İADE
İÂNE
İBADAN
İBADET
İBÂHİYYE
el-İBÂNE (Eş‘arî’nin)
İBÂZIYYE
İBD‘
İBDÂL
İBİSH, Yusuf
İBN ABBÂD, Ebü’l-Kàsım
İBN ABBÂD, Ebü’l-Velîd
İBN ABBÂD er-RUNDÎ
İBN ABDUN, Muhammed b. Ahmed
İBN ABDÛN el-FİHRÎ
İBN ABDÛS, Ebû Âmir
İBN ABDÛS el-KAYREVÂNÎ
İBN ABDÜLBER el-KURTUBÎ
İBN ABDÜLBER en-NEMERÎ
İBN ABDÜLBER es-SÜBKÎ
İBN ABDÜLHÂDÎ, Şemseddin
İBN ABDÜLHAK el-BAĞDÂDÎ
İBN ABDÜLHAK el-VÂSITÎ
İBN ABDÜLHAKEM, Abdullah
İBN ABDÜLHAKEM, Ebû Abdullah
İBN ABDÜLHAKEM, Ebü’l-Kàsım
İBN ABDÜLKAVÎ
İBN ABDÜLKUDDÛS, Şeyh Sadr
İBN ABDÜLMELİK
İBN ABDÜNNÛR
İBN ABDÜRABBİH
İBN ABDÜRREZZÂK
İBN ABDÜSSAMED
İBN ABDÜSSELÂM, İzzeddin
İBN ABDÜSSELÂM ed-DER‘Î
İBN ABDÜSSELÂM el-FÂSÎ
İBN ABDÜSSELÂM el-HEVVÂRÎ
İBN ABDÜSSELÂM el-MENÛFÎ
İBN ABDÜZZÂHİR (Oğlu da anlatılacak)
İBN ÂBİDÎN, Ahmed b. Abdülganî
İBN ÂBİDÎN, Muhammed Emîn
İBN ÂBİDÎNZÂDE
İBN ACÎBE
İBN ÂCURRÛM
İBN ADÎ