Koleksiyondaki malzemeler 30 adet klasörün içindeki 2137 adet gömlekte muhafaza edilmektedir. Koleksiyon çoğunlukla mûsiki erbabının meydana getirdiği nâdide eserlerin bulunduğu, 1342'si Batanay’ın el yazısı ile yazdığı, 789 adet matbu ve 860 adet fotokopi nota kâğıdından, 55 adet orijinal veya fotokopi defter ve  bazıları ciltlenmiş halde olan 396 adet mecmuadan oluşmaktadır.

Koleksiyonda ayrıca 167 adet muhtelif belge bulunmaktadır. Bu belgelerde bazı güfte ve notalar ile eserlerin ilk dizeleri ve bestekârlarının isimleri yer almaktadır. Ayrıca eser notaları ile şiir ve köşe yazılarının bulunduğu 22 adet gazete kupürü de koleksiyonun bir parçasını teşkil etmektedir. Yayımlanmış bazı önemli eserler de koleksiyonda mevcuttur. Bunlar arasında; Rauf Yektâ Bey'in 1924'te basılan Türk Musikisi Nazariyâtı, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tâlimatnâmesi, Türk Kütüphanesi sahibi Hâfız Mehmed Emin Efendi hesabına tab ve neşrolunmuş Musahhah Mevlid-i Şerif isimli eserin ilk 22 sayfası, MEB Türk Mûsikisini Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu Türk Mûsikisi Klasikleri'nin muhtelif ciltleri ile şarkı sözlerinin bulunduğu toplam 10 adet eser bulunmaktadır. Koleksiyonda 6 adet konser ve toplantı davetiyesi ile Dinçer Dalkılıç’ın İSAM Kütüphanesi'ne bağışladığı Kemal Batanay ile yapılan ropörtajın ses kaydının bulunduğu iki adet CD de yer almaktadır.

KOLEKSİYONUN MUHTEVASI

Koleksiyonda yer alan belgelerde formu tespit edilemeyen 140 eser mevcuttur. Ağırlıklı olarak yer alan formlar ve istatistikî bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu tabloda eser formlarından güftesi yazılmamış olanlar, güftesi bulunan birbirinden farklı eserler ve bu eserlerin mükerrerleri ile toplam sayı verilmiştir:

Form Güfte Yok Güfte Var-Farklı Toplam
Şarkı 34 1907 3097
Semâi 73 321 760
Türkü 9 567 631
Murabbâ Beste 30 316 736
Kâr 13 160 211

Koleksiyonda bunların dışında dinî mûsiki formunda muhtelif eserler de yer almaktadır. Bu formda ele alınmış eserlerin sayıları aşağıdadır:


Form Sayı
Âyin 152
İlâhi 144
Nefes 89
Durak 51
Tevşih 39
Mevlid-i Şerif 38
Na't-ı Şerif 15
Salât 5
Duâ 2
Tesbih 2
Mirâciyye 1
Temcid 1
Mersiye 1
Bayram Tekbiri 1
Şuğul 1

Yalnız sazların icra etmesi için yazılmış olan saz eserlerinin sayıları ise şöyledir:


Form Sayı
Peşrev 428
Saz Semâisi 335
Bar 22
Zeybek 20
Köçekçe 20
Oyun Havası 13
Sirto 8
Longa 6
Taksim 4
Medhal 4

Çoğunlukta olan bu formların yanında koleksiyonda yer alan diğer formlar ve eser sayıları şöyledir:


Form Sayı
Marş 21
Fantezi 10
Kanto 4
Aydın 3
Ninni 3
Divan 3
Koşma 1
Çember 1
Dûbeyt 1
Bahâriyye 1

KOLEKSİYONUN TASNİFİ

Koleksiyonun kaba tasnif işlemine 2006 yılında başlanmış, koleksiyondaki belge türleri ve adetleri belirlenmiş, belgeler gömleklenerek klasörlere yerleştirilmiştir. Bu aşamada Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğretim üyesi Doç. Dr. Bilgin Aydın’dan bilimsel destek alınmıştır.

Koleksiyonun kurumumuza orijinal düzeninde intikal etmemiş olmasından dolayı belgeler kendi düzenleri içerisinde tanımlanmaya çalışılmıştır. Malzeme türleri, dili, varsa tarihleri ve eserlerin güfte,  makam, usul, form, bestekâr ve varsa güfte yazarı bilgilerinin tanımlaması yapılmıştır. Sözlü eserlerin güftelerinin ilk mısraı, literatürden de teyit edilerek tespit edilmiştir. Osmanlıca el yazısı belgelerdeki bazı güftelerin okunması esnasında zorluklar yaşanmıştır. Eserlerin güfte yazarları ve bestekârları tespit edilmiş ve isimleri benzer olan ve birbiriyle karıştırılabilen şahıslar Yılmaz Öztuna’nın Türk Mûsikisi Ansiklopedisi’nden ve Etem Ruhi Üngör’ün Türk Mûsikisi Güfteler Antolojisi’nden kontrol edilerek doğrulanmıştır. Tanımlanmakta zorlanılan eserler hakkında Doç. Dr. Nuri Özcan Bey’e müracaat edilmiştir.

Koleksiyonda bulunan klasörlerin içindeki her bir malzemeye bir gömlek numarası ve her bir esere bir kayıt numarası verilmiştir. Böylelikle her bir eserin koleksiyon kodu, klasör numarası, gömlek numarası ve kayıt numarasından oluşan bir demirbaş numarası ortaya çıkmıştır. (Örneğin KB : 30 - 2137 - 7192)

Mûsiki koleksiyonu için özel olarak hazırlanan veri tabanı programına veri girişleri yapılmış, son kontroller ve tashihler yapılarak koleksiyon kullanıcıların istifadesine hazır hale getirilmiştir. Bu koleksiyonla ilgili yayınlanmış, aşağıda künyesi verilen makaleye ulaşmak için tıklayınız .

Neslihan ARACI GÜLER, “İSAM Kütüphanesi Arşiv Koleksiyonları: Kemal Batanay ve Cüneyd Kosal Müzik Arşivleri”, Bir Dünya Müzik Dergisi, s. 39, Ocak 2019, s. 30-31.


Neslihan ARACI
Arşiv Servisi