye Şiası’nda İmâmet Krizi ve Gaybet Kurumu: Sosyo-Tarihi Bir Bakış Açısı, çeviren Ali Avcu, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, cilt: XIV, sayı: 2, s. 535-568
Türkçe
PDF   Yıldız, Harun
Hâricîler’in Erken Dönem Tarih Algısı: Salim B. Zekvân Örneği, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2009, cilt: II, sayı: 2, s. 7-40
Türkçe
PDF   et-Tancî, Muhammed b. Tavît
İslâm Mezhepleri ve Tarihi, çeviren Bekir Topaloğlu, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2011, cilt: IV, sayı: 1_[Muhammed b. Tavît et-Tancî özel sayısı], s. 67-96
Türkçe
PDF   et-Tancî, Muhammed b. Tavît
Mezhepler Tarihi, çeviren Bekir Topaloğlu, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2011, cilt: IV, sayı: 1_[Muhammed b. Tavît et-Tancî özel sayısı], s. 97-152
Türkçe
PDF   et-Tancî, Muhammed b. Tavît
İslam Mezhepleri ve Tarihi Notları (1971-1972), Düzenleyen Fatih Karaca, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2011, cilt: IV, sayı: 1_[Muhammed b. Tavît et-Tancî özel sayısı], s. 153-189
Türkçe
PDF   et-Tancî, Muhammed b. Tavît
İslâm Mezhepleri Tarihi Dersleri Müfredatı, çeviren Ethem Ruhi Fığlalı, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2011, cilt: IV, sayı: 1_[Muhammed b. Tavît et-Tancî özel sayısı], s. 485-495
Türkçe
PDF   Baloch, N. A.
Milattan Sonra Yedinci ve Onuncu Yüzyıllarda Türk Devletlerinin ve Prensliklerinin Tarihî Perspektifi Işığında Beyrûnî’nin Kabul ve Peşaver’in Türk Yöneticilerine İşaretinin Değerlendirilmesi, çeviren Esin Kahya, Uluslararası İbn Türk, Hârezmî, Fârâbî, Beyrûnî ve İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri, 09-12 Eylül 1985, 1990, s. 25-34
Türkçe
PDF   Karaağaç, İhsan A.
Dr. Feridun Nâfiz Uzluk’un Yaşamı ve Tıp Tarihi - Tıbbî Deontoloji Öğretisinin Mevlevîlik Araştırmalarına Katkıları, X. Millî Mevlânâ Kongresi, 2-3 Mayıs 2002_[Selçuk Üniversitesi]_[Doğumunun Yüzüncü Yıldönümü Anısına Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk Armağanı], 2003, cilt: II, s. 11-17
Türkçe
PDF   Terzioğlu, Arslan
Ünlü Tıp Tarihçisi Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk ve Mevlâna Celâleddin Rûmî Araştırmalarına Katkıları, X. Millî Mevlânâ Kongresi, 2-3 Mayıs 2002_[Selçuk Üniversitesi]_[Doğumunun Yüzüncü Yıldönümü Anısına Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk Armağanı], 2003, cilt: II, s. 91-96
Türkçe
PDF   Karpuz, Haşim - Yakup Şafak
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi (SÜSAM) Uzluk Arşivi’nin Mevlevilik ve Tıp Tarihi Açısından Önemi, X. Millî Mevlânâ Kongresi, 2-3 Mayıs 2002_[Selçuk Üniversitesi]_[Doğumunun Yüzüncü Yıldönümü Anısına Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk Armağanı], 2003, cilt: II, s. 105-109
Türkçe
PDF   Oral, M. Zeki
Anadolu’da San’at Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri, Vakıflar Dergisi, 1962, sayı: 5, s. 23-78
Türkçe
PDF   Akoğlu, Muharrem
Mu'tezilî Düşüncede Tarihî Kırılma Evreleri, Bilimname, 2010/2, cilt: VIII, sayı: 19, s. 7-24
Türkçe
PDF   Aigle, Denise
Tarih Oluşturan Mit, çeviren Ramazan Adıbelli, Bilimname, 2010/2, cilt: VIII, sayı: 19, s. 195-222
Türkçe
PDF   Yılmaz, Ali
Tarihi Kültür Mirasımızın Dini Yönünün Halka Anlatılması Açısından Ahmed-i Yesevi, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı veli’nin İslam Çizgisindeki Bütünlük, Dini Konularda Toplumun Aydınlatılması ve Dinin Farklı yorumlanmasından Kaynaklanan Problemler ve Çözüm Yolları” Komisyonu Bildirileri, 23-27 Kasım 1998 Ankara, 1998, s. 184-187
Türkçe
Sağlam, Hadi
İslam Hukuku Tarihinde Faili Meçhul Cinayetler Meselesi (Kasâme Müessesesi), Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, cilt: III, sayı: 2, s. 485-532
Türkçe
PDF   Öztürk, Emine
Tarihte ve Günümüzde Kadın Hakları, İnsan Hakları ve Din, 15-17 Mayıs 2009, 2010, s. 244-263
Türkçe
PDF   Aras, Ahmet
Ortadoğu İnanç Tarihinde İnsan Haklarına Bakış, İnsan Hakları ve Din, 15-17 Mayıs 2009, 2010, s. 292-299
Türkçe
PDF   Öcalan, Hasan Basri
Bursa’da Canlanan Tarih: Karabaş-ı veli Dergahı ve Haziresi, Uluslararası Bursa Tasavvuf Kültürü Sempozyumu - IV, 2005, cilt: IV, s. 363-379
Türkçe
PDF   Aykıt, Dursun Ali
Pelagianizm’in Tarihi ve Öğretileri, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, sayı: 22, s. 175-196
Türkçe
Kadirzade, Hacı Kadir
Nahçivan’da Hz. Nuh Peygamber ve Dünya Tufanı İle Bağlı İki Rivayet, Onun Tarihi Kaynaklarda Aksi, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu = The Third International Symposium of Mount Ararat and Noah’s Ark, 2011, s. 534-539
Türkçe
PDF   KALAYCI, MEHMET
Eşarîliğin Tarihsel Arka Planı: Küllabîlik
, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2010, cilt: LI, sayı: 2, s. 399-431
Türkçe
PDF   Akdemir, M. Sadık
Böcüzade Süleyman Sami Efendi ve Isparta Tarihi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010/2, sayı: 25, s. 145-162
Türkçe
Karakuyu, Mehmet - Mehmet Kara
İstanbul’daki Gayrimüslim Toplulukların (Ermeni, Rum ve Yahudi) Tarihsel Serüveni ve Günümüzdeki Sosyoekonomik Durumları: Coğrafi Bir Analiz, Akademik Araştırmalar Dergisi, 2010-2011, cilt: XXII, sayı: 47-48, s. 295-316
Türkçe
PDF   Eser, Ümit
Millet Sisteminin Tarihi Arka Planı: Gayrimüslim Cemaatler İçin Özerk Bir Alan , Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, cilt: XIII, sayı: 24, s. 204-212
Türkçe
PDF   Kurtulgan, Kürşat
Göç ve Göçü Hazırlayan Tarihi Süreçte Balkanlarda Kurulan Ulus Devletlerin Müslümanlara Yönelik Baskıları, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, cilt: XIII, sayı: 24, s. 213-226
Türkçe
PDF   Kubat, Mehmet
el-Malati ve İslam Mezheplerinin Tarihi’ndeki Yeri, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2010, cilt: I, sayı: 2, s. 61-82
Türkçe
PDF   Göğebakan, Yüksel
Türk Kültüründeki Hoşgörü Anlayışının Tarihsel ve Kültürel Kaynakları ve Bu Anlayışın Kültür Varlıklarına Yansımaları, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2010, cilt: I, sayı: 2, s. 201-223
Türkçe
PDF   Aldemir, Halil
Min Ravai’l-Kur’an Çerçevesinde Buti’nin Kur’an Tarihi ve Ulumu’l-Kur’an’a Yaklaşımları İle Kur’an’ı Anlama Konusunda Örnekli Çalışmaları, Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu (14-16 Mayıs 2010)= International Şırnak and Its Vicinity Symposium (14-16 May 2010), 2010, s. 663-674
Türkçe
PDF   Özkan, Mustafa
İbnü’l-Eseri el-Cezeri’nin Hayatı ve Tarihçiliği, Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu (14-16 Mayıs 2010)= International Şırnak and Its Vicinity Symposium (14-16 May 2010), 2010, s. 723-728
Türkçe
PDF   Sağlam, Hadi
İslam Hukuk Tarihindeki Akile Bugünün Sigortası Mıdır, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, cilt: XV, sayı: 1, s. 265-292
Türkçe
PDF   Mertoğlu, M. Suat
Tefsir Tarihinde Dikkatlerden Kaçan Bir Eser: Üdfüvî’nin el-İstiğnâ fî Ulûmi’l-Kur’an’ı ve Eserin Mukaddimesi ile Fatiha Suresi Tefsirinin İlmî Neşri, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2011, sayı: 25, s. 51-112
Türkçe
PDF   Uğur, Yunus
Toplumsalın Peşinde Tarihçilik: Siyah Giyen Adam’ın Hatırasına , İslâm Araştırmaları Dergisi, 2011, sayı: 25, s. 223-231
Türkçe
PDF   Eren, Muhammed Emin
Tarihsel Bağlam ve İsrailiyyatın Rivayetlerin Oluşumundaki Etkisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2011, cilt: LII, sayı: 1, s. 255-292
Türkçe
PDF   Doru, M. Nesim
Felsefe Tarihinde Süryanlerin Yeri ve Önemi, Geçmişten Günümüze İdil (Uluslararası Geçmişten Günümüze İdil Sempozyumu Bildirileri), 2011, s. 163-176
Türkçe
PDF   Güzel, Abdurrahman
Hacı Bektaş Veli’nin Tarihi Kişiliği ve Türk Kültürü Üzerindeki Etkileri, Hacı Bektaş Veli’nin Tarihsel Kimliği, Düşünce Sistemi ve Etkileri_III. Uluslararası Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu (30-31 Ekim 2009, Üsküp), 2009, s. 27-44
Türkçe
PDF   Gramatikova, Nevana
Hacı Bektaş Veli’nin Tarihi ve Tasavvufi Kimliği ve Bulgaristan’da Hacı Bektaş Veli Kültürünün İzleri, Hacı Bektaş Veli’nin Tarihsel Kimliği, Düşünce Sistemi ve Etkileri_III. Uluslararası Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu (30-31 Ekim 2009, Üsküp), 2009, s. 61-69
Türkçe
PDF   İzeti, Metin
Bektaşiliğin Arnavut Kültür Tarihindeki Yeri, Hacı Bektaş Veli’nin Tarihsel Kimliği, Düşünce Sistemi ve Etkileri_III. Uluslararası Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu (30-31 Ekim 2009, Üsküp), 2009, s. 117-127
Türkçe
PDF   Koneska, Elizabeta
Makedonski Brod’daki Az. Nikola Kilisesi ya da Hıdır Baba Türbesinin Tarihi Konusundaki İkilemler, Hacı Bektaş Veli’nin Tarihsel Kimliği, Düşünce Sistemi ve Etkileri_III. Uluslararası Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu (30-31 Ekim 2009, Üsküp), 2009, s. 241-247
Türkçe
PDF   Köroğlu, Mehmet
Hukuk Tarihi Açısından Ölüm Cezası ve İnfaz Şekilleri, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2011, sayı: 17, İmam-ı Azam Ebu Hanife özel sayısı, s. 309-322
Türkçe
PDF   Kumaş, Mehmet Salih
İslam Hukuk Tarihinde Hukukun Araçsallaştırılmasına Bir Örnek Olarak Vani Mehmed Efendi’nin Cehri Zikre Dair Risalesi, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2011, sayı: 17, İmam-ı Azam Ebu Hanife özel sayısı, s. 505-522
Türkçe
PDF   Yuva, Mehmet
Kadim Bilad-ı Şam Tarihinde Kadın ve Büyük Ana İştar, Uluslararası Dördüncü Orta Doğu Semineri_İlkçağlardan İslamiyetin Doğuşuna Kadar Orta Doğu, Elazığ, 29-31 Mayıs 2009, 2011, s. 259-270
Türkçe
PDF   Ahmed, Muhammed
Ehemmiyetü’l-Kuds fî Târihi’ş-Şarki’l-Kadîm, Uluslararası Dördüncü Orta Doğu Semineri_İlkçağlardan İslamiyetin Doğuşuna Kadar Orta Doğu, Elazığ, 29-31 Mayıs 2009, 2011, s. 271-280
Arapça
PDF   Söylemez, Mehmet Mahfuz
Erken Dönem İslam Tarihinde Kurban ve Kurban Bayramı, Uluslararası Kurban Sempozyumu, 8-9 Aralık 2007, İstanbul, 2008, s. 81-90
Türkçe
PDF   Sayar, Süleyman
Dinler Tarihçisi Olarak İbn Hazm Genel Bir Bakış, Milel ve Nihal, 2009, cilt: VI, sayı: 3, s. 43-79
Türkçe
PDF   ARSLAN, Hammet
Dinler Tarihi Araştırmalarında “Konulu Karşılaştırma” Yönteminin Kullanılması: Geoffrey Parrinder’in Çalışmalarından Bazı Örnekler, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2010, cilt: VII, sayı: 1, s. 187-208
Türkçe
İnalcık, Halil
Bursa’nın Tarihine Genel Bakış, Bursa’da Dini Kültür, 2011, s. 19-31
Türkçe
Kara, Mustafa
Tasavvuf Tarihinde Bursalı Dervişler, Bursa’da Dini Kültür, 2011, s. 257-267
Türkçe
PDF   Hizmetli, Sabri
Kazak Ulusu ve Kazak Tarihi Üzerine: Dünü ve Bugünü, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2011, cilt: IX, sayı: 17, s. 23-44
Türkçe
PDF   Hizmetli, Mustafa
Sicilya Tarihinin Kaynakları -Bir Bibliyografya Denemesi-, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2011, cilt: IX, sayı: 17, s. 99-122
Türkçe
PDF   Oymak, İskender
Pavlikianların Tarihçesi, İnanç Esasları ve Pratikleri (History of the Paulicians, Principles of Belief and Practicals), Dinî Araştırmalar, 2008, cilt: XI, sayı: 31, s. 137-157
Türkçe
PDF   Beuchling, Olaf
Almanya’da Kültürler ve Dinlerarası Eğitim: Tarihsel Gelişim, Durum ve Tartışmalar, çeviren Adem Korukçu, Dinî Araştırmalar, 2008, cilt: XI, sayı: 32, s. 263-268
Türkçe
PDF   Tosun, Cemal
Almanya’da Alevi Din Derslerinin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’ye Muhtemel Yansımaları, Dinî Araştırmalar, 2009, cilt: XII, sayı: 33, s. 99-106
Türkçe
PDF   Ayaz, Fatih Yahya
Erken Dönem Memluk Tarihçilerinin Bağdat’ın Moğollar Tarafından İstilasıyla Alakalı Rivayet ve Yorumları, İslam Medeniyetinde Bağdat (Medînetü’s-Selâm) Uluslararası Sempozyum, 07-08-09 Kasım 2008, 2011, cilt: I, s. 261-282
Türkçe
PDF   el-Müfti, Muhammed Muhtar
Ishamatu Ulemai’l-Muslimin fi’l-Hareketi’l-Fikriyye fî Bağdad Tarihu Bağdad li’l-Hatib el-Bağdadi (T 463h.-1076m.) nemuzecen, İslam Medeniyetinde Bağdat (Medînetü’s-Selâm) Uluslararası Sempozyum, 07-08-09 Kasım 2008, 2011, cilt: I, s. 359-381
Arapça
PDF   Baş, Eyup
Çağdaş Arap Tarihçilere Göre Bağdat’ta Osmanlı Yönetimi, İslam Medeniyetinde Bağdat (Medînetü’s-Selâm) Uluslararası Sempozyum, 07-08-09 Kasım 2008, 2011, cilt: I, s. 709-728
Türkçe
PDF   Durusoy, Ali
Mantık Tarihinde Bir Dönüm Noktası: Bağdat, İslam Medeniyetinde Bağdat (Medînetü’s-Selâm) Uluslararası Sempozyum, 07-08-09 Kasım 2008, 2011, cilt: II, s. 9-16
Türkçe
PDF   Abdel-Rahman, Hatem - Hatem al-Tahawy
Bağdad ve Hadaretuha fi’l-Mesadıri’t-Tarihiyyeti’s- Sîniyye (nemuzecen), İslam Medeniyetinde Bağdat (Medînetü’s-Selâm) Uluslararası Sempozyum, 07-08-09 Kasım 2008, 2011, cilt: II, s. 495-513
Arapça
PDF   Babacan, İsrafil
Fars Edebiyatı Tarihlerinde Mevlânâ, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri, 25-28 Mayıs 2006, Çanakkale/Türkiye = International Symposium on Mawlânâ Jalâladdîn Rumî in Thought and Art Papers, 2006, s. 319-326
Türkçe
PDF   Küçükdağ, Yusuf - Barış Sarıköse
Kayseri'de Bayrampaşa Mevlevîhânesi ve 1047 H / 1637 M Tarihli Vakfiyesi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri, 25-28 Mayıs 2006, Çanakkale/Türkiye = International Symposium on Mawlânâ Jalâladdîn Rumî in Thought and Art Papers, 2006, s. 657-670
Türkçe
PDF   Eroğlu, Süreyya
Urfa Mevlevihanesi (Tarihçesi, Mimarisi, Restorasyon Öncesi ve Sonrası), Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri, 25-28 Mayıs 2006, Çanakkale/Türkiye = International Symposium on Mawlânâ Jalâladdîn Rumî in Thought and Art Papers, 2006, s. 689-697
Türkçe
PDF   Tütüncü, Mehmet
Kudüs Mevlevîhânesi Tarihi ve Mimarisi, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri, 25-28 Mayıs 2006, Çanakkale/Türkiye = International Symposium on Mawlânâ Jalâladdîn Rumî in Thought and Art Papers, 2006, s. 699-723
Türkçe
PDF   el-Hüsni, Murtaza b. Zeyd el-Mahturi
Tarihu Tatavvuri’l-Akaid ve’l-Fıkh inde’z-Zeydiyye , İslâmî İlimler Dergisi, 2011, cilt: VI, sayı: 1, Zeydiyye sayısı, s. 9-40
Türkçe
PDF   Koca, Ferhat
İbn Haldun’un Fıkhî Birikimi ve İslam Hukuk Tarihiyle İlgili Görüşleri (Mukaddime Çerçevesinde), Geçmişten Geleceğe İbn Haldun -Vefatının 600. Yılında İbn Haldun’u Yeniden Okumak- 3-4 Haziran 2006, 2006, s. 119-133
Türkçe
PDF   Yıldırım, Yavuz
İbn Haldun’un Tarih Metodolojisi, Geçmişten Geleceğe İbn Haldun -Vefatının 600. Yılında İbn Haldun’u Yeniden Okumak- 3-4 Haziran 2006, 2006, s. 341-352
Türkçe
Küçük, Sezai
Tarihten Günümüze Genel Hatlarıyla Mevlevilik, Mevlana Ocağı -Mevlana’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan-, 2007, s. 61-90
Türkçe
PDF   Torun, Ali
Tarihi Bir Kaynak Olarak Fütüvvet - Namelerde Bektaşlikle İlgili Kayıtlar, I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri (22-24 Ekim 1998), 1999, s. 323-329
Türkçe
PDF   Kılıç, Muharrem
Türk Hukuk Tarihinde Devlet Teorisinin Mezhep Doktrini Çerçevesinde Temellendirimi -Tarsûsî’nin Tuhfetü’t-Türk Adlı Eseri Çerçevesinde Bir Analiz-, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009/1, cilt: V, sayı: 9, s. 115-129
Türkçe
PDF   Ebû Zeyd
Mülkiyyetü’t-Te’lîf Târîhan ve Hukmen, Mecelletu Mecmai’l-Fıkhi’l-İslâmî: Râbıtatü'l- Âlemi'l- İslâmî, 1425/2004, sayı: 2, s. 201-275
Arapça
PDF   Üzüm, İlyas
Kelâm-Mezhepler Tarihi İlişkisi Açısından Günümüz Türkiyesi’nde Dinî Akımlar ve Din Aleyhtarı Yazarlar, İlâhiyat Fakülteleri Kelâm Anabilim Dalı Eğitim - Öğretim Meseleleri ve Koordinasyonu Toplantısı - II, 1998, sayı: 149, s. 117-150
Türkçe
PDF   Kılıç, Ünal
Şemseddin Sivasi ve Menakıb-ı Çehar-yar-ı Güzin Bağlamında Tarihçiliği, İlim ve Kültür Tarihinde Sivasiler Ulusal Sempozyum Tebliğleri, 30 Nisan - 1 Mayıs 2010 Sivas, TSO Konferans Salonu, 2011, s. 167-184
Türkçe
PDF   Gün, Recep - Eyüp Nefes
Çarşamba Kurdahmetli Köyü Mezarlığındaki Tarihi Mezar Taşları , Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2011, cilt: XI, sayı: 2, s. 135-166
Türkçe
PDF   Erkol, Ahmet
Tarihi Süreçte Müslümanlarda Birey İktidar İlişkilerine Dair Bir Değerlendirme, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2011, cilt: III, sayı: 6, s. 12-26
Türkçe
PDF   Akyol, Aygün
İbn Haldun’un İlim Anlayışında Felsefe ve Tarih Tasavvuru, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, cilt: X, sayı: 20, s. 29-59
Türkçe
PDF   Başar, Fahameddin
Osmanlı Akıncı Ailelerinin Balkan Tarihindeki Yeri , Balkanlar’da İslam Medeniyeti Uluslararası Üçüncü Sempozyum Tebliğleri, Bükreş 1-5 Kasım 2006, 2011, s. 215-231
Türkçe
PDF   Sarınay, Yusuf
Balkan Ülkelerinin Tarihi Açısından Türk Arşivlerinin Önemi, Balkanlar’da İslam Medeniyeti Uluslararası Üçüncü Sempozyum Tebliğleri, Bükreş 1-5 Kasım 2006, 2011, s. 609-626
Türkçe
Tekin, Yusuf
Türk Demokrasi Tarihinin Vazgeçilmez Unsuru: Din (İslam)- Siyaset İlişkisi , Demokrasi Platformu_[ Türkiye’nin Demokrasi Tarihi], 2007, cilt: IV, sayı: 14, s. 51-86
Türkçe
PDF   Karabağ, Gülin - Tuğba Belenli
Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretimi İçin Yunus Emre’den Mesajlar, X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni Bildirileri (06-08 Mayıs 2010), 2011, s. 491-513
Türkçe
PDF   Köksal, Osman
Yunus’un Söyleminde Tarih Olgusu ve Tarihi Derinlik, X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni Bildirileri (06-08 Mayıs 2010), 2011, s. 657-664
Türkçe
PDF   Kelpetin, Hatice
Günümüz Türkiye'sinde inanç problemlerinin tarih perspektifi üzerine bir tahlil denemesi, Günümüz İnanç Problemleri, 2001, s. 265-273
Türkçe
PDF   Çiftçi, Faruk
Urcûzeler ve İbn ‘Abdirabbih’in Tarihi Urcûzesi: Bir İslam Tarih Yazım Türü Örneği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, cilt: VIII, sayı: 16, s. 1-53
Türkçe
PDF   Abdulhamid, Saib
İlk Dönem Şii Tarihçiler ve Eserleri, çeviren Şaban Öz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, cilt: VIII, sayı: 15, s. 147-203
Türkçe
PDF   Sözen, Mustafa
Tarihi Figürlerin Perdeye Yansıması: ‘Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü’ Filminde Temsil Sorunsalı, Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri, Romanya-Kösetence, 03-07 Eylül 2008, 2009, s. 97-108
Türkçe
PDF   Alparslan, Ebru
Türk Cilt Sanatının Tarihsel Gelişimi ve Müzelerden Örnekler, Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri, Romanya-Kösetence, 03-07 Eylül 2008, 2009, s. 181-186
Türkçe
PDF   Yıldırım, Ramazan
Sünni Siyaset Düşüncesinin Tarih İçindeki Gelişimi ve Etkinliği, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, sayı: 24, s. 5-24
Türkçe
PDF   Sinanoğlu, Abdulhamit
Gerçek din ve tarihsel din anlayışlarından bugüne, “Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi” İlahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalı VII. Eğitim- Öğretim Meseleleri Koordinasyonu Toplantısı ve Sempozyumu, 06-08 Eylül 2002 Çorum, 2003, s. 63-80
Türkçe
PDF   Uğur, Kadir Gökhan
Başlangıçlarından Günümüze Türklerin Dinî Tarihi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2007, sayı: 41, s. 387-395
Türkçe
PDF   Turan, Refik
Tarih İçinde Gagauz Selçuklu İrtibatı, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2006, sayı: 39, s. 43-49
Türkçe
PDF   Azar, Birol
Bektaşilik ve Aleviliğin Tarihi Arka Plânı ve XIII. Yüzyılda Anadolu'nun Genel Bir Görünümü, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2006, sayı: 39, s. 79-94
Türkçe
PDF   Keleş, Hamza
Anadolu'da Akkoyunlu Kültür Mirası: Tarihi Eserler, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2006, sayı: 38, s. 63-80
Türkçe
PDF   Aydın, Ayhan
Bulgaristan'da İnanç Önderleri (29 Mart/3 Nisan 2000 Tarihlerinde) ile Yapılan Söyleşiler, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2006, sayı: 37, s. 201-285
Türkçe
PDF   Yalçın, Turan
Bir İlçenin Sosyokültürel Tarihi: İncesu, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2005, cilt: XI, sayı: 33, s. 309-384
Türkçe
PDF   Korkmaz, M. Akif
Eski Türk Tarihi ve Coğrafyasının Sürekliliğinde Giresun Yöresi ve Bostanlı Köyü'nde Yer-Su Kutsalları, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2005, cilt: XI, sayı: 34, s. 383-408
Türkçe
PDF   Engin, Refik
Bir Madalyon Bir Tarih, Ali Koç Baba ve Yaşayan Erkanı, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2004, cilt: X, sayı: 31, s. 33-67
Türkçe
PDF   Çetin, Altan - Alpaslan Demir
1915 Tarihli Bir Şecere - İcâzetnâme Tetkiki, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2004, cilt: X, sayı: 31, s. 207-220
Türkçe
PDF   Aksüt, Hamza
Şeyh İbrahim Ocağı'nın Talibi Olan Oymak ve Obaların Tarihi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2004, cilt: IX, sayı: 30, s. 139-164
Türkçe
PDF   Csaki, Eva
Macarlar'ın Eski Tarihine ve Eski Türk-Macar İlişkilerine Dair, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2004, cilt: IX, sayı: 30, s. 187-191
Türkçe
PDF   Saral, İsmail Tosun
Tarih Sürecinde Gül Baba Türbesinin İçine Genel Bir Bakış, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2004, cilt: IX, sayı: 30, s. 193-212
Türkçe
PDF   Bozkurt, Nizam
Dörtlüklerle Peygamberler Tarihi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2003, cilt: IX, sayı: 28, s. 193-210
Türkçe
PDF   Bilgili, Ali Sinan
Osmanlı Tarih Yazarlarının Algısıyla Türkiye-İran İlişkilerinde Siyasi Karakterin Dinî Söylemi: "Kızılbaşlık", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2003, cilt: IX, sayı: 27, s. 21-41
Türkçe
PDF   Yalçın, Alemdar - Hacı Yılmaz
Bir Ocağın Tarihi: Seyyid Hacı Ali Türabi Ocağı-Il, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2003, cilt: IX, sayı: 27, s. 121-140
Türkçe
PDF   Yalçın, Alemdar - Hacı Yılmaz
Bir Ocağın Tarihi; Seyyit Hacı Ali Turabi Ocağı'na Ait Yeni Bilgiler, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2003, cilt: IX, sayı: 26, s. 83-120
Türkçe
PDF   Aktaş, Ali
Doğu Anadolu Bölgesinde Bir Alevi Köyünün Toplumbilimsel İncelenmesi: Karaçavuş Köyü'nün Tarihi, Toplumsal Değişme Açısından Nüfus, Aile ve Ekonomik Yapısı, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 1999, cilt: VI, sayı: 10, s. 73-113
Türkçe
PDF   Aslan, İffet
22-24 Ekim 1998 Tarihli 1. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Çağrışımları, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 1999, cilt: VI, sayı: 10, s. 211-228
Türkçe
PDF   Arslanoğlu, İbrahim
Aleviliğin Tarihsel-Sosyal Temelleri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2002, cilt: VIII, sayı: 23, s. 123-180
Türkçe
PDF   Altınok, Baki Yaşa
Halep ve Orta Anadolu Ekseninde Bir Oymağın Tarihi (Pehlivanlılar), Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2002, cilt: VIII, sayı: 22, s. 49-67
Türkçe
PDF   Koçak, Yunus
Saroğlu Ocağının Tarihi Hakkında Bazı Yeni Bilgiler, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2002, cilt: VIII, sayı: 22, s. 201-210
Türkçe
PDF   Altınok, Baki Yaşa
Rakka ve Orta Anadolu Ekseninde Bir Oymağın Tarihi (Ceritler), Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2002, cilt: VIII, sayı: 21, s. 211-224
Türkçe
PDF   Pamukçu, Ekrem
Kerkük Tarihi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2001, cilt: VII, sayı: 19, s. 181-190
Türkçe
PDF   Temren, Belkıs
Tarihte ve Günümüzde Türk Kültüründe Nevruz, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2001, cilt: VII, sayı: 17, s. 173-179
Türkçe
PDF   Onarlı, İsmail
Şeyh Hasanlı Aşiretleri Konfederasyonu Oymak ve Obalarının Yerleşik Yörelerindeki Söylence ve İnanç Motiflerinin Nesnel ve Tarihsel Temelleri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2000, cilt: VI, sayı: 14, s. 91-144
Türkçe
PDF   Öz, Baki
Seyyid Battal Gazi ve Seyyit Gazi Tekkesinin Türk İslam İnanç Kültür Tarihindeki Yeri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2000, cilt: VI, sayı: 14, s. 189-198
Türkçe
PDF   Kiel, Machiel
Bektaşî Ocağının Arnavutluktaki Kuruluş Tarihine Dair Bir Not (1567-1568'de Kaydedilen Kruja'daki Sarı Saltuk Dede Ocağı), çeviren Cemal Çakır, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2000, cilt: VI, sayı: 13, s. 37-42
Türkçe
PDF   Doğan, Yusuf
Alaaddin Ata Melik Cüveynî: Târih-i Cihân Güşâ, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 1999, cilt: VI, sayı: 11, s. 165-167
Türkçe
PDF   Kılıç, Filiz - Tuncay Bülbül, Coşkun Kökel
Bulgaristan’da bazı yerleşim yerlerindeki Alevi ve Bektaşi talipleri içeren 1924 tarihli bir defter, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2007, sayı: 43, s. 29-47
Türkçe
PDF   Kılıç, Filiz
Kültür tarihimizde Filibe ve Filibeli Divan şairleri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2007, sayı: 43, s. 67-80
Türkçe
PDF   Pala, Ayhan
Türk kültür tarihinin bir kaynağı olarak Burgazi fütüvvetnamesi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2007, sayı: 44, s. 183-237
Türkçe
PDF   Tok, Turgut
Denizli yöresinde Alevilik ve Bektaşiliğin tarihî süreçte genel bir değerlendirmesi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2008, sayı: 45, s. 55-67
Türkçe
PDF   Kenjetay, Dosay
Türk Felsefe tarihinde Yesevî düşüncesinin yeri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2008, sayı: 45, s. 135-144
Türkçe
PDF   Özdemir, Şuayip
Malatya örneği düzleminde tarihsel süreç içerisinde Alevî toplumunca dinî-sosyal otorite olarak kabul gören dedeliğe günümüz Alevîliği’nin bakış açısı, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2008, sayı: 47, s. 67-92
Türkçe
PDF   Anzerlioğlu, Yonca
Tarihi Verilerle Karamanlı Ortodoks Türkler, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2009, sayı: 51, s. 171-188
Türkçe
PDF   Yıldırım, Rıza
Bektaşi Kime Derler: “Bektaşi” Kavramının Kapsamı ve Sınırları Üzerine Bir Tarihsel Analiz Denemesi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2010, sayı: 55, Bektaşilik özel sayısı, s. 23-58
Türkçe
PDF   Yaman, Ali
Türk Kültür Tarihinden Kesitler: Sovyet Döneminde Azerbaycan’da Din ve Ateizme Dair , Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2011, sayı: 59, Edebiyatta Alevilik ve Bektaşilik, s. 181-194
Türkçe
PDF   Yaman, Ali
Alevilikte Ocak Kavramı: Anlam ve Tarihsel Arka Plan, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2011, sayı: 60, s. 43-64
Türkçe
PDF   Cizre Tarihi -İbn Şeddad-, çeviren Hüseyin GÜNEŞ, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011/1, cilt: II, sayı: 3, s. 135-150
Türkçe
Keleş, Ahmet
Tarih Bilincimiz - Hadislerle Çöküş Sürecinde Başlatılan Tarih: İslam Tarihi -, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2007, cilt: 5, sayı: 10, s. 39-58
Türkçe
Yakuboğlu, Kenan
İslam Düşüncesinin Tarihsel Gelişim Süreci ve Zihniyet Değişimi Üzerine, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2007, cilt: 5, sayı: 10, s. 59-81
Türkçe
Kozan, Ali
Tarih Yazımında Tarafsızlık Problemi: İlk Dönem Siyer- İslam Tarihi Yazıcılığı Örneği, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2008, cilt: 6, sayı: 12, s. 79-93
Türkçe
PDF   Khalidi, Tarif
Mutezilî Tarih Yazıcılığı: Makdisî’nin Kitabü’l-Bed ve’t-Tarih’i , çeviren: Hayrettin Nebi Güdekli, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi] [MÜİFD], 2011/2, sayı: 41, s. 237-252
Türkçe
PDF   Kaşıkçı, Osman
Hukuk Tarihinde Ötanazi, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, 2008, sayı: 6, s. 85-99
Türkçe
PDF   Ünal, Asife
Dinler Tarihi Açısından Alevilik-Bektaşilikte İbadet ve Cemevleri Üzerine Bir Deneme, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, cilt: X, sayı: 2, s. 151-176
Türkçe
PDF   Yılmaz, Sinan
Açık Dergi Yayımcılığında Örnek Bir Uygulama: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2012, sayı: 1, s. 4-12
Türkçe
PDF   Demir, Recep
Kur’an Tefsirinde Tarihselci Yöntem, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2012, sayı: 1, s. 33-105
Türkçe
PDF   Şahin, Kadir
Karabük Üniversitesi’nin Sosyal Yüzü: KÜTAKSAM (Karabük Üniversitesi Tarih ve Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi), Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2012, sayı: 1, s. 166-176
Türkçe
PDF   Gündüz, Tufan
Osmanlı Tarih Yazıcılığında Türk ve Türkmen İmajı, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 1998, sayı: 7, s. 85-92
Türkçe
PDF   Bakkal, Ali
İslam Tıp Tarihinde İbn Rüşd, Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek: İbn Rüşd, 2009, cilt: II, s. 441-468
Türkçe
PDF   [Süleyman Kızıltoprak, Mısır’da İngiliz İşgali: Osmanlı’nın Diplomasi Savaşı (1882-1887), İstanbul: Tarih Vafkı Yurt Yayınları, 2010, 351 sayfa], tanıtan Muhammed Tandoğan, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2011, sayı: 26, s. 138-145
Türkçe
PDF   Sırma, İhsan Süreyya
Sosyal Değişme ve Dini Hayat (Tarihi Bir Değerlendirme), Sosyal Değişme ve Dini Hayat, 1991, s. 13-28
Türkçe
PDF   Görkaş, İrfan
Türk İslam Düşünce Tarihi’nde Afyonkarahisar’ın Yeri ve Önemi, IV. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (29-30 Eylül 1995), 1995, s. 274-280
Türkçe
PDF   Sayı, Ali
Faiz ve Faizin Tarihi Gelişimi, Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli [Faizsiz Kredileşme Sistemi], 1987, s. 19-37
Türkçe
PDF   Genç, Mehmet
Kalkınma Meselemize Tarihi Bir Yaklaşım, İktisadi Kalkınma ve İslam, 1987, s. 211-221
Türkçe
PDF   Tabakoğlu, Ahmet
Tarihi ve Kültürel Açılardan Gençlik Meselesi, Gençliğin Ruhi ve Manevi Problemleri, [t.y], s. 61-68
Türkçe
PDF   Işık, Emin
Tarihi Gelişimi İçinde Kur’an Öğretimi, Kur’an Kurslarında Eğitim, Öğretim ve Verimlilik, 2000, s. 65-69
Türkçe
PDF   Öztürk, Mustafa
Tefsir ve Hadis Tarihinde Hz. Ali, Hayatı Kişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali Sempozyumu, 08-10 Ekim 2004 Bursa, 2005, s. 57-88
Türkçe
PDF   Sarıkçıoğlu, Ekrem
Batı Dinler Tarihinde İslâm, Uluslararası Birinci İslam Araştırmaları Sempozyumu Tebliğ ve Müzakereler, 16-18 Eylül, 1985, İzmir, 1985, s. 219-227
Türkçe
PDF   Ocak, Ahmet Yaşar
Anadolu Selçukluları, Beylikler ve Osmanlı Dönemi Düşünce Tarihinin Bazı Meseleleri, Uluslararası Birinci İslam Araştırmaları Sempozyumu Tebliğ ve Müzakereler, 16-18 Eylül, 1985, İzmir, 1985, s. 301-308
Türkçe
PDF   Kitapçı, Zekeriya
İslâm Tarihinin Çözüm Bekleyen Önemli Meseleleri, Uluslararası Birinci İslam Araştırmaları Sempozyumu Tebliğ ve Müzakereler, 16-18 Eylül, 1985, İzmir, 1985, s. 317-335
Türkçe
PDF   Yiğit, Metin
İslam Hukuk Tarihinde Örnek Bir Teşebbüs: İmam Ebu Hanife’nin İlim Halkası, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, cilt: XVI, sayı: 2, s. 139-156
Türkçe
PDF   Şirin, İbrahim
Seyahatnamelerin Sosyo-Ekonomik, Sosyo - Kültür ve Düşünce Tarihi Yazımındaki Yeri ve Önemi, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2012, cilt: VII, sayı: 14, s. 101-111
Türkçe
PDF   Gerçek, Şenel
Orta Asya Türk Tarih Yazıcılığına Genel Bir Bakış , Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2012, cilt: VII, sayı: 14, s. 189-197
Türkçe
PDF   Gümüş, Ercan
İbnü’l-Ezrak ve Eseri “Meyyafarikin ve Amid Tarihi” Üzerine Türkiye’de Yapılan Çalışmalar Işığında Bir Değerlendirme, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2012, cilt: IV, sayı: 7, s. 3-13
Türkçe
PDF   Genç, Ernur
Tarihsel İslam Moderniteyi Aşkın mıdır?, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012, cilt: I, sayı: 2, s. 206-252
Türkçe
Korkmazgöz, Rıza
Tarih ve Toplum Yasaları, Matüridi’nin Düşünce Dünyası, 2011, s. 277-318
Türkçe
Dörtbudak, Mehmed Veysi
Tarihten Günümüze Manisa Mevlevileriyle Bir Yolculuk, Dünyada Mevlana İzleri: Uluslararası Sempozyum, 13-15 Aralık 2007, 2010, s. 103-119
Türkçe
Sarıtaş, Eyüp
Seyyah Hui Chao’nun Beş Tianzhu Ülkesine Seyahati ve Türk Tarihi Bakımından Önemi, Şarkiyat Mecmuası, 2010/1, sayı: XVI, s. 105-116
Türkçe
PDF   Bozkurt, Ömer
Felsefi Metinlerin Anlaşılmasında Filozof Öğrenci İlişkisinin Önemi (İslam Düşünce Tarihinden Örneklerle), Dini ve Felsefi Metinler: Yirmibirinci Yüzılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama, 2012, cilt: I, s. 131-150
Türkçe
PDF   Ulukütük, Mehmet
Yöntem ve Tarihselliğin Ufukları , Dini ve Felsefi Metinler: Yirmibirinci Yüzılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama, 2012, cilt: I, s. 263-281
Türkçe
PDF   Ertürk, Mustafa
Hadis Metinlerinin/Sünnetin Yeniden Okunmasında / Yorumlanmasında Bir Yöntem Olarak “Hz. Peygamber Şimdi Yaşasaydı/Görseydi...” Söylemine Kısa Bakış (Tarihi ve Güncel Değeri), Dini ve Felsefi Metinler: Yirmibirinci Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama, 2012, cilt: II, s. 587-596
Türkçe
PDF   Özdemir, Mehmet Nadir
Bir Deneme: İnsan Hak ve Hürriyetleri Açısından İlk Dönem İslam Tarihini Yeniden Okumak, Dini ve Felsefi Metinler: Yirmibirinci Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama, 2012, cilt: II, s. 863-882
Türkçe
Salmen-Uli, Tokmuhammed Sadıkov
Kazak-Türk Tarihi ve Medeni Alakaları, Milletlerarası Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri, (26-27 Eylül 1991, Ankara), 1992, s. 85-88
Türkçe
PDF   Şenay, Bülent
Avrupa Birliğinin Dini Kimliği Var mıdır? (Avrupa Birliği'nde Dinlerin Tarihine ve Bugüne Bir Bakış), Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Girişinin Din Boyutu, Sempozyum, 17-19 Eylül 2001, 2003, s. 399-424
Türkçe
Sezgin, Abdülkadir
Eren ve Evliya Kavramının Dini Tarihi Folklorik İzahı ve Eren İnancı Üzerine Düşünceler, 1. Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi Bildirileri, 13-19 Ağustos 1998, Ankara, 1998, s. 457-508
Türkçe
PDF   Akyüz, P. Gabriyel
Hristiyanlık Tarihinde Süryanilerin İnancı ve Özellikleri Tarihte Süryaniler, Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri, 23-27 Eylül 2002 - Mersin, 2004, s. 75-85
Türkçe
PDF   Çelik, Celaleddin
Mevlana ve Mevlevilik: Konya Kent Kimliğine Sinen Tarihsellik, Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri, 23-27 Eylül 2002 - Mersin, 2004, s. 365-379
Türkçe
PDF   Gökbel, Ahmet
İnanç Tarihi Açısından XX. Yüzyılda Sivas, Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri, 23-27 Eylül 2002 - Mersin, 2004, s. 533-555
Türkçe
PDF   Kürkçüoğlu, A. Cihat
Dinler Tarihinin Yazıldığı Şehir: Şanlıurfa, Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri, 23-27 Eylül 2002 - Mersin, 2004, s. 787-811
Türkçe
PDF   Tanaç, Mine
Tarihsel Süreç Boyunca Bir Yahudi İnanç Merkezi Olarak İzmir, Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri, 23-27 Eylül 2002 - Mersin, 2004, s. 1041-1057
Türkçe
Coşkun, Menderes
Maraşlı Şair Şem‘î’nin İlaveli Esmârü’t-Tevârîh Ma‘a -Zeyl Adlı Biyografik Tarihi, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2004 Kahramanmaraş, 2005, cilt: I, s. 155-160
Türkçe
Bice, Hayati
Divan-ı Hikmet’te İsimlerinden Söz Edilen Tarihi Kişilikler, Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu, Bildiriler, 20-21 Şubat 2010 = International Khoja Ahmed Yesevi Smposium, Papers, 20-21 February 2010 , 2012, s. 60-66
Türkçe
Muminov, Ashirbek
“Türkistan Yesevilik Tarihi Hakkında Yeni Kaynaklar”, Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu, Bildiriler, 20-21 Şubat 2010 = International Khoja Ahmed Yesevi Smposium, Papers, 20-21 February 2010 , 2012, s. 178-182
Türkçe
Jandarbek, Zikiriya
Hoca Ahmed Yesevi’nin Türk Tarihindeki Yeri, Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu, Bildiriler, 20-21 Şubat 2010 = International Khoja Ahmed Yesevi Smposium, Papers, 20-21 February 2010 , 2012, s. 184-188
Türkçe
1900-1983 Yılları Arasında Çin’de Uygur Araştırmaları Tarihinin Genel Durumu, çeviren Eyüp Sarıtaş, Şarkiyat Mecmuası, 2011/1, sayı: XVIII, s.
Türkçe
el-Hamarine, Neşet
İslam Medeniyetinde Tıp Tarihine Dair Yeni Bir Yorum, çeviren Eyyüp Tanrıverdi, Şarkiyat Mecmuası, 2012/1, sayı: XX, s. 145-171
Türkçe
Şahin, Seracettin
Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ndeki Örnekleriyle Tarihsel Süreç İçerisinde Hat Sanatı, 1400. Yılında Kur’an-ı Kerim, 2010, s. 14-25
Türkçe
PDF   Özkan, Halit
Tedvin Tarihinde Emevi Sarayı ve Zühri’nin Mirasına Bir Örnek: Şuayb b. Ebu Hamza Nüshası, Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 2012, cilt: XVII, sayı: 32, s. 1-37
Türkçe
PDF   et-Tancî, Muhammed b. Tavît
İslam Mezhepleri ve Tarihi, çeviren Bekir Topaloğlu, İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler, 2011, s. 67-96
Türkçe
PDF   et-Tancî, Muhammed b. Tavît
Mezhepler Tarihi, çeviren Bekir Topaloğlu, İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler, 2011, s. 97-152
Türkçe
PDF   et-Tancî, Muhammed b. Tavît
İslam Mezhepleri ve Tarihi Ders Notları (1971-1972), İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler, 2011, s. 153-189
Türkçe
PDF   et-Tancî, Muhammed b. Tavît
İslam Mezhepleri Tarihi Dersleri Müfredatı, İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler, 2011, s. 485-495
Türkçe
PDF   Muminov, Aşirbek
Matüridilik Araştırmalarında Kaynak Olarak Semerkant Cakardize Mezarlığı’ndaki Mezartaşı Kitabeleri -Matüridilik Tarihini Öğrenme Açısından X-XIV. Asır Semerkand Kitabelerinin Önemi, Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 2012, s. 452-463
Türkçe
Pala, İskender
Türk ve Tatarlar Arasındaki Tarihsel Söz Birlikteliği, Proceedings of the Second International Symposium on Islamic Civilisation in Volga-Ural Region, Kazan, 24-26 June 2005, 2008, s. 357-332
Türkçe
Pala, İskender
Türk ve Tatarlar Arasındaki Tarihsel Söz Birlikteliği, Proceedings of the Second International Symposium on Islamic Civilisation in Volga-Ural Region, Kazan, 24-26 June 2005, 2008, s. 356-366
Türkçe
PDF   BİÇER, Ramazan
Türkiye'de Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Çalışmaları, Kelam Araştırmaları Dergisi, 2012, cilt: X, sayı: 2, s. 1-10
Türkçe
PDF   EVKURAN, Mehmet
Yüksek Din Öğretimi ve Dini Kurumsallaşmanın Yakın Tarihi, Kelam Araştırmaları Dergisi, 2012, cilt: X, sayı: 2, s. 31-54
Türkçe
PDF   KORKMAZGÖZ, Rıza
Dinamik Tarih Algısının Kur'anî İfadesi: Eyyamullah, Kelam Araştırmaları Dergisi, 2012, cilt: X, sayı: 2, s. 155-174
Türkçe
PDF   Demir, Ahmet İshak - Pervin Usburak
Mezhepler Tarihi Akademik Makaleler Bibliyografyası, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2012, cilt: V, sayı: 1, s. 141-208
Türkçe
PDF   ULU, Arif
Hadis Rivâyetinde İsnadın Başlaması ya da Fitnenin Tarihi, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2012, cilt: XII, sayı: 1, s. 119-166
Türkçe
PDF   Kuzudişli, Ali
el-Kütüb’ten ‘İsrailiyat’a Bir Kavramın Tarih İçindeki Yolculuğu, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, cilt: XVI, sayı: 1, s. 131-164
Türkçe
Küçük, Hülya
Tasavvuf Tarihi Kaynağı Olarak Menakıbnameler ve Günümüz Tasavvuf Akademisyenlerinin Konuyla İlgili Müzakereleri, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2012, cilt: XIII, sayı: 29, s. 185-198
Türkçe
PDF   Tekeli, İlhan - Selim İlkin
1908 Tarihli “umur-u Nafia Programı”nın Anlamı Üzerine, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim: Milletlerarası Kongresi (12-15 Nisan 1999), 2001, s. 521-554
Türkçe
PDF   Aydın, M. Şevki
Eğitim Tarihi Araştırmaları Üzerine Notlar, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1998, sayı: 5, s. 83-98
Türkçe
PDF   Türkmen, Hüseyin
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin Türk Kütüphanecilik Tarihindeki Yeri ve Önemi, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim: Milletlerarası Kongresi (12-15 Nisan 1999), 2001, s. 643-652
Türkçe
PDF   Eralp, T. Nejat
Tarihi, Teşkilatı, Teşrifatı ile Osmanlı Mehteri ve Günümüze Yansımalar, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim: Milletlerarası Kongresi (12-15 Nisan 1999), 2001, s. 293-318
Türkçe
PDF   Köylü, Mustafa
Yetişkin Eğitimi; Tanımı, Alanı ve Tarihî Gelişimi, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1998, sayı: 5, s. 169-194
Türkçe
PDF   Koloğlu, Orhan
Faik Bey Konitza'nın Arnavutluk Sorunlarına İlişkin 1899 Tarihli Memorandumu, Balkanlar’da İslâm Medeniyeti, II. Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, (Tiran-Arnavutluk, 4-7 Aralık 2003), 2006, s. 13-27
Türkçe
PDF   Adıbelli, Ramazan
Katolik-laik Tartışması Bağlamında Fransa’da Dinler Tarihi Disiplininin Oluşum Süreci
, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2012, cilt: LIII, sayı: 1, s. 111-136
Türkçe
PDF   Arslan, Hammet
Tarih Boyunca İzmir Yahudileri: Yedi Kiliseler, Sürgün, Cemaatleşme Süreci ve Modern Durum, Bütün Yönleriyle Yahudilik, 18-19 Şubat 2012 (Uluslararası Sempozyum) Dinler Tarihi Araştırmaları _ VIII, 2012, s. 187-218
Türkçe
PDF   Çoban, Bekir Zakir
Hıristiyanlık Öncesi Yahudilik Tarihi Bağlamında Josephus Flavius, Bütün Yönleriyle Yahudilik, 18-19 Şubat 2012 (Uluslararası Sempozyum) Dinler Tarihi Araştırmaları _ VIII, 2012, s. 257-274
Türkçe
PDF   Alıcı, Mustafa
Katolik-Yahudi Diyaloğu: Tarihçe ve Ana Konular, Bütün Yönleriyle Yahudilik, 18-19 Şubat 2012 (Uluslararası Sempozyum) Dinler Tarihi Araştırmaları _ VIII, 2012, s. 433-452
Türkçe
PDF   Ünal, Mustafa
Volkan ve Mecmua-yı Ebu’z-Ziya Dergilerindeki Yahudilik ve Masonlukla İlgili Yazıların Dinler Tarih Açısından Değerlendirilmesi, Bütün Yönleriyle Yahudilik, 18-19 Şubat 2012 (Uluslararası Sempozyum) Dinler Tarihi Araştırmaları _ VIII, 2012, s. 733-746
Türkçe
PDF   Palalı, İlhan
Osmanlı Salnameleri ve Tarih Araştırmalarındaki Kaynak Olarak Önemi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, cilt: XV, sayı: 23, s. 1-14
Türkçe
PDF   Nam, Mehmet
Tarihin Kırılma Noktasında Son Şeyhülislamlardan Mustafa Sabri Efendi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, cilt: XV, sayı: 23, s. 95-118
Türkçe
PDF   Ahmetoğlu, Şahin
İslam Mezhepleri Tarihi’nde Karizmatik Liderlik Anlayışı: Hz. Ali Örneği, Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 2010, cilt: VII, sayı: 3, s. 167-188
Türkçe
PDF   Gramatikova, Nevena
Tarihsel Süreç İçinde Bulgaristan’da Bektaşiliğin Gelişimi , Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2012, sayı: 5, s. 26-88
Türkçe
PDF   Mete, Zekai
Üsküdar Tarihinden Bir Kesit: Bulgurlu Köyünün Aziz Mahmud Hüdayi’ye Temliki, Üsküdar Sempozyumu I: 23-25 Mayıs 2003 Bildiriler , 2004, cilt: I, s. 68-78
Türkçe
PDF   Hançer, Elmon
Üsküdar Ermeni Cemaati Tarihinde Bir Gezinti, Üsküdar Sempozyumu I: 23-25 Mayıs 2003 Bildiriler , 2004, cilt: I, s. 140-155
Türkçe
PDF   Erdoğdu, Teyfur
Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nin Kısa Tarihi, Üsküdar Sempozyumu I: 23-25 Mayıs 2003 Bildiriler , 2004, cilt: I, s. 302-324
Türkçe
PDF   Eren, Erdal
Beylerbeyi Sarayı’nın Tarihi Çevresinin Bozulma Nedenleri, Üsküdar Sempozyumu I: 23-25 Mayıs 2003 Bildiriler , 2004, cilt: I, s. 377-381
Türkçe
PDF   Gemici, Nurettin
Üsküdarlı Ahmet Talat Örneğinde Milli ve Tarihi Değerlerimize Sahip Çıkılması, Üsküdar Sempozyumu I: 23-25 Mayıs 2003 Bildiriler , 2004, cilt: II, s. 466-474
Türkçe
PDF   Tak, Ekrem
1513-1520 Tarihli Üsküdar Kadı Siciline Göre Kaçkın Köleler, Üsküdar Sempozyumu II: 12-14 Mart 2004 Bildiriler, 2004, cilt: I, s. 19-28
Türkçe
PDF   Mazak, Mehmet
1802 Tarihli Üsküdar İskeleleri ve Üsküdar Kayıkçılarının Demografik Yapısı, Üsküdar Sempozyumu II: 12-14 Mart 2004 Bildiriler, 2004, cilt: I, s. 63-68
Türkçe
PDF   Hut, Davut
Üsküdar’da Tarihi Yer Adları, Üsküdar Sempozyumu II: 12-14 Mart 2004 Bildiriler, 2004, cilt: I, s. 160-170
Türkçe
PDF   Ortaylı, İlber
Üsküdar’ın Tarihteki Önemi, Üsküdar Sempozyumu II: 12-14 Mart 2004 Bildiriler, 2004, cilt: I, s. 13-16
Türkçe
PDF   Balcı, Esra - K. Kutgün Eyüpgiller
Boğaziçi Köylerinde Tarihsel Dokunun Değişimi: Kandilli Örneği, Üsküdar Sempozyumu II: 12-14 Mart 2004 Bildiriler, 2004, cilt: II, s. 347-355
Türkçe
PDF   Ağırman, Cemal
Tarih ve Tabakat Kitaplarında Üsküdari Nisbesiyle Anılıp Adından Söz Ettiren Bilginler, Üsküdar Sempozyumu II: 12-14 Mart 2004 Bildiriler, 2004, cilt: II, s. 485-512
Türkçe
PDF   Musalı, Namiq
Farsça Kaynaklara Göre Üsküdar’ın Tarihi ve Coğrafyası, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VI: 6-9 Kasım 2008 Bildiriler, 2009, cilt: II, s. 37-42
Türkçe
PDF   Başar, Fahameddin
Üsküdar’da Medfun Tarihçiler, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VI: 6-9 Kasım 2008 Bildiriler, 2009, cilt: II, s. 249-275
Türkçe
PDF   Uçar, Ahmet
XIX. Yüzyıl Sonlarında Üsküdar Esnafı ve Bıraktığı Tarihi Miras , Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VI: 6-9 Kasım 2008 Bildiriler, 2009, cilt: II, s. 457-478
Türkçe
PDF   Kantarcıoğlu (Akyıl), Z. Ayşe
Atik Valide Külliyesi restorasyonu bir tarih / sanat buluşması (Mimar Sinan Külliyesinden Güzel Sanatlar Fakültesi'ne), Üsküdar Sempozyumu IV: 3-5 Kasım 2006 Bildiriler, 2007, cilt: I, s. 449-460
Türkçe
PDF   Turgut, Naciye
Bir zamanlar Üsküdar'dan tarihe düşen notlar: Çiçekçi Kahvehanesi, Üsküdar Sempozyumu IV: 3-5 Kasım 2006 Bildiriler, 2007, cilt: II, s. 71-90
Türkçe
PDF   Emecen, Feridun
Üsküdarlı bir Osmanlı tarihçisi ve tarihinde Üsküdar ile ilgili bilgiler, Üsküdar Sempozyumu IV: 3-5 Kasım 2006 Bildiriler, 2007, cilt: II, s. 107-120
Türkçe
PDF   Öztürk, Necdet
Üsküdar'ın Sosyo-Ekonomik Tarihine Katkılar 466 No’lu Şer'iyye Siciline Göre, Üsküdar Sempozyumu IV: 3-5 Kasım 2006 Bildiriler, 2007, cilt: II, s. 139-154
Türkçe
PDF   Hut, Davut
Üsküdar’ın Tarihî Menba Suları: Çamlıca Suları Örneği, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V: 1-5 Kasım 2007 Bildiriler, 2008, cilt: I, s. 269-286
Türkçe
PDF   Erbay, Fethiye
Üsküdar’ın Kültürel ve Tarihsel Dokusunun Şehir Müzesi Projesi’ne Uyarlanması, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V: 1-5 Kasım 2007 Bildiriler, 2008, cilt: I, s. 645-652
Türkçe
PDF   Dağdelen, İrfan
Üsküdar’ın Tarihi Haritaları, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V: 1-5 Kasım 2007 Bildiriler, 2008, cilt: I, s. 707-728
Türkçe
PDF   Karakoç, Ercan
Üsküdarlı Bir Tarihçi: Prof. Dr. Nejat Göyünç, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V: 1-5 Kasım 2007 Bildiriler, 2008, cilt: II, s. 309-322
Türkçe
PDF   Küçük, Sezai
Tarih içinde Mevlevîlik ve Celvetîlik, Üsküdar Sempozyumu III: Azîz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 20-22 Mayıs 2005, 2006, cilt: II, s. 179-194
Türkçe
PDF   Temiz, Ahmet
Bandırmalızâde Tekkesi ve tasavvuf tarihimizdeki yeri, Üsküdar Sempozyumu III: Azîz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 20-22 Mayıs 2005, 2006, cilt: II, s. 369-377
Türkçe
PDF   Yakıt, İsmail
Azîz Mahmud Hüdâyî’ye düşürülen tarihlerin değerlendirilmesi, Üsküdar Sempozyumu III: Azîz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 20-22 Mayıs 2005, 2006, cilt: II, s. 567-574
Türkçe
PDF   Göncüoğlu, Süleyman Faruk
Bir Modernleşme ve Tarihi Yıkımın Hikayesi: Üsküdar Meydanı, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VI: 6-9 Kasım 2008 Bildiriler, 2009, cilt: I, s. 517-540
Türkçe
PDF   Derman, Çiçek
Tarihimizde Mushafların Bezenmesi, Diyanet İlmi Dergi, 2012, sayı: ö.s., s. 647-653
Türkçe
PDF   Bakkal, Ali
İslam Astronomi Tarihinde İbn Rüşd, Diyanet İlmi Dergi, 2012, cilt: LXVIII, sayı: 3, s. 195-208
Türkçe
PDF   Mazrui, Ali
İslam’da, Afrika’da ve Batı’daki Köleliğe Karşılaştırmalı Bir Bakış: Ahlaki İlkeler ve Tarihi Tecrübe, II. Uluslararası İslam Düşüncesi Konferansı, İstanbul 25-27 Nisan 1997, 1997, s. 260-278
Türkçe
PDF   Alper, Emel
İstanbul ve Tarihi Çekirdeği, İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı = The Conference on the Preservation of Architectural Heritage of Islamic Cities 22-26/4/1985 İstanbul: Bildiriler, 1987, s. 193-198
Türkçe
PDF   Tuncer, Mehmet
Ankara Tarihi Kent Dokusu Koruma Geliştirme Planlama Çalışmaları, İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı = The Conference on the Preservation of Architectural Heritage of Islamic Cities 22-26/4/1985 İstanbul: Bildiriler, 1987, s. 209-213
Türkçe
PDF   Oral, Yıldırım - İhsan Tutum
İzmir İmar Planlama Çalışmaları ve Tarihi Çevre Düşüncesi, İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı = The Conference on the Preservation of Architectural Heritage of Islamic Cities 22-26/4/1985 İstanbul: Bildiriler, 1987, s. 245-251
Türkçe
PDF   İştiyaki, Allahi
Tarihsel Şehrin Kaderi: Darriyah ve Mimari Mirası, İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı = The Conference on the Preservation of Architectural Heritage of Islamic Cities 22-26/4/1985 İstanbul: Bildiriler, 1987, s. 321-325
Türkçe
PDF   Fethi, İhsan
Bağdat'ın Tarihsel Merkezinin Korunması ve Yeniden Geliştirilmesi, İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı = The Conference on the Preservation of Architectural Heritage of Islamic Cities 22-26/4/1985 İstanbul: Bildiriler, 1987, s. 327-332
Türkçe
PDF   Ebu Derek, Hamid İbrahim
Sedüs: Suudi Arabistan'da Bulunan Eski, Tarihi ve Surla Çevrili En Küçük ve Mükemmel Köy Örneği, İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı = The Conference on the Preservation of Architectural Heritage of Islamic Cities 22-26/4/1985 İstanbul: Bildiriler, 1987, s. 453-457
Türkçe
PDF   Haksever, Ahmet Cahid
Çorum’da Halvetiliğin Tarihi Süreci ve Yusuf Bahrî, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2008, cilt: IX, sayı: 22, s. 103-136
Türkçe
PDF   Janssens, Jules
İbn Sînâ: Önemli Bir Bilim Tarihçisi, çeviren Osman Baş, Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu Bildiriler = International Ibn Sina Symposium, 22-24 Mayıs 2008, İstanbul, 2009, cilt: II, s. 94-103
Türkçe
PDF   Maydaer, Saadet
Türk-İslam Tarihinde ve Batı’da Hz. Muhammed Algısı (30 Nisan - 01 Mayıs 2011) Bilecik, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2011, cilt: IX, sayı: 17, s. 241-244
Türkçe
PDF   Ünalan, Sıddık - Selahattin Polatoğlu
VIII. İslam Tarihi Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı (19-20 Mayıs 2011) Elazığ, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2011, cilt: IX, sayı: 17, s. 245-252
Türkçe
PDF   İstanbul’un Tarihi Yönlerine Yönelik Koruma Çalışmaları, İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı = The Conference on the Preservation of Architectural Heritage of Islamic Cities 22-26/4/1985 İstanbul: Bildiriler, 1987, s. 185-187
Türkçe
PDF   Akın, Nur
Lefkoşa’da Tarihsel Korumaya Giriş ve İki Örnek Olay İncelemesi: Selimiye ve Arab Ahmed Mahalleleri, İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı = The Conference on the Preservation of Architectural Heritage of Islamic Cities 22-26/4/1985 İstanbul: Bildiriler, 1987, s. 283-286
Türkçe
PDF   Farahat, Abdelmuhsin M.
Suudi Arabistan Şehirlerinde Tarihsel Korumanın Gerektirdiği Yasal Düzenleme, İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı = The Conference on the Preservation of Architectural Heritage of Islamic Cities 22-26/4/1985 İstanbul: Bildiriler, 1987, s. 399-405
Türkçe
PDF   el-Berkavi, Hasan
İslam Mimarisinin Kimliğini Korumak ve Tarihi Eserlere Fonksiyonlarını Kazandırmak Açısından Menestir (Manastır) Deneyimi, İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı = The Conference on the Preservation of Architectural Heritage of Islamic Cities 22-26/4/1985 İstanbul: Bildiriler, 1987, s. 447-451
Türkçe
PDF   Topuz, Hatice Kübra
Abbasi Başşehri Samerra ve Abbası Tarihinde Samerra Dönemi, İSTEM: İslâm San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2011, cilt: IX, sayı: 18, s. 83-112
Türkçe
PDF   Topgül, Muhammed Enes
Bir Cerh Sebebi Olarak Teşeyyu (Şiilik Eğilimi) Kavramına Tarihsel Bir Bakış , Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi] [MÜİFD], 2012, cilt: I, sayı: 42, s. 47-76
Türkçe
PDF   Albayrak, H. Şule
Tarihi ve Sosyal Bir Realite Olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Gelişen Protestan Fundamentalizmi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi] [MÜİFD], 2012, cilt: I, sayı: 42, s. 121-140
Türkçe
PDF   Mermutlu, Bedri
Ali Emiri Efendi’nin Miratü’l-Fevaid Notlarından Diyarbakır’ın Anıtsal Tarihi Yapıları, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2012, cilt: IV, sayı: 8, s. 88-100
Türkçe
PDF   Akoğlu, Muharrem
Tarihsel Arka Plan Bağlamında Me’mun Dönemi Abbasi Yönetiminin Ali Oğulları Politikaları, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, sayı: 12, s. 55-74
Türkçe
Öçal, Şamil
İslam Felsefesi Tarihi Kronolojisi, İslam Felsefesi Tarihi, 2012, s. 533-552
Türkçe
PDF   Smith, Jonathan Z.
Mircea Eliade’ın Patterns in Comparative Religion İsimli Eserinde (1949-1999) Morfoloji ve Tarih, çeviren Ramazan Adıbelli, Bilimname: Düşünce Platformu, 2011/1, sayı: 20, s. 229-247
Türkçe
PDF   Ziadeh, J. Farhat
Hicaz’ın Sosyal ve Ekonomik Tarihi İçin Kaynak Olarak Muvatta, çeviren Mustafa Canlı, Bilimname: Düşünce Platformu, 2011/2, sayı: 21, s. 237-248
Türkçe
PDF   Karacelil, Süleyman
İlahiyat Fakültelerinde Tefsir Tarihi ve Usulü Dersinin Bazı Problemleri ve Çözüm Önerileri, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, cilt: III, sayı: 5, s. 83-106
Türkçe
PDF   Günaydın, Mehmet
Zorunlu Din Öğretimi Meselesine Yaklaşımlar: Tarihi Sürece Bakış ve Değerlendirmeler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, cilt: IX, sayı: 17, s. 163-203
Türkçe
PDF   Alpay, Atilla
İskilip’in Tarihi Dokusu ve ÇevresiÜzerine Bir Araştırma, Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Alimler Sempozyumu, 23-25 Mayıs 1997, 1998, s. 13-33
Türkçe
PDF   Adıbelli, Ramazan
Katolik-Laik Tartışması Bağlamında Ortaya Çıkan Bir Disiplin Olarak Fransa’da Dinler Tarihinin Oluşum Süreci, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, cilt: XI, sayı: 2, s. 149-192
Türkçe
PDF   Ingram, Paul O.
Dinler Tarihinde Metot, çeviren Ramazan Adıbelli, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, cilt: XII, sayı: 1, s. 251-268
Türkçe
PDF   Baş, Erdoğan
Kur’an ilimlerinin doğuşu ve tarihi gelişimi (ilk dört asır), Kur’an ve Tefsir Araştırmaları III, 2002, s. 21-42
Türkçe
PDF   Aydoğdu, Rukiye
Hadis Kültür Tarihinde İmla Medreselerinin Yeri ve Önemi, Uluslararası Katılımlı Sempozyum: Anadolu’da Hadis Geleneği ve Daru’l-Hadisler, 30 Nisan-1 Mayıs 2011 /Çankırı_International Participation Symposium: Hadith Tradition and Daru’l-Hadith Institutions in Anatolia, 30 April-1 May 2011 Çankırı/Turkey, 2011, s. 89-102
Türkçe
PDF   Hatiboğlu, İbrahim
Anadolu’da Hadis Tarihine İlişkin Çalışmalar Üzerine, Uluslararası Katılımlı Sempozyum: Anadolu’da Hadis Geleneği ve Daru’l-Hadisler, 30 Nisan-1 Mayıs 2011 /Çankırı_International Participation Symposium: Hadith Tradition and Daru’l-Hadith Institutions in Anatolia, 30 April-1 May 2011 Çankırı/Turkey, 2011, s. 311-323
Türkçe
PDF   Balcı, İsrafil
İslam’ın İlk Kıblesinin el-Mescidü’l-Aksa Olduğu İddialarınnı Kritiği ve Kıble Değişikliğinin Tarihsel Arka Planı, İslam Araştırmaları Dergisi, 2012, sayı: 28, s. 85-116
Türkçe
PDF   Yeşil, Mahmut
Tarihi Süreçte Te’lif Edilen “Kitabu’l-İman”lar ve Gülnümüze Yansımaları, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, sayı: 32, s. 7-34
Türkçe
PDF   Tan, Muzaffer
Tarihsel Süreçte İsmaililik ve Yaşadığı Farklılaşmalar, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, cilt: XVII, sayı: 2, s. 111-145
Türkçe
PDF   Gülten, Sadullah
Baba Mansur’dan Şeyh Harun’a: Bir Alevi Ocağının Tarihsel Kökenine Dair Bazı Gözlemler , Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2012, sayı: 63, s. 139-150
Türkçe
PDF   Ortaylı, İlber
Fazlur Rahman ve Tarih, İslam ve Modernizm Fazlur Rahman Tecrübesi, 1997, s. 68-71
Türkçe
PDF   Ozsoy, Ömer
Vahiy ve Tarih, İslam ve Modernizm Fazlur Rahman Tecrübesi, 1997, s. 92-99
Türkçe
PDF   Voll, Jbon O.
Modernizm ve Fundamentalizm: İslam Tarihinde Yenilenme ve Reform, İslam ve Modernizm Fazlur Rahman Tecrübesi, 1997, s. 231-243
Türkçe
PDF   Mansur, Perviz
Fazlur Rahman’ın Gelenek ve Modernizm Arasında Kitabı Koruyarak Tarihi Lanetlemesi, İslam ve Modernizm Fazlur Rahman Tecrübesi, 1997, s. 244-250
Türkçe
PDF   Bulaç, Ali
İslami Vahyin Tarihe Taşınnması, İslam ve Modernizm Fazlur Rahman Tecrübesi, 1997, s. 319-330
Türkçe
PDF   Şefkatli-Tuksal, Hidayet
Kur’an’ın Tarihselliği Bağlamında Kadın Sorunu, İslam ve Modernizm Fazlur Rahman Tecrübesi, 1997, s. 340-348
Türkçe
PDF   Işık, Harun
Gnostisizmin Genel Teolojik Arka Planı ve Tarihsel Gelişimi, XVII. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı & Gnostik ve Okültizm Sempozyumu, 2012, sayı: 1, s. 29-43
Türkçe
PDF   Tunçel, Gül
Türk Sanatı Tarihinde (Tetova) Alaca Camii Hazretleri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2012, sayı: 64, s. 15-30
Türkçe
PDF   Gökbulut, Süleyman
Tasavvuf Târihinde Cüneydî Çizgi, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, cilt: II, sayı: 36, s. 169-200
Türkçe
PDF   Biçici, Hür Kâmil
Sanat Tarihi Açısından Duvar Saati Süslemeciliği: İstanbul PTT Müzesi ve İzmir TCDD Müzesi’ndeki Duvar Saatlerinden Örnekler, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2012, cilt: LIII, sayı: 2, s. 147-186
Türkçe
PDF   Arkan, Atilla
Cumhuriyet Dönemi Türkçe İslamFelsefesi Tarihi Çalışmalarına Dair Literatür Denemesi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2011, cilt: IX, sayı: 17, s. 105-154
Türkçe
PDF   Küçük, Abdurrahman
Türkiye'de Dinler Tarihi Sahasında Yapılacak Çalışmalar Üzerine Düşünceler, Türkiye 1. Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, (24-25 Eylül 1992), 1992, s. 109-116
Türkçe
PDF   Kuzgun, Şaban
Mukayeseli Dinler Tarihi Araştırmalarında Karşılaşılan Problemler ve Düşünülen Çözümleri, Türkiye 1. Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, (24-25 Eylül 1992), 1992, s. 117-125
Türkçe
PDF   Harman, Ömer Faruk
Dinler Tarihi Açısından Boğaziçi Üniversitesi ve Bazı Kilise Kütüphaneleri, Türkiye 1. Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, (24-25 Eylül 1992), 1992, s. 141-148
Türkçe
PDF   Cilacı, Osman
Cumhuriyet Devri Öncesi Dinler Tarihçilerinden M. Şemseddin ve Tarih-i Edyan'ı, Türkiye 1. Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, (24-25 Eylül 1992), 1992, s. 159-169
Türkçe
PDF   Öztürk, Mustafa
Kur’an Hükümlerinin Tarihsel ve Yerel Bağlamı: Cahiliye Devri Arap Toplumunda Ahval-i Şahsiyye Hukuku Örneği, Birey ve Toplum: Altı aylık sosyal bilimler dergisi, 2011, cilt: I, sayı: 2, s. 43-104
Türkçe
PDF   Küçük, Abdurrahman
Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmaları ve Prof. Dr. Hikmet Tanyu, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Erciyes University Journal of the Institute of Social Sciences, 1994, sayı: 5, s. 21-30
Türkçe
PDF   Waardenburg, Jacques
Din Bilimlerinin Tarihçesi, çeviren Ramazan Adıbelli, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Erciyes University Journal of the Institute of Social Sciences, 2004, cilt: I, sayı: 16, s. 281-295
Türkçe
[Alberto Fabio Ambrosio, Dervişler-Tarihi, Antropolijisi, Mistik Yönü, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2012, 234 Sayfa], Tanıtan: Seda Sevmez, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2012, cilt: XIII, sayı: 30, s. 247-252
Türkçe
PDF   Türcan, Zişan
Tarihte Buhari Algılamaları, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, cilt: XI, sayı: 21, s. 73-97
Türkçe
PDF   Başkan, Ömer
Taşköprizade’ nin Miftahu’s-Sa’ade’si Bağlamında Osmanlı İlimler Tasnifi Geleneğinde Tefsir Tarihi Algısı, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, cilt: XI, sayı: 21, s. 135-161
Türkçe
Dadayev, Azad
Sosyo-Politik Açıdan SSCB ve Türkî Cumhuriyetler’in Tarihine Kısa Bir Nazar, Bakı İslam Universiteti Elmi Mecmua, 2013, sayı: 8, s. 155-177
Türkçe
PDF   Öcal, Mustafa
İmam-Hatip Liselerinde Din Öğretimi (Tarihi Süreci ve İstatistiki Yapı), IV. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri 12-16 Ekim 2009 Ankara, 2009, cilt: II, s. 590-606
Türkçe
PDF   Gümüş, Sadrettin
Kur’an ve Tefsir’in Türkçeye Çevirisinin Tarihi Süreci, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur’an Tefsirine Hizmetleri -Tebliğler ve Müzakereler- Tartışmalı İlmi Toplantı 21-22 Ekim 2011, 2012, s. 25-40
Türkçe
PDF   Şimşir, Nahide
Türkistan ve Osmanlıda Tarihi Türk Evi Hakkında Bazı Tespitler, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2013, cilt: VIII, sayı: 15, s. 173-184
Türkçe
PDF   Seber, Abdulkerim
Muasır Şii Alimlerin Kur’an’da Tahrif İddialarına Bakışı: Şii Kur’an Tarihleri Çerçevesinde Bazı Tespitler, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, cilt: XVI, sayı: 2, s. 767-792
Türkçe
PDF   Turcan, Zişan
Hadis Tarihçiliği Bağlamında İbnü’l-Esir’in Cami’u’l-Usul Mukaddimesi , Hadis Tetkikleri Dergisi, 2010, cilt: VIII, sayı: 1, s. 107-124
Türkçe
PDF   Fuck, Johann
Buhari’nin Hadis Tedvininin Rivayet Tarihine Katkıları , çeviren Bekir Ezer, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2010, cilt: VIII, sayı: 1, s. 145-164
Türkçe
PDF   Yıldırım, Ömer Faruk
Teyemmüm Kıssasının Tarihi ve Ayetinin Sebeb-i Nüzulü Üzerine -Hz. Aişe’nin Gerdanlığını Düşürmesinin Mükerrerliği Bağlamında-, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2010, cilt: VIII, sayı: 2, s. 107-127
Türkçe
PDF   İnal, İbrahim Hakkı
Batıda Mezhepler Tarihi Metodolojisi Çalışmaları: Keith Lewinstein Örneği , Usûl: İslam Araştırmaları, 2009, sayı: 11, s. 55-70
Türkçe
PDF   Atik, Kemal
İlahiyat Fakülteleri Öğretim Programında Kur'an Tarihinin Önemi, Yüksek öğretimde din bilimleri öğretimi sempozyumu : 21-23 ekim 1987.__ XXII, 415 s., 1988, s. 298-302
Türkçe
PDF   Algül, Hüseyin
İlahiyat Fakültelerinde İslam Tarihi Öğretiminde Tartışılması Gereken Hususlar, Yüksek öğretimde din bilimleri öğretimi sempozyumu : 21-23 ekim 1987.__ XXII, 415 s., 1988, s. 335-341
Türkçe
PDF   Yazıcı, Nesimi
İlahiyat Fakültelerinde Tarih Öğretimi Konusunda Bazı Düşünceler, Yüksek öğretimde din bilimleri öğretimi sempozyumu : 21-23 ekim 1987.__ XXII, 415 s., 1988, s. 323-330
Türkçe
Topuz, Mahmut
İmam Hareketinde İki Süreç: Hz. İbrahim'den Günümüze Ortak Bir İman Tarihi, Hazret-i İbrahim’in İzinde, 2001, s. 291-327
Türkçe
PDF   Kazıcı, Ziya
İslam Eğitim Tarihi ve Önemi, Yüksek öğretimde din bilimleri öğretimi sempozyumu : 21-23 ekim 1987.__ XXII, 415 s., 1988, s. 251-262
Türkçe
PDF   Ecer, Vehbi
Tarih Kültürünün Zenginleştirilmesi, Yüksek öğretimde din bilimleri öğretimi sempozyumu : 21-23 ekim 1987.__ XXII, 415 s., 1988, s. 331-334
Türkçe
PDF   Çelik, Ömer
Orta Asya Bağımsız Türk Devletlerindeki Dini İdarenin Yeniden Yapılanmasına Örnek Teşkil Etmesi Açısından Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatının Tarihi Süreç İçinde Yapılanması ve Günümüzdeki Durumu, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, 2007, cilt: I, sayı: 3-4, s. 20-36
Türkçe
PDF   Aksoy, Mustafa
Arap Dilinin Doğuşundan Günümüze Tarihî Seyri, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, 2007, cilt: I, sayı: 3-4, s. 53-61
Türkçe
PDF   en-Nemenğânî, Şeyh İsmail Mahdûm
Hz. Osman’ın Yazdırdığı Mushaflardan Taşkent Mushafı Tarihi, çeviren Bahattin Dartma, Ömer Pakiş, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, 2009, sayı: 7-8, s. 283-318
Türkçe
PDF   Çoban, Bekir Zakir
Siyer Yazıcılığında Öteki Dinler: Hz. Peygamber’in Yahudi ve Hıristiyanlarla İlişkileri Meselesi Üzerine Dinler Tarihi Açısından Bir Değerlendirme, Siret Sempozyumu I : Türkiye’de Siret Yazıcılığı, 2012, s. 409-420
Türkçe
PDF   Kaya, Mevlüt - Bayramali Nazıroğlu
İlahiyat Fakültelerinde Pedagojik Formasyon Derslerinin Tarihi Gelişimi, Modern Dönemde İlahiyat Eğitimi, Müfredatı ve Yöntem Tartışmaları (Uluslararası Katılımlı Çalıştay 19-25 Temmuz 2010), 2011, s. 125-141
Türkçe
PDF   Alıcı, Mehmet
Darülfünun İlahiyat Makalesi Tarihi Edyan Dersi: Ahmed Midhat Efendi Örneği , Darülfünun İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğleri , 2010, s. 223-228
Türkçe
PDF   Arıkan, Adem
Darülfünun İlahiyat Fakültesi’nde İslam Mezhepleri Tarihi ve Yusuf Ziya Yörükan’ın Alana Katkıları, Darülfünun İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğleri , 2010, s. 241-251
Türkçe
PDF   Aydın, Fuat
Darülfünunun İlk Dinler Tarihçisi = Georges Dumezil ve “Tarihi Edyan Dersleri”, Darülfünun İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğleri , 2010, s. 263-276
Türkçe
PDF   Başkurt, İrfan
Mescidi Nebevi Dersiamlarından Ahmet İlyas’ın Dahiliye Nezaretine Verdiği H. 1333 Tarihli Ariza Örneğinde Osmanlıda Ortaya Çıkan Ahlaki Çözülmelerin Sebepleri ve Çözüm Yolları , Darülfünun İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğleri , 2010, s. 23-30
Türkçe
PDF   Çalışkan, Muhammed Selman
Darülfünun İlahiyat Fakültesi Tefsir ve Tefsir Tarihi Müderrislerinden Manisalızade Hafız Mustafa Şevket Efendi’nin Hayatı ve Eserleri , Darülfünun İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğleri , 2010, s. 287-306
Türkçe
PDF   Furat, Ahmet Hamdi
Darülfünun İlahiyat Fakültesi’nde Okutulan Fıkıh Tarihi Dersi ve Muhtevası , Darülfünun İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğleri , 2010, s. 357-363
Türkçe
PDF   Kızıklı, Zafer
Darülfünun’da Okutulan Bir Ders Kitabı: Tarihi Edebiyyatı Arabiyye , Darülfünun İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğleri , 2010, s. 47-54
Türkçe
PDF   Okumuş, Mesut
Darülfünun İlahiyat Fakültesi Muallimi Cevdet Bey ve “Tefsir Tarihi” Adlı Eserinin Tefsir Tarihi Yazıcılığındaki Yeri, Darülfünun İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğleri , 2010, s. 425-434
Türkçe
PDF   Özdemir, Mehmet Nadir
İslam Dini Tarihi İsimli Eseriyle Yusuf Ziya Yörükan’ın Siyer Metodolojisine Katkıları, Darülfünun İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğleri , 2010, s. 435-441
Türkçe
PDF   Tarakçı Tığlı, Betül
Türkiye’de Dinler Tarihinin Öncülerinden Hilmi (Ömer) Budda ve Eserleri, Darülfünun İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğleri , 2010, s. 465-477
Türkçe
PDF   Yavuz, Şevket
Tarihi Edvan ile Milel Arasında Darülfünun İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihçileri: Prototipler ve Temel Akslar , Darülfünun İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğleri , 2010, s. 485-490
Türkçe
Ok, Üzeyir
Dini Danışmanlık: Tanımı ve Tarihi, Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri, 2012, s. 38-58
Türkçe
PDF   Karaçam, İsmail
Anahatlarıyla Kıraat İlmi ve Tarihi Gelişimi, Abdurrahman Gürses Anısına I. Kur’an ve Kıraati Sempozyumu: 12 Kasım 2000 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi M. Rüştü Aşıkkutlu Anısına II. Kur’an ve Kıraati Sempozyumu: 25 Mayıs 2003 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2006, s. 46-64
Türkçe
PDF   al-Sarhan, Saud Saleh
1358-1371 Tarihleri Arasında Kevseri’nin el-Bennuri’ye Yazdığı Mektupları Arasından Kevseri’nin Şahsiyeti ve Özel Hayatına Genel Bir Bakış, Uluslararası Düzceli M. Zahid Kevseri Sempozyumu Bildirileri 24-25 Kasım 2007 Düzce = International Symposium on M. Zahid Kevseri, 2007?, s. 163-171
Türkçe
PDF   Ebuasi, Muhammed Salim Muhammed
Kevseri’nin Eserleri Bağlamında Kur’an-ı Kerim: Kur’an İlimleri ve Kur’an Tarihi, Uluslararası Düzceli M. Zahid Kevseri Sempozyumu Bildirileri 24-25 Kasım 2007 Düzce = International Symposium on M. Zahid Kevseri, 2007?, s. 205-217
Türkçe
PDF   Sezgin, Fuat
Müslümanların Bilimler Tarihinde 800 Yıl Süren Kreatif Merhalesini Ne Kadar Tanıyoruz ?, Türkiye IV. Dini Yayınlar Kongresi: Dini Klasikler: Tebliğler-Müzakereler (30-31 Ekim 2009 / Ankara), 2011, s. 23-31
Türkçe
PDF   Öztürk, Ufuk
Tasavvufa Giriş (2) - Tasavvufun Tarihi (Bölüm 1), Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2013, cilt: Gülizar Cengiz, sayı: 7, s. 1-20
Türkçe
PDF   Soyyer, A. Yılmaz
Türk Tarihinde Bir Sosyo-Kültürel Facia: Bektaşi Tekkelerinin Kapatılışı, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2013, cilt: Gülizar Cengiz, sayı: 7, s. 21-41
Türkçe
PDF   Çiftçi, Mehdin
XVI-XVII. Yüzyıl Osmanlı İlmiye Teşkilatı İçin Bir Kaynak: Tarihi Silsilei Ulema , İSTEM: İslam Sanat, Tarih, Edebiyat ve Musikisi Dergisi, 2012, cilt: X, sayı: 20, s. 113-129
Türkçe
PDF   Yahya, Abd al-Fettah Qaseem
Nikah ve Boşanmada Çok Eşlilik Olgusu- İslam Medeniyet ve Tarihindeki Bazı Toplumsal Olgulara Dair Bir İnceleme, Dinlerde Nikah Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, 2012, s. 547-569
Türkçe
PDF   Dartma, Bahattin
Dini ve Tarihi Metinler Bağlamında Hz. İbrahim’in Tarihen Varlığı ve Gerçek Babasının Kimliği Üzerine Bir İnceleme, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, 2010, sayı: 9-10, s. 5-15
Türkçe
PDF   Sönmez, Vecihi
Selef Düşüncesinin Tarihi Arkaplanı ve Selefilik, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, 2010, sayı: 9-10, s. 169-185
Türkçe
PDF   Arıkan, Adem
Dârülfunûn İlahiyat Fakültesin’de İslam Mezhepleri Tarihi ve Yusuf Ziya Yörükân’ın Alana Katkıları, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, 2011, sayı: 11-12, s. 83-98
Türkçe
PDF   el-Fituri, Cuma Mustafa
Libya Öğretim Tarihi Üzerine, çeviren Muharrem Hilmi Özev, İslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi, 2009, s. 47-69
Türkçe
PDF   Adama, Hamadou
Kamerun’da Eğitim Tarihi ve İnsanlığa Katkıları, çeviren Fatma Günce Kanlı, İslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi, 2009, s. 81-89
Türkçe
PDF   Abashli, Mammadali
Azerbaycan Milli Eğitim Sistemi Kuruluşu: Tarihsel İhtiyaç ve Problemler, Çeviren: Caner Sancaktar, İslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi, 2009, s. 411-454
Türkçe
PDF   Saban, Süheyl
Tarih ve Medeniyet Bağlamında Cizre, çeviren Hüseyin Güneş, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013/1, cilt: IV, sayı: 7, s. 154-162
Türkçe
Fuad, Köprülüzade Mehmet
Anadolu'da İslâmiyet: Türk İstilâsından Sonra Anadolu Tarih-i Dîniyyesine Bir Nazar ve Bu Tarihin Menbaları, Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası, 1339 [1923], cilt: II, sayı: 6, s. 457-486
Türkçe
Fuad, Köprülüzade Mehmet
Anadolu'da İslamiyet: Türk İstilâsından Sonra Anadolu Tarih-i Dîniyyesine Bir Nazar, Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası, 1338 [1922], cilt: II, sayı: 5, s. 385-420
Türkçe
PDF   Gözütok, Şakir
İslâm Tarihinde Kadın Öğretimi İle İlgili Bazı Yaklaşımlar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2001, sayı: 2, s. 269-301
Türkçe
PDF   ÜÇÜNCÜ, Kemal
Sözlü Kültür/Tarih Bağlamında Edebi Bir Metin Olarak Otman Baba Vilayetnamesi, Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 2004, sayı: 28, s. 1-29
Türkçe
Akkaş, Hasan Hüseyin
Türk Modernleşme Tarihinde Muhafazakar Siyasi Düşünce, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2001, cilt: III, sayı: 2, s.
Türkçe
PDF   Kotan, Şevket
Kur’an’ın Tarihselliği Tartışması, İslâmî İlimler Dergisi: I. Kur’an Sempozyumu (14-15 Ekim 2006), 2007, s. 47-55
Türkçe
PDF   Kurt, Hasan
Kur’an ve Tarih Bağlamında Anlam Arayışı, İslâmî İlimler Dergisi: I. Kur’an Sempozyumu (14-15 Ekim 2006), 2007, s. 57-66
Türkçe
PDF   Ahatlı, Erdinç
Rivayetler ile hadis usûlü ve tarihinin bazı meselelerinin anlaşılmasında anakronizm sorunu, Günümüzde Sünnetin Anlaşılması [Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri], 29-30 Mayıs 2004/Bursa, 2005, s. 253-260
Türkçe
PDF   Koç, Mustafa
Manevi [Psikolojik] Danışmanlık ile İlgili Batı’da Yapılan Bilimsel Çalışmaların Tarihi ve Literatürü (1902-2010) Üzerine Bir Araştırma – I, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, cilt: XII, sayı: 2, s. 201-237
Türkçe
PDF   Koç, Mustafa
Manevi [Psikolojik] Danışmanlık ile İlgili Batı’da Yapılan Bilimsel Çalışmaların Tarihi ve Literatürü (1902-2010) Üzerine Bir Araştırma – II, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, cilt: XII, sayı: 2, s. 239-276
Türkçe
PDF   Cog, Mehmet
II. Meşrutiyet Dönemi İslâm Tarihçiliğimiz, TYB Akademi: Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, cilt: III, sayı: 8, s. 45-63
Türkçe
PDF   Rençber, Fevzi
Alevi Geleneğinde “Cem Evinin” Tarihsel Kökeni, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2012, cilt: XII, sayı: 3, s. 73-86
Türkçe
PDF   İslamoğlu, Abdülmecit
Ali Emiri’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası’nda Yer Alan İki Natı, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2012, cilt: XII, sayı: 3, s. 87-117
Türkçe
PDF   Baş, Mustafa
İslam Tarihinde ve Tarihimizde Farklı Kültürlerle Birlikte Yaşama Tecrübesi, Dinî Araştırmalar, 2011, cilt: XIV, sayı: 38, s. 41-58
Türkçe
PDF   Ünal, Asife
Kuruluşundan Günümüze Türkiye Dinler Tarihi Derneği ve Dinler Tarihi Bilimine Katkıları, Dinî Araştırmalar, 2011, cilt: XIV, sayı: 38, s. 135-160
Türkçe
PDF   Kazan, Ramazan
Taha Huseyin’in Trajik Tarihi Bir Öyküsü: “Ebu Huzeyfe (R. A)’ın Kölesi Salim”, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2011, cilt: XV, sayı: 48, s. 443-456
Türkçe
PDF   Demir, Recep
Tarihsellik ve Evrensellik Tartışmalarında Hz. Peygamber’in Şahsıyla İlgili Ayetlerin Anlaşılması Sorunu, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2011, cilt: XV, sayı: 49, s. 31-49
Türkçe
PDF   Sümertaş, Burhan
Mehmed Şerefeddin Yaltkaya’nın (1879-1947) Tarihi Kur’an-ı Kerim’i Üzerine Bir Değerlendirme, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Dergisi] [İİFD] [EAÜİFD], 2013, sayı: 39, s. 337-362
Türkçe
PDF   Ahmetoğlu, Şahin
Muhammed Cevad Meşkur’un Hayatı, Eserleri ve Mezhepler Tarihçiliği, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2013, cilt: VI, sayı: 1, s. 93-122
Türkçe
PDF   Yıldırım, Rıza
Geleneksel Alevilikten Modern Aleviliğe: Tarihsel Bir Dönüşümün Ana Eksenleri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2012, sayı: 62, s. 135-162
Türkçe
PDF   Erdem, Cem
Sözlü Tarih ve Kültür Açısından İmam Rıza Ocağı, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2013, sayı: 66, s. 257-278
Türkçe
PDF   Ayni, Mehmet Ali
Târîh-i Felsefe Dersleri, Hazırlayan İlyas Altuner, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, sayı: 1, s. 253-256
Türkçe
PDF   Arslan, Mustafa
İlk Müslüman Toplumunun Oluşumu ve Hz. Muhammed (Sav): Kardeşleştirme Örnek Olayı Üzerine Tarihsel Bir Din Sosyolojisi İncelemesi, Sünnet Sosyolojisi, 2013, s. 241-308
Türkçe
PDF   Taşcan, Arzu
Tarihî Süreç İçerisinde İstanbul-Roma Kiliseleri Arasındaki Çekişmeler ve 1054 Krizi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 1, s. 91-100
Türkçe
PDF   Çevik, Adnan - Süha Konuk
Roma-Sasani Mücadelesinden İslam Hakimiyetine Kadar İdil ve Yöresinin Tarihi Coğrafyası, Geçmişten Günümüze İdil (Uluslararası Geçmişten Günümüze İdil Sempozyumu Bildirileri), 2011, s. 19-33
Türkçe
PDF   Bozkurt, Abdulbaki
İslamiyet Öncesi İdil ve Çevresi Tarihi, Geçmişten Günümüze İdil (Uluslararası Geçmişten Günümüze İdil Sempozyumu Bildirileri), 2011, s. 35-44
Türkçe
PDF   İshak, Lahdo
Bazebdey: Tarih, İman, Kahramanlık , çeviren Abdulmuttalip Arpa, Geçmişten Günümüze İdil (Uluslararası Geçmişten Günümüze İdil Sempozyumu Bildirileri), 2011, s. 219-231
Türkçe
PDF   Acar, Abdurrahman
Memlüklü Devri Tarihçisi İbnü’l-Cezeri ve Cizre’ye Dair Yazdıkları, Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre (Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu Bildirileri), 2012, s. 33-41
Türkçe
PDF   Özkan, Mustafa
İbnü’l-Esir El-Cezeri’de Tarih Metodolojisi, Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre (Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu Bildirileri), 2012, s. 43-46
Türkçe
PDF   Adıgüzel, Adnan
Muvahhidler Devleti’nin Tarihi Sürecinde Rota Değişimi (İdris b. Yakup Me’mun Dönemi), EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2013, cilt: XVII, sayı: 55, s. 1-20
Türkçe
PDF   Onat, Hasan
İslam Bilimleri ve Yöntemi Açısından Tarihin Anlam ve Önemi, Kur’an ve İslam İlimlerinin Anlaşılmasında Tarihin Önemi, 2013, s. 13-68
Türkçe
PDF   Söylemez, Mehmet Mahfuz
Kur’an’ın Anlaşılmasına Tarihin Etkisi: Kureyş ve Fil Sureleri ile Necm Suresi 19-23. Ayetleri Örneği, Kur’an ve İslam İlimlerinin Anlaşılmasında Tarihin Önemi, 2013, s. 69-81
Türkçe
PDF   Gündüz, Şinasi
Kur’an Vahyinin Dinler Tarihi Bağlamı, Kur’an ve İslam İlimlerinin Anlaşılmasında Tarihin Önemi, 2013, s. 107-120
Türkçe
PDF   Kotan, Şevket
Kur’an, Metin ve Tarih, Kur’an ve İslam İlimlerinin Anlaşılmasında Tarihin Önemi, 2013, s. 139-149
Türkçe
PDF   Aktay, Yasin
Kur’an, tarih ve hermenötik, Kur’an ve İslam İlimlerinin Anlaşılmasında Tarihin Önemi, 2013, s. 151-253
Türkçe
PDF   Arslantaş, Nuh
İslam ve Yahudi Tarihi Kaynakları Bağlamında Ortaçağ Yahudilerinde Hz. Muhammed Algısı, Siret Sempozyumu II : Türk-İslam Tarihinde ve Batı’da Hz. Muhammed Algısı, 2012, s. 109-124
Türkçe
PDF   Ünsal, Hadiye
Ebü’l-Hasen el-Vâhidî’nin Hayatı, Eserleri ve Tefsir Tarihindeki Yeri, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: XIII, sayı: 1, s. 135-164
Türkçe
PDF   Öz, Şaban
Türk Tarih Yazıcılığında Millileşme Çabaları Üzerine, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, cilt: X, sayı: 20, s. 40-66
Türkçe
PDF   Palalı, Seyfullah
Orta Asyalı Bir Figür Olarak Sebz Burc: Mimarî Tasarımı, Süsleme Programı ve Tarihlendirme Sorunu, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: I, sayı: 37, s. 153-188
Türkçe
PDF   Sav, Murat
İstanbul-Fatih’teki Kasımağa Mescidi’nin Tarihçesi ve 1976-77 Restorasyon Çalışmasının Değerlendirilmesi, Vakıflar Dergisi, 2013, sayı: 39, s. 41-62
Türkçe
PDF   Alioğlu, E. Füsun - Olcay Aydemir
Haseki Hürrem Sultan Külliyesi Tarihsel Veriler Bağlamında Külliyenin Konumlanma Özellikleri = Haseki Hurrem Sultan Complex Positional Characteristics of the Complex Based on Historical Data, Vakıf Restorasyon Yıllığı: Restorasyon, Konservasyon, Arkeoloji, Sanat Yıllığı, 2011, sayı: 2, s. 6-18
Türkçe
PDF   Sav, Murat
Tarihinde İkinci Kez Taşınan Ahşap Camii: Rize-Kalkandere Hüseyin Hoca Köyü Sahil Camii = The Timber Mosque Moved Twice in Its History: Rize / Kalkandere-Hüseyin Hoca Village Coastal Mosque, Vakıf Restorasyon Yıllığı: Restorasyon, Konservasyon, Arkeoloji, Sanat Yıllığı, 2012, sayı: 4, s. 161-169
Türkçe
PDF   Bayraktar, Alemdar - İsmet Çalık, Temel Türker
Restorasyon Sonrası Tarihi Sundura Camisi ve Minaresinin Çevresel Titreşim Testi Yöntemiyle Dinamik Özelliklerinin Belirlenmesi = Structural Dynamic Identification of a Restored Historical Masonry Sundura Mosque and Minaret Using Ambient Vibrations, Vakıf Restorasyon Yıllığı: Restorasyon, Konservasyon, Arkeoloji, Sanat Yıllığı, 2013, sayı: 6, s. 53-62
Türkçe
Sarı, Nil
Concepts About Death Throughout Turkish History a Historical Perspective of the Dimension of Belief in Medical Ethics in Connection a Dying Patient = Türklerde Ölümle İlgili Kavramlar Ölmekte Olan Hastalara Yaklaşımda Tıp Etiğinin İnanç Boyutuna Tarihi Bir Bakış Açısı, Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı = The Turkish Annual of the Studies on Medical Ethics and Law = Türkisches Jahrbuch für Studien zu Ethik und Recht in der Medizin, 2011-2013, cilt: IV-V-VI, s. 101-118
İngilizce
PDF   Biçer, Bekir
İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. ve 12. Yüzyıl Arası) = The Accounts on the Kurdish People in the Books on Islamic History (Between 7Th and 12Th Century), The Journal of Academic Social Science Studies, 2012, cilt: V, sayı: 6, s. 51-80
Türkçe
PDF   Gökkır, Bilâl
Modern Dönemde Kur’an Tarihinin Ortaya Çıkışı: Kur’an’ın Korunmuşluğu Hususunda Oryantalist İddialar ve Müslümanlardan Cevaplar, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, sayı: 27, s. 9-28
Türkçe
PDF   Akman, Zekeriya
Abdülbaki Gölpınarlı’nın Hayatı, İslam Tarihçiliği ve Hz. Muhammed Tasavvuru = The Life, Islamic Historiography and Envisagement of Hz. Muhammad of Abdulbaki Gölpınarlı, The Journal of Academic Social Science Studies, 2013, cilt: VI, sayı: 1, s. 99-119
Türkçe
PDF   Yüksel, Mehmet
İslamofobinin Tarihsel Temellerine Bir Bakış: Oryantalizm ya da Batı ve Öteki, İslamofobi Kollektif Bir Korkunun Anatomisi : Sempozyum Tebliğleri 18-19 Kasım 2011, 2012, s. 103-116
Türkçe
PDF   Ayğan, Fadıl
Tarihten Günümüze Cizre Yöresi Medreselerinde Kelam ve Akaid Öğretimi, Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre (Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu Bildirileri), 2012, s. 421-429
Türkçe
Tosun, Necdet
Orta Asya ve Kırgızistan Tarihinde Yaygın Bir Din Eğitimi Faaliyeti Olarak Tasavvuf, Uluslararası Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din Bilimleri ve Ahlak Bilgisi Öğretiminin Meseleleri Sempozyumu (21-22 Mayıs 2007), 2008, s. 361-369
Türkçe
Özkurt, Kemal
İlahiyat Fakültelerinde Sanat Tarihi Öğretiminin Önemi ve Sorunları, Uluslararası Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din Bilimleri ve Ahlak Bilgisi Öğretiminin Meseleleri Sempozyumu (21-22 Mayıs 2007), 2008, s. 463-468
Türkçe
PDF   Griffel, Frank
El-Gâzâlî mi el-Gâzzâlî mi? Şam’daki Eyyûbî ve Memlük Tarihçileri Arasındaki Canlı Bir Tartışma Üzerine, çeviren Tuna Tunagöz, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: XVIII, sayı: 1, s. 205-215
Türkçe
PDF   Kaya, İrfan
Ahiliğin Tarihsel Sosyolojik Arka Planı, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2012, cilt: III, sayı: 1, s. 191-202
Türkçe
PDF   Akpınar, Ömer Faruk
Batı’da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri Üzerine, Usûl: İslam Araştırmaları, 2010, sayı: 13, s. 147-178
Türkçe
PDF   Bolelli, Nusrettin
İslam Tarihinde Okuma-Yazma Ekseninde Arapçanın Gelişmesine Katkı Yapan Kadınlar = the Women Who Contributed to Arabic Development in Terms of Literacy in Islamic History, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, cilt: II, sayı: 3, s. 19-29
Türkçe
PDF   Aktaş, Cahit
Çankırı Tasavvuf Tarihine Genel Bir Bakış = (An Overview of the History of Sufism of Cankırı), Çankırı Araştırmaları, 2011, cilt: VI, sayı: 8 (2), s. 45-52
Türkçe
PDF   Geçit, Mehmet Salih
İslâm Düşünce Tarihinde Yönetim Meşrulaştırma Çabalarına Örnek Olarak el-Ferrâ’nın Ahkâmu’s-Sultâniyye Modeli = As an Example of the Efforts of Islamic Thought on the Management of the Legitimation of al-Ferr’s Ahkâmu -Sultâniyye Model, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2013, cilt: XVII, sayı: 56, s. 55-68
Türkçe
PDF   Çil, Halit
İslâm Tarihinde İlk Düzenli Ordunun Kuruluşu, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2013, cilt: II, sayı: 3, s. 78-108
Türkçe
PDF   Özgül, Vatan
Erken Dönem Osmanlı Tarihçiliği’nde Bir Onomstik Probleminin Çözümüne Dair. Deli-Tovu-Kara, Osmanlı Araştırmaları, 2013, sayı: 42, s. 373-394
Türkçe
PDF   [J. M. Roberts, Dünya Tarihi, Çev: İdem Erman - Tansu Akgün, İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 2011, 2 Cilt, XVI + 1232 s. ], tanıtan Tahsin Görgün, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2013, sayı: 29, s. 115-125
Türkçe
PDF   Erkul, Ali
Ali Şeriati' de Din, İnsan ve Tarih Felsefesi, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1997, sayı: 19, s. 15-30
Türkçe
Yüksel, Hasan
Tarihte Nevruz, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1994, sayı: 17, s. 263-266
Türkçe
PDF   21 Mayıs 1962 tarihli Hürriyet Gazetesinden: İleri Fikirli Genç İmam, Örnek Bir "Bucak" Yarattı Kızılviran'daki Kahveler Birer Okuma Salonu Oldu, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1962, cilt: I, sayı: 1, s. 21-22
Türkçe
PDF   Araz, Nezihe
31 Mart 1962 tarihli Yeni Sabah Gazetesinden: Örnek İmam, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1962, cilt: I, sayı: 1, s. 23
Türkçe
PDF   Felek, B.
12 Temmuz 1962 tarihli Cumhuriyet Gazetesinden: Din Davası, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1962, cilt: I, sayı: 3, s. 33-34
Türkçe
PDF   Berkli, Yunus
Anadolu’daki Koyun, Koç ve At Heykel Biçimli Mezartaşlarında Görülen Damgalar: “Kökenleri, Sanat Tarihindeki Yer ve Önemleri”, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2011, cilt: XV, sayı: 46, s. 235-246
Türkçe
Harman, Ömer Faruk
Ahmet Midhat Efendi ve Dinler Tarihi, İlim ve Fennin Reîs-i Mütefekkiri Ahmet Midhat Efendi (Vefatının 100. Yılı Armağanı), 2012, s. 99-112
Türkçe
PDF   Özpilavcı, Ferruh
Gazzali’nin Mantık İlmini Meşrulaştırmasının Mantık Tarihi Açısından Değerlendirilmesi, 900. Vefat Yılında İmam Gazzali : Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı 07-09 Ekim 2011 İstanbul, 2012, s. 715-728
Türkçe
PDF   Ünal, Mehmet
Tasavvuf Tarihi İçinde Celvetilik, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi = Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences, 2012, sayı: 26, s. 91-104
Türkçe
PDF   Coşkun, Menderes
Oryantalizmin 19. Asırda İslam Tarihine Kazandırdığı Bir Şahsiyet: Ömer Hayyam, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi = Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences, 2013, sayı: 28, s. 1-16
Türkçe
PDF   Tağıyev, Kövser
Siyasi Tarihi Bağlamında Azerbaycan’da Din Eğitiminin Gelişimi = Development of Religious Education in Azerbaijan in the Context of Its Political History, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2013, cilt: VI, sayı: 28, s. 380-389
Türkçe
PDF   Pramenkovic, Almir
Muslims and Christians in the Balkans: Historical Aspect and Contemporary Challenges - Dialogue Without Alternative- = Balkanlarda Müslüman ve Hıristiyanlar: Tarihsel Görünüm ve Modern Zorluklar - Alternatifisz Diyalog-, Milel ve Nihal: İnanç, Kültür, ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 2012, cilt: IX, sayı: 2, s. 113-122
İngilizce
PDF   Taşer, Seyit
Akşehir’de Sultan Orhan Beyi’in Torununun Mezarı ve Bazı Tarihi Eserler Hakkında, I. Uluslararası Selçuklu’dan Günümüze Akşehir Kongresi ve Sanat Etkinlikleri : Akşehir 20-21 Kasım 2008, 2010, s. 185-196
Türkçe
PDF   Sayın, Yusuf
Tarihin Metcezirinde Büyük Güçlerin Gerilemesi ve Çöküşü, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2013, sayı: 21, s. 367-381
Türkçe
PDF   Şahin Utku, Nihal
Biyografik Tarih Yazımı İçinde Siyer, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013/1, sayı: 44, s. 263-290
Türkçe
PDF   Altınay, Ramazan
İslâm Tarihine Teorik/Yapısal/Kavramsal Bir Yaklaşım: Câbirî Örneği, EKEV Akademi Dergisi Sosyal Bilimler & Eğitim Bilimleri = Ekev Academy Journal Social Sciences & Educational Sciences, 2013, cilt: XVII, sayı: 57, s. 107-131
Türkçe
PDF   Köse, Fatih
Osmanlılarda Nevrûziyye Geleneklerine Tarihsel Açısan Bakış, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2012, cilt: XVI, sayı: 51, s. 93-102
Türkçe
PDF   Karataş, Ali
Meallere Tarihi Verileri Yansıtmanın Gerekliliği Üzerine, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2012, cilt: XVI, sayı: 51, s. 197-205
Türkçe
PDF   Demirdaş, Öncel
Tasavvuf Tarihinde Halvet ve Halvetin Manevi Eğitimdeki Rolü, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2012, cilt: XVI, sayı: 53, s. 131-142
Türkçe
PDF   Aktay, Yasin
Anlama, Vahy ve Tarih: Vahyi Yorumsama Deneyimlerinin Eleştirel Bir İncelenmesi, Tezkire, 1993, sayı: 5, s. 23-46
Türkçe
PDF   Kireççi, M. Akif
Arap Edebiyatında Eleştiri Tarihine Giriş, Tezkire, 1991, sayı: 1, s. 95-106
Türkçe
PDF   Güzel, Murat
İlk Dönem İslam Tarihinin Modernist/Kelami Bir Yorumuna Dair, Tezkire, 1994, sayı: 6, s. 122-128
Türkçe
PDF   Arkoun, Muhammed
İslam Tarihyazımında Yöntem Sorunu, çeviren Cemaleddin Erdemci, Yasin Aktay, Tezkire, 1994, sayı: 6, s. 49-70
Türkçe
PDF   Gündüz, Şinasi
İslam'da Öteki'nin Bilimi: Kur’an’ın Nasârâ Terimine Etimolojik ve Tarihsel Bir Yaklaşım, Tezkire, 1996, sayı: 9-10, s. 171-189
Türkçe
PDF   Özsoy, Ömer
Kuran ve Tarihsellik Tartışmalarında Gözden Kaçırılanlar, Tezkire, 1997, sayı: 11-12, s. 69-85
Türkçe
PDF   Aktay, Yasin
Tarihyazımı, Heterodoksi ve Alevilik, Tezkire, 1994, sayı: 7-8, s. 9-36
Türkçe
PDF   Süleymanova, Naile
Tarihi Süreçte Azerbaycan’da Ahilik ve Ahiler, Ahilik Uluslararası Sempozyumu “Kalite Merkezli Bir Yaşam” Bildiri Kitabı, 2011, s. 69-79
Türkçe
PDF   Yoloğlu, Güllü
Ahilerin Şanlı Tarihine Gölge Salanlar, Ahilik Uluslararası Sempozyumu “Kalite Merkezli Bir Yaşam” Bildiri Kitabı, 2011, s. 186-192
Türkçe
PDF   Bilgiç, Meriç
Varlık ve Yokluk Arasında Universitas’ın Tarihüstü Sentezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012/1, sayı: 23, s. 163-184
Türkçe
PDF   Şahin, Davut
Hartwig Hirscheld’in Mekki Ayetleri Konu Eksenli Tarihlendirme Çabaları, Kur’an Nüzulünün Mekke Dönemi Sempozyumu 29 Haziran-01 Temmuz 2012 Çorum, 2013, s. 233-250
Türkçe
PDF   Gökkır, Bilal
“Hartwig Hirschfeld’in Mekki Ayetleri Konu Eksenli Tarihlendirme Çabaları” Başlıklı Tebliğinin Müzakeresi, Kur’an Nüzulünün Mekke Dönemi Sempozyumu 29 Haziran-01 Temmuz 2012 Çorum, 2013, s. 251-252
Türkçe
PDF   Külekçi, Cahit
Tarih-i Cevdet’e Göre Rum İhtilalinin Dahili Sebepleri [1819-1823], Hikmet Yurdu, 2014, cilt: VII, sayı: 13, s. 29-52
Türkçe
PDF   Yıldırım, Ali
Günümüz Türk Toplumunda Felsefeye Yönelik Olumsuz Bakışın Tarihsel Arka Planı Üzerine Bir İnceleme, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: I, sayı: 2, s. 201-224
Türkçe
PDF   Öztoprak, Mustafa
Târîhu Bağdâd’da Ebû Hanîfe ile İlgili Müspet ve Menfi Rivayetlerin Değerlendirilmesi, Diyanet İlmî Dergi, 2013, cilt: XLIX, sayı: 4, s. 105-130
Türkçe
PDF   Efekan, Haluk
Bir Azınlık Görüşünden Adalete Yol Var mı? Kur’an’ın Tarihselliği ya da Antropolojinin ve Hermenötiğin Kıskacındaki Teoloji, Tezkire: Düşünce, Siyaset, Sosyal Bilim, 2003, sayı: 31-32, s. 169-184
Türkçe
PDF   Said, Edward W.
İmkansız Tarihler Niçin Farklı İslâmlar Tekleştirilemez, çeviren Sabri Çiftçi, Bekir Gür, Tezkire: Düşünce, Siyaset, Sosyal Bilim, 2003, sayı: 31-32, s. 231-240
Türkçe
PDF   Güler, İlhami
İslâm Toplumlarında Tarih Bilinci Neden Zayıf?, Tezkire: Düşünce, Siyaset, Sosyal Bilim, 2001, cilt: X, sayı: 21, s. 86-110
Türkçe
PDF   Kotan, Şevket
Oryantalizm ve İnşa Edilmiş İslâm’ın Tarih Bilinci, Tezkire: Düşünce, Siyaset, Sosyal Bilim, 2001, cilt: X, sayı: 20, s. 61-70
Türkçe
PDF   Işık, Sever
Foucault’nun Marksist Tarih, İktidar ve İdeoloji Eleştirisi, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 2011, cilt: I, sayı: 1, s. 131-158
Türkçe
PDF   Kılıç, Müzahir
Edebiyat Tarihi Bakımından Kırk Hadisler, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [AÜTAED], 2001, cilt: VIII, sayı: 18, s. 93-101
Türkçe
PDF   Çetin, Abdülbaki
Letâyifü'l-Kudsiyye'ye Dair: Yazarı, Sunulduğu Kişi ve Telif Tarihi Hakkında Düşünceler, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2002, cilt: IX, sayı: 20, s. 23-32
Türkçe
PDF   Dalkıran, Sayın
“Târih-i Cevdet”te İslâm Mezhepleri (I), Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2002, cilt: IX, sayı: 20, s. 219-252
Türkçe
PDF   Palabıyık, M. Hanefi
Türk Devlet Telakkisinde 'Tebaa' Anlayışının Tarihî ve Dinî Bazı Kökenleri, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [AÜTAED], 2001, sayı: 16, s. 157-200
Türkçe
PDF   Tülücü, Süleyman
Selçuklu Dönemi Türkiye'sinin Dinî Tarihine Dair Önemli Bir Araştırma = A Considerable Work on Religious History of Turkey in the Period of the Seljuks, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2007, cilt: XIV, sayı: 32, s. 289-295
Türkçe
PDF   Demir, Mustafa
İslam Ortaçağı'nda İran Bölgesindeki Tarih Yazıcılığı = In the Persian Territory Historiography in the Islam Medieval, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2007, cilt: XIV, sayı: 34, s. 255-273
Türkçe
PDF   Şıhıyeva, Seadet
Nesimi’nin Milli Mensubiyeti Meselesi (Tarihi ve Çağdaş Bakışlar Açısından Karşılaştırmalı Tahlil) = The Issue of Nesimi’s Nationality
, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2009, cilt: XV, sayı: 39, s. 459-482
Türkçe
PDF   Yılmaz, Kaşif
Mehmet Râşid Efendi’nin, “Nazîde” Kasidesinin, Eski Türk, Arap ve Acem Kültür Tarihinden Taşıdığı İzler = The Prints Which Brought from the Old Turkish, Arabic Culture History of Mehmed Raşid Gentelman’s “Nazide” Qasida , Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2009, cilt: XV, sayı: 39, s. 587-608
Türkçe
PDF   Göksu, Erkan
Mardî et-Tarsûsî’nin “Tabsıratu Erbâbi’l-Elbâb fî Keyfiyyeti’n-Necât fi’l-Hurûb” Adlı Eseri ve Ortaçağ İslâm Tarihçiliği Bakımından Önemi = The Book of Mardî Al-Tarsûsî Entitled “Tabsirat Arbâb Al-Arbâb Fî Kafiyyat Al-Najât-Hurûb” and its Importance about Medieval Islamic History, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2010, cilt: XVI, sayı: 43, s. 291-307
Türkçe
PDF   Şentürk, Mustafa
Musa Carullah’ın Eğitim Üzerine Düşünceleri: “Tarihu’l-Kur’an Vel’l-Mesahıf” Adlı Eseri Bağlamında = Mûsâ Cârullah’s Thoughts on Education: in the Context of his Work “Târîhu’l-Kur’ân Ve’l-Mesâhıf”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2012, sayı: 48, s. 257-268
Türkçe
PDF   Tekin, Rahmi
Tarihî Belgeler Işığında Ashâb-ı Kehf , Türk-İslam Kültür ve Medeniyetinde Tarsus 28-30 2010 -Bildiri ve Müzakereler-, , s. 151-170
Türkçe
PDF   Ramazanoğlu, Gözde
Tarsus’un Kalbinde: Tarihî Tarsus Camilerine Bakış, Türk-İslam Kültür ve Medeniyetinde Tarsus 28-30 2010 -Bildiri ve Müzakereler-, , s. 318-342
Türkçe
PDF   Cantay, Gönül
Tarihi Topografyada Fatih Camii ve Bağlı Yapılaşmasının Değerlendirilmesi = The Assesment of Fatih Mosque and its Connected Structures in the Historical Topography , Vakıf Restorasyon Yıllığı: Restorasyon, Konservasyon, Arkeoloji, Sanat Yıllığı, 2013, sayı: 7, s. 6-14
Türkçe
PDF   Polat, Salahattin
Selçuklular Dönemi Nisabur ve Çevresinde Hadis Tarihi ile İlgili Önemli Bir Kaynak, II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Selçuklularda Bilim ve Düşünce (19-21 Ekim 2011 Konya), 2013, cilt: I, s. 157-172
Türkçe
PDF   Yılmaz, Betül Havva
Faruk Duman’ın İncir Tarihi’nde Peygamber Kıssalarının Kullanımına Metinlerarası Bir Yaklaşım, IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (27-28 Ağustos 2012) Bildiriler = 4th International Student Congress of Turkish Language and Literature (27-28 August 2012) Proceedings, 2013, s. 369-384
Türkçe
Öztürk, Mustafa
Tarihselcilik ve Fazlur Rahman, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi Sempozyum Tebliğleri, 2013, s. 193-210
Türkçe
PDF   Özkan, Abdurrahman
Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi’nde Devrik Yapılar, Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı Bildirileri (1-2 Aralık 2010), 2013, s. 293-314
Türkçe
PDF   Türker, Ömer
Kelâm ve Felsefe Tarihinde Fahreddin er-Râzî, İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, 2013, s. 17-40
Türkçe
PDF   Işık, Hidayet
Fahreddin er-Râzî ve Dinler Tarihi, İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, 2013, s. 379-419
Türkçe
PDF   Dalkıran, Sayım
Tarih-i Cevdet’te İslam Mezhepleri II (Dürzilik ve Nusayrîlik), Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2003, cilt: X, sayı: 21, s. 201-217
Türkçe
PDF   Çam, İrfan Davut
Tartışmalı Bir Eser: Târîh-i İslâmiyyet ve Yasaklanış Süreci , İslâm Araştırmaları Dergisi, 2013, sayı: 30, s. 109-122
Türkçe
PDF   Önen, Hacı
Tefsirde Tarih İlminden Yararlanma: Taberî Örneği, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2013, cilt: VI, sayı: 10, s. 17-25
Türkçe
PDF   Köse, Fatih
Arşiv Belgelerinin Işığında İstanbul Şâzelî Tekkelerinin Tarihi, Vakıflar Dergisi, 2013, sayı: 40, s. 99-119
Türkçe
PDF   Arı, Mehmet Salih
Selçuklu Tarihi Kaynağı Olarak Bağdat Tarih Yazıcılığı: İbnü’l-Cevzî’nin Tarih Metodolojisi Örneği, II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Selçuklularda Bilim ve Düşünce (19-21 Ekim 2011 Konya), 2013, cilt: IV, s. 11-33
Türkçe
PDF   Özli, Muzaffer
Arap Dilinde İtnâb’ın Tarihi Seyri ve Önemi, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: XVIII, sayı: 2, s. 1-16
Türkçe
PDF   Gökhan, İlyas
Ashâbü’l-Kehf’in Tarihsel Süreci, Uluslararası İnanç Turizmi ve Eshab-ı Kehf Sempozyumu: 20-22 Eylül 2012 Kahramanmaraş, 2013, s. 81-90
Türkçe
PDF   Demir, Necati
Ashab-ı Kehf’in İzinden Arpasus ve Arabissos’u Afşin’e Dönüştüren Tarihi Süreç, Uluslararası İnanç Turizmi ve Eshab-ı Kehf Sempozyumu: 20-22 Eylül 2012 Kahramanmaraş, 2013, s. 101-115
Türkçe
PDF   Göyüşov, Nesib
Ashab-i Kehf Kıssası: Tarihsel Gerçeklikten Dini-Epistemolojik ve Psikolojik Kavram, Uluslararası İnanç Turizmi ve Eshab-ı Kehf Sempozyumu: 20-22 Eylül 2012 Kahramanmaraş, 2013, s. 285-297
Türkçe
PDF   Sinanoğlu, A. Faruk - Zekeriya Çalışkan
Dini ve Tarihi Bir Bilgi Olarak Eshab-ı Kehf Olayının Afşin ve Yöresinde Toplumsal Boyutları, Uluslararası İnanç Turizmi ve Eshab-ı Kehf Sempozyumu: 20-22 Eylül 2012 Kahramanmaraş, 2013, s. 299-311
Türkçe
PDF   Şentürk, Mustafa
İsrâîlliyât ile Mitoloji Arasında Tarihsel Bakış Açısıyla Gölgelenen Ashâb-ı Kehf, Uluslararası İnanç Turizmi ve Eshab-ı Kehf Sempozyumu: 20-22 Eylül 2012 Kahramanmaraş, 2013, s. 459-470
Türkçe
PDF   Özcan, Emine Sonnur
İslâmiyet Öncesi (Câhiliye Devri) Arap Kültüründe Rivâyet ya da Tarih Bilinci, Tarih Okulu, 2011, sayı: 11, s. 33-51
Türkçe
PDF   Ahmed, Zaid
Müslüman Tarih Felsefesi, çeviren Kâzım Uzun, Tarih Okulu, 2012, sayı: 13, s. 181-193
Türkçe
PDF   Hanay, Necattin
XV. Yüzyıl Dinler Tarihçisi Olarak Makrîzî, Tarih Okulu, 2013, sayı: 16, s. 289-308
Türkçe
PDF   Vana, Liliane
Kilise Babaları ve Talmud Hakîmlerinde Tarih ve Tarihçilik, tercüme Mehmet Aydın, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2013, cilt: VIII, sayı: 16 , s. 9-32
Türkçe
PDF   Şimşir, Nahide
XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Rusya’da Tarih ve Tarihçilik Anlayışı, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2013, cilt: VIII, sayı: 16 , s. 199-202
Türkçe
PDF   Başkonak, Mustafa
Ali Haydar Taner İle İşitme Engellilerin Eğitim Tarihi Üzerine, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2013, cilt: VIII, sayı: 16 , s. 245-264
Türkçe
PDF   Altunya, Hülya
Mantık ve Dînî İlimler İlişkisinin Tarihsel Gelişimi Üzerine Kısa Bir Tahlil, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013/1, sayı: 30, s. 57-72
Türkçe
PDF   Songur, Haluk
Hukuk Tarihi Bakımından Osmanlıdan Cumhuriyete Yükseköğretim Meselesi -YÖK’ün İlahiyat Fakülteleri Lisans Program Değişikliği Bağlamında-, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013/1, sayı: 30, s. 191-211
Türkçe
Karaman, Adil
Son Ulubey Kadısı Hacı Halit Hoca ve Ulubey Tarihi Üzerine Notlar, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu 25-27 Ekim 2001, 2001, cilt: II, s. 681
Türkçe
Canım, Rıdvan
Klasik Türk Edebiyatında Tarih Düşürme Sanatı ve Bir Ebced Ustası: Adanalı Süruri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009, cilt: XIII, sayı: 2, s. 105-120
Türkçe
Çevikbaş, Sebahattin
Nietzsche ve Nihilizm Tarihsel Bir Yazgı Olarak Nihilizm: Avrupa Nihilizminin Tarihi, Kökeni ve Egemen Olma Aşamaları, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011, cilt: XV, sayı: 2, s. 69-82
Türkçe
PDF   Stolleis, Michael
Tarihle İlgilenmeyen Hukuçu Tehlikelidir Yürülükte Olan Hukuku Bilmek Niçin Yeterli Değildir? Hukuk Eğitimi Nasıl Olmalıdır?, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, 2009, sayı: 7, s. 47-56
Türkçe
Mermutlu, Bedri
Şehir Toplumsalında Tarihsel Cemaat Tezahürleri Olarak Mahalle Hazireleri - Bursa Örneği, Uluslararası Osmanlı Coğrafyasında Mahalle Kültürü Sempozyumu (13-16 Ekim 2011) Bildiriler Kitabı, 2012, s. 115-125
Türkçe
PDF   Gedikli, Fethi
1910 Tarihli Keskin Rum Cemiyeti ve Cinsiyet ve Kavmiyet Esas ve Unvanlarıyla Dernek Kurma Yasağı, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları = Journal of Turkish Legal History, 2009, sayı: 8, s. 23-46
Türkçe
PDF   Pürselim, Hatice Selin
Alman Yüksek Mahkemesi’nin 09.12.2009 Tarihli ve XII ZR 107/08 Sayılı Mehre İlişkin Kararının Değerlendirilmesi, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları = Journal of Turkish Legal History, 2009, sayı: 8, s. 47-61
Türkçe
PDF   Stolleis, Michael
Hukuk Tarihi, Hukukun Temel Bilimleri ve Almanya’da Bugünkü Hukuk Eğitiminin Eleştirisi, çeviren Muhammed İkbal İmamoğlu, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları = Journal of Turkish Legal History, 2009, sayı: 8, s. 63-76
Türkçe
PDF   Wenz, Gunther
Kanonik Bir Kitap Olarak Kutsal Kitap ve Hıristiyanlığın Kutsal Yazı’sı Teolojik Amaçlı Tarihsel Notlar, İnsan onuru : İslam ve Hıristiyanlık’taki Temelleri 3-4 Ekim, 2005, Ankara Çalıştay = Menschenwürde : Grundlagen im Islam und im ChristentumSymposion Ankara, 3-4 Oktober 2005, 2006, s. 3-9
Türkçe
Sırma, İhsan Süreyya
Müslümanlarda Eğitimin Tarihi Süreci İçerisinde Medreseler, Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Uluslararası Sempozyum 5-7 Ekim 2012 = Madrasah Tradition and Madrasahs in the Process of Modernization 5-7 October 2012 = Kevnetora Medreseyê û di Pêvajoya Modernbûnê de Rewşa Medreseyan, 2013, cilt: I, s. 55-59
Türkçe
Palabıyık, Hanefi - Kübranur Kara, Şeyma Karadağ
Medrese Eğitiminin Oluşturduğu Resulullah Algısı (İslam Tarihi ve Siyer Kitaplarına Göre), Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Uluslararası Sempozyum 5-7 Ekim 2012 = Madrasah Tradition and Madrasahs in the Process of Modernization 5-7 October 2012 = Kevnetora Medreseyê û di Pêvajoya Modernbûnê de Rewşa Medreseyan, 2013, cilt: II, s. 471-507
Türkçe
Eser, Mithat
Doğu Medreselerinde İslam Tarihi ve Siyer Eğitimi, Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Uluslararası Sempozyum 5-7 Ekim 2012 = Madrasah Tradition and Madrasahs in the Process of Modernization 5-7 October 2012 = Kevnetora Medreseyê û di Pêvajoya Modernbûnê de Rewşa Medreseyan, 2013, cilt: II, s. 709-725
Türkçe
PDF   Yıldız, Ali
Kırklareli Tarihi Camiler’in Mekansal Analiz ve Korunma Durumları, 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu : Gelenekten Geleceğe Cami Mimarisinde Çağdaş Tasarım ve Teknolojiler 2-5 Ekim 2012, 2013, s. 313-332
Türkçe
PDF   Karabela, Mehmet K.
Cedel ile Burhân Arasında: İbn Tufeyl’in Hayy b. Yakzân Adlı Eseri Üzerinden Klasik Dönem Sonrası İslam Düşünce Tarihini Okumak, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2013, cilt: LIV, sayı: 2, s. 77-93
Türkçe
PDF   el-Hassûn, Ahmed Enis
Estetik Düşüncenin Tarihi, Bilimname: Düşünce Platformu, 2012/2, sayı: 23, s. 215-227
Türkçe
PDF   Pakdemirli, M. Nur - Abdulhamit Birışık
Hint Altkıtası Geleneksel Öğretim Kurumlarında Yürütülen Din Eğitiminin Gelişim Sürecine Tarihsel Bir Yaklaşım, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2013, cilt: XIII, sayı: 2, s. 87-115
Türkçe
PDF   Altaş, Eşref
İbn Sînâ’nın Konum Kategorisinde Hareket Düşüncesi ve Konumsal Hareket Kavramının Tarihi, Diyanet İlmî Dergi, 2014, cilt: L, sayı: 1, s. 27-50
Türkçe
PDF   Gökalp, Yusuf
Yemen’de Zeydi-Sünni İlişkilerinin Tarihi Arka Planı, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2013, cilt: VI, sayı: 2, s. 87-114
Türkçe
PDF   Çelik, Celaleddin
İslam Şehri’nde Şehir İslamı’na. Tarihsel Tecrübeden Sosyolojik Pratiğe Şehrin Medeniyet Kodları = From “the Urban of Islam” to “Urbanized Islam”: The Codes of Civilisation in the City from the Point of Historical Experience and Sociological Practise, Milel ve Nihal: İnanç, Kültür, ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 2012, cilt: IX, sayı: 3, s. 137-156
Türkçe
PDF   Ayan Nizam, Elif
Surûri’nin Hezliyyât’ının “Tev’arih” Bölümünden Tarihî Yansımalar, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Hitit University Journal of Social Sciences Institute, 2012, cilt: V, sayı: 2, s. 67-86
Türkçe
PDF   Fazlıoğlu, İhsan
Faal Akıl Ölünce!: XIII. Yüzyıl Felsefe-Bilim Tarihi’nde Hakîkî(İnvisible) ile Zâhirî İlişkisinin Yeniden Yorumlanması, Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu Bildirileri, 2014, s. 27-36
Türkçe
PDF   Kömürcü, Kamil
Esîrüddin El-Ebheri’nin Mantık Tarihindeki Yeri, Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu Bildirileri, 2014, s. 150-164
Türkçe
PDF   Ertuğrul, Ali
Gelecek Tarihin Konusu Olabilir mi ya da Gelecek Tarih İlminin Kapsamına Nasıl Girebilir? -Niğdeli Kadı Ahmed’in el-Veledü’ş-Şefîk’inde Tarihin Kapsamı ve Hedefi-, Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu Bildirileri, 2014, s. 781-796
Türkçe
PDF   Özpilavcı, Ferruh
Gazzâlî’nin Mantık İlmini Meşrûlaştırmasının Mantık Tarihi Açısından Değerlendirilmesi, İslâmî İlimler Dergisi, 2012, cilt: VII, sayı: 1, s. 145-158
Türkçe
PDF   Kurt, Hasan
Anadolu İmam Hatip Liseleri’nin Tarihi Gelişim Süreci ve Öğrencilerinin Kelam Derslerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi Örneği) = The Historical Development of Anatolian Imam Hatip High Schools and the Evaluation of Their Students’ Opinions on the Kalam Course (The Case of Bartın Anatolian Imam Hatıp School), The Journal of Academic Social Science Studies, 2014, sayı: 24, s. 73-91
Türkçe
Demirci, Mustafa
İslam Dünyasında Şehir Tarihi Yazma Geleneği ve Şehir Tarihi, 2. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi Bildiriler Kitabı, 2013, s. 58-75
Türkçe
PDF   Ayar, Talip
Bir Osmanlı Müderrisinin İcâzetnâmesi ve Tarihî Kaynak Değeri Üzerine Bazı Mülahazalar , Turkish Studies: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2014, cilt: IX, sayı: 1, s. 43-62
Türkçe
PDF   Dalkılıç, Mehmet
Tarihsel Bir Tartışmanın Güncelleşmesi ve ‘İznik Konsili’nin Günümüz Hıristiyanlık Savunmalarındaki Yeri, Uluslararası İznik Sempozyumu (5-7 Eylül 2005), 2005, s. 139-147
Türkçe
PDF   Bedir, Murteza
Osmanlı Tarihinin Kuruluşu Aşamasında Fakihler ve Rolleri: XIV. Yüzyıl İznik ve Öncesine Ait Bir Araştırma, Uluslararası İznik Sempozyumu (5-7 Eylül 2005), 2005, s. 303-310
Türkçe
PDF   Baş, Eyüp
Bir Akademik Disiplin Olarak İslam Tarihi, Dinî Araştırmalar, 2011, cilt: XIV, sayı: 39, s. 20-49
Türkçe
PDF   Asar, Betül - Mehmet Uysal
Ulus Tarihi Kent Merkezi Ticaret Binalarında Mekânsal Biçimleniş, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi = Journal of the Academic Studies of Turkish-Islamic Civilisation, 2014, cilt: IX, sayı: 17, s. 109-126
Türkçe
PDF   Özdemir, Mehmet Nadir
İslâm Tarihi’nde İlk İthilâfların Odağında Bir İsim: Ammâr b. Yasir, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 311-334
Türkçe
PDF   Özdemir, Mehmed Nadir
Siyer-i Nebî Tarih’ten Farklı mı Okunmalı_ -Fil Olayı Bağlamında Bir Değerlendirme-, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2014, cilt: XVIII, sayı: 59, s. 247-264
Türkçe
PDF   Işıkdoğan, Davut
Eğitim ve Din Eğitimi Kaynaklarında Öğretmen Nitelikleri (Tarihsel Süreç), e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2014, cilt: VI, sayı: 11, s. 1-17
Türkçe
PDF   Sav, Murat
Deniz Abdal’da Mimar Şüca Camii Tarihçesi, Özellikleri ve Yıkım Süreci = The Architect Şüca Mosque in Deniz Abdal History, Importance and Demolishment, Vakıf Restorasyon Yıllığı: Restorasyon, Konservasyon, Arkeoloji, Sanat Yıllığı, 2014, sayı: 8, s. 107-114
Türkçe
PDF   Eynallı, Ebru - Ümmü Gülsüm Erdoğan
Saklı Bir Tarihi Mekan: Bala Süleyman Ağa Külliyesi = A Hidden Historical Place; Bala Suleyman Aga Complex, Vakıf Restorasyon Yıllığı: Restorasyon, Konservasyon, Arkeoloji, Sanat Yıllığı, 2014, sayı: 8, s. 115-128
Türkçe
PDF   Doğan, Gürkan - Bülent Durgun
Arap Baharı ve Libya: Tarihsel Süreç ve Demokratikleşme Kavramı Çerçevesinde Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012\1, sayı: 15, s. 61-90
Türkçe
PDF   Hizmetli, Sabri
Kemaleddin İbn-i Hümâm es-Sivasi’nin “Kitabu’l-Müsâyere’si ve İslâm Tarihindeki Yeri, Kemaleddin İbn-i Hümâm’ın Hayatı, Eserleri ve İlmi Kişiliği Sempozyum Tebliğleri, 1993, s. 49-58
Türkçe
PDF   Gök, Bilal
Ebu’l-Hasan Harakânî’nin Menkıbevî ve Tarihî Şahsiyeti = Epic and Historical and Historical Personality of Abu’l-Hasan Haraqani, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences, 2014, sayı: 13, s. 103-121
Türkçe
PDF   Poçta, Y. M.
Arap - Müslüman Toplumu ve Felsefesinin Açıklanmasına Avrupa Bilincinin Değer Ayarlarının Etkisi (Hegelin Tarih Felsefesi Örnek Olarak), Şark Felsefesi Problemleri, 1996, sayı: 1, s. 46-52
Azerice
PDF   İslam Kültür Dünyası Felsefi Akımların Azerbaycan Tarih ve Kültüründe Yeri, Şark Felsefesi Problemleri, 2002, sayı: 1-2, s. 70-71
Azerice
PDF   Kuluzade, Zumrud
İslam Bölgesi Felsefe Tarihi Araştırma ve Öğretim Perspektifleri, Şark Felsefesi Problemleri, 2011, sayı: 1, s. 4-8
Azerice
PDF   Gasımov, Zakir
Felsefe Okulları ve Onların İslam Felsefesi Tarihinde Yeri Hakkında, Şark Felsefesi Problemleri, 2011, sayı: 1, s. 18-22
Azerice
PDF   Kuluzade, Zümrüd
XX Asrın Sonu ve XXI Asrın Evveli, Bilim ve Felsefenin Gelişimi Düzeyleri Dahilinde Global Sosyo-Kültürel Kalkınma Bağlamında, Felsefenin ve İslam Bölgesi Felsefesi Tarihinin Mevcut ve Tartışmalı Konuları, Şark Felsefesi Problemleri, 2012, sayı: 1, s. 3-16
Azerice
PDF   Kaniyev, Hasan
Azerbaycan Respublikasının İranla Elm Sahasında Emektaşlığı Tarihinden (1960-1990-cı iller), Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2013, sayı: 19, s. 273-280
Türkçe
PDF   İsmayılzade, Nigar
Türk Yazı Dilinin Tarihi İnkişafı, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2013, sayı: 20, s. 59-67
Türkçe
PDF   Sadıqov, Elbrus Celal Oğlu
Tarihi Yaddaş, Maneviyat Felsefesi ve Globalleşme, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2013, sayı: 20, s. 149-162
Türkçe
PDF   Ziyadov, Nazim
İngilterede Andlı İclascıların İştirakı ile Geçirilen Mahkemelerin Tarihi, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2013, sayı: 20, s. 247-254
Türkçe
PDF   Camalova, Vefa
Tarihi Prosesin İzahına Muhtelif Yanaşmalara Dair: Tarihi-Felsefi Bakış, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2013, sayı: 20, s. 371-378
Türkçe
PDF   Abdullayeva, Gülnare Maarif Gızı
Arab-Yahudi Tarihi-Medeni Alakalarının Endülüse Kadarki Devrine (X Asır) Umumi Bakış, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2013, sayı: 20, s. 401-414
Türkçe
PDF   Çoşkun, Betül
Asaf Hâlet Çelebi’nin Şiirlerinde Metinlerarasılık Bağlamında Türk İslam Tarihi ve Kültürüne Göndermeler, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013\2, sayı: 18, s. 95-122
Türkçe
PDF   Arslan, Muhammet
Kars Kalesi Civarında Tarihi Yapılaşma ve Bazı Gözlemler, Kafkas Üniversitesi Harakanî Uygulama ve Araştırma Merkezi Seyyid Ebu’l Hasan Harakani Vakfı I. Uluslararası Harakanî Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2012, s. 96-104
Türkçe
PDF   Tan, M. Nedim
Harakânî’nin Tasavvuf Târihindeki Etkisine Bir Örnek: “Sûfî Yaratılmamıştır” Sözü ve Hâce Yusuf Hemedânî’nin Şerhi, Kafkas Üniversitesi Harakanî Uygulama ve Araştırma Merkezi Seyyid Ebu’l Hasan Harakani Vakfı I. Uluslararası Harakanî Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2012, s. 200-210
Türkçe
PDF   İğdi, Ahmet
Hz. Ömer Döneminde Yapılan Bazı İdari Faaliyetlerin İslam Tarih Yazıcılığına Etkisi, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı - III (6-8 Mayıs 2013, Bursa), 2013, s. 637-646
Türkçe
PDF   Çatalbaş, Resul
Diyarbakır’da Misyonerlik Faaliyetlerinin Tarihi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, sayı: 29, s. 109-132
Türkçe
PDF   Turan, Ahmet Nezihi
Tarihçinin Vakıf Şehre İlgisi: Eskişehir Mevlevihanesi Örneği, Vakıf Medeniyeti ve Şehir Sempozyumu, 2013, s. 141-145
Türkçe
PDF   Şaneçi, Kâzım Mudir
Dinler ve Mezhepler Tarihine Bir Bakış, çeviren: Şahin Ahmetoğlu, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, sayı: 2, s. 179-209
Türkçe
PDF   Akın, Bülent
Alevi Ocakları ile İlgili Tespit Edilebilen En Eski Tarihli Belge: Ağuiçen Ocağı Şeceresi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2014, sayı: 70, s. 15-38
Türkçe
PDF   Smith, Wilfred Cantwell
Son Dönem İslam Tarihinde İman; Tasdik’in Anlamı, çeviren: Mehmet Demirtaş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, cilt: II, sayı: 1, s. 375-411
Türkçe
PDF   Alıcı, Mustafa
Dinler Tarihi Penceresinden Hz. Peygamber (S. A. V.)’i Anlamak, Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 2014, cilt: II, sayı: 3, s. 53-57
Türkçe
PDF   Albayrak, Sıdıka
Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu, Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, 1999/1, cilt: I, sayı: 1, s. 271-273
Türkçe
Ülker, Necmi - Vehbi Günay
Türk Tarih ve Kültüründe Emir Sultan, Uludağ Üniversitesi Bursa Halk Kültürü Sempozyumu (II: 2005: Bursa) II. Bursa Halk Kültürü: Bildiri Kitabı__(20-22 Ekim 2005), 2005, cilt: 2, s. 345-368
Türkçe
PDF   Özel, Ahmet
Mevlid: Tarihi ve dinî hükmü, Dîvân: İlmî Araştırmalar, 2002/1, cilt: VII, sayı: 12, s. 235-246
Türkçe
PDF   Yardım, Ali
Akşemseddin Türbesi ve Haziresindeki Tarihi Kitabeler, Akşemseddin Sempozyumu Bildirileri, 1990, s. 133-143
Türkçe
PDF   İsen, Mustafa
Bolu’nun Kültür Tarihimizdeki Yeri ve Bolulu Divan Şairleri, Akşemseddin Sempozyumu Bildirileri, 1990, s. 145-152
Türkçe
PDF   Çetin, Nuran
Sivâsî Tekkesi ve Tasavvuf Tarihindeki Yeri, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, sayı: 2, s. 19-39
Türkçe
PDF   Ali, Cevâd
El-Mufassal fî Tarîhi’l-’Arabi Kable’l-İslâm, çeviren Mehmet Bağış, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014/1, cilt: V, sayı: 9, s. 135-153
Türkçe
PDF   Cavanşir Karabaği, Mirza Cemal
Karabağ Tarihi, çeviren Muhammet Kemaloğlu, Hikmet Yurdu, 2014, cilt: VII, sayı: 14, s. 209-253
Türkçe
PDF   Nasiri, Ali
Şia Hadis Tarihine Genel Bir Bakış, Misbah: İslamî Düşünce ve Araştırma Dergisi, 2014, cilt: III, sayı: 7-8, s. 137-166
Türkçe
PDF   Koçak, Kürsat
Türk Kültür Tarihinin Bin Yıllık Başyapıtı: Kutadgu Bilig’den Bu Güne Ulaşan Gelenekler, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, cilt: IV, sayı: 13, s. 56-66
Türkçe
Tatcı, Mustafa
Tarihi Kaynaklarda Ahmed Rifai Sarı Saltuk, Barak Baba, Tapduk Emre ve Yunus Emre, Yûnus Emre Kitabı, 2014, s. 179-281
Türkçe
Baş, Mustafa
Hz. Yahya ile İlgili Tefsir ve Tarih Kitaplarındaki Bir Rivayetin Karşılaştırmalı Tahlili, Dinî Araştırmalar, 2012, cilt: XV, sayı: 41, s. 99-108
Türkçe
Erdem, Gazi
İslam Kültür Tarihinin İlk İlimler Akademisi: Beytü’l-Hikme, Dinî Araştırmalar, 2013, cilt: XVI, sayı: 42, s. 57-77
Türkçe
Karataş, Hüsamettin
Sakyamuni Buda’nın Tarihsel Kişiliği ve Öğretisinin Yeni Bir Din Haline Geliş Süreci, Dinî Araştırmalar, 2013, cilt: XVI, sayı: 42, s. 129-142
Türkçe
PDF   Karaman, Ramazan
Türk Ahi Teşkilatının İşleyişi ve Çorum Tarihinde Ahilik, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014, cilt: VII, sayı: 1, s. 93-109
Türkçe
PDF   Doğan, Eşref - Hasan Çelik
Alevi Sünni Bütünleşmesinin Önündeki Engeller: Tarihsel Yanlış Algılamalar, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014, cilt: VII, sayı: 1, s. 121-138
Türkçe
PDF   Kaya, Mesut
Hadis ve Tarih İlimleri Arasında Tefsir Tabakat Literatürü: Histografik Bir İnceleme, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2014, sayı: 31, s. 33-65
Türkçe
PDF   Dualı, Şir Muhammed
Fener Rum Patrikhânesi’nin Moskova Patrikliği’yle İlişkilerinde Ortaya Çıkan Gerginlikler (1922-1925): Tarihçesi ve Sebepleri, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2014, sayı: 31, s. 123-139
Türkçe
PDF   [Kitâbü’l-Menâmât: Sultan III. Murad’ın Rüya Mektupları, Haz. Özgen Felek, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014, 377 sayfa], tanıtan Türkân Alvan, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2014, sayı: 31, s. 141-151
Türkçe
Sezgin, Fuat
İslâm Bilim Tarihinde Duraklamanın Başlangıcı ve Yaratıcılığın Son Bulmasının Nedenleri, Orta Asya’da İslâm -Temsilden Fobiye-, 2012, cilt: I, s. 157-174
Türkçe
İşcan, Mehmet Zeki
Siyasal İslâm’ın Tarihçesi Üzerine, Orta Asya’da İslâm -Temsilden Fobiye-, 2012, cilt: I, s. 335-363
Türkçe
İsmailov, Enver
Rusça Literatürde Orta Asya’daki İslâm Meselesi (Tarihsel ve Tarihyazımı Kompozisyonu), Orta Asya’da İslâm -Temsilden Fobiye-, 2012, cilt: I, s. 429-432
Türkçe
Kızılkaya, Ahmet
Geçmişten Günümüze İslâmofobi: Kökeni, Tarihsel Gelişimi ve Bugünü, Orta Asya’da İslâm -Temsilden Fobiye-, 2012, cilt: I, s. 621-639
Türkçe
PDF   Batuk, Cengiz
Din ve Müzik: Dinler Tarihi Bağlamında Din-Müzik İlişkisine Genel Bir Bakış Denemesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, sayı: 35, s. 45-70
Türkçe
PDF   Rzayev, Firudin
Nahçivan Ahalisinin Etnogenezi Tarihinde Tus Türkleri, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, sayı: 3-4, s. 243-257
Türkçe
PDF   Düzgüner, Sevde
Ruh-Beden ve İnsan-Aşkın Varlık İlişkisine Yönelik Psikolojik Yaklaşımın Tarihi Serüveni, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, sayı: 45, s. 253-284
Türkçe
PDF   Gördük, Yunus Emre
Eğil Emirliği’nin Kısa Tarihçesi ve Eğil Emirlerine Ait Şecere Metninin Tercümesi = A Brief History of Eğil (Angel) Emirate and the Translation of the Family Tree Text of Eğil Emirs, OTAM: Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2014, sayı: 35, s. 89-120
Türkçe
PDF   Çağlayan, Harun
İslâm Tarihinde Gayr-i Arap Unsurların Toplumsal Konumları ve Günümüz Açısından Değeri, Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, 03-05 Ekim / October 2013 = Alewism From Past To Present I. International Symposium, 2014, cilt: I, s. 323-355
Türkçe
PDF   Kiremit, İlker
İnanç ve Tarihte NUSAYRiLER (Arap ALEViLERi) Üzerine Genel Bir DEĞERLENDiRME, Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, 03-05 Ekim / October 2013 = Alewism From Past To Present I. International Symposium, 2014, cilt: I, s. 712-731
Türkçe
PDF   İpek, Yasin
TARiHSEL SÜREÇTE “ALEVi-BEKTAŞi ve KıZıLBAŞ” KAVRAMLArı ÜZERiNE YAPıLAN YORUMLAR, Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, 03-05 Ekim / October 2013 = Alewism From Past To Present I. International Symposium, 2014, cilt: II, s. 507-527
Türkçe
PDF   Arslan, Yusuf
Resmi ve Sözlü Tarih ANLATıLARı ARASıNDA BULUNMANıN Alevi Öğrenciler ve TARiH ÖĞRETMENLERi ÜZERiNDEKi ETKiLERi (Tunceli Merkez Örneği), Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, 03-05 Ekim / October 2013 = Alewism From Past To Present I. International Symposium, 2014, cilt: II, s. 548-564
Türkçe
PDF   Atlı, Aziz
Sözlü Tarihte KAYSERi ALEViLERi: SARıZ ÖRNEĞi, Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, 03-05 Ekim / October 2013 = Alewism From Past To Present I. International Symposium, 2014, cilt: II, s. 577-584
Türkçe
PDF   Sâib, Ahmet
Mükemmel ve Muntazam Osmanlı Tarihi Nasıl Yazılır?, Sadeleştiren Şaban Öz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: XI, sayı: 22, s. 206-237
Türkçe
PDF   Yılmaz, Mustafa Selim
İslami Düşünce Tarihinde Bir Anlama Biçimi Olarak Selefilik Üzerine Bir Deneme, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2014, cilt: III, sayı: 3, s. 532-553
Türkçe
PDF   Avest, Ina Ter - C. Bakker, G. Bertram Troost
Hollanda Sütunlaşmış ve Post-Sütunlaşmış Eğitim Sisteminde Din ve Eğitim -Tarihi Arka Plan ve Güncel Tartışmalar-, çeviren M. Fatih Genç, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: XVII, sayı: 1, s. 171-186
Türkçe
PDF   İsmail, Fersat Mer’i
et-Cüzurü’t-Tarihiyye li’l-Bektaşiyye , Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, 03-05 Ekim / October 2013 = Alewism From Past To Present I. International Symposium, 2014, cilt: I, s. 164-185
Arapça
PDF   Avcı, Necati
Kanuni Dönemi Tarihçilerinden Tabib Ramazan ve İki Eseri, Dinî Araştırmalar, 2000, cilt: III, sayı: 7, s. 205-226
Türkçe
PDF   Rençber, Akif
İslam Fethinden Irak Selçuklularının Yıkılışına Kadar Kazvin’in Siyasi Tarihi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012, cilt: I, sayı: 1, s. 225-265
Türkçe
PDF   Duman, A. Zeki
Aile Kurumu Üzerine Tarihsel Bir Okuma Girişimi ve Muhafazakâr İdeolojinin Aileye Bakışı, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012, cilt: I, sayı: 4, s. 19-51
Türkçe
PDF   Çağlayan, Ercan
Zaza Tarihinin Kaynakları [Arap ve Osmanlı Kaynakları], II. Uluslararası Zaza tarihi ve Kültürü Sempozyumu (4-6 Mayıs 2012), 2012, s. 286-301
Türkçe
PDF   Akgündüz, Ahmet
Osmanlı Tarihinden Günümüze Tarihte Kürtler, Kimlik, Kültür ve Değişim Sürecinde Osmanlı’dan Günümüze Kürtler Uluslararası Sempozyumu, 6-8 Eylül 2012 Bingöl = In the Context of Identity, Culture and Change From Ottomans to the Present the Kurds International Symposium = El-Ekrad min Haysi’l-Hüviyye ve’s-Sekâfe ve’t-Tatavvur Mûnzu’l-Ahdî’l-Osmanî Hatta el-Yevm, 2013, s. 13-32
Türkçe
PDF   Çiçek, M. Fatih
Osmanlı’dan Cumhuriyete Kürt Milliyetçiliğinin Tarihsel Kökenleri ve Gelişimi, Kimlik, Kültür ve Değişim Sürecinde Osmanlı’dan Günümüze Kürtler Uluslararası Sempozyumu, 6-8 Eylül 2012 Bingöl = In the Context of Identity, Culture and Change From Ottomans to the Present the Kurds International Symposium = El-Ekrad min Haysi’l-Hüviyye ve’s-Sekâfe ve’t-Tatavvur Mûnzu’l-Ahdî’l-Osmanî Hatta el-Yevm, 2013, s. 98-118
Türkçe
PDF   Işılak, Halil
İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı İsmâilîlik ve Bâtınî Zihniyet Çalıştayı, 12 Eylül 2014, Sivas, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2014, sayı: 2, s. 113-119
Türkçe
PDF   Kızılgeçit, Muhammed
İzmirli İsmail Hakkı’nın “İlmü’n-Nefs”inde Modern Psikolojik Tarihi, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2013, cilt: XIII, sayı: 3, s. 157-173
Türkçe
PDF   Bilgin, Vejdi
İslam Tarihinde Politik ve Dinî Dil Üzerinden Nüfuz Mücadelesi, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2014, cilt: XIV, sayı: 1, s. 7-22
Türkçe
PDF   Güneş, Hüseyin
Temel İslam Tarihi Kaynaklarında Geçen İbn Abbas Rivayetleri Bağlamında Nuh Tufanı, Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu, 27-29 Eylül 2013 = International Noah and Judi Mountain Sympozyumu, 27-29 September 2013, 2014, s. 33-43
Türkçe
PDF   Zeyrek, Guhdar
Tarih Kaynakları Işığında Kur’an’da Geçen Cûdî Dağının Şırnak Bölgesinde Olduğuna Dair Coğrafi Bazı Deliller, Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu, 27-29 Eylül 2013 = International Noah and Judi Mountain Sympozyumu, 27-29 September 2013, 2014, s. 503-514
Türkçe
Dadhudayeva, Lale
Müslüman Doğu Tarihinde Dindarlığın Toplumsal Cinsiyet Boyutu (XX-XXI yy.) [Özet], Orta Asya’da İslâm -Temsilden Fobiye-, 2012, cilt: III, s. 1734-1736
Türkçe
PDF   Yurdaydın, Hüseyin Gazi
İslam Tarihi Dersleri’nden: Osmanlı Devrinde Zamanla Siyasî Mahiyet Alan Dini Bir Cereyan, Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2014, sayı: 1, s. 277-288
Türkçe
PDF   Duygu, Zafer
VII. Yüzyıldaki İslam Fetihlerinin ve Müslüman Hakimiyetinin Hıristiyan Tarih Yazımına İzdüşümleri, Artuklu Akademi: Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2014, cilt: I, sayı: 1, s. 33-65
Türkçe
PDF   Alıcı, Mustafa
Dinler Tarihi Perspektifinden İslam’ın Üç Boyutu: İman, İslam ve İhsan, Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 2014, cilt: II, sayı: 4, s. 29-31
Türkçe
PDF   Çavuşoğlu, Halime
19. Yüzyılın Sosyal ve Siyasi Olaylarına Bir Bakış: Bir Tarih Üstadı Nâfi ve Tarih Manzumeleri, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2014, sayı: 52, s. 85-104
Türkçe
Kaplan, Yaşar
Tarihte Hakkari, Şemdinani Bahdinan ve Nehri, Uluslararası Seyyid Tâhâ-î Hakkâri Sempozyumu Bildirileri, 2014, s. 108-130
Türkçe
Erol, Abdullah
Aydınlanmanın Bir Parametresi; Nasyonalizm (Kürt Tarihi Bağlamında), Uluslararası Seyyid Tâhâ-î Hakkâri Sempozyumu Bildirileri, 2014, s. 266-274
Türkçe
PDF   Döner, Naim
İ’câz İlminin Doğuşu ve Tarihi Süreci, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Bingöl University Journal of Theology Faculty, 2014, cilt: II, sayı: 4, s. 71-101
Türkçe
PDF   Yaman, Ahmet
Tarihi ve hukuki yönüyle Medine sözleşmesi / Vesikası, Modern Türkiye’de siyasi düşünce : İslamcılık / editör Yasin Aktay.__ 1112 s., 2004, s. 514-516
Türkçe
PDF   Yaman, Ahmet
Müslüman İstanbul’un Dinsel-Kültürel Çoğulculuğunun Teorik ve Tarihsel Arka Planı , İstanbul Tecrübesi / The Experience of Istanbul: Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Birarada Yaşaması, 2010, s. 169-174
Türkçe
PDF   Şeker, Fatih M.
Selçuklu Müslümanlığının Tarihî Zemini ve Fikrî Çerçevesi, II. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu Bildirileri = Second International Symposium on Sadreddin Qunawi, 2014, s. 219-221
Türkçe
Karaca, Hüseyin
Tasavvuf Tarihini Alvarlı Efe Perspektifinden Oku(t)mak, Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu (25-26 Nisan 2013, Erzurum) Bildiriler, 2013, cilt: II, s. 529-538
Türkçe
PDF   Ertuç, Hüseyin
İslam Hukuk Tarihinde Vakıflar ile Batı Kültüründeki Benzeri Kurumların Karşılaştırılması, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Dünya Vakıflar Konferansı (23-24 Eylül 2013 İstanbul), 2014, s. 345-371
Türkçe
PDF   Budak, Hüseyin
Ahmed Ziyaüddin Efendi’nin; Şemâili, Ailesi, Doğduğu-Çocukluğunun Geçtiği Muhit, Vefat Tarihi ve Kütüphaneleri, I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu Bildiriler Kitabı (03-05 Ekim 2013 Gümüşhane), 2014, s. 75-86
Türkçe
PDF   Hizmetli, Mustafa
Hz. Ali-Muâviye Yazışmaları ile İslâm Tarihi Açısından Önemi, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of the Near East University Faculty of Theology, 2015, cilt: I, sayı: 1, s. 97-111
Türkçe
PDF   Kuluzade, Zümrüd
XXI. Asır Manevi Medeniyet Tarihinin Tetkiki Zamanı Prioritetlerin Seçimi, Şark Felsefesi Problemleri, 2014, sayı: 19, s. 12-18
Azerice
PDF   Ünal, Mehmet
Tasavvuf Tarihinde Celvetilik, Şark Felsefesi Problemleri, 2014, sayı: 19, s. 39-47
Azerice
PDF   Atıcı Arayancan, Ayşe
Tarihi Süreçte Muşa’şa’lar, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2014, sayı: 72, s. 175-188
Türkçe
PDF   Şentürk, Mustafa
Mûsâ Cârullâh’ın Târîhu’l-Kur’ân ve’l-Mesâhıf Adlı Eseri ve Tefsîr İlmi Açısından Değeri, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Dergisi] [İİFD] [EAÜİFD], 2014, sayı: 42, s. 107-125
Türkçe
PDF   Karacan, Hasan
“İstiklal Harbi Gazetesi” Haberlerde Rusya’nın Durumu: 15 Mayıs 1919-14 Mart 1920 Tarihleri Arası, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: XV, sayı: 1, s. 245-274
Türkçe
PDF   Bakkal, Ali
İslâm Tarihinde Tıbbın Gelişmesi ve Silvan’da Tıp, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: XVIII, sayı: 30, s. 9-43
Türkçe
PDF   Aydar, Hidayet - Mehmet Atalay
Female Scholars of Quranic Exegesis in the History of Islam = İslam Tarihinde Kadın Müfessirler, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Theology Faculty of Bülent Ecevit Universty, 2014, cilt: I, sayı: 2, s. 1-33
İngilizce
PDF   Arslan, Ali
Tarih ve Hadis İlimlerindeki Tenkit Usulleri = Methods Criticism in History and Hadith, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Theology Faculty of Bülent Ecevit Universty, 2014, cilt: I, sayı: 2, s. 53-77
Türkçe
PDF   Sezer, Mustafa
İslâm Tarihi Kaynaklarında Recî’ Hâdisesi Üzerine Bir Araştırma = A Research about Recî Event Islamic History Sourcebook, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Theology Faculty of Bülent Ecevit Universty, 2014, cilt: I, sayı: 2, s. 97-125
Türkçe
PDF   Fidan, Yılmaz
Fıkıh Usulünün Teşekkülü: İlm-i Usûl-i Fıkh ve Teşrî’ Tarihi, Uluslararası “İslamî İlimlerin Teşekkülü ve İslamî İlimler Arası İlişkiler” Sempozyumu (28-30 Nisan 2014/Bişkek-Kırgızistan) Bildiriler Kitabı, 2014, s. 63-69
Türkçe
PDF   Pırlanta, İsmail
İslam Tarihi’nin Gelişim Süreci ve Diğer Disiplinler ile Olan İlişkisi, Uluslararası “İslamî İlimlerin Teşekkülü ve İslamî İlimler Arası İlişkiler” Sempozyumu (28-30 Nisan 2014/Bişkek-Kırgızistan) Bildiriler Kitabı, 2014, s. 117-131
Türkçe
PDF   Muhyiddin
Türk Tarihine Başlangıç, Sadeleştiren Feyza Betül Köse, Hikmet Yurdu, 2015, cilt: VIII, sayı: 15, s. 311-318
Türkçe
Dalkılıç, Mehmet
Medreselerin Ortaya Çıkmasına Zemin Hazırlayan Tarihsel Süreç, Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Uluslararası Sempozyum 5-7 Ekim 2012 = Madrasah Tradition and Madrasahs in the Process of Modernization 5-7 October 2012 = Kevnetora Medreseyê û di Pêvajoya Modernbûnê de Rewşa Medreseyan, 2013, cilt: I, s. 233-246
Türkçe
Mominov, Kasım
Orta Asya’da Medreselerin Tarihsel Gelişimi ve Felsefi Temelleri, Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Uluslararası Sempozyum 5-7 Ekim 2012 = Madrasah Tradition and Madrasahs in the Process of Modernization 5-7 October 2012 = Kevnetora Medreseyê û di Pêvajoya Modernbûnê de Rewşa Medreseyan, 2013, cilt: I, s. 405-427
Türkçe
Çelik, İmran
Geleneği Olan Medreseler ve Tarihî Kökenleri (Tillo ve Nurşin Örnekleri), Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Uluslararası Sempozyum 5-7 Ekim 2012 = Madrasah Tradition and Madrasahs in the Process of Modernization 5-7 October 2012 = Kevnetora Medreseyê û di Pêvajoya Modernbûnê de Rewşa Medreseyan, 2013, cilt: II, s. 105-125
Türkçe
PDF   Dualı, Şir Muhammed
Rus Ortodoks Kilisesi’nin Siyasi Tarihi, Milel ve Nihal: İnanç, Kültür, ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 2013, cilt: X, sayı: 2, s. 63-94
Türkçe
PDF   Ürek, Melki
Süryaniler’in Tarihi ve Sosyolojik Yapısı, Milel ve Nihal: İnanç, Kültür, ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 2013, cilt: X, sayı: 2, s. 95-112
Türkçe
PDF   Elçibey, Ebülfez
İlimlerin Tasnifi Tarihi, çeviren Muhammet Kemaloğlu, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2014, cilt: III, sayı: 3, s. 124-138
Türkçe
PDF   Apak, Adem
İslâm Tarihi Boyunca Selef ve Selefîlik Kavramlarının Anlam Serüveni, Tarihte ve Günümüzde Selefîlik Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı 08-10 Kasım 2013, 2014, s. 39-50
Türkçe
PDF   Apak, Adem
Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’nin İslâm Tarihi Eseri Merkezinde Tarih Metodolojisiyle İlgili Görüşleri Üzerine, Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı 07-09 Mayıs 2014, 2014, s. 375-386
Türkçe
PDF   Altaytaş, Muhammet
İslâmî Zâviyeden Mehmet Akif’te Vatan, Millet ve Tarih Şuuru, Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı 07-09 Mayıs 2014, 2014, s. 387-408
Türkçe
PDF   Demir, Şehmus
Kitab-ı Mukaddes’i Mitolojik Unsurlardan Arındırma Çabası ve Kur’an Kıssalarının Tarihî Gerçekliği, İslâmî İlimler Dergisi, 2014, cilt: IX, sayı: 1, s. 103-122
Türkçe
PDF   Gedikli, Fikret
Kur’an’ın Tarihe İlişkin Anlatımlarında Değişime Direnç Göstermenin Yöntemi ve Meşruiyet Kalıpları, İslâmî İlimler Dergisi, 2014, cilt: IX, sayı: 1, s. 123-136
Türkçe
PDF   Sarıkaya, Hüseyin
Mısır’ın İstirdâdını Ele Alan Vekâyi’nâmeler ve Mehmed Emîn Karahân-Zâde’nin Tarihçe’si, İslâmî İlimler Dergisi, 2014, cilt: IX, sayı: 2, s. 71-126
Türkçe
PDF   Karabiber, Namık Kemal
Râzî’nin Mezhepler Tarihçiliği ve Fırka Tasnifi, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, cilt: VI, sayı: 6, s. 93-101
Türkçe
PDF   Muhammed, Ali Abdülmu’ti
Tarihsel Açıdan Din-Felsefe İlişkisi, çeviren Tamer Yıldırım, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, cilt: I, sayı: 1, s. 187-194
Türkçe
PDF   Uğur, Eda
Kuruluşundan Günümüze Ürdün’de Fetvânın Tarihi ve Fetvâ Müesseseleri, Usûl: İslam Araştırmaları, 2012, sayı: 18, s. 75-104
Türkçe
PDF   Yılmaz, Rahile
Norman Calder’in Studies in Early Muslim Jurisprudence Adlı Eseri Çerçevesinde Şarkiyat Literatüründe Muvatta’ın Tarihlendirilmesi, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2014, sayı: 24, s. 393-407
Türkçe
Nasr, Seyyid Hüseyin
Şiilik ve Sufilik (Temel İlişkileri ve Tarihî Münasebetler), çeviren Sadık Kılıç, Seyyid Hüseyin Nasr: Tasavvufi Makaleler, 2002, s. 117-133
Türkçe
Nasr, Seyyid Hüseyin
İran’da Tasavvuf’un Tarihi, çeviren Şahabeddin Yalçın, Seyyid Hüseyin Nasr: Makaleler II, 1997, s. 125-144
Türkçe
PDF   Yolcu, Mehmet
En-Nedîm [İbn al-Nadim] ve el-Fihrist’inin İslam Kültür Tarihindeki Yeri (İslam Kültür Tarihinin Zamansal Haritası, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: IV, sayı: 1, s. 111-154
Türkçe
PDF   Aşlamacı, İbrahim
Tarihsel Süreç İçerisinde Pakistan Medreseleri, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: IV, sayı: 1, s. 187-210
Türkçe
PDF   Bakkal, Ali
İslam Astronomi Tarihinde İbn Rüşd, Büyük İslâm Filozofu İbn-i Rüşd, 2013, s. 237-252
Türkçe
PDF   Eser, Mithat
Tarihi Rivayetlerin Kullanılmasında İlmi Çalışmalardan Yararlanma Gerekliliği, Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu (17-18 Aralık 2011), 2013, cilt: II, s. 510-524
Türkçe
PDF   Kütükçü, Mustafa
Rusya’da Haccın Tarihi Serüveni, Karadeniz = Black Sea, 2011, cilt: III, sayı: 12, s. 178-190
Türkçe
PDF   Sarıtaş, H. İbrahim
Dini ve Kültürel Hayatı Etkileyen Kurumlar Bağlamında Giresun İmam-Hatip Lisesi (Sözlü Tarihçe), Geçmişten Günümüze Giresun’da Dinî ve Kültürel Hayat Sempozyumu -I (25-27 Ekim 2013), 2013, s. 255-258
Türkçe
PDF   Bayhan, Ahmet Ali
Günümüze Ulaşan Tarihi Eserleriyle Şebinkarahisar’ın Kültürel Kimliği, Geçmişten Günümüze Giresun’da Dinî ve Kültürel Hayat Sempozyumu -I (25-27 Ekim 2013), 2013, s. 341-355
Türkçe
PDF   Kömürcüoğlu, Mustafa
İslam Şehrine Tarihte Yer Açmak, Entelektüel Bağımlılığı Aşmak: İlim Geleneğimiz Üzerine Araştırmalar, 2009, s. 203-212
Türkçe
PDF   İpşirli, Mehmet
Âlî ve Selanikî: Çağdaş İki Tarihçinin Tenkit Tarzı, Üslubu ve Anlayışı Üzerine Gözlemler, Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı Bildirileri 28-29 Nisan 2011, 2014, s. 167-174
Türkçe
en-Nâbî, Memduh
Roman ve Tarih: Anlatı ve Kaynak “Gâdet Reşid” Alî Cârim Örneği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, sayı: 2, s. 99-122
Türkçe
Farajae, İbrahim Abdurrahman
Amerika Birleşik Devletleri’nde İslam Tarihi, çeviren Celal Emanet, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, sayı: 4, s. 267-281
Türkçe
PDF   Makdisi, George
İslâm Hukuk Tarihinde Sünni Mezheplerin Rolü, çeviren Yakup Mahmutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, sayı: 5, s. 189-201
Türkçe
PDF   Eser, Mithat
İlk Dönem İslam Tarihinde Muş ve Çevresi, İSTEM: İslâm, San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2013, cilt: XI, sayı: 22, s. 43-67
Türkçe
PDF   Çetinaslan, Mustafa - Hüseyin Muşmal, İbrahim Kunt
Beyşehir Yöresinde XV-XVI. Yüzyıla Tarihlenen Sanduka Örnekleri, İSTEM: İslâm, San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2013, cilt: XI, sayı: 22, s. 95-116
Türkçe
PDF   Çifçi, Osman Zahid - Hüsamettin Erdem
İslam Siyaset Tarihinde Din ve Devlet İlişkisi, İSTEM: İslâm, San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2013, cilt: XI, sayı: 22, s. 117-129
Türkçe
PDF   Tatar, Burhanettin
Din Dilinin Ontolojik-Tarihsel Karakteri Üzerine Notlar, Din Dili, 2015, s. 19-62
Türkçe
PDF   Şakirov, Kutlukhan
Alihan Töre Saguni ve Eseri: “Tarih-i Muhammedi”, Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed, Uluslararası Sempozyum (Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar) (7-8 Mart 2009) Adapazarı-Sakarya, 2011, cilt: II, s. 138-152
Türkçe
PDF   Arslan, Mustafa
Söylem Mitos ve Tarih: Popüler Dini Literatürde Hz. Muhammed Tasavvuru, Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed, Uluslararası Sempozyum (Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar) (7-8 Mart 2009) Adapazarı-Sakarya, 2011, cilt: I, s. 187-204
Türkçe
PDF   İnaltekin, Abdulkadir
İslam’ın Kültür Coğrafyası Irak’ta Yaşayan Türkmenlerin, İslam’ı ve Hz. Muhammed’i Algılama Biçiminin Tarihi Etkileri, Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed, Uluslararası Sempozyum (Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar) (7-8 Mart 2009) Adapazarı-Sakarya, 2011, cilt: I, s. 276-285
Türkçe
PDF   Oral, M. Zeki
Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakıfları, Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2014, cilt: I, sayı: 2, s. 221-248
Türkçe
PDF   Ali, Cevâd
El-Mufassal fî Târîhi’l-‘Arabi Kable’l-İslâm (Masnû Şiir-2), çeviren Mehmet Bağış, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014/2, cilt: V, sayı: 10, s. 139-163
Türkçe
PDF   Ocak, Ahmet Yaşar
Bayrâmîlik ve Osmanlı Tasavvuf Tarihideki Yeri = Bayramiyya and Its Place in Ottoman Tasavvuf History, Hacı Bayrâm-ı Velî Uluslararası Sempozyum 14-16 Aralık 2012 Ankara = Hacı Bayrâm-ı Velî International Symposium December 14-16 2012 Ankara , 2012, s. 13-20, 331-337
Türkçe
PDF   Zenâtî, Enver Muhammed
Kutubu’n-Nevâzil Masdaran li’d-Dirâsâti’t-Târîhıyye ve’l-Kânûniyye fi’l-Mağrib ve’l-Endelus, Mecelletu’l-Fıkhi ve’l-Kânûn, 2014, sayı: 24, s. 29-44
Arapça
PDF   Gül, Muammer
Ortaçağ İslam Tarihinde Sosyal Sınıfların Tarihine Bir Bakış: Ahdas Hareketi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2002, cilt: V, sayı: 7, s. 71-90
Türkçe
PDF   Mercan, İsmail Hakkı
Türk Tarihinin Kaynaklarından Olan Bazı Menakibnâme ve Gazavatnameler Hakkında, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003, cilt: VI, sayı: 10, s. 107-130
Türkçe
PDF   Kenan, Seyfi
İslâm Dünyası'nın Duraklama Sebebleri Üzerine Ünlü İlimler Tarihçisi Fuat Sezgin'i Dinlemek, Değerler Eğitimi Dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 4, s. 73-98
Türkçe
PDF   Ulusoy, Kadir
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih ve Ahlâk Eğitimi İlişkisi Üzerine Görüşleri (Sakarya İl Örneği), Değerler Eğitimi Dergisi, 2007, cilt: V, sayı: 13, s. 155-177
Türkçe
Ekinci, Abdullah
İslam Şehrinin Tarihi ve Fiziki Gelişmesinde Dini Rolü, 1. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, [t.y.], s. 410-422
Türkçe
PDF   Öztürk, Mustafa - Hadiye Ünsal
Kur’an Tarihine Giriş -Evvelü ma Nezel (İlk Nazil Olan Kur’an Vahyi) Meselesi-, Eski Yeni: Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi, 2013, sayı: 26, s. 65-119
Türkçe
PDF   İmamoğlu, İrfan
Şeriati ve Türkiye’nin 40. Yılı (Asimilasyon, Tarihi Kesinti ve Elitist Aydınlar), Eski Yeni: Üç Aylık Düşünce Dergisi, 2007, sayı: 6, s. 88-94
Türkçe
PDF   Evkuran, Mehmet
İslam Düşüncesinde Nedensellik Problemi Doğa ve Tarih Algımız Üzerine, Eski Yeni: Üç Aylık Düşünce Dergisi, 2011, sayı: 21, s. 17-27
Türkçe
PDF   Tekin, Mustafa
İslam’ın Tarihi ve Tecrübesini Sosyolojik Okumak, Eski Yeni: Üç Aylık Düşünce Dergisi, 2011, sayı: 22, s. 51-56
Türkçe
PDF   Arslan, Mustafa
İlk Müslüman Toplumun Oluşumu ve Hz. Muhammed (sav): Kardeşleştirme Örnek Olayı Üzerine Tarihsel Bir Din Sosyolojisi İncelemesi, Eski Yeni: Üç Aylık Düşünce Dergisi, 2011, sayı: 23, s. 82-98
Türkçe
PDF   Umut, Hasan
Fıkıh ve Tarih İlimlerini Birlikte Düşünmek: İslam’da Reform Tartışmalarına Bir Bakış, Eski Yeni: Üç Aylık Düşünce Dergisi, 2012, sayı: 24, s. 109-110
Türkçe
PDF   İşcan, Mehmet Zeki
Tarih Boyunca Selefî Söylem, Eski Yeni: Üç Aylık Düşünce Dergisi, 2012, sayı: 25, s. 56-64
Türkçe
PDF   Arslan, Mustafa
İlk Müslüman Toplumun Oluşumu ve Hz. Muhammed (sav): Kardeşleştirme Örnek Olayı Üzerine Tarihsel Bir Din Sosyolojisi İncelemesi (III), Eski Yeni: Üç Aylık Düşünce Dergisi, 2012, sayı: 25, s. 120-134
Türkçe
PDF   Alpay, Yalın
Fuat Köprülü’nün Muhafazakâr Ulusal Tarih Tezi Kurgusu, Muhafazakâr Düşünce, 2013, cilt: X, sayı: 38, s. 83-126
Türkçe
PDF   Baga, Elif
İslâm Matematik Tarihinde Yüksek Dereceden Denklemler İçin Genel Çözüm Yöntemi Arayışları: İrşâdu’t-Tullâb Örneği, Nazariyat: İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2014, cilt: I, sayı: 1, s. 117-139
Türkçe
PDF   Ermemiş, Faruk
Kafkas Göçmeni Düzceli İlim Adamı Muhammed Zahid Kevseri’nin Yetiştiği Sosyo-Kültürel Çevre ve Bu Çevrenin Tarihsel Arka Planını Anlama, Düzce’de Tarih ve Kültür, 2014, s. 122-130
Türkçe
PDF   Eren, Muhammet Emin
Bir Rivayetin Kısa Anatomisi: Tarihsel Süreçte İftirak Hadisinin Anlaşılma Biçimleri Üzerine, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2014, cilt: LV, sayı: 2, s. 59-97
Türkçe
PDF   Adıgüzel, Adnan
İbn Ebî Zer’, el-Enîsu’l-Mutrib bi-Ravdi’l-Kirtas fi Ahbari Mulûki’l-Magrib ve Târîhu Medîneti Fâs Adlı Eseri, Tarih Metodu ve Fas Tarihi Kronolojisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2014, cilt: LV, sayı: 2, s. 219-242
Türkçe
PDF   Furat, Ahmed Subhi
İbrahim Tennurî’nin İslam Tasavvuf Tarihindeki Yeri, İbrahim Tennuri/Kayseri: Kayseri 2011 Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2011, s. 25-36
Türkçe
Kılıç, Remzi
Türk Eğitim ve Öğretim Tarihinde Selçuklu Medreselerinin Yeri, I. Uluslararası Selçuklu Sempozyum: Selçuklu Tarihi Bilim ve Düşünce (Bildiriler) 27-30 Eylül 2010 Kayseri, 2014, s. 251-267
Türkçe
Şeker, Mehmet - Rıza Savaş
Selçuklu Tarihinin Kaynaklarından Olan İmadüddin El-Kâtip El-İsfehânî’nin (519-597/1125-1201), “Nusratü’l-Fetra ve Usratü’l-Fıtra” İsimli Eserinin Yazma Nüshası ve Önemi, I. Uluslararası Selçuklu Sempozyum: Selçuklu Tarihi Kültür ve Medeniyet (Bildiriler II) 27-30 Eylül 2010 Kayseri, 2014, s. 207-215
Türkçe
PDF   İnal, İbrahim Hakkı
Mezhepler Tarihi Literatüründe Öteki Algısı: Mürcie Örneği, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, cilt: XIX, sayı: 31, s. 223-235
Türkçe
PDF   Akpınar, Ömer Faruk
Süfyan Es-Sevrî’nin Hadis Tarihindeki Yeri Bir Muhaddis Olarak Süfyan Es-Sevrî = Sufyan al-Thawri’s Place in the History of Hadith, Diyanet İlmî Dergi, 2015, cilt: LI, sayı: 1, s. 33-70
Türkçe
PDF   Günay, Nasuh
Bîrûnî’nin Dinler Tarihi’ne Katkısı, Milel ve Nihal: İnanç, Kültür, ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 2013, cilt: X, sayı: 3, s. 85-110
Türkçe
PDF   Yaşar, Yahya
Ahzâb Sûresi 59. Âyetin Sebeb-i Nüzûl Rivâyeti Üzerinden Tarihselliği Meselesinin Analitik Tahlili (Kur’an Yolu Tefsiri Özelinden), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, cilt: XII, sayı: 24, s. 89-127
Türkçe
PDF   Şenol, H. Fırat
Tarih Metafizikleri: Siyasal Teolojiler?, Felsefe Dünyası, 2012/1, sayı: 55, s. 183-196
Türkçe
PDF   Karabela, Mehmet K.
Ortaçağ Sonrası Avrupa ve İslâm Felsefe Tarihi ve Felsefe Tarihi Yazıcılığı Üzerine: Ars Disputandi ve Âdâbü’l-Bahs Bağlamında Bir Analiz, Felsefe Dünyası, 2012/2, sayı: 56, s. 274-286
Türkçe
PDF   Dural, A. Baran
Muhafazakârlığın Tarihsel Gelişimi ve Muhafazakâr Söylem, Muhafazakâr Düşünce, 2004, cilt: I, sayı: 1, s. 121-133
Türkçe
PDF   Güler, İlhami
Tarih ve “Tarih-Dışı” Arasında Gelenek, Muhafazakâr Düşünce, 2005, cilt: I, sayı: 3, s. 123-130
Türkçe
PDF   Dural, Baran
Kemalist Gelenek Karşısında Ana-Damar Türk Muhafazakârlığının Tarihsel Seyri, Muhafazakâr Düşünce, 2005, cilt: I, sayı: 4, s. 195-214
Türkçe
PDF   Demirli, Ekrem
Sadreddin Konevî ve İslâm Düşünce Tarihi’ndeki Yeri , Sadreddin Konevî Sempozyumu -Bildiriler-, 2004, s. 13-34
Türkçe
PDF   Ocak, Ahmet Yaşar
Türkiye’de Alevîlik-Bektaşîlik Araştırmalarında Tarihi Bozma, Yaklaşım ve Tarihsel Perspektif Yanlışları, Muhafazakâr Düşünce, 2006, cilt: II, sayı: 7, s. 127-136
Türkçe
PDF   Akkaş, Hasan Hüseyin
Muhafazakâr Düşüncede Tarihin Önemi, Muhafazakâr Düşünce, 2006, cilt: II, sayı: 7, s. 189-196
Türkçe
PDF   İrem, Nazım
“Bilme İsteği” Olarak Tarih, Muhafazakârlık ve Gelenekçilik, Muhafazakâr Düşünce, 2006, cilt: II, sayı: 8, s. 61-77
Türkçe
PDF   Beriş, Hamit Emrah
Tarih Bilinci” Olarak Muhafazakârlık ve Türk Muhafazakârlığında Tarih Algısı, Muhafazakâr Düşünce, 2006, cilt: II, sayı: 8, s. 79-101
Türkçe
PDF   Zorlu, Abdülkadir
Sabri F. Ülgener’i Yeniden Okumak -Sosyal Tarih, Osmanlı İktisat Faaliyetlerinin ve Zihniyetinin Ortaçağlaşması, Tasavvuf, İslam ve Kapitalizm, Muhafazakâr Düşünce, 2006, cilt: II, sayı: 9-10, s. 181-202
Türkçe
PDF   Duman, Fatih
Evrensellik ve Tarihsellik Arasında Edmund Burke -Ahlâkın/Siyasetin Felsefî Temelleri-, Muhafazakâr Düşünce, 2009, cilt: V, sayı: 19-20, s. 9-34
Türkçe
PDF   Adıgüzel, Adnan
Balkanlarda Tarih ve Kültür Gezisi ya da Beyaz Mermerden Bir Mezar Taşına Sevinmek, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, sayı: 2, s. 321-330
Türkçe
PDF   Arslan, Hammet
Tarihsel Süreçte İzmir Yahudi Cemaatinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Durumu, Milel ve Nihal: İnanç, Kültür, ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 2014, cilt: XI, sayı: 1, s. 119-142
Türkçe
PDF   el-A’zami, Muhammed Mustafa
“Hadis Tenkit Yöntemleri ile Tarih Tenkit Yöntemlerinin Karşılaştırılması, tercüme Fuat İstemi, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2015, cilt: VII, sayı: 13, s. 226-237
Türkçe
Schulze, Reinhard
İslâm’ın 18. Yüzyılı: Bir Tarihyazımı Tenkidi Denemesi, Batı Gözüyle Tecdid: İslâm Dünyasında Tecdid Hareketleri 1700-1850, 2014, s. 195-210
Türkçe
Madayeva, Şehnaze
Özbekistan’da Cinsiyet İlişkilerinin Gelişiminde İslâm’ın Rolü: Tarihten Günümüze Kadar, Orta Asya’da İslâm -Temsilden Fobiye-, 2012, cilt: II, s. 1161-1163
Türkçe
PDF   Dhouib, Hamdi
Menziletu Sadreddin et-Konevî ve eseruhu fi’l-fikri’l-İslâmî = Konevî’nin Tasavvuf Tarihindeki Konumu ve İslam Düşüncesine Etkisi , II. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu Bildirileri = Second International Symposium on Sadreddin Qunawi, 2014, s. 264-273
Arapça
PDF   el-Yüzebkî, Tevfik Sultân
el-Usûlü’t-Târihiyye li’l-Fikri’l-’Arabi’l-İslâmî, el-İslâm el-Yevm = Islam Today = le Islam Aujourd’hui, 1983, sayı: 1, s. 30-54
Arapça
PDF   et-Tâzî, ‘Abdü’l-Hâdî
İltizâmâtü’l-Mağrib İzâe’l-Kadâyâ el-İslâmiyye min hılâli Târîhihi’d-Diblomâsî = Morocco’s Commitment to Islam, a Long-Standing Feature of Moroccan Diplomacy = Engagement Islamique du Maroc a Travers Son Histoire Diplomatique , el-İslâm el-Yevm = Islam Today = le Islam Aujourd’hui, 1984, sayı: 2, s. 61-70, 48-55, 172-180
Arapça
İngilizce
Fransızca
PDF   İlyâs, Muhammed
et-Târîhu’l-Hicrî Ezme İlmiyye = Scientific Crisis in Hijra Calendar = Le Calendrier de L’Hegire Une Crise Scientifique , el-İslâm el-Yevm = Islam Today = le Islam Aujourd’hui, 1985, sayı: 3, s. 66-68, 40-42, 114-116
Arapça
İngilizce
Fransızca
PDF   ‘Uveys, Abdü’l-Halîm
Nahve Menheciyye Cedîde fî Fıkhi’t-Târîh: Tefsîru’t-Târîh fî Türâsine’l-İslâmî = Towards a New Approach in Writing History: Interpretation of History in Our Islamic Heritage = Vers Une Nouvelle Approche de L’Histoire L’Histoire Dans le Patrimoine Islanique: Origines et Developpements , el-İslâm el-Yevm = Islam Today = le Islam Aujourd’hui, 1987, sayı: 5, s. 31-50, 25-38, 158-172
Arapça
İngilizce
Fransızca
PDF   el-Aşmâvî, Fevziyye
Sûretu’l-âhar fî Kütübi’t-Târîhi’l-Medresiyye fî Ba’dı Düveli’l-Bahri’l-Ebyad el-Mütevassıt = The Image of the Other in History Textbooks in Some Mediterranean Counries (Spain, France, Greece, Egypt, Jordan, Lebanon, Tunisia) = L’image de L’autre Dans les Manuels D’Histoire de Certains Pays Mediterraneens (Espagne, France, Greece, Egypte,Jordanie,Liban et Tunisie), el-İslâm el-Yevm = Islam Today = le Islam Aujourd’hui, 1995, sayı: 13, s. 89-99, 107-116, 249-259
Arapça
İngilizce
Fransızca
PDF   Ali, Mustafa Ahmed
et-Ta’lîmu’l-’Arabî’l-İslâmî fî Çad Târîhuhû ve Âfâkuhû = Arab Islamic Education in the Republic of Chad History and Perspectives = L’Enseignement Arabo-Islamique en Republique du Tchad Histoire et Perspectives , el-İslâm el-Yevm = Islam Today = le Islam Aujourd’hui, 1996, sayı: 14, s. 107-121, 112-126, 253-270
Arapça
İngilizce
Fransızca
es-Seyyid, Ridvân
Teemmulât fî Tasrîhâti’l-Bâbâ: et-Târih ve’l-’Avâlimu’L-Cedîde.. ve’l-İslâm = Reflections on the Statements of the Pope: History, the New Worlds... and Islam = Reflexions Sur le Discours du Pape: L’Histoire, L’Epoque Moderne... et L’Islam, el-İslâm el-Yevm = Islam Today = le Islam Aujourd’hui, 2007, sayı: 24, s. 109-123, 123-138, 309-324
Arapça
İngilizce
Fransızca
PDF   Umâra, Muhammed
el-Va’yu bi-Târihi’l-Kudsi’ş-Şerîf = Understanding the History of Al Quds Al Sharif = La Connaissance Consciente de L’Histoire d’Al-Qods Al-Charif , el-İslâm el-Yevm = Islam Today = le Islam Aujourd’hui, 2011, sayı: 27, s. 53-62, 57-66, 209-219
Arapça
İngilizce
Fransızca
Kaya, M. Cüneyt
İshâk b. Huneyn ve Târîhu’l-etıbbâ’sı, Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, 2014, s. 11-35
Türkçe
Üçer, İbrahim Halil
el-Fihrist’te Felsefe Tarihi: Kadîm’in Muhdes’e Yolculuğu, Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, 2014, s. 57-93
Türkçe
Bulut, Emrullah
Kadîm Dünyadan Endülüs’e Bir Bilim ve Kültür Tarihi Klasiği: Tabakâtü’l-ümem , Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, 2014, s. 119-147
Türkçe
Şenel, Kübra
Felsefe-Bilim Tarihi Açısından İbnü’l-Kıftî’nin İhbâru’l-ulemâ bi-ahbâri’l-hükemâ’sı, Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, 2014, s. 211-245
Türkçe
Özturan, Hümeyra
İslâm Felsefesi Tarihi Araştırmaları İçin Bir Kaynak: Vefeyâtü’l-a’yân, Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, 2014, s. 247-272
Türkçe
Arıcı, Mustakim
Evrensel Bir Tıp ve Felsefe Tarihi: Uyûnu’l-enbâ fî tabakâti’l-etıbbâ, Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, 2014, s. 273-306
Türkçe
PDF   Turan, Selami - Kamile Çetin, Sevim Alkan
Ni’met ve Sürûrî’nin Tarih Şiirlerinde Geçen Cenab-ı Allah’ın İsim ve Sıfatları , 2. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, 2015, s. 177-216
Türkçe
PDF   Ceyhan, Âdem
Fikret’in Târîh-i Kadîm ve Târîh’i Kadîm’e Zeyl Şiirlerinin Meydana Getirdiği Bazı Tesir ve Reaksiyonlar, 2. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, 2015, s. 333-386
Türkçe
PDF   Yılmaz, Saim - Orhan Tuna
Alman Tarih Ders Kitabında Hz. Peygamber Dönemi, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, cilt: XV, sayı: 1, s. 107-147
Türkçe
PDF   Salih, Velid A.
Arapça Tefsir Tarihi Yazımında Başlangıç Mülahazaları: Kitabi Yaklaşım Tarihi, Çeviren: İsmail Albayrak, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, cilt: XV, sayı: 1, s. 271-309
Türkçe
PDF   Eyüpoğlu, Osman - Murat Yıldız
Kur’an ve Tarihsellik: Beşeri Eylemin Toplumsal Sınırı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, sayı: 37, s. 97-130
Türkçe
PDF   Deliser, Bilal
Tarih Felsefesi ve Metodolojisi, Biyografik Tarih Yazımı Çerçevesinde, Tefsir Tarihi Yazımı Açısından Şemsüddîn Muhammed b. Ali ed-Dâvûdî ve Tabakâtü’l-Müfessirîn” Adlı Eseri, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, cilt: IV, sayı: 8, s. 182-203
Türkçe
PDF   Yaman, Ahmet
Fetvâ ve Mezhep Fetvâ Usûlü ve Tarihinin Tartışmalı Bir Konusu Olarak Fetvâ-Mezhep İlişkisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, sayı: 48, s. 5-34
Türkçe
Eşmeli, İsmet
Dinler Tarihi Açısından Gök Cisimleri ve Tabiatla İlgili İnanış ve Uygulamalar (Muğla-Yatağan Örneği, Dinî Araştırmalar, 2015, cilt: XVIII, sayı: 46, s. 195-208
Türkçe
PDF   Akçe, Zübeyir
Yakın Tarihimizden Örnek Şahsiyetler: Bediüzzaman Said Nursi’ye Göre İdeal Din Adamı ve Mürşidin Özellikleri, V. Ulusal Din Görevlileri Sempozyum Bildirileri (9-10-11 Mayıs 2014-Mardin): Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Cami ve Din Görevlileri, 2015, s. 36-62
Türkçe
PDF   Günaydın, Mehmet
Yakın Tarihimizden Örnek Şahsiyetler: Oflu Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hoca’nın (1901-1980) Din Görevlisi Olarak Örneği, V. Ulusal Din Görevlileri Sempozyum Bildirileri (9-10-11 Mayıs 2014-Mardin): Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Cami ve Din Görevlileri, 2015, s. 78-100
Türkçe
PDF   Er, İbrahim
Yakın Tarihimizden Örnek Şahsiyetler: İlim ve Tebliğle Dolu Bir Hayat (Seyda): Muhammed Emin Er ve Sefer Lillah, V. Ulusal Din Görevlileri Sempozyum Bildirileri (9-10-11 Mayıs 2014-Mardin): Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Cami ve Din Görevlileri, 2015, s. 101-109
Türkçe
Yıldız, Recep
Kültür ve Eğitim Tarihimizde Yabancı Okullar’a Dair, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 1994, cilt: I, sayı: 1, s. 169-176
PDF   Olgun, Hakan
Yahudilerin Kahire Gezinası’nda Ortaçağ Müslüman Akdeniz Havzasının Saklı Tarihi, İslâmî İlimler Dergisi, 2013, cilt: VIII, sayı: 2, s. 7-29
Türkçe
PDF   Sarıkaya, Hüseyin
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Cuma Seminerleri, İslâmî İlimler Dergisi, 2013, cilt: VIII, sayı: 2, s. 145-146
Türkçe
Coşguner, Fahrettin
“Târîh-i Âl-i Selçuk Der Anadolu” Adlı Kitapta Mevlânâ Şehri Konya, Ulusal Sempozyum: Tarihî Süreçte Mevlâna ve Eserleri -Bildiriler 8-10 Aralık 2011-, 2011, s. 217-234
Türkçe
Hacıgökmen, Mehmet Ali
Mevlâna’nın Dîvân-ı Kebîr’inde Selçuklularla İlgili Tarihî Olaylar, Ulusal Sempozyum: Tarihî Süreçte Mevlâna ve Eserleri -Bildiriler 8-10 Aralık 2011-, 2011, s. 263-274
Türkçe
Özaydın, Abdülkerim
İbnü'l-Esîr'e Göre Selçuklular'ın Tarih Sahnesine Çıkışları, Prof. Dr. Fikret Işıltan'a 80. Doğum Yılı Armağanı, 1995, s. 187-214
Türkçe
PDF   Karavelioğlu, Murat
Mahremî’nin Mohaç Fetihnamesi Örneğinden Hareketle Edebî Metinlerin Tarihi Olayları Anlatımına Dair, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2013, cilt: VI, sayı: 11, s. 217-236
Türkçe
Günay, S. Selçuk
Tarihe Dair Eserleri ve Fikirleriyle Erzurumlu Ömer Nasuhi Bilmen, Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu (26-28 Haziran 2006), 2007, cilt: I, s. 263-270
Türkçe
Yaşar, Serkan
Ömer Nasuhi Bilmen’in Tefsirindeki Tarih ve Siyer Bilgilerinin Değerlendirilmesi, Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu (26-28 Haziran 2006), 2007, cilt: I, s. 295-301
Türkçe
Kök, Ahmet Nezih - Yavuz Konca
Türk Tıp Tarihinde Erzurumlu İbrahim Hakkı, Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu (26-28 Haziran 2006), 2007, cilt: II, s. 301-306
Türkçe
Berkli, Yunus
Erzurum Camilerinde Bulunan Bir Kısım Tarihi Halılar, Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu (26-28 Haziran 2006), 2007, cilt: II, s. 393-407
Türkçe
Osmanoğlu, İsmet
Süleymaniye Külliyesi Tabhane Bacalarına İlişkin Tarihsel Süreç ve Analoji = Historical Research and an Analogy Experiment for Süleymaniye Social Complex and Chimneys of Tabhane Building, VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu 25-26 Nisan 2013 “Farkındalık” = 8th International Sinan Symposium 25-26 April 2013 “Awareness”, 2013, s. 59-68
Türkçe
Kutlu, Sönmez
Hz. Peygamber’i Anlamada Tarihsel Muhammed ile Menkabevî Muhammed’i Birbirinden Ayırmanın Önemi, Hz. Muhammed (SAV) ve Mesajı , 2014, s. 67-79
Türkçe
PDF   Namlı, Tuncer
Dil ve Vahiy Tarihine Işık Tutan Çarpıcı Sure Başlıkları: Mukattaa Harfleri, Eski Yeni: Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi, 2015, sayı: 30, s. 85-131
Türkçe
Şentürk, Mustafa
Mûsâ Cârullâh’ın Târîhu’l-Kur’ân ve’l-Mesâhıf Adlı Eseri, Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması (26-28 Mayıs 2014) Bildiriler, 2014, cilt: I, s. 467-481
Türkçe
PDF   Günay, Nasuh
Gazzâlî’nin Dinler Tarihi Bilimine Katkıları, Uluslararası Modern Çağ ve Gazzâlî Sempozyumu 12-14 Mayıs 2011, Bildiriler Kitabı = International Symposium on Modern Age and al-Ghazali 12-14 May 2011 , 2014, s. 243-257
Türkçe
Çalışkan, İsmail
Tefsir Tarihi Tasavvurunda Kuruluş Dönemine İlişkin Problematik Noktalar, Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu Kayseri 23-24 Ekim 2014, 2015, s. 11-33
Türkçe
Deliser, Bilal
Tefsir Tarihi Yazımı Açısından Şemsüddîn Muhammed B. Ali Ed-Dâvûdî ve Tabakâtü’l-Müfessirîn Adlı Eseri, Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu Kayseri 23-24 Ekim 2014, 2015, s. 75-101
Türkçe
Başkan, Ömer
Tefsir Tarihi Yazımı Açısından Taşköprîzâde’nin Miftâhu’s-Sa’âde Adlı Eseri -Osmanlı İlim Geleneği Temelinde-, Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu Kayseri 23-24 Ekim 2014, 2015, s. 103-135
Türkçe
Dumlu, Ömer
Tefsir Tarihi Yazıcılığı Açısından Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük Tefsir Tarihi: Tabakâtü’l-Müfessirîn Adlı Eseri Üzerine, Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu Kayseri 23-24 Ekim 2014, 2015, s. 137-154
Türkçe
Şentürk, Mustafa
Tefsir Tarihi Yazımı Açısından Kasım El-Kaysî’nin Târîhu’t-Tefsîr Adlı Eseri, Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu Kayseri 23-24 Ekim 2014, 2015, s. 155-172
Türkçe
Yaşar, Hüseyin
Alman Oryantalistler Bağlamında Tefsir Tarihi Yazımında Oryantalist Bakış Açısı, Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu Kayseri 23-24 Ekim 2014, 2015, s. 172-220
Türkçe
Habibov, Aslan
Çağdaş Şiî/İmâmî Tefsir Tarih Yazıcılığı, Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu Kayseri 23-24 Ekim 2014, 2015, s. 221-245
Türkçe
Öztürk, Mustafa
Modern Dönem Tefsir Tarihi Edebiyatına Dair Bir Zihniyet Analizi: Muhammed Hüseyin Ez-Zehebî ve Et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn Örneği, Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu Kayseri 23-24 Ekim 2014, 2015, s. 247-274
Türkçe
Okumuş, Mesut
Tefsir Tarihi Eserlerinin Didaktik Açıdan Değerlendirilmesi, Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu Kayseri 23-24 Ekim 2014, 2015, s. 275-292
Türkçe
Karaalp, Cahit
Yenilikler Karşısında Tefsir Tarihi Yazımı Nasıl Olmalıdır?, Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu Kayseri 23-24 Ekim 2014, 2015, s. 293-329
Türkçe
Türcan, Selim
Yeni Bir Tefsir Tarihi Kuramı ve Yazımı Mümkün müdür?, Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu Kayseri 23-24 Ekim 2014, 2015, s. 331-356
Türkçe
Abay, Muhammet
Tefsir Tarihi Yazımı ve Bilişim Teknolojileri, Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu Kayseri 23-24 Ekim 2014, 2015, s. 357-378
Türkçe
Kara, Ömer
İdeal Tefsir Tarihi Yazımı -Sorunlar, Gereksinimler ve Temel Parametreler-, Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu Kayseri 23-24 Ekim 2014, 2015, s. 379-408
Türkçe
PDF   Özden, H. Ömer
İslam Medeniyeti (Türk-İslam Kültürü) Eğitim Sisteminde Felsefenin Tarihsel Süreci ve Günümüzdeki Durumu, Akademide Felsefe Hikmet ve Din, 2014, s. 299-306
Türkçe
PDF   ed-Dibo, İbrahim
İhtifâtü’l-Mütekellimînbeyne’n-Nas ve’t-Tarih Mine’l-Karni’s-Sâlisile’s-Sâdis el-Hicrî, Artuklu Akademi: Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2015, cilt: II, sayı: 1, s. 71-87
Arapça
Koyuncu, Mevlüt
Aleviliğin Menşei Olan Şiâ’nın Ortaya Çıkışını Etkileyen Tarihsel Olaylar = The Effects Which Affected the Emergence of the Shi’a Which is the Origin of the Alawism, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) = The Journal of Social and Cultural Studies (JSCS), 2015, cilt: I, sayı: 1, s. 1-15
Türkçe
Önkal, Ahmet
İslâm Tarihçiliğinde Tarafsızlık Problemi, Asr-ı Saâdet Dünyası (2): Çağdaş Çalışmaların ve Oryantalistlerin Siyere Yaklaşımı, 2014, s. 75-96
Türkçe
PDF   Temiztürk, Halil
Ölü Deniz El Yazmaları ve Tarihteki Yeri, Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of the Faculty of Divinity, 2015, cilt: II, sayı: 1, s. 63-87
Türkçe
Selçuk, Hava
Mürûr u Ubûr Edenlerin Gözüyle Hacıbektaş: Seyahatnameler, Salnameler ve Şer’iyye Sicillerine Göre Hacıbektaş’ın Tarihi = Hacıbektas in the Eyes of Passers by: History of Hacibektas Based on Travel Books, Salnameler (Annuals) and Seriyya Sicilleri (Court Records), 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri 16-19 Kasım 2011, 2012, cilt: IV, s. 33-52
Türkçe
PDF   Özel, Ahmet
Mevlid’in Tarihi ve Dinî Hükmü, Din ve Hayat: İstanbul Müftülüğü Dergisi, 2007, sayı: 1, s. 24-27
Türkçe
PDF   Aygün, Abdullah
Tefsir Tarihi Açısından Mükerrer Nüzûl Görüşünün Tenkidi, Usûl: İslam Araştırmaları, 2014, sayı: 21, s. 39-66
Türkçe
PDF   Gökçe, Aziz
İbn Ebî Hayseme’nin Târîhi’nde Sahâbî Olarak Gözüken Bazı Kişiler, Usûl: İslam Araştırmaları, 2014, sayı: 21, s. 103-128
Türkçe
PDF   Çapak, İbrahim
Mantık Tarihinde Râzi, Felsefe Dünyası, 2013/2, sayı: 58, s. 39-65
Türkçe
PDF   Başkurt, İrfan
İslâm Eğitim Tarihinde Öğretmen ve Öğrenci Profili, Din ve Hayat: İstanbul Müftülüğü Dergisi, 2007, sayı: 2, s. 9-14
Türkçe
PDF   Kılıç, Sadık
Dinî, Ahlâkî ve Tarihî Bir Bilinç Oluşturmada Zengin Bir Alan: Kur’an Kıssaları, Din ve Hayat: İstanbul Müftülüğü Dergisi, 2007, sayı: 2, s. 116-120
Türkçe
PDF   Yatğın, Kerim
Çevreciliğin Tarihi ve Türkiye’de Çevrecilik, Din ve Hayat: İstanbul Müftülüğü Dergisi, 2008, sayı: 4, s. 72-75
Türkçe
PDF   Hızlı, Mefail
Sıbyan Mektebleri: Değer Eğitiminin Tarihe Bakan Yüzü, Din ve Hayat: İstanbul Müftülüğü Dergisi, 2009, sayı: 1, s. 50-53
Türkçe
PDF   Dursun, Haluk
Kültür Tarihimiz Işığında Osmanlı Coğrafyasına Yolculuk, Din ve Hayat: İstanbul Müftülüğü Dergisi, 2009, sayı: 2, s. 54-58
Türkçe
PDF   Çetintaş, Burak
İstanbul’un Tarihî Müslüman Mezarlıkları, Din ve Hayat: İstanbul Müftülüğü Dergisi, 2010, sayı: 9, s. 72-75
Türkçe
PDF   Berk, Süleyman
Osmanlı Mezar Taşı Kitâbelerinin Dili: “Taşa Kazınan Tarih, Din ve Hayat: İstanbul Müftülüğü Dergisi, 2010, sayı: 9, s. 82-83
Türkçe
PDF   Güldal, Fatih
Şehre ve Sanat Tarihine Adanmış Bir Ömür: Semavi Eyice, Din ve Hayat: İstanbul Müftülüğü Dergisi, 2010, sayı: 9, s. 150-153
Türkçe
Akkuş, Mehmet
Nâbî’nin Zekeriya Camii Tamirine Tarih Manzumesi, Vefatının 300. Yıldönümünde Şair Nâbî Sempozyumu Bildirileri, 2014, s. 505-511
Türkçe
PDF   Quliyeva, Yaqut
Mahmud Kaşğarinin “Duvanü Lüğat-it-Türk” Eserindeki Oğuz Leksikasının Azerbaycan Dili Tarihinde Yeri, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2011, sayı: 16, s. 53-61
Türkçe
PDF   Ferhadov, Ali
Ahmed Ağaoğlu ve Dini Maarifçilik (Vatan Tarihi: 07.00.02), Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2011, sayı: 16, s. 63-80
Türkçe
PDF   Bağlı, Mazhar
Şiddetin Tarihsel ve Töresel Arkaplanı, Din ve Hayat: İstanbul Müftülüğü Dergisi, 2012, sayı: 15, s. 74-77
Türkçe
Tuğrul, Talip
Sarı Saltık’ın Tarihî ve Menkıbevî Hayatı, Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması (26-28 Mayıs 2014) Bildiriler, 2014, cilt: II, s. 117-129
Türkçe
Şınar Sayatkızı, Kaliyeva
Farab’lı Bilim Adamlarının Bilimsel Mirası ve Onun İslam Kültürü Tarihindeki Önemi (Ebu İbrahim İshak el-Farabi’nin Eserini Esasa Alarak), Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması (26-28 Mayıs 2014) Bildiriler, 2014, cilt: II, s. 355-364
Türkçe
PDF   Orman, Sabri
Başlangıcından Osmanlı’ya İktisadî Düşünce Tarihinin İslâmî Kaynakları, Dîvân: İlmî Araştırmalar, 1999, cilt: IV, sayı: 6 (1), s. 9-48
Türkçe
Alp, Salih
Temel Dinamikleri ve Değişen Yapısı ile Girişimciliğin İktisat Teorisi Tarihi İçindeki Yeri, Liberal Düşünce, 2009, cilt: XIV, sayı: 56, s. 255-270
Türkçe
PDF   Oruçhan, Osman
Bazı Hadisleri Anlama ve Yorumlamada Bilimsel Verilerin Kullanımı: Tarihî Arka Plan, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2015, cilt: II, sayı: 4, s. 40-72
Türkçe
Başdemir, Hasan Yücel
İslam Tarihinde Neden Özgün Bir Siyasi Düşünce Gelişmedi?, Liberal Düşünce, 2014, cilt: XIX, sayı: 73-74, s. 93-103
Türkçe
PDF   Kaplan, Doğan
Alevilere Atılan “Mum Söndü” İftirasının Tarihsel Kökenleri Üzerine, Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi, 2014, cilt: I, sayı: 2, s. 41-53
Türkçe
PDF   Kartopu, Saffet - Abdullah Dağcı
Tarihsel Süreçte Ensest Yasakları ve Dinî Emirler: Mahremiyetin Psiko-Antropolojik Kökenleri Üzerine Bir Değerlendirme, Asos Journal: The Journal of Academic Social Science, 2015, cilt: III, sayı: 12, s. 141-160
Türkçe
Özel, Ahmet
Tarih Boyunca Savaş Esirleri ve Hukuk, İnsan Hakları Araştırmaları, 2004, cilt: II, sayı: 3, s. 81-104
Türkçe
PDF   Webb, Adam K.
Modern Karşıtı Hareket: Rabindranath Tagore, Muhammed İkbal ve Liang Shuming’in Düşünceleri Üzerine, Dünya Tarihi Perspektifinden Bir Değerlendirme, çeviren Bekir Zakir Çoban, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, cilt: I, sayı: 41, s. 339-363
Türkçe
PDF   Şeker, Şemsettin
Hoca Tahsin Efendi’nin Satirik Bir Manzumesi: Meşhur Said Ağa Merhumun Tercüme-i Hâl ve Târîh-i Vefâtı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2015, cilt: VIII, sayı: 37, s. 234-246
Türkçe
Kireççi, Akif
Feyzullah Efendi’nin Kütüphanesinden Dünya Bilim Tarihine Otantik Bir Katkı: 62 Ciltlik Bir Ansiklopedi, Erzurumlu Şeyhulislam Seyyid Feyzullah Efendi Sempozyumu (31 Ekim - 2 Kasım 2014 Erzurum) -Tebliğler-, 2015, s. 493-504
Türkçe
Palabıyık, M. Hanefi
Sözlü Gelenekten Tarihçiliğe “Giriş”, Asr-ı Saâdet Dünyası : Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları, 2014, s. 37-82
Türkçe
Erul, Bünyamin
Sîret ve Tarih Kitaplarının Hadis İlmi ile İlgisi, Asr-ı Saâdet Dünyası : Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları, 2014, s. 159-171
Türkçe
Palabıyık, M. Hanefi
Sözlü Tarih/Sözlü Gelenek ve Hadis Kitapları (Sahîh-i Müslim Örneği), Asr-ı Saâdet Dünyası : Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları, 2014, s. 173-222
Türkçe
Öz, Şaban
Hz. Peygamber’in Sîretiyle İlgili Mevzû Haberlerin Tarihî Değeri, Asr-ı Saâdet Dünyası (2): Çağdaş Çalışmaların ve Oryantalistlerin Siyere Yaklaşımı, 2014, s. 19-48
Türkçe
Özdemir, Mehmet Nadir
İslâm Dini Tarihi İsimli Eseriyle Yusuf Ziya Yörükân’ın Siyer Metodolojisine Katkıları, Asr-ı Saâdet Dünyası (2): Çağdaş Çalışmaların ve Oryantalistlerin Siyere Yaklaşımı, 2014, s. 49-66
Türkçe
Azimli, Mehmet
Müslüman Tarihçilerin Oryantalistlere Karşı Tavırları -Asım Köksal Örneği-, Asr-ı Saâdet Dünyası (2): Çağdaş Çalışmaların ve Oryantalistlerin Siyere Yaklaşımı, 2014, s. 335-347
Türkçe
PDF   Koçyiğit, Tahsin
Asabiyetten Uhuvvete -Hz. Peygamber’in (s.a.v) Medine’de İslam Kardeşliğine Dayalı Bir Toplum Oluşturma Stratejisinin Tarihsel Arka Planı-, Kutlu Doğum Haftası “Hz. Peygamber Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku” Sempozyumu (21-22 Nisan 2012), 2013, s. 358-385
Türkçe
PDF   Tedmüri, Ömer Abdüsselam
Kıbrıs Fi’t-tarihi’l-İslami Mine’l-ahdi’r-Râşidi Hatta Nihayeti Asri’l-Memalik
, Proceedings of the International Conference on Islamic Civilisation in the Mediterranean Nicosia 1-4 December 2010 = Akdeniz’de İslâm Medeniyeti Milletlerarası Konferans Tebliğleri Lefkoşa 1-4 Aralık 2010, 2013, s. 179-185
Arapça
PDF   Demir, Ramazan
Tarihu Külliyâti’l-ilâhiyyât bi-Türkiyyâ ve tatavvuru menâhici ta’limi’’l-lugati’l-Arabiyye bihâ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Divinity Faculty of Çanakkale Onsekiz Mart University, 2015, sayı: 6, s. 51-58
Arapça
 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1703 : 40 - 1703 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama